Najnowsze wiadomości

Marszałek zaprasza na wielki Piknik Rodzinny

19.07.2019

Koncerty, gry i zabawy dla dzieci, balonowe zoo, wielka zjeżdżalnia, naukobus , kapsuła Green Velo – to tylko część atrakcji, które będą czekać na mieszkańców Białegostoku i całego regionu w najbliższą sobotę (20.07.) na dziedzińcu Pałacu Branickich. Odbędzie się tam Piknik Rodzinny.

Organizatorzy przygotowali szereg atrakcji dla gości pikniku w każdym wieku. Będą gry i zabawy dla dzieci, kino 5d, balonowe miasteczko i wielka zjeżdżalnia. Młodzi naukowcy będą mogli poznawać prawa nauki poprzez samodzielne eksperymentowanie. Coś dla siebie znajdą też fani wojskowości – podczas pikniku będzie można m.in. zobaczyć sprzęt wojskowy. Organizatorzy przygotowują też liczne atrakcje muzyczne.

Organizatorem wydarzenia jest Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego.

Link do wydarzenia na Fb;
https://www.facebook.com/events/210171009870224/?notif_t=event_calendar_create¬if_id=1562848570101995


Festyn Rodzinny

17.07.2019
SZAFING NIE SZOPING

17.07.2019

Nabór wniosków w ramach programu priorytetowego „Agroenergia”

16.07.2019


Celem programu jest kompleksowe wsparcie związane z ograniczeniem negatywnego wpływu na środowisko prowadzonych działalności rolniczych.

Rodzaje przedsięwzięć:
1) Przedsięwzięcia dotyczące budowy nowych jednostek wytwórczych wraz z podłączeniem ich do sieci dystrybucyjnej/przesyłowej, w których do produkcji energii wykorzystuje się:
a) energię ze źródeł odnawialnych,
b) ciepło odpadowe,
c) ciepło pochodzące z kogeneracji.

2) Przedsięwzięcia polegające m.in. na budowie, rozbudowie lub modernizacji instalacji produkcyjnych lub urządzeń, prowadzące do zmniejszania zużycia surowców pierwotnych (w ramach własnych ciągów produkcyjnych), w tym poprzez zastąpienie ich surowcami wtórnymi, odpadami lub prowadzące do zmniejszenia ilości wytwarzanych odpadów, w tym m.in.:
1) Technologie bezodpadowe (TBO) oraz niskoodpadowe technologie produkcji zapewniające możliwie kompleksowe wykorzystanie stosowanych surowców;
2) Technologie ograniczające jednostkowe zużycie wody w procesach produkcyjnych lub systemy zamkniętych obiegów wody;
3) Technologie produkcji materiałów z wykorzystaniem ubocznych produktów spalania/procesów produkcyjnych lub odpadów wytwarzanych przez wnioskodawcę;
4) Technologie służące do wytwarzania paliw alternatywnych i substratów do ich produkcji z wytwarzanych przez wnioskodawcę odpadów w tym osadów;
5) Modernizacja stacji demineralizacji i dekarbonizacji wody (o ile jest niezbędna do realizacji inwestycji generującej efekt ekologiczny).

3) Przedsięwzięcia zgodne z „Obwieszczeniem Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016 r. w sprawie szczegółowego wykazu przedsięwzięć służących poprawie efektywności energetycznej” mające na celu poprawę efektywności energetycznej, a także zmierzające ku temu zmiany technologiczne w istniejących obiektach, instalacjach i urządzeniach technicznych, m.in.:
- Technologie racjonalizacji zużycia energii elektrycznej,
- Technologie racjonalizacji zużycia ciepła,
- Modernizacje procesów przemysłowych w zakresie efektywności energetycznej.
- Wdrażanie systemów zarządzania energią i jej jakością oraz wdrażanie systemów zarządzania sieciami elektroenergetycznymi w obiektach przedsiębiorstw.

