Najnowsze wiadomości

Podpisanie Porozumienia

08.07.2020

8 lipca 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej zostało podpisane porozumienie pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka, reprezentowaną przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza, a Komendą Powiatową Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce, reprezentowaną przez Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce st. bryg. mgr inż. Dariusza Wojteckiego w uzgodnieniu z Podlaskim Komendantem Wojewódzkim Państwowej Straży Pożarnej jako dysponentem „Funduszu Wojewódzkiego Wsparcia Państwowej Straży Pożarnej” nadbryg. Jarosławem Wendta. Podpisane porozumienie dotyczy udzielenia wsparcia finansowego w wysokości 10 tys. zł z przeznaczeniem dla Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokółce celem dofinansowania zadań w zakresie zakupu usług/materiałów remontowo – budowlanych z jednoczesną wymianą wyposażenia kwaterunkowego w Jednostce Ratowniczo – Gaśniczej.


Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi

08.07.2020

Informacje na temat jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi znajdują się w zakładce "Okresowe oceny jakości wody"


XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2020

W dniu 7 lipca 2020 r. odbyła się XVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni przyjęli sprawozdania z działalności PGKiM, współpracy z organizacjami pozarządowymi, oceny zasobów pomocy społecznej; podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2019, w związku z czym udzielono absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2020 rok. Na sesji został przedstawiony Raport o stanie Gminy Dąbrowa Białostocka i udzielono wotum zaufania Burmistrzowi. Rozpatrzono trzy skargi na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej jako niezasadne. Pozostałe uchwały dotyczyły ustalenia sieci szkół na terenie gminy, opłaty za pobyt dziecka w żłobku, odpłatności za pobyt w ośrodkach wsparcia. Na zakończenie Burmistrz wręczył Radnym Publikację „Podlaskie Gminy” powstałą dzięki staraniu Związku Gmin Wiejskich Województwa Podlaskiego w ramach obchodów XXX lat odrodzonego samorządu terytorialnego Rzeczypospolitej Polskiej.Transmisja XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.07.2020

Transmisja z XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=-Xrup4sJQ8w&feature=emb_title


Informcja o zwołaniu XVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

06.07.2020

- Informacja o zwołaniu XVII Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

03.07.2020

Informacja o otwarciu Urzędu Miejskiego

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż od dnia 6 lipca 2020 r. zostaje przywrócona bezpośrednia obsługa interesantów w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, przy zachowaniu wzmożonego reżimu sanitarnego.

Mając na uwadze obecną sytuację epidemiologiczną oraz w trosce o bezpieczeństwo mieszkańców, prosimy o rozważenie możliwości załatwienia swojej sprawy:
1. telefonicznie – 85 7121 100
2. drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
3. EPUAP (/g0945wfdsk/),
4. korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),

W trakcie wizyty w urzędzie prosimy pamiętać o przestrzeganiu wszystkich zalecanych środków bezpieczeństwa, a w szczególności o:
- przychodzeniu do urzędu bez osób towarzyszących,
- zachowaniu 2-metrowej odległości od drugiej osoby,
- obowiązku zasłaniania ust i nosa;
- noszeniu rękawiczek,
- obowiązku zdezynfekowania rąk środkiem odkażającym zaraz po wejściu do urzędu,
- zrezygnowaniu z bezpośredniej wizyty jeżeli występują objawy gorączki, kaszlu, bólu gardła, kichania.

Prosimy, aby osoby odwiedzające urząd stosowały się do obowiązujących zaleceń, wdrożonych w związku ze stanem epidemii.

BURMISTRZ
mgr Artur GajlewiczBudowa sieci gazowej w Dąbrowie Białostockiej

02.07.2020

Na terenie miasta Dąbrowa Białostocka ruszyła budowa sieci gazowej, w związku z czym rozpoczęto budowy przyłączy gazowych średniego ciśnienia.


