Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.04.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie rolnym proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pierwsze piętro, prawe skrzydło budynku przy okienku podawczym) kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2021.Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia przez ludzi - wodociąg Zwierzyniec Wielki

14.04.2021
Gazyfikacja miasta Dąbrowa Białostocka.

13.04.2021

Dzięki kolejnym działaniom PSG i Gminy Dąbrowa Białostocka, takim jak podpisanie długoletniej dzierżawy gruntów, już w połowie roku rusza budowa docelowej dużej stacji regazyfikacji. Stacja ta zaopatrzy w pełni potrzeby mieszkańców, firm i instytucji. Zachęcam Was do składania wniosków o przyłącza gazowe, których wpłynęło do PSG już bardzo dużo co potwierdził Dyrektor Grzegorz Mackiewicz
Mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej widzą potrzebę dbania o środowisko i chcą zmniejszenia emisji CO2.
W przyszłym tygodniu rozpoczyna się kolejny etap położenia gazociągu w mieście. Do wybudowania zostało blisko 10 km lini i czas do końca września.

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

09.04.2021

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy Dąbrowa Białostocka.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczychim. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5 ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiegopn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Mieszkanie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka zlokalizowane jest w Różanymstoku 4/1.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:
– są pełnoletnie
– mieszkają na terenie gminy
–posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia)
–osoby posiadające możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia,wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Różanymstoku mogą być przyjęte 3 osoby spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 08.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą w terminie od 15.04.2021r. – 30.04.2021r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).
3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 04.05.2021r. (powiadomienie telefoniczne oraz pocztą). Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.
4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:
– Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
– Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciw wskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Białostocka oraz w Biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5/1, w godz. 8.00 - 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.


Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Marcin Kruhlej, tel. 505 965 634 .Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy -
https://drive.google.com/file/d/1EcAbOt2eiFKduwiQpCoEO7bXb4KrMyx0/view
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego
https://drive.google.com/file/d/1c8wjzzCLALMDbD-oooFvl9PYvAbpYPte/view
Dystrybucja płynów dezynfekcyjnych do parafii z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka

06.04.2021

W dniu 2 kwietnia 2021 roku przeprowadzono dystrybucję 50 litrów płynu dezynfekcyjnego do wszystkich parafii na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach pomocy rządowej pochodzącej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Życzenia Wielkanocne

02.04.2021
Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

01.04.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Wyrazy głębokiego współczucia

01.04.2021
Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

31.03.2021Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego:
- Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.


Ogłoszenie Burmistrza o szacowaniu strat

30.03.2021


Gmina Dąbrowa Białostocka wystąpiła do Wojewody Podlaskiego o powołanie komisji do spraw oszacowania zakresu i wysokości szkód doznanych w wyniku niekorzystnych zjawisk atmosferycznych jakimi są ujemne skutki przezimowania w Gminie Dąbrowa Białostocka.
Wzór wniosku o oszacowanie strat można pobrać ze strony internetowej www.dabrowa-bial.pl, w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (w holu budynku). Rzetelnie wypełnione wnioski należy składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ( pierwsze piętro, prawe skrzydło budynku przy okienku podawczym).
Wnioski można składać w terminie do 9 kwietnia 2021 r.

Pliki do pobrania:
- Wniosek producenta rolnego


Podpisanie umowy na staż

30.03.2021

W dniu 29 marca 2021 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz Dyrektor Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej Maciej Sulik podpisali z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” w Suwałkach reprezentowaną przez Prezesa Łukasza Owsiejko, 2 umowy o staż w ramach projektu „Ośrodek Wsparcia Ekonomii Społecznej w Suwałkach” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej – Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020 Priorytetu VII Poprawa spójności społecznej Działania 7.3 Wzmocnienie roli ekonomii społecznej w rozwoju społeczno – gospodarczym województwa podlaskiego.
Staże mają na celu nabywanie przez stażystów praktycznych kwalifikacji i umiejętności zawodowych w określonym zawodzie i stanowisku pracy przez wykonywanie zadań w miejscu pracy.

Spotkanie konsultacyjne dot. planu zagospodarowania przebudowy stadionu miejskiego w Dąbrowie Biał.

