Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Uczniowskie szafki

22.03.2010

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ZSS w Dąbrowie Białostockiej na korytarzach mają ustawione szafki, w których mogą przechowywać swoje rzeczy.


Biała Niedziela

22.03.2010

21 marca 2010 r. w Różanymstoku miała miejsce tzw. Biała Niedziela. Grupa lekarzy i pielęgniarek z Grodna i Dąbrowy Białostockiej udzieliła konsultacji medycznej prawie 100 mieszkańców naszej gminy.


Strażak pilarz

22.03.2010

W dniach 22-30 marca 2010 r. trać będzie kurs kwalifikacyjny dla strażaków z OSP z zakresu obsługi i bezpieczeństwa użytkowania piły spalinowej. W kursie bierze udział po15 strażaków z gminy Dąbrowa Białostocka i Lipsk, a finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Interaktywne tablice

18.03.2010

W Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej uczniowie i nauczyciele na różnych lekcjach korzystają z interaktywnych tablic. Tak więc nasi uczniowie nowoczesność oglądają nie tylko na ekranie telewizyjnym, ale również mogą jej doświadczyć w codziennej praktyce szkolnej.


Laptopiki w klasach I-III

18.03.2010

Uczniowie klas I-III w SP w Dąbrowie Białostockiej uczą się informatyki za pomocą laptopów dostosowanych do ich wieku, popularnie zwanych „laptopikami”. Sprzęt została zakupiony ze środków Urzędu Miejskiego.


Zebranie hodowców koni

18.03.2010

18 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się doroczne zebranie Terenowego Koła Hodowców Koni w Dąbrowie Białostockiej. W zebraniu wzięło udział 46 hodowców z terenu gmin Dąbrowa Białostocka i Nowy Dwór. Prezesem Koła jest Piotr Majewski z Brzozowa Kolonii. W czasie obrad mgr inż. Wiesław Niewińki kierownik Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku poinformował zebranych o planowanym chipowaniu koni, przewidywanych wystawach i championatach koni, programie hodowli konia sokólskiego, planowanym przeglądzie klaczek i ogierków jednorocznych i dwuletnich w Dąbrowie Białostockiej. Uczestnicy zebrania żywo dyskutowali nad problemami związanymi z hodowlą konia zimnokrwistego, jak również nad opłacalnością tej gałęzi działalności rolniczej.


Pomoc w wypełnianiu wniosków

18.03.2010

Od 15 marca 2010 r. rolnicy posiadający grunty na terenie gminy Dąbrowa Białostocka korzystają z gminnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.


Nauka zawodu rolnika w klasie wielozawodowej

11.03.2010

W nawiązaniu do spotkania w Urzędzie Miejskim z rolnikami z terenu dąbrowskiej gminy, które miało miejsce 16 lutego 2009 roku informujemy, iż nauka w klasie wielozawodowej (zawód rolnik) realizowana jest w trzech obszarach: uczeń zgłębia przedmioty ogólnokształcące na zajęciach w szkole, praktyczną naukę zawodu realizuje u pracodawcy (np. rolnika), zaś teoretyczne przedmioty zawodowe poznaje w trakcie wyjazdów miesięcznych (raz w roku) do Centrum Kształcenia Ustawicznego. Czas pobytu u pracodawcy zmienia się co roku: w pierwszej klasie wynosi: 2 dni u pracodawcy, 3 dni w szkole, w drugiej klasie 3 dni u pracodawcy, 2 dni w szkole i w trzeciej klasie 4 dni u pracodawcy, 1 dzień w szkole. Zawody rolnicze (np. rolnik, ogrodnik, pszczelarz) realizowane są w 3 – letnim cyklu kształcenia. Ważną sprawą jest fakt, iż uczeń rozpoczynając naukę w klasie wielozawodowej staje się pracownikiem młodocianym i podpisuje umowę z pracodawcą. Za wykonywaną pracę otrzymuje niewielkie wynagrodzenie. Zalicza mu się też czas spędzony w zasadniczej szkole zawodowej do stażu pracy. Po zakończeniu nauki w szkole absolwent przystępuje do egzaminu zawodowego (teoretycznego i praktycznego) i uzyskuje tytuł zawodowy. Otrzymuje także Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Dokument ten może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem. Wydawany jest w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej. Umożliwia podjęcie legalnej pracy w zawodzie w każdym kraju Unii Europejskiej.
Wymagane kwalifikacje do prowadzenia w gospodarstwie rolnym nauki zawodu to: przynajmniej średnie wykształcenie kierunkowe powiązane z zawodem, w ramach którego odbędzie się kształcenie i ukończony kurs pedagogiczny na instruktora praktycznej nauki zawodu. Podstawowe kwalifikacje zawodowe są konieczne, zaś kurs planuje zorganizować Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, podobnie jak to zrobił 3 lata temu, przed otwarciem klasy wielozawodowej (koszt kursu wyniósł wtedy ok. 350 zł). Uczeń realizując praktyczną naukę zawodu u pracodawcy otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę – dla pracodawcy to koszt (brutto) miesięcznie ok. 150 zł. Patrząc na wynagrodzenie, ale też na zakres pracy do wykonania przez młodocianego pracownika, nie są to koszty nadto wysokie. Pracodawcy potwierdzają, że jest to duża korzyść. Jednocześnie kształcąc młodocianego, pracodawca może przygotować sobie pracownika do dalszej pracy po ukończeniu szkoły. To niemierzalny zysk. I jeszcze jedna ważna kwestia: po zdaniu egzaminu zawodowego przez absolwenta szkoły pracodawca odzyskuje koszty kształcenia pracownika młodocianego w znacznej wysokości (4.848,46 zł przy okresie kształcenia 24 miesiące; 8.080,77 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy). Kolejna ważna informacja to taka, że rolnik zatrudniając pracownika młodocianego nie rezygnuje z ubezpieczenia w KRUS-ie, nie wzrasta też jego składka oraz prowadzi jedynie uproszczoną księgowość związaną z zatrudnieniem ucznia (źródło KRUS). Pozostałe elementy (włącznie z dofinansowaniem kosztów kształcenia) pozostają bez zmian.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia PP 24, tel (085) 7 121 124


Ogłoszenie o zamówieniu

04.03.2010

W BIPie Urzędu zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Placu zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim. Dostępne jest tutaj.


Ocena jakości wody

26.02.2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, dostępna jest „Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych w powiecie sokólskim w roku 2009.”
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.