Beneficjenci:
Wyłącznie rolnicy indywidualni. Za rolnika indywidualnego uważa się osobę fizyczną będącą właścicielem, użytkownikiem wieczystym, samoistnym posiadaczem lub dzierżawcą nieruchomości rolnych, których łączna powierzchnia użytków rolnych nie przekracza 300 ha oraz co najmniej od 5 lat zamieszkałą w gminie, na obszarze której jest położona jedna z nieruchomości rolnych wchodzących w skład gospodarstwa rolnego i prowadzącą przez ten okres osobiście to gospodarstwo.

Formy dofinansowania:
Dofinansowanie będzie udzielone w formie pożyczki, dotacji zgodnie z programem priorytetowym „Agroenergia”

Termin składania wniosków:
Wnioski należy składać w terminie od 08.07.2019 r. – 20.12.2019 r. lub do wyczerpania alokacji środków.

Link do ogłoszenia o naborze:
http://www.nfosigw.gov.pl/oferta-finansowania/srodki-krajowe/programy-priorytetowe/agroenergia/nab/

Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska
i Gospodarki Wodnej w Białymstoku
ul. Św. Rocha 5, 15-879 Białystok
tel. 887 447 795
(85) 749 94 88, fax (85) 746 01 66
e-mail: aloban@wfosigw.bialystok.pl
www.wfosigw.bialystok.pl


Nowe ogłoszenie

16.07.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż zbędnych składników rzeczowych majątku ruchomego.


Modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie Łozowo

11.07.2019

W ramach podpisanej umowy udzielenia dotacji celowej z budżetu Województwa Podlaskiego na modernizację drogi dojazdowej do gruntów rolnych, na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka rozpoczęła się modernizacja rolniczej drogi dojazdowej położonej w obrębie Łozowo


Informacja o konkursie „Na wsi najlepiej”

11.07.2019

Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

10.07.2019


Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej
w Dąbrowie Białostockiej

W budynku Samorządowego Przedszkola - Żłobka w Dąbrowie Białostockiej rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące modernizacji budynku.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana dnia 04.12.2018 r. na kwotę dofinansowania 232 736,96 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą inwestycji jest firma Usługi Budowlane Wojciech Prawdzik, Żarnowo Trzecie 3, 16 – 300 Augustów. Ogólna wartość zadania wynosi 258 300,00 zł. brutto.

Obecnie trwają prace rozbiórkowe, zrywanie i rozebranie posadzek, usuwanie gruzu, przygotowanie podłoża pod wykonanie okładzin podłogowych.

Zakres inwestycji obejmuje:
- roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki wewnętrznej,
- roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola.

Planowany termin wykonania przedmiotu umowy – 23.08.2019 r.


Informacja o naborze wniosków na wsparcie usług opiekuńczych dla osób niesamodzielnych oraz usług asystenckich dla osób z niepełnosprawnościami świadczonych w lokalnej społeczności

10.07.2019

Nowe ogłoszenie

08.07.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot.: Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja Komisariatu Policji w Dąbrowie Białostockiej

05.07.2019

Zgodnie z opracowanym „Planem działania priorytetowego” dla rejonu numer XI (miasto Dąbrowa Białostocka) na okres od 01.07.2019 r. do 31.12.2019 r., dzielnicowy rejonu służbowego numer XI jako priorytet realizuje likwidację zagrożeń występujących przy ulicy Skłodowskiej w Dąbrowie Białostockiej w godzinach wieczorowo – nocnych (godz. 16 – 2) w obrębie Amfiteatru Leśnego gdzie to dochodzi do spożywania alkoholu oraz zaśmiecania danego miejsca.

