Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie na 2008 rok

23.04.2008

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Białostockiej wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2008 rok.


Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa parkingu przy ul. im. G. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

22.04.2008

W BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu - Budowa parkingu przy ul. im. G. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.


Konkurs ofert

21.04.2008

Wojewoda Podlaski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej”. W bieżącym roku na realizację zadania w budżecie Wojewody przewidziano środki finansowe w wysokości 193.000 zł.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone w prasie lokalnej (Gazeta Wyborcza) i na tablicy ogłoszeń PUW w dniu 17 kwietnia br.
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wzór oferty, a także założenia ww. Programu dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl, w Informacjach Wydziału Polityki Społecznej.

Konkurs ofert obejmuje zadania w obszarach:

1. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie „Budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny ukierunkowanego na eliminowanie dysfunkcjalności wychowawczej rodziny”

2. zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży „Działania na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie ich marginalizacji w okresie wakacji”

3. rozwój poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy osobom bezdomnym, cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, ofiarom i sprawcom przemocy, osobom i rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Oferty należy składać na adres: Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Termin składania ofert upływa z dniem 17 maja 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).


Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. im. Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej

18.04.2008

W BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. im. Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej.


Działaj Lokalnie VI

14.04.2008

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" ogłasza konkurs grantowy Działaj Lokalnie VI realizowany w 2008 roku.

http://www.sfl.org.pl


Zarządzenie Nr 19/08

10.04.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 08.04.2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Białostocka.


Sprzedaż działek

09.04.2008

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza przetarg na sprzedaż działek przy ul.: Sikorskiego, Fordona, Armii Krajowej, Kopernika i Przytorowej.


Budowa garażu

09.04.2008

Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej ogłasza zamówienie na budowę garażu na autobusy szkolne.


Uwaga rolnicy!

07.04.2008

Niebawem rusza realizacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Program finansowany jest z budżetu państwa. Warunkiem objęcia badaniami stada trzody chlewnej, jest zarejestrowanie w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gospodarstwa nie objęte programem zwalczania nie będą mogły wprowadzać świń do obrotu a do rzeźni skupowane będą po niższych cenach. Większość krajów Unii Europejskiej jest już urzędowo wolna od choroby Aujeszkyego u świń lub realizuje program zwalczania.

Hodowco! Jest to ostatni moment, aby zarejestrować swoje stado świń w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zgłosić je do programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Uzgodnij stan swego stada i świń z rejestrem prowadzonym przez Biuro Powiatowe ARiMR.

Więcej informacji na temat programu zwalczania choroby Aujeszkyego można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. tel. 085 7118926, 085 7112327


Ogłoszenie ARiMR

02.04.2008

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności z tytułu ONW. Wnioski te będą przyjmowane do dnia 15 maja 2008 r.
W bieżącym roku zmienione zostały zasady wypełniania wniosków. Jest to powodem występowania nieprawidłowości i błędów wynikających z wypełniania wniosków według zasad z roku poprzedniego. ­
Niektórych błędów nie da się poprawić po upływie terminu składania wniosków. Może to narazić rolników na znaczne zmniejszenia przyznanych dopłat a nawet na nałożenie sankcji finansowych.
W związku z powyższym zwracam się z apelem o składanie wniosków w jak naj szybszym terminie. Pozwoli to na weryfikację wniosków bezpośrednio w dniu ich złożenia i wyeliminowanie wielu błędów. Taka szczegółowa weryfikacja nie będzie możliwa w ostatnich tygodniach ustawowego terminu ze względu na bardzo dużą liczbę składanych wniosków w tych dniach - co można stwierdzić na podstawie lat ubiegłych.


Nowy dyrektor M-GOK

01.04.2008

1.04.2008 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej powołał nowego dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Został nim Maciej Sulik, dotychczasowy pracownik tej placówki.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.