Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

20.02.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka w 2018 roku.


Badania ankietowe GUS 2018

19.02.2018Informacje dotyczące składania i wysyłania JPK

14.02.2018
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej

14.02.2018Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej

W dniu 28.12.2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana 28.08.2017 r. na kwotę dofinansowania 833 115,37 zł., co stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą inwestycji jest firma P.P.U.H. TERMO COMPLEX Tomasz Dyga, ul. Ogrodowa 15/2, 15 – 027 Białystok. Ogólna wartość zadania wynosi 2 022 120,00 zł. brutto.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,
• docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
• docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
• wymiana okien parteru,
• wymiana okien piwnic,
• wymiana drzwi zewnętrznych,
• modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. – wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową na propan,
• modernizacja instalacji c.w.u. – demontaż starych podgrzewaczy c.w. i montaż nowych przepływowych podgrzewaczy c.w.,
• modernizacja wentylacji grawitacyjnej – zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiawno-wywiewną z odzyskiem ciepła (w pomieszczeniu auli),
• modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez redukcję kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej. Ponadto podwyższeniu ulegnie standard techniczny budynku, poprawi się komfort przebywania oraz użytkowania budynku, zmniejszeniu ulegnie emisja CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska.

Efektem projektu będzie zmniejszenie strat ciepła, co będzie skutkować znaczną redukcją emisji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz znacząco obniży zużycie energii. Docieplenie budynku i jego prawidłowe uszczelnienie znacznie poprawi eksploatację budynku i radykalnie zmniejszy jej koszty.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 14.09.2018 r.Komunikat przypominający o wprowadzeniu obowiązku stosowania JPK

13.02.2018
Prezentacja
Ulotka
Ćwiczenia ratownicze OSP z projektu Intrreg w gminie Dąbrowa Białostocka

06.02.2018

W dniach 31 stycznia i 1 lutego na terenie gminy Dąbrowa Białostocka odbyły się wspólne ćwiczenia ratownicze, w których wzięli udział strażacy z OSP Olsza, OSP Sztabin oraz Kalvarija na Litwie. Ćwiczenia były realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu transgranicznego Interreg Litwa-Polska. Teren ćwiczeń obejmował, głównie obszary łąk o podłożu torfowym na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w okolicach miejscowości Kamienna Nowa przy granicy z gminą Sztabin na rzece Biebrza. Podczas ćwiczeń strażacy wymienili się doświadczeniami, zapoznali się z obsługą nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego podczas tego typu zdarzeń oraz doskonalili umiejętności w prowadzeniu tego rodzaju działań ratowniczych.

Otwarcie drogi powiatowej Jaczno - Harasimowicze - Ostrowie

05.02.2018

2 lutego w sołectwie Ostrowie Kolonia odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Jaczno - Harasimowicze - Ostrowie. Uczestniczyli w nim powiatowi i gminni samorządowcy, duchowni oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przebudowana trasa o długości 3,5 km stanowi połączenie z drogą wojewódzką 670. Wartość inwestycji to 2 776 383,36 zł, współfinansowana ze środków powiatowych i gminnych.


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.