Najnowsze wiadomości

Spotkanie z sołtysami

30.10.2013

29 października 2013 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej spotkał się z sołtysami. Celem spotkania było omówienie sytuacji prawnej mienia wiejskiego znajdującego się w poszczególnych sołectwach jak również przekazanie informacji o zamiarze zbycia zbędnych działek. Na terenie gminy znajduje się 151 działek mienia wiejskiego o łącznej powierzchni 55,0019 ha. Działki te stanowią: grzebowiska, kopalnie, nieużytki, place postojowe, place szkolne, tereny zielone, wodopoje, żwirownie.

Nowe ogłoszenie

29.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży - Dąbrowa Białostocka.


Uhonorowano dąbrowską wiejską zabudowę drewnianą

28.10.2013

27 października 2013 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie IX edycji Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim. Zgłoszonych zostało 36 obiektów z terenu województwa podlaskiego, w tym 5 z terenu gminy Dąbrowa Białostocka. Budynek mieszkalny pani Ireny Krawel z Wesołowa zajął III miejsce, a budynek mieszkalny i stodoła pana Michała Gałeckiego z Grabowa uzyskały wyróżnienie.

Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

24.10.2013W okresie od 9 września do 17 października br. odbyło się trzecie z czterech z przewidzianych do realizacji w 2013 roku szkoleń zawodowych w ramach działań aktywnej integracji. W 155 godzinnym szkoleniu pt. „Spawacz metodą MAG-135” wzięło udział 5 osób. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.


15 października rozpoczął się 98 godzinny kurs zawodowy: „Księgowanie przy pomocy komputera”. W szkoleniu bierze udział 9 (w tym 8 kobiet) beneficjentów Projektu. Do 6 listopada uczestnicy Szkolenia będą zdobywali wiedzę w zakresie obsługi programów księgowych.W trakcie realizacji jest także 60 godzinny kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dodatkowo dla 14 beneficjentów Projektu. Do końca listopada uczestnicy kursu przejdą cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej

21.10.2013

XXX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 października 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

18.10.2013


Nowe ogłoszenie

18.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursy ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu.


II Gminne Forum Sportowe

18.10.2013

17 października 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyło się II Gminne Forum Sportowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych, dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego, kierownicy jednostek wspierających sport oraz przedstawiciele władz gminnych. W czasie zebrania zostały zaprezentowane możliwości pozyskiwania środków finansowych na sport, wyniki dąbrowskich szkół w wojewódzkiej rywalizacji sportowej. Przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych przedstawili działalność swoich jednostek oraz zamierzenia na przyszłość. W czasie dyskusji wskazywano na ograniczenia w rozwoju sportu, a także na możliwość rozwoju nowych dyscyplin sportu oraz nowych form aktywności sportowej.
Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

17.10.2013

w związku ze zbliżającym się okresem zimy o placówkach położonych na terenie województwa podlaskiego udzielających schronienia osobom bezdomnym (wykaz placówek tutaj). Jednocześnie informujemy, iż pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają bliższych informacji i pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w budynku Urzędu Miejskiego, I piętro pokoje nr 25, 26 i 27 oraz pod numerem telefonu 85 7 121 246.


Mniej azbestu na dachach

14.10.2013

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej zakończył II edycję odbioru azbestu od mieszkańców gminy. W tym roku azbest został zdjęty z 30 budynków (mieszkalnych i gospodarczych). Zdjęto 4734 m2 azbestu o masie 71,01 t. Wartość zadania wyniosła 33.984,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 18.884,92 zł, a pozostała kwota stanowiła środki własne gminy. Mieszkańcy gminy, którzy planują w roku następnym nieodpłatnie zdjąć azbest ze swoich budynków mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, pok. nr 1 (parter).


Sukces sołectwa Bagny

14.10.2013

13 października 2013 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś”. Sołectwo Bagny w tym konkursie zajęło V miejsce za uporządkowanie placu wokół kościoła oraz nasadzenie drzew i krzewów.
Asfalt w II zaułku ul. Sulika

09.10.2013

Zakończona została przebudowa drogi pomiędzy garażami przy ul. gen. N. Sulika. Wartość zadania wyniosła 48.970,11 zł, a wykonawcą robót była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Schetynówka na ul. Kołłątaja

09.10.2013Zakończona została przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa nawierzchni ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej z budową kanalizacji deszczowej i likwidacją istniejącego przepustu. Zadanie 2: Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej nie będącej siecią magistralną z przyłączami w ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 757.943,11 zł. Wykonawcą inwestycji była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka.


57. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

09.10.2013

8 października 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyła się 57. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. W poprzednich latach wystawa odbywała się w Mońkach. Na wystawę zakwalifikowano 50 ogierów z województwa podlaskiego, w tym cztery z dąbrowskiej gminy. Ich właścicielami są: Janusz Jodczyk ze Stocka, Stanisław Krahel z Miedzianowa, Marek Lewkowicz z Jasionówki kolonii oraz Piotr Majewski z Brzozowa Kolonii, którego ogier o imieniu Beryl uzyskał tytuł wiceczempiona w typie sokólskim. Atrakcją wystawy jest możliwość sprzedaży prezentowanych ogierów do dalszej hodowli. Sprzedano ok. 40 % koni. Najwyższa uzyskana cena wyniosła 15100 zł. Jednak typowa cena to 10-12 tys. zł.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert

09.10.2013

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa 17 października 2013 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Burmistrz
Tadeusz Ciszkowski

Zobacz:
-Formularz


Nowe ogłoszenie

07.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej.


