Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Zebranie hodowców koni

03.04.2009

25 marca 2009 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyło się zebranie członków Rejonowego Koła Hodowców Koni. W zebraniu wzięło udział 46 hodowców w terenu gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór Suchowola. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć hodowców, którzy zmarli w ostatnim roku. Honorowymi dyplomami zostali wyróżnieni hodowcy, emerytowani rolnicy: Edward Kopańko, Antoni Chodziutko, Henryk Krahel, Antoni Prytuło, którzy zasłużyli się w hodowli konia rasy sokólskiej. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej poinformował o planowanej na 31 maja br. gminnej wystawie konia sokólskiego. Hodowcy zostali zapoznani przez Kierownika Biura Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku Wiesława Niewińskiego o sprawach związanych z hodowlą konia w roku 2009. Na zakończenie miał miejsce wykład lekarza weterynarii nt. przyczyn występowania kolki u koni.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra

30.03.2009

„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”
W dniu 23 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane w zakresie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem spotkanie było zapoznanie uczestników projektu z głównymi założeniami programowymi oraz działaniami zaplanowanymi w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do 32 osób:
- w wieku 20 – 54 lata,
- długotrwale bezrobotnych,
- długotrwale korzystających z pomocy społecznej,
- posiadających prawo jazdy kat. C (część beneficjentów)
i realizowany będzie w okresie III – XII 2009 roku.
W ramach aktywnej integracji przewidziane są następujące działania:
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla beneficjentów projektu prowadzone przez doradcę zawodowego,
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa,
- sfinansowanie badań psychologicznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- zakup karnetów rodzinnych na krytą pływalnię,
- 45-godzinny kurs na prawo jazdy kat. E,
- przeprowadzenie dla 27 osób kursów w 3 modułach szkoleniowych: bukieciarz – florysta, kelner, organizacja przyjęć,
- dwa 40-godzinne kursy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych dla otoczenia uczestników projektu, tj. dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Powyższe działania mają wyposażyć uczestników projektu w wiedzę i umiejętności dotyczące aktywnego i umiejętnego poszukiwania pracy, współdziałania w zespole, rozwijania umiejętności społecznych, a także asertywnego zachowania.
Podczas trwania projektu beneficjenci projektu wspierani są przez pracowników tut. ośrodka, jak również otrzymują pomoc finansową.

Koordynator projektu
Agnieszka Poważa


PIT-y

17.03.2009

17 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej pełnił dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce. W trakcie dyżuru była możliwość otrzymania wszystkich niezbędnych formularzy PIT (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz uzyskania informacji w zakresie:
- wypełniania formularzy PIT , czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2008 roku;
- odliczeń od dochodu;
- zwrotu części podatku VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych.


Wnioski o płatności bezpośrednie

17.03.2009

Od 16 marca 2009 r. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej uruchomił punkt pomocy dla rolników w sprawie wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie. Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 48 (parter) do połowy czerwca 2009 r.


Szkolenie dla rolników

16.03.2009

13 marca 2009 r. o godz. 10.00 w kinie „Lotos” w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie rolników z gminy Dąbrowa Białostocka. Tematyka szkolenia dotyczyła płatności bezpośrednich na rok 2009, wymogów wzajemnej zgodności, PROW 2007-2013, rozliczenia gospodarstw niskotowarowych z celu pośredniego po uzyskaniu trzeciej płatności, kredytów preferencyjnych, stonki kukurydzianej.


Ogłoszenie

12.03.2009

"Przed Sądem Rejonowym w Sokółce, pod sygnaturą I Ns 528/08 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Gminy Dąbrowa Białostocka o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Szewczyk, córce Jana i Pauliny, urodzonej l czerwca 1903 r. we wsi Cieśnisk, zmarłej 17.11.1998 r. we wsi Mościcha i tam ostatnio stale zamieszkałej, w skład spadku po spadkodawczyni wchodzi prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,51 ha.
Sąd wzywa spadkobierców Weroniki Szewczyk, by w terminie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku."


Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

12.03.2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od dnia 1 listopada 2009 r., osoby ubiegające się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zobligowane będą do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, pozostawania przez matkę dziecka pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).


XXI Sesja Rady Miejskiej

11.03.2009

10 marca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej. W czasie obrad zostały wręczone Stypendia Edukacyjne Burmistrza Dąbrowy Białostockiej (wykaz uczniów nagrodzonych – tutaj), przedstawiciele sołectwa Bagny odebrali nagrodę za zajęcie I miejsca w województwie podlaskim w konkursie „Inicjatywa sołecka roku 2008”, Zofia Sutuła z ODR w Sokółce przedstawiła możliwości ubiegania się przez rolników o środki unijne, Bartłomiej Królik z PIP w Białymstoku zaprezentował dane dotyczące wypadków podlaskim rolnictwie w roku 2008 oraz sposoby zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w rolnictwie.


Konkurs ofert z zakresu wychowania fizycznego i sportu

02.03.2009

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań w zakresie:

1. Prowadzenie zorganizowanych i systematycznych działań w zakresie wychowania fizycznego i sportu, organizowanie organizowania współzawodnictwa sportowego i udziału w takim współzawodnictwie
2. Integracja osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o zasięgu lokalnym, prowadzenie zajęć w świetlicy rehabilitacyjnej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1 . - 10.000,00 zł.,
2. - 15.000,00 zł.
Oferty należy składać w terminie do 3 kwietnia 2009 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Bliższe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Białostockiej, tel. (0-85)7121100 w. 14, 25 oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej http://epodlasie.wipb.pl/biptest/um_dabrowa.


Konkurs wiedzy ppoż.

02.03.2009

26 lutego 2009 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych i 15 uczniów z gimnazjów. Najlepsza trójka z każdej kategorii wiekowej została zakwalifikowana do eliminacji powiatowych.
Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:
A) szkoły podstawowe:
1. Kamil Kiejko - SP w Różanymstoku
2. Alicja Abramowicz - SP w Różanymstoku
3. Karol Skibicki - SP w Zwierzyńcu Wielkim
4. Amanda Danilewicz - SP w Nierośnie
5. Dawid Kopańko - SP w Zwierzyńcu Wielki
6. Robert Marcińczyk - SP w Kamiennej Nowej

B) gimnazja
1. Katarzyna Snarska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
2. Justyna Pigiel - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
3. Jakub Boruch - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
4. Hubert Kalinowski - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
5. Mateusz Adaszczyk - Gimnazjum w Różanymstoku
6. Gabriela Hukałowicz - Gimnazjum w Różanymstoku

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy.


Informacja z rozstrzygnięcia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

12.02.2009

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka jest dostępna tutaj.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.