26.03.2021

W dniu 25.03.2021 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie konsultacyjne w sprawie koncepcji planu zagospodarowania przebudowy stadionu miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. W spotkaniu uczestniczyli projektanci branży architektonicznej, drogowej, sanitarnej oraz elektronicznej z firmy projektowej DROGOWSKAZ z Białegostoku, Kierownik Referatu Budownictwa, Rolnictwa i Gospodarki Komunalnej Marian Lichanów oraz Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz. W trakcie konsultacji poruszono kwestie rozwiązań projektowych dla przebudowy stadionu miejskiego m.in. tematy zmiany powierzchni bieżni na czterotorową bieżnię tartanową, odwodnienia i nawodnienia płyty boiska oraz termomodernizacji istniejącego budynku zaplecza sportowego.

Wyrazy głębokiego współczucia

26.03.2021
Nabożeństwo żałobne odbędzie się 27 marca 2021 r. Wyprowadzenie z domu pogrzebowego w Mońkach o godz. 13:00. Następnie odbędzie się ceremonia pogrzebowa na cmentarzu w Kalinówce Kościelnej.


XXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

25.03.2021

25 marca odbyła się XXV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni podjęli uchwały związane ze zmianami w budżecie i zmianami w Wieloletniej Prognozy Finansowej, dzierżawą nieruchomości dla Spółki PSG, odwołania poprzedniego i powołania nowego przedstawiciela Gminy do Zgromadzenia Związku Komunalnego Biebrza, udzielenie pomocy finansowej dla Parafii Prawosławnej w Jacznie na oświetlenie kaplicy. Rada przyjęła sprawozdania za 2020 rok z realizacji Gminnego programu Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, z działalności Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej, realizacji programu wspierania rodziny oraz programu przeciwdziałania przemocy. W trakcie sesji odbyła się telekonferencja z przedstawicielem PSG w Białymstoku Panem Grzegorzem Mackiewiczem, gdzie można było zadawać pytania dotyczące trwających prac polegających na gazyfikacji terenu miasta Dąbrowa Białostocka. Były zgłaszane wnioski i interpelacje dotyczące naprawy dróg, nadania nazwy dla ronda, rewitalizacji lasku szpitalnego.
Transmisja XXV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

25.03.2021

Transmisja XXV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=fTQQ2AeTXCg


Dekoracje Wielkanocne w Dąbrowie Białostockiej

24.03.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz składa serdeczne podziękowania MGOK w Dąbrowie Białostockiej za przygotowanie przepięknych ozdób, którymi udekorowano Plac Kościuszki w centrum Dąbrowy Białostockiej na nadchodzące Święta Wielkanocne.

Koncesja dla 12 stacji regazyfikacji LNG w tym dla Dąbrowy Białostockiej

24.03.2021
Od początku 2021 r. do 23 marca br. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki udzielił koncesji dla 12 stacji regazyfikacji LNG należących do Polskiej Spółki Gazownictwa. Oznacza to, że wg. stanu na 23 marca br., w całym kraju PSG posiada już koncesje dla 64 stacji regazyfikacji LNG.

Polska Spółka Gazownictwa szacuje, że do końca 2021 roku możliwe będzie jeszcze pozyskanie koncesji dla ok. 20 kolejnych stacji regazyfikacji LNG. Uruchomienie stacji regazyfikacji LNG daje nowym odbiorcom możliwość szybszego użytkowania alternatywnego, bezpiecznego i ekologicznego paliwa jakim jest gaz ziemny.

Od początku roku do 23 marca br., PSG uzyskała koncesje Prezesa URE dla instalacji LNG w miejscowościach: Dąbrowa Białostocka, Szczuczyn, Czyżew, Łukta, Budziszewice, Jednorożec, Lubotyń-Kolonia, Książki, Tychowo, Stryszawa, Stadła i Bychawa.

Szczegółowe informacje znajdują się na stronie internetowej:
https://energetyka24.com/psg-jest-koncesja-dla-12-stacji-regazyfikacji


Informacja o przerwie w dostawie wody

23.03.2021

Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. w Białymstoku informują o przerwie w dostawie wody w dniu 23.03.2021r. na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka z wodociągu Stock do godz. 16.00– spowodowaną usuwaniem awarii.

Przerwa dotyczy miejscowości: Kropiwno, Grabowo, Szuszalewo, Jałowo

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Wyrazy głębokiego współczucia

22.03.2021
Informacja o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

22.03.2021

Do BIP-u zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Informacja o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

19.03.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Komórce Księgowej w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Dofinansowanie projektu pn. ROZWIJAMY SKRZYDŁA

19.03.2021


Z inicjatywy Burmistrza Dąbrowy Białostockiej Artura Gajlewicza oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej Małgorzaty Andronik do Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański w Suchowoli został złożony wniosek o dofinansowanie realizacji projektu pn. „Rozwijamy Skrzydła”. 17 marca 2021 r. wniosek został wybrany do dofinansowania.

