Najnowsze wiadomości

Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2015 r.

10.12.2014

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 18 grudnia 2014 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Nowe ogłoszenie

04.12.2014

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o zwołaniu II sesji Rady Miejskiej.


I Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

02.12.2014

1 grudnia 2014 r. odbyła się I Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Sesję otworzył Burmistrz stwierdzając, że zgodnie z obowiązującymi przepisami, pierwszej sesji, do wyboru przewodniczącego, przewodniczy radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny. Okazało się, że radnym najstarszym wiekiem jest Antoni Hrynkiewicz i to on poprowadził dalej obrady. Radni z rąk Przewodniczącego Miejskiej Komisji Wyborczej Janusza Tarasewicza otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego, a następnie złożyli stosowne ślubowanie. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz powołanie komisji skrutacyjnej celem przeprowadzenia tajnego głosowania. Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej wybrano dyrektora Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej Jarosława Budnika (komitet: Razem dla Dąbrowy). Wiceprzewodniczącym został rolnik z Trzechrzeczek Stanisław Grajewski (komitet: PSL). Na tym sesję zakończono.
Spotkanie informacyjne w Urzędzie Skarbowym

02.12.2014
Wykaz zadań wykonanych w kadencji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej 2010-2014

01.12.2014

więcej tutaj.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

27.11.2014Realizacja w 2014 r. projektu systemowego stworzyła możliwość pozyskania przez podopiecznych Ośrodka dodatkowych, poszukiwanych na lokalnym rynku pracy kwalifikacji.
W październiku br. zakończyły się kolejne 2 szkolenia: „System zarządzania magazynem – magazynier” oraz „Stylizacja paznokci”. Wiadomości teoretyczne i praktyczne zdobyte przez uczestników szkoleń zostały potwierdzone pozytywnymi wynikami egzaminów końcowych.
W trakcie realizacji jest także 60 godzinny kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dla 19 beneficjentów Projektu. W październiku dziesięciu uczestników z pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego zakończyło jego realizację. Pozostałych dziewięciu uczestników zgodnie z przyjętym harmonogramem Szkolenia zakończy cykl zajęć w listopadzie.

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej z przyjemnością informuje, iż czyni starania pozyskania dodatkowych środków z Europejskiego Funduszu Społecznego, które pozwolą sprostać oczekiwaniom podopiecznych i zorganizować dodatkowe szkolenia w 2015 roku.Zadania wykonane przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej ze środków zewnętrznych

25.11.2014

więcej tutaj.


Pomoc de minimis producentom rolnym

24.11.2014

Zestawienie wyników głosowania do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej i Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

18.11.2014Wojewódzkie wyróżnienie dla dąbrowskich właścicieli drewnianych domów

10.11.2014

9 listopada 2014 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbyło się podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2014. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej do konkursu zgłosił 5 budynków. Wśród nich III miejsce w konkursie zajął budynek mieszkalny Henryka Tarasewicza z Sadowa. Wyróżnienie uzyskały domy: Jadwigi Białomyzy z Jałówki i Marii Harasiuk z Wroczyńszczyzny. W katalogu pokonkursowych odnotowano także domy: Jana Olszewskiego z Lewek oraz Edwarda Kondrackiego z Nierośna.
Artystyczny sukces zespołu wokalnego „Ad Rem”

10.11.2014

8 listopada 2014 r. w Pieniężnie (województwo warmińsko-mazurskie) odbył się Festiwal Pieśni Patriotycznej i Wojskowej. Wśród szesnastu chórów i zespołów wokalnych I miejsce zajął dąbrowski zespół wokalny „Ad Rem”. Otrzymał również puchar od miejscowego Posła na Sejm RP za najlepsze wykonanie piosenki patriotycznej.Apel do Mieszkańców Miasta i Gminy Dąbrowa Białostocka

07.11.2014

Okres jesienno – zimowy jest czasem szczególnie trudnym dla osób ubogich, samotnych, pozbawionych możliwości samodzielnego zabezpieczenia podstawowych potrzeb bytowych ze względu na wiek, chorobę czy niepełnosprawność. Szczególnym problemem staje się także bezdomność.
Pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej zwracają się z apelem do mieszkańców miasta i gminy o zwrócenie uwagi na trudną sytuację tych osób, które są szczególnie narażone na negatywne skutki zbliżających się warunków atmosferycznych. Szczególnym zainteresowaniem należy objąć osoby starsze, samotne, chore, a także przebywające w miejscach nieodpowiednich do prawidłowego funkcjonowania (np.: dworcach, ogródkach działkowych, klatkach schodowych, piwnicach). Zainteresowanie i czynne włączenie w działania na rzecz potrzebujących mogą istotnie wpłynąć na podniesienie ich poziomu życia.
W ramach czynności służbowych pracownicy socjalni dokładają starań, aby informacje dotyczące placówek wsparcia osób bezdomnych i potrzebujących innych form pomocy umieszczone były między innymi w rejonie dworców, placówek służby zdrowia, oświaty. Odwiedzają środowiska osób starszych, samotnych, niepełnosprawnych oraz bezradnych. Dokonują diagnozy sytuacji życiowej oraz uzasadnionych potrzeb związanych ze zbliżającym się okresem zimy.
Zwracamy się także z gorącą prośbą o każdorazowe nawiązanie kontaktu z pracownikami socjalnymi MOPS w Dąbrowie Białostockiej w przypadkach stwierdzenia niepokojących sygnałów, mogących wskazywać na trudną sytuację dzieci i młodzieży z rodzin pozostających w niedostatku oraz o każdej osobie, która mogłaby się znaleźć w sytuacji zagrażającej jej życiu lub zdrowiu.