Podejmowane przez dzielnicowego działanie wskazane w wymienionym „Planie” będzie miało na celu zminimalizowanie zagrożeń

Zastępca Komendanta
Komisariatu Policji
w Dąbrowie Białostockiej
p. o.
nadkom. Paweł Jakubiak


Ogłoszenie Podlaskiej Izby Rolniczej dot. wyborów do Izb Rolniczych

04.07.2019
Informacja o wyborach do Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej

04.07.2019
Informacja w sprawie spisu wyborców

04.07.2019

WYBORCO

Sprawdź, czy Twoje nazwisko zostało prawidłowo umieszczone w spisie osób uprawnionych do głosowania w wyborach do rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w województwie podlaskim. Spisy wyborców są wyłożone do publicznego wglądu w dniach od 24 czerwca 2019 r. do 26 lipca 2019 r. od godz. 7.30 do godz. 15.30 w lokalu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostocka, pokój Nr 15.


Informacja dot. składania wniosków o oszacowanie szkód w związku z wystąpieniem suszy

02.07.2019

W związku z wystąpieniem na terenie gminy Dąbrowa Białostocka suszy, która mogła doprowadzić do powstania szkód w uprawach rolnych, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że poszkodowani rolnicy mogą składać wypełnione wnioski o oszacowanie szkód w terminie do dnia 11.07.2019 r. w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. 19).
Wniosek o oszacowanie szkód do pobrania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (pok.15) oraz na stronie internetowej Urzędu www.dabrowa-bial.pl.
Do wniosku o szacowanie szkód należy dołączyć kopię wniosku o dopłaty obszarowe z 2019 roku.

Do pobrania: Wniosek„W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

28.06.2019

Gmina Dąbrowa Białostocka została zakwalifikowana do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” realizowanego przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku w partnerstwie ze Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie oraz Polskim Stowarzyszeniem na rzecz Osób z Niepełnosprawnością Intelektualną Koło w Suwałkach w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego na lata 2014-2020, Oś. Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

W ramach projektu powstał Zespół Ekspertów ds. Modelu mieszkań wspomaganych dla osób z niepełnosprawnością intelektualną w tym z zespołem Downa składający się z ekspertów, przedstawicieli organizacji pozarządowych oraz pracowników ROPS. Jednym z głównych zadań Zespołu jest udział w zagranicznych wizytach studyjnych, których celem jest zapoznanie się z doświadczeniem zawodowym innych ekspertów, które będzie pomocne przy opracowywaniu modelu mieszkań wspomaganych.

Projekt ma na celu opracowanie modelowego rozwiązania/standardu z zakresu mieszkalnictwa wspomaganego skierowanego do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI) oraz pilotażowe wdrożenie go w 5 jednostkach samorządu terytorialnego, a także upowszechnienie wypracowanych rozwiązań wśród przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego i NGO z terenu Polski w zakresie stosowania opracowanego modelu.

Założeniem projektu jest opracowanie modelu/standardu funkcjonowania mieszkań wspomaganych, który ma przyczynić się do dobrej jakości usług realizowanych na rzecz ONI w najbliższym środowisku, zwłaszcza w następujących obszarach możliwości dostępu do pomocy osobistej, odpowiedniej opieki oraz treningu, poradnictwa i rewalidacji osobistej oraz innych usług świadczonych w społeczności lokalnej.Informacja

25.06.2019

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż 30 czerwca 2019 r. upływa termin zgłaszania kandydatów na ławników sądowych do Sądu Rejonowego w Sokółce. Chętnych zapraszamy do składania zgłoszeń. Więcej informacji pod nr tel. 85 7121 100 wew. 125 (pokój nr 17) lub wew. 134 (pokój nr 6).

Dokumenty do pobraniaJarmark Brzostowskiego

24.06.2019
Transmisja VIII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

24.06.2019

Transmisja z VIII sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/F4UY8enR3F8


VIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

21.06.2019

W dniu 21 czerwca 2019 r. odbyła się VIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni podjęli uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu za 2018, w związku z czym udzielono absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej oraz dokonano zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Na sesji został przedstawiony Raport o stanie Gminy Dąbrowa Białostocka i udzielono wotum zaufania Burmistrzowi. Ponadto Burmistrz wręczył nagrodę za pracę o gminie, którą otrzymał Tomasz Konrad Jodczyk.


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93