Utwardzenie placu przy ulicy Kopernika w Dąbrowie Białostockiej

02.07.2020

Na terenie miasta zakończono i odebrano prace związane z utwardzaniem placu przy ulicy Kopernika w Dąbrowie Białostockiej, naprzeciw Cerkwi. Na to zadanie Gmina przeznaczyła kwotę prawie 39 tys. zł z budżetu gminy. Prace budowlane zostały wykonane przez firmę Brukpol.
Dotacja na remont drogi dojazdowej w Szuszalewie

01.07.2020

1 lipca 2020 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej otrzymał dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego z zakresu ochrony, rekultywacji i poprawy jakości gruntów rolnych.
Symboliczny czek na kwotę 49 tys. zł na budowę i modernizację odcinka drogi w Szuszalewie został przekazany przez Marszałka Artura Kosickiego, Wicemarszałka Marka Olbrysia, Członków Zarządu Wiesławę Burnos i Marka Malinowskiego, a także Wiceprzewodniczącego Sejmiku Łukasza Siekierko oraz Radnego Wojewódzkiego Pawła Wnukowskiego.
Modernizowany odcinek drogi będzie miał długość 1100 m, a łączna wartość zadania wyniesie 99 967,88 zł.


Remont chodnika przy ul. Gen. N. Sulika

29.06.2020

Na terenie miasta zakończono i odebrano prace związane z remontem chodnika przy ul. Gen. N. Sulika. Prace zostały wykonane przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej w Dąbrowie Białostockiej.

Była to pierwsza próba pobudzenia efektywności spółki. Prace zostały wykonane szybko, sumiennie oraz w konkurencyjnej cenie, co powoduje chęć dalszej współpracy i wymiany kolejnych chodników.

Prace remontowe polegały na demontażu istniejącego chodnika, demontażu obrzeży, przygotowaniu podłoża, montażu nowych obrzeży, ułożeniu nowych płytek chodnikowych oraz zagospodarowaniu terenu pozostałym po starym chodniku.

Na to zadanie Gmina przeznaczyła kwotę 13 tys. zł z budżetu gminy.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej planuje sukcesywnie wymieniać kolejne chodniki na terenie miasta m.in. na ul. Polnej, Kopernika, Małej i Ogrodowej, korzystając z możliwości współpracy z PGKiM w Dąbrowie Białostockiej.
Wyniki wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka – głosowanie w dniu 28 czerwca 2020 r.

29.06.2020
Frekwencja w Gminie Dąbrowa Białostocka wyniosła - 54,99%


Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

26.06.2020

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
w zakresie świadczenia „Dobry Start”

Wnioski o ustalenie prawa do świadczenia „Dobry Start” ( tzw. 300+) na dzieci rozpoczynające rok szkolny 2020/2021 można składać drogą elektroniczną za pośrednictwem portalu empatia.mpips.gov.pl, e-PUAP, PUE ZUS, bankowości elektronicznej od dnia 1 lipca 2020 r.

W dobie epidemii koronawirusa serdecznie zachęcamy do korzystania z drogi elektronicznej jako formy składania wniosków. W ten sposób bez wychodzenia z domu można bezpiecznie i szybko złożyć wniosek i uzyskać świadczenia.

Lista banków uczestniczących w programie:
- Alior Bank S.A.
- PKO Bank Polski S.A./Inteligo
- Bank Pocztowy S.A.
- Bank Polskiej Spółdzielczości S.A.
- BNP Paribas Bank Polska S.A.
- Credit Agricole Bank Polska S.A.
- Getin Noble Bank S.A.
- ING Bank Śląski S.A.
- mBank S.A.
- Bank Millennium S.A.
- Nest Bank S.A.
- Bank Pekao S.A.
- SGB-Bank S.A.

Przyjmowanie wniosków w wersji papierowej rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2020 r.

Ważne!!!
Wniosek należy złożyć do dnia 30 listopada

( aby nie utracić prawa do świadczenia).