Grzybowe bogactwo

07.10.2013

Przełom lata i jesieni br. obfituje w różne gatunki grzybów. Każdy ich amator może zebrać kosze opieniek, dziesiątki podgrzybków i borowików. Szczególnie te ostatnie są cenną nagrodą dla zbieraczy. Lasy koło Łozowa również obfitują w grzyby, czego przykładem są poniższe zdjęcia.Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej

02.10.2013

W dniu 13.09.2013 r. miał miejsce odbiór zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej nie będącej siecią magistralną wraz z przyłączami w ul. Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 139 520,11 zł.
Wykonawcą robót była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, Małyszówka kol. 33.


Konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 - 2020

02.10.2013Klinek dąbrowski w TVP

30.09.2013

W niedzielny poranek 29 września 2013 r. przedstawiciele gminy Dąbrowa Białostocka: Halina Raducha – przewodnicząca Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego i burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski, gościli w Programie Pierwszym Telewizji Polskiej w rolniczym programie ,,Tydzień”. Gościem programu była również pani Izabella Byszewska – prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Rozmowa w studio dotyczyła produktów tradycyjnych i ich znaczenia dla konsumentów. Widzowie mieli okazję usłyszeć o Dąbrowskim Stowarzyszeniu Produktu Lokalnego i rekordowym klinku. Prezentowane były także dąbrowskie produkty lokalne.Zaułek Sulika

26.09.2013

Trwają prace przy przebudowie ul. Sulika (zaułek II).


Świetlica w Olszy błyszczy nowością

26.09.2013

Zakończył się remont świetlicy we wsi Olsza polegający na zmianie pokrycia dachowego i dociepleniu ścian.XXIX Sesja Rady Miejskiej

24.09.2013

23 września 2013 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXIX Sesji. W czasie obrad uhonorowano dąbrowskich producentów wyrobów lokalnych za ich osiągnięcia w czasie dożynek powiatowych 8 września br. w Dąbrowie Białostockiej. Jan Kułak z Hamulki został uhonorowany za wykonanie rekordowego sękacza o wadze 38 kg i długości 184 cm. Z kolei panie Halina Raducha, Karolina Strójkowska, Walentyna Lewicka, Danuta Haraszkiewicz, Dorota Karolczuk z Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego zostały uhonorowane za rekordowy klinek twarogowy o masie 61,8 kg. Pani Halina Raducha dzień wcześniej w Poznaniu za klinek twarogowy uzyskała Perłę w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – SMAKI REGIONÓW”. W kolejnym punkcie Burmistrz wręczył nagrody nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w konkursach i zawodach sportowych na poziomie województwa (wykaz nagrodzonych tutaj). Podziękowano również pani mgr Jadwidze Toczko, odchodzącej na emeryturę nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim za wieloletnią pracę pedagogiczno-wychowawczą.
Perła dla Klinka Dąbrowskiego Smacznego na targach Polagra Food 2013

24.09.2013

22 września 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się gala wręczenia Pereł za produkty lokalne i regionalne w ramach konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – SMAKI REGIONÓW” zorganizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Perły wręczała prezes Izby oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z województwa podlaskiego Perły otrzymały trzy osoby, a wśród nich pani Halina Raducha z Ostrowia kolonii za klinek twarogowy – Klinek Dąbrowski Smaczny.Inauguracja sportowego roku szkolnego

24.09.2013

21 września 2013 r. na stadionie miejskim w Białymstoku odbyła się wojewódzka inauguracja sportowego roku szkolnego 2013/2014. Z tej okazji odbyło się podsumowanie poprzedniego roku szkolnego i wręczenie pucharów szkołom i samorządom za zajęcie czołowych miejsc w województwie. Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej dwukrotnie odbierał puchar za zajęcie VIII miejsca w rywalizacji szkół podstawowych oraz gimnazjów. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej odebrał puchar za zajęcie VII miejsca w klasyfikacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Otwarcie schetynówki w Kropiwnie

13.09.201312 września 2013 r. w Kropiwnie miało miejsce oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1247 B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Kropiwno – Ostrowie. Droga została wykonana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, a wykonawcą P.H.U. KAMPOL Barbara Szymczyk, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Małyszówka kolonia 33. Długość przebudowanej drogi wynosi 3790 mb. Wartość zadania to 1.299.372,00 zł, z czego wkład Budżetu Państwa wyniósł - 649.686,00 zł, Powiatu Sokólskiego - 259.875 zł, Gminy Dąbrowa Białostocka - 389.811,00 zł.
Wojewódzkie współzawodnictwo sportowe

11.09.2013

Ukazał się komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego podsumowujący rywalizację sportową dzieci i młodzieży za rok szkolny 2012/2013 O Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego (gminy i powiaty) oraz O Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty (szkoły). W klasyfikacji powiatów Powiat Sokólski zajął II miejsce za miastem Białystok. Natomiast w klasyfikacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich Dąbrowa Białostocka zajęła VII miejsce (na 37 sklasyfikowanych). Wyniki rywalizacji dąbrowskich szkół przedstawiają się następująco:


Pozostałe szkoły nie brały udziału w rywalizacji na poziomie województwa.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78