Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce z dnia 20 czerwca 2018 r. w sprawie zwalczania afrykańskiego pomoru świń na terenie powiatu sokólskiego

27.06.2018
Montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ul. Szkolnej

27.06.2018


MONTAŻ URZĄDZEŃ SIŁOWNI ZEWNĘTRZNEJ
PRZY UL. SZKOLNEJ


W dniu 30.05.2018 r. firma FIT PARK zakończyła montaż urządzeń siłowni zewnętrznej przy ulicy Szkolnej w Dąbrowie Białostockiej. Urządzenia stanowią doposażenie istniejącego placu do ćwiczeń i rekreacji znajdującego się przy gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej.

W ramach zamówienia zamontowano takie urządzenia jak:
- biegacz wolnostojący,
- narty wolnostojące,
- wioślarz wolnostojący,
- krzesło + słup + motyl,
- drabinka + słup + podciąg,
- tablica z regulaminem.

Koszt inwestycji wyniósł 15 000,00 zł.

Budowa siłowni zewnętrznej ma na celu promocję aktywnego i zdrowego trybu spędzania wolnego czasu oraz ma służyć jako miejsce integracji i spotkań mieszkańców gminy. Urządzenia są dostępne o każdej porze dnia i roku, bezpieczne i łatwe w użytkowaniu, co sprawia, że ćwiczenia na świeżym powietrzu są przyjemne i chętnie się korzysta z tego typu aktywności.

Inwestycja jest kontynuacją tego typu działań na terenie miasta Dąbrowa Białostocka – w poprzednim roku udostępniono mieszkańcom zestaw siłowni zewnętrznej przy ul. Gen. N. Sulika składający się z 10 urządzeń.

PROJEKT JEST WSPÓŁFINANSOWANY ZE ŚRODKÓW
FUNDACJI LOTTOModernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

25.06.2018


MODERNIZACJA INDYWIDUALNYCH ŹRÓDEŁ CIEPŁA ORAZ MONTAŻ EFEKTYWNEGO ENERGETYCZNIE OŚWIETLENIA NA TERENIE GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

W dniu 25.06.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku została podpisana umowa o dofinansowanie projektu pn. „Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła oraz montaż efektywnego energetycznie oświetlenia na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka”.

Projekt będzie realizowany w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Osi Priorytetowej V. Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1. Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Całkowita wartość projektu wynosi 1 493 007,28 zł., całkowite wydatki kwalifikowalne to kwota 1 493 007,28 zł., w tym dofinansowanie z EFRR – 970 454,69 zł.

W ramach projektu planuje się likwidację kotłowni węglowych w 12 budynkach mieszkalnych na terenie miasta Dąbrowa Białostocka i zastąpienie ich kotłami na pellet oraz modernizację oświetlenia ulicznego na terenie miasta Dąbrowa Białostocka, tj. wymianę 711 opraw oświetlenia ulicznego na oprawy typu LED z indywidualnym sterowaniem oprawami.

Celem projektu jest poprawa stanu środowiska, w tym przede wszystkim poprawa stanu jakości powietrza w skali lokalnej, poprzez wprowadzenie elementów gospodarki niskoemisyjnej. Cele pośrednie projektu to poprawa warunków oświetleniowych poprzez zwiększenie bezpieczeństwa mieszkańców i kierowców, poprawa sytuacji finansowej Gminy dzięki oszczędnościom uzyskanym na oświetleniu miasta, poprawa efektywności energetycznej urządzeń infrastruktury miejskiej, ograniczenie emisji zanieczyszczeń, zmniejszenie zapotrzebowania na energię elektryczną, poprawa wizerunku i atrakcyjności gminy.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 30.08.2019 r.

Nowe ogłoszenie

21.06.2018

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje o możliwości składania wniosków dotyczących oszacowania szkód powstałych w wyniku suszy.

Wnioski można pobrać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju nr 15. Wypełnione wnioski należy złożyć do dnia 29.06.2018 r.

Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Zebrana lub zaorana uprawa nie będzie szacowana.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.