Najnowsze wiadomości

ATSO w oczyszczalni ścieków już funkcjonuje

20.12.2013

20 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór rozbudowanej i przebudowanej oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej (system ATSO). Wartość inwestycji wyniosła 5.937.834,00 zł, z tego dofinansowanie ze środków unijnych w ramach PRO WP na lata 2007-2013 – 4.475.074,00 zł. Wykonawcą robót była firma Przedsiębiorstwo Inżynieryjne PRESