Ważne wiadomości



Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych w 2020 roku.

11.12.2019

W związku z pracami nad uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przyjmuje w terminie do 20 grudnia 2019 roku zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na rok 2020.

W związku z koniecznością przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacji na temat planów w zakresie upraw maku bądź konopi włóknistych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, proszę o zgłaszanie zamiaru prowadzenia ww. upraw do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. 15), w terminie do 19 grudnia 2019 r. (Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.)

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 art. 18), uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Dodatkowo w art. 45 przedmiotowej ustawy wskazano, iż uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.


Odbiór robót związanych z remontem drogi dojazdowej w m. Bagny

11.12.2019

Dnia 11 grudnia 2019 roku dokonano odbioru robót związanych z Remontem drogi dojazdowej, część działki nr 170 w miejscowości Bagny.
W ramach zadania wykonano remont drogi na odcinku 250 mb. szerokości 5,0 m. oraz przepust śr. 40 cm.
Wartość zadania wynosi 18 016,39 zł (słownie: osiemnaście tysięcy szesnaście, 39/100 zł)
Wykonawcą był Zakład Usług Rolniczych i Transportowych Żwirownia Lipsk II Krzysztof Zieziula, 16-300 Augustów, ul. Masztowa 9.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka.












Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

11.12.2019

Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Białostocka
potrzebuje naszej POMOCY!

33 - letni Sylwiusz Rećko,
mieszkaniec Gminy Dąbrowa Białostocka
w lipcu 2018 roku uległ wypadkowi. Ten dzień, ta jedna chwila zmieniła wszystko w życiu Sylwka. Zabrała Mu sprawność i samodzielność.
Diagnoza:

TRWAŁE USZKODZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO!!!

Od ponad roku Sylwiusz wymaga pomocy w najprostszych czynnościach życia codziennego. Nie chodzi, nie siedzi, nie może samodzielnie zmienić pozycji ciała. Nogi są bezwładne, a niesprawne ręce nie pozwalają na utrzymanie kubka, telefonu czy książki……….. Świat dotychczas radosnego, pełnego życia Sylwka ograniczył się do pokoju i łóżka.

Jedyną szansą Sylwka na odzyskanie namiastki sprawności z przed tragicznego wypadku jest kosztowna i długa

SPECJALISTYCZNA REHABILITACJA!!!

Sylwek WALCZY!!!


Do dnia 31 stycznia 2020 roku za pośrednictwem Fundacji Siepomaga prowadzona jest zbiórka pieniędzy na intensywną rehabilitację Sylwka.
Czas ucieka, a do powodzenia zbiórki brakuje ponad 130 tysięcy złotych.
Pomóżmy Sylwkowi w toczonej walce o namiastki samodzielności!
Nie pozwólmy utracić nadziei i wiary w ludzi!

Nie czekaj!

Wejdź na stronę internetową:
https://www.siepomaga.pl/sylwiusz

Kliknij WESPRZYJ!

Sylwiusz potrzebuje naszego wsparcia i pomocy - nie tylko finansowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 (budynek Urzędu Miejskiego, I piętro pok. 21 – 27), tel. 85 7121246, 85 712363.


Dofinansowanie prac remontowych części budynku świetlicy wiejskiej w Reszkowcach

10.12.2019

Dnia 3 grudnia 2019 r. zawarta została Umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim z siedzibą w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka a Gminą Dąbrowa Białostocka z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka w sprawie dofinansowania prac remontowych części budynku świetlicy wiejskiej w Reszkowcach z przeznaczeniem na garaż dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach.

W ramach umowy Powiat Sokólski zobowiązuje się przekazać Gminie Dąbrowa Białostocka dotację w wysokości 25 000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania.


Wyrazy głębokiego współczucia

10.12.2019




Informacja dotycząca dofinansowania na kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne

10.12.2019




Ankieta do pobrania:
Ankieta


Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

09.12.2019

6 grudnia 2019 r. na hali Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez MGOK przy wsparciu LKS „Dąb” i sponsorowany przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej. W wydarzeniu udział wzięło 9 drużyn ze szkół podstawowych z terenu całej gminy.
Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono najlepszych w kategoriach: najlepsza drużyna, najlepszy piłkarz, strzelec oraz bramkarz. W tym roku bezkonkurencyjne okazały się reprezentacje Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej, jednak dla uczestników każdej szkoły sam udział w zawodach był ogromną radością i satysfakcją.
Oprócz dobrej atmosfery i wspaniałej zabawy sportowej impreza miała na celu również propagowanie zdrowego trybu życia, z dala od szkodliwych używek.
Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe puchary, medale i nagrody rzeczowe, które wręczył Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz.
Nagrody ufundował Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, zaś turniej sędziowali i prowadzili przedstawiciele LKS "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa serdeczne podziękowania nauczycielom, dyrekcji szkół, sędziom, pracownikom MGOK w Dąbrowie Białostockiej oraz LKS „Dąb” za zaangażowanie i liczny udział.





























[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

06.12.2019

Informacja skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w której wykorzystywane są torebki foliowe.

Wpis do rejestru BDO

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania. Wpis nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej.

Informacja dostępna jest pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/opata_recykilngowa/


Paczka dla Seniora 2019

03.12.2019




Szkolenie chemizacyjne

29.11.2019







Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.