Świadczenie nie przysługuje na dzieci uczęszczające do przedszkola oraz dzieci realizujące roczne przygotowania przedszkolne w tzw. zerówce w przedszkolu lub szkole.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia „Dobry Start” można uzyskać pod nr telefonu 85 7121 153, lub drogą email: adres poczty Ośrodka - opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl.

Podstawa prawna:
Uchwała nr 80 Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie ustanowienia rządowego programu „Dobry start” (M.P. 2018 poz. 514)
Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 30 maja 2018 r. w sprawie szczegółowych warunków realizacji rządowego programu „Dobry start” ( Dz.U. 2018 poz. 1061)


Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

26.06.2020

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż na podstawie wniosków złożonych w 2019 rok, tj. w terminie od 1 lipca 2019r., prawo do świadczenia wychowawczego (tzw. 500+) przyznane zostało do 31 maja 2021 r.

W związku z tym w 2020 r. nie należy składać ponownie wniosków o to świadczenie.

Rodzice i opiekunowie, którzy nie pobierają jeszcze świadczenia wychowawczego, bo np. dziecko dopiero się urodziło, w każdej chwili mogą przystąpić do programu składając odpowiedni wniosek np. za pośrednictwem portalu Emp@tia, Platformy Usług Elektronicznych ZUS, bankowości elektronicznej lub w urzędzie miasta/gminy właściwym ze względu na miejsce zamieszkania.

Przypominamy jednocześnie iż od 1 lipca 2020 r. można składać drogą elektroniczną wnioski o ustalenie prawa do zasiłku rodzinnego i dodatków do zasiłku rodzinnego na okres zasiłkowy 2020/2021 oraz wnioski o ustalenie prawa do świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres od 01.10.2020 r. do 30.09.2021 r.

Przyjmowanie wniosków w wersji papierowej rozpocznie się od dnia 1 sierpnia 2020 r.Promesa na zakup wozu strażackiego

23.06.2020

22 czerwca 2020 r. na placu Komendy Wojewódzkiej PSP w Białymstoku Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz odebrał promesę na zakup wozu strażackiego dla OSP Reszkowce.
Jednostka Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka została ujęta przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji w wykazie planowanych zakupów samochodów ratowniczo – gaśniczych na rok 2020.
Na zakup średniego samochodu ratowniczo – gaśniczego dla OSP Reszkowce zostały zaplanowane środki finansowe z następujących źródeł:
- środki własne oraz samorządowe – 200 000 zł,
- dotacja budżetowa ze środków ksrg – 200 000 zł,
- środki finansowe NFOŚiGW/WFOŚiGW – 360 000 zł.
Nowe ogłoszenie

23.06.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy - Referent w Referacie Organizacyjnym.


Raport o stanie Gminy Dąbrowa Białostocka za 2019 rok

22.06.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Raport o stanie gminy
- Zgłoszenie o udziału w debacie nad raportem o stanie gminyUdzielenie pomocy rannemu bocianowi

22.06.2020

W dniu 22.06.2020 r. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej otrzymał zgłoszenie o małym bocianie, który wskutek rażenia piorunem w drzewo wraz ze swoim rodzeństwem wypadł z gniazda. Bocian, który przeżył został odebrany ze wsi Małowista i przetransportowany do Ośrodka Rehabilitacyjnego przy Leśniczówce Grzędy. Jego dalszym losem zajmie się lekarz weterynarii oraz pracownicy ośrodka.
„Bitwa o wozy” – MSWiA sfinansuje wozy strażackie dla gmin o najwyższej frekwencji wyborczej

22.06.2020

Profrekwencyjna akcja MSWiA i Straży Pożarnej! W każdym województwie gmina do 20 tys. mieszkańców z największa frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzyma wóz strażacki.

Szczegółowe informacje na stronie internetowej: https://www.gov.pl/web/mswia/
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105