Szczegółowe informacje dotyczące zakresu pomocy udzielane są przez pracowników socjalnych Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej od poniedziałku do piątku w godzinach 7.30 – 15.30 w budynku Urzędu Miejskiego, ul. Solidarności 1, piętro I, pok. 21, 25 – 27 oraz pod numerem telefonów 85 7121246, 85 7117346

Wykaz palcówek udzielających wsparcia osobom potrzebującym i bezdomnym.


„Schetynówka” Suchodolina-Trzcianka

05.11.2014

5 listopada 2014 r. miał miejsce oficjalny odbiór przebudowanej drogi powiatowej nr 1303B Suchodolina-Sadowo-Nowinka-Reszkowce-Romanówka-Holiki-Majewo-Trzcianka. Przebudowa została wykonana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój. W uroczystości wzięli udział przedstawiciele władz powiatowych, gminnych, radni i sołtysi, wykonawcy. Długość wykonanej drogi to 17 km, w tym na terenie gminy Dąbrowa Białostocka 8,230 km. Finansowanie przedsięwzięcia było następujące: wartość robót brutto 6.561.974,00 zł, z tego Powiat Sokólski: 1.200.000,00, Gmina Dąbrowa Białostocka: 948.000,00 zł, Gmina Sidra: 1.200.000,00 zł, Gmina Janów: 213.974,00 zł, dotacja z budżetu państwa: 3.000.000,00 zł. Wykonawcą inwestycji była firma STRABAG Sp. z o.o., Parzniewska 10, 05-800 Pruszków, Oddział Białystok.


XXXIX Sesja Rady Miejskiej

31.10.2014

30 października 2014 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXXIX sesji, już ostatniej w tej kadencji. Na początku sołtysi złożyli życzenia imieninowe Burmistrzowi i jednemu z radnych. Po rozpoczęciu obrad Burmistrz poinformował radnych o zdobyciu przez Gminę statuetki „Lider Rozwoju Regionalnego”, krajowej nagrody za wykonane inwestycje i pozyskane środki unijne oraz wspomniał, że gmina otrzyma drugą ogólnokrajową nagrodę „Samorządowy Lider Edukacji”. Następnie zostały wręczone nagrody Stanisławowi Krahelowi z Miedzianowa i Piotrowi Majewskiemu z Brzozowa Kolonii za sukcesy w hodowli koni zimnokrwistych. Kolejnymi nagrodzonymi byli uczniowie, którzy uzyskali Stypendium Burmistrza za wyniki w nauce, konkursach przedmiotowych, zawodach sportowych (wykaz tutaj). Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2013/2014 wyróżnili się w swojej pracy (wykaz tutaj). Podziękowano pani Janinie Kurel, emerytowanej nauczycielce Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej, za 35 lat pracy. Po przyjęciu sprawozdań i podjęciu uchwał radni podsumowali mijająca kadencję. Wystąpili: Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Hrynkiewicz i Przewodniczący Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Tadeusz Jedliński. Na zakończenie obrad radni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz statuetki z herbem miasta. Po zakończeniu obrad radni wykonali sobie pamiątkowe zdjęcie we własnym gronie oraz z burmistrzem i kierownikami referatów.Dąbrowa Białostocka wśród najlepszych gmin w Polsce wspierających oświatę

31.10.2014

30 października 2014 r. na Uniwersytecie Wrocławskim odbyła się gala wręczenia certyfikatów – „Samorządowy Lider Edukacji”. Organizatorem uroczystości była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa oraz Agencja PRC. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała zaszczytne wyróżnienia za szczególną troskę o szkolnictwo na swoim terenie, stawianie sobie celu, że rozwój edukacji to świadectwo nowoczesności i wysokich ambicji, wyróżniające się inwestycje w oświatę oraz za znaczące osiągnięcia dydaktyczne, społeczne, organizacyjne i sportowe prowadzonych przez siebie szkół. W imieniu gminy certyfikat odebrali dyrektorzy szkół: Jerzy Białomyzy – dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej, Marta Truchanowicz – dyrektor Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim, Jolanta Żdanuk – dyrektor Szkoły Podstawowej w Nierośnie.


