Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Stacja Regazyfikacji LNG na terenie miasta Dąbrowa Białostocka

04.10.2019

Stacja Regazyfikacji LNG wraz z siecią gazową na terenie miasta Dąbrowa Białostocka coraz bliżej realizacji. 4 października 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podpisał decyzję na lokalizację sieci gazowej w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Białostocka.

Inwestycja obejmie lokalizacją pasy drogowe następujących dróg gminnych (działek):
ul. H. Sienkiewicza – dz. 69/9, 605/3,
ul. Lipowa – dz. 2164,
ul. Klonowa – dz. 2166,
ul. Kasztanowa – dz. 2161,
ul. Łąkowa – dz. 583/6, 645/2, 583/4,
ul. Armii Krajowej – dz. 359/5, 359/7,
ul. Szkolna – dz. 637/3, 646, 340/2,
ul. Sulika – dz. 85/21, 85/30,
ul. Jana Pawła II – dz. 658, 583/6, 659,
ul. Solidarności – 657/1,
ul. Pl. T. Kościuszki – dz. 268/1,
ul. Ks. J. Fordona – dz. 1073,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego – dz. 1074, 1069/5,
ul. A. Krzyżanowskiego – dz. 1072,
ul. Wesoła – dz. 648, 990, 767/1,
ul. Ogrodowa – dz. 873,
ul. Słoneczna – dz. 830/4,
ul. A. Mickiewicza – dz. 768, 766, 765,
ul. J. Słowackiego – dz. 989,
ul. Osiedlowa – dz. 762,
ul. Polna – dz. 987,
ul. M. Kopernika – dz. 991,
ul. Wąska – dz. 988.

Legenda:
Kolor zielony to projektowana sieć gazowa w drogach gminnych.
Podpisanie umowy dot. realizacji przedsięwzięcia pn.:„Remont drogi dojazdowej, działka nr 170 w miejscowości Bagny”

04.10.2019

30 września 2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka a Gminą Dąbrowa Białostocka została podpisana umowa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi dojazdowej, działka nr 170 w miejscowości Bagny”. W ramach współpracy Gmina otrzymała 20 000,00 zł na remont ww. drogi.Nowe ogłoszenie

04.10.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej - Referent w Ref. Finansowym.Nowe ogłoszenie

02.10.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


X sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

01.10.2019

1 października 2019 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na X sesji. W porządku obrad znalazły się punkty dotyczące sprawozdania z realizacji budżetu za I półrocze 2019 roku, zmiany w budżecie gminy, zmiany regulaminu wynagradzania nauczycieli, dofinansowania dla powiatu na zadania inwestycyjne i bieżące. Ponadto Rada podjęła uchwały w sprawie zmiany aglomeracji w Dąbrowie oraz zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta. Radni zgłaszali interpelacje i wnioski w sprawie m.in. naprawy i remontu dróg, termomodernizacji i remontów budynków użyteczności publicznej.


Transmisja X sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

01.10.2019

Transmisja z X sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/r7K3KwkXCu0


Obowiązek czyszczenia przewodów kominowych

30.09.2019

W związku ze zbliżającym się rozpoczęciem sezonu grzewczego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przypomina mieszkańcom o obowiązku czyszczenia przewodów kominowych.

Należy pamiętać, iż zaniedbane kominy mogą doprowadzić do tragedii. Rokrocznie w okresie grzewczym dochodzi do licznych pożarów, podtruć, zdarzają się też wypadki śmiertelne. – Mimo to uregulowania dotyczące przeglądów i czyszczenia kominów są powszechnie lekceważone.

Przepisy zobowiązują do czyszczenia kominów.
Zgodnie z § 34 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. z 2010r. Nr 109 poz. 719), w obiektach w których odbywa się proces spalania paliwa stałego, ciekłego lub gazowego, usuwa się zanieczyszczenia z przewodów dymowych i spalinowych:
• cztery razy w roku w domach opalanych paliwem stałym (np. węglem, drewnem),
• dwa razy w roku w domach opalanych paliwem ciekłym i gazowym,
• co najmniej raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych.
• co najmniej raz w roku usuwamy zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych.

Z kolei art. 62 ust. 1 pkt 1 c ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2019 r. poz.1166) t. j. zobowiązuje właścicieli i zarządców bloków mieszkalnych i domów jednorodzinnych do okresowej kontroli, co najmniej raz w roku stanu technicznego instalacji gazowych oraz przewodów kominowych (dymowych, spalinowych i wentylacyjnych).

Za brak obowiązkowego przeglądu instalacji można też zostać ukaranym mandatem w wysokości do 500 zł przez Powiatowy Inspektorat Nadzoru Budowlanego. Najcięższą karą jest jednak pożar na skutek zapalenia się sadzy czy zatrucie czadem.


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

27.09.2019


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej
w Dąbrowie Białostockiej

W dniu 05.09.2019 r. w zakończono realizację inwestycji pn. Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej.

Wykonawcą robót budowlanych była firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów.

Koszt robót budowlanych wyniósł ostatecznie 264 169,80 zł brutto, w tym 214 772,20 zł netto oraz 23 % podatek VAT, co stanowi 49 397,60 zł.

Zakres prac obejmował:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka,
• czyszczenie studzienek rewizyjnych, udrożnienie kanalizacji deszczowej i sanitarnej.

Projekt miał głównie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego, na podstawie umowy nr UDA-RPPD.08.06.00-20-0239/18-00. Dofinansowanie stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.Nowe ogłoszenie

24.09.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o zwołaniu X sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.