Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

17.10.2013

w związku ze zbliżającym się okresem zimy o placówkach położonych na terenie województwa podlaskiego udzielających schronienia osobom bezdomnym (wykaz placówek tutaj). Jednocześnie informujemy, iż pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają bliższych informacji i pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w budynku Urzędu Miejskiego, I piętro pokoje nr 25, 26 i 27 oraz pod numerem telefonu 85 7 121 246.


Mniej azbestu na dachach

14.10.2013

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej zakończył II edycję odbioru azbestu od mieszkańców gminy. W tym roku azbest został zdjęty z 30 budynków (mieszkalnych i gospodarczych). Zdjęto 4734 m2 azbestu o masie 71,01 t. Wartość zadania wyniosła 33.984,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 18.884,92 zł, a pozostała kwota stanowiła środki własne gminy. Mieszkańcy gminy, którzy planują w roku następnym nieodpłatnie zdjąć azbest ze swoich budynków mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, pok. nr 1 (parter).


Sukces sołectwa Bagny

14.10.2013

13 października 2013 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś”. Sołectwo Bagny w tym konkursie zajęło V miejsce za uporządkowanie placu wokół kościoła oraz nasadzenie drzew i krzewów.
Asfalt w II zaułku ul. Sulika

09.10.2013

Zakończona została przebudowa drogi pomiędzy garażami przy ul. gen. N. Sulika. Wartość zadania wyniosła 48.970,11 zł, a wykonawcą robót była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Schetynówka na ul. Kołłątaja

09.10.2013Zakończona została przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa nawierzchni ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej z budową kanalizacji deszczowej i likwidacją istniejącego przepustu. Zadanie 2: Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej nie będącej siecią magistralną z przyłączami w ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 757.943,11 zł. Wykonawcą inwestycji była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka.


57. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

09.10.2013

8 października 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyła się 57. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. W poprzednich latach wystawa odbywała się w Mońkach. Na wystawę zakwalifikowano 50 ogierów z województwa podlaskiego, w tym cztery z dąbrowskiej gminy. Ich właścicielami są: Janusz Jodczyk ze Stocka, Stanisław Krahel z Miedzianowa, Marek Lewkowicz z Jasionówki kolonii oraz Piotr Majewski z Brzozowa Kolonii, którego ogier o imieniu Beryl uzyskał tytuł wiceczempiona w typie sokólskim. Atrakcją wystawy jest możliwość sprzedaży prezentowanych ogierów do dalszej hodowli. Sprzedano ok. 40 % koni. Najwyższa uzyskana cena wyniosła 15100 zł. Jednak typowa cena to 10-12 tys. zł.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert

09.10.2013

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa 17 października 2013 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Burmistrz
Tadeusz Ciszkowski

Zobacz:
-Formularz


Nowe ogłoszenie

07.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej.


Grzybowe bogactwo

07.10.2013

Przełom lata i jesieni br. obfituje w różne gatunki grzybów. Każdy ich amator może zebrać kosze opieniek, dziesiątki podgrzybków i borowików. Szczególnie te ostatnie są cenną nagrodą dla zbieraczy. Lasy koło Łozowa również obfitują w grzyby, czego przykładem są poniższe zdjęcia.Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej

02.10.2013

W dniu 13.09.2013 r. miał miejsce odbiór zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej nie będącej siecią magistralną wraz z przyłączami w ul. Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 139 520,11 zł.
Wykonawcą robót była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, Małyszówka kol. 33.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.