Dąbrowa Białostocka laureatem prestiżowej nagrody za pozyskiwanie środków unijnych

30.10.2014

27 października 2014 r. w gmachu Sejmu Śląskiego w Katowicach odbył się II Polski Kongres Przedsiębiorczości. Patronat honorowy nad tym wydarzeniem objęło Ministerstwo Gospodarki oraz Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Patronami medialnymi przedsięwzięcia były: redakcja Forum Przedsiębiorczości, Dziennik Gazeta Prawna oraz Gazeta Wyborcza. W ramach Kongresu wieczorem w budynku Filharmonii Śląskiej odbyła się gala wręczenia nagród najlepszym samorządom w Polsce pod względem wykonanych inwestycji i wykorzystanych środków unijnych. Wśród wyróżnionych statuetką – „Lider Rozwoju Regionalnego” znalazła się również Gmina Dąbrowa Białostocka. Oprócz Dąbrowy z województwa podlaskiego wyróżniono Michałowo oraz Supraśl.


Spotkanie informacyjne w sprawie przyznawania dopłat rolnikom

29.10.2014
Informacja o pierwszym spotkaniu szkoleniowym obwodowych komisji wyborczych

29.10.2014

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że dnia 31 października 2014 r. o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się pierwsze spotkanie szkoleniowe członków obwodowych komisji wyborczych powołanych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do przeprowadzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 r.


Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej

27.10.2014

XXXIX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 października 2014 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

23.10.2014W okresie od 22 września do 3 października br. odbyło się kolejne z przewidzianych do realizacji w 2014 roku szkoleń zawodowych prowadzonych w ramach działań aktywnej integracji. W 80 godzinnym szkoleniu pt. „System zarządzania magazynem – magazynier.” udział wzięło 8 osób (w tym 3 kobiety). Wiadomości teoretyczne i praktyczne zdobyte przez uczestników Szkolenia zostały potwierdzone pozytywnym egzaminem wyniku końcowego.
„Stylizacja paznokci” to ostatnie z 4 szkoleń przewidzianych w 2014 r. w ramach Projektu Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej. W szkoleniu brało udział 7 kobiet.. W trakcie szkolenia od 6 do 15 października, uczestnicy zdobywali wiedzę w zakresie stylizacji, pielęgnacji paznokci, masażu dłoni oraz technik zdobienia paznokci.

W trakcie realizacji jest także 60 godzinny kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dodatkowo dla 19 beneficjentów Projektu. W październiku 10 uczestników z pozytywnym wynikiem egzaminu wewnętrznego zakończyło realizację kursu. Do końca listopada pozostałych dziewięciu uczestników kursu przejdą cykl zajęć praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.

Smaki Podlasia

22.10.2014

19 października 2014 r. w świetlicy wiejskiej w Jacznie odbył się turniej Smaki Podlasia. W kulinarnej rywalizacji wzięło udział 14 drużyn (sołectw) z terenu gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Lipsk, Suchowola, Sztabin. Jury miało ogromny problem z wyłonieniem najlepszej potrawy. Za pierwsze wśród równych uznano kartacze okraszone czosnkiem wykonane przez reprezentację kolonii Jasionówka oraz budyń z malinami, przygotowany przez dziewczęta z Nowego Dworu. Stroną organizacyjną zajęła się gmina Dąbrowa Białostocka. Wszystkie zespoły otrzymały nagrody ufundowane przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego ze środków pozyskanych z Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich.


Debata

22.10.2014

22 października 2014 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się debata publiczna na temat: Projekt studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dąbrowa Białostocka. Na sali konferencyjnej urzędu obecnych było przeszło 100 mieszkańców gminy. Wśród poruszanych problemów były m.in. zagadnienia związane z usytuowaniem na terenie gminy wiatraków, możliwości przekształceń działek, możliwości budowy na terenach wiejskich, przebiegu linii energetycznych, dróg krajowych.Uroczyste otwarcie drogi Kamienna Stara-Kamienna Nowa

20.10.2014

18 października 2014 r. miało miejsce uroczyste otwarcie nowo wyasfaltowanej drogi Kamienna Stara-Kamienna Nowa. Asfalt położono na długości 4100 mb.

Wyremontowana świetlica w Grzebieniach

16.10.2014

13 października 2014 r. w Grzebieniach miał miejsce odbiór miejscowej świetlicy po generalnym remoncie. Przy świetlicy została ustawiana wiata. Natomiast w ramach wyposażenia świetlicy zostały zakupione ławki i krzesła.


Nowe ogłoszenie

10.10.2014

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu - Zimowe utrzymanie dróg gminnych i powiatowych w Dąbrowie Białostockiej.


Wiata przystankowa

09.10.2014

W parku przy Placu Kościuszki, od strony zatoki autobusowej, została ustawiana wiata przystankowa, która ma służyć podróżnym.


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88