Projekt został przygotowany i będzie realizowany w ramach przedsięwzięcia 4.1.1 Wysoka jakość edukacji przedszkolnej (EFS) – zapewnienie większej dostępności wysokiej jakości edukacji przedszkolnej na operacje z zakresu Europejskiego Funduszu Społecznego, typ projektu nr 4 działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020.

Dofinansowanie projektu wynosi- 88 308,25 PLN

Głównym celem projektu jest rozwinięcie w okresie 01.09.2021 r. -30.07.2022 r. wśród 60 dzieci z oddziałów przedszkolnych działających przy Szkole Podstawowej im. Tadeusza Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej kompetencji kluczowych, umiejętności uczenia się, kreatywności, przedsiębiorczości, pracy zespołowej poprzez realizację dodatkowych zajęć rozwijających uzdolnienia i zainteresowania.

Projekt przewiduje uczestnictwo dzieci w następujących zajęciach:
1. Język angielski w grupach 8-osobowych
2. Zajęcia matematyczno-przyrodnicze
3. Zajęcia artystyczne, plastyczne z wykorzystaniem robotów OZOBOT( budowanie makiet z trasami),
4. Zajęcia z robotyki-GENIBOT online i offline z wykorzystaniem kart,
5. Zajęcia z kodowania, programowania( kodowanie z wykorzystaniem maty, krążków, kubeczków)

Program wszystkich zajęć rozwijających kompetencje kluczowe będzie wykraczał poza podstawę programową.

Projekt przewiduje również zakup pomocy dydaktycznych do poszczególnych zajeć: min. OZOBOTY BIT (mały inteligentny robot do nauki programowania), zestawy przedszkolne GENIBOT Z MATĄ, KRĄŻKAMI, ORGANIZEREM, KARTY DO KODOWANIA GENIBOTA, , TABLETY DO ZAJĘĆ 10,3-PAMIEĆ 4GB RAM+ dysk min. 64GB i wiele innych pomocy, które uatrakcyjnią prowadzone zajęcia.


Podpisanie porozumienia z Krajowym Zasobem Nieruchomości

19.03.2021

W grudniu 2020 roku pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka, reprezentowaną przez Burmistrza – Artura Gajlewicza, a Krajowym Zasobem Nieruchomości, reprezentowanym przez Zastępcę Prezesa KZN – Jarosława Pucka zostało podpisane Porozumienie o współpracy. Wynikiem porozumienia ma być realizacja inwestycji mieszkaniowej na terenie Dąbrowy Białostockiej. Strony zobowiązały się do wzajemnej kooperacji poprzez wymianę informacji, materiałów i dokumentów, dotyczących nieruchomości wykazujących potencjał w zakresie realizacji inwestycji mieszkaniowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.

Krajowy Zasób Nieruchomości zamierza utworzyć Społeczną Inicjatywę Mieszkaniową (SIM), której zadaniem będzie budowa mieszkań na wynajem w Województwie Podlaskim, w związku z czym każda gmina zainteresowana wspólnym utworzeniem SIM, będzie mogła otrzymać jednorazową pomoc z Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa. Celem funkcjonowania Funduszu jest poprawa dostępności mieszkań poprzez pobudzenie nowych inwestycji mieszkaniowych na rynku mieszkań budowanych z przeznaczeniem na wynajem przez Społeczne Inicjatywy Mieszkaniowe (SIM).

17 marca 2021 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz wraz z Przewodniczącym Komisji Gospodarczo - Finansowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Mateuszem Adaszczykiem w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku spotkali się z Wicewojewodą Marcinem Sekścińskim. Na spotkaniu omawiane były sprawy związane z planowaną przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej budową bloku mieszkalnego na terenie miasta Dąbrowa Białostocka. Wkładem gminy w planowaną inwestycję ma być udostępnienie gminnej działki budowlanej.

Nowe ogłoszenie

17.03.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na stanowisko Referenta w Referacie Finansowym.


Nowe ogłoszenie

15.03.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej - Referent w Referacie Finansowym.


Zaproszenie na szkolenie dla sołtysów

15.03.2021
Wyrazy głębokiego współczucia

14.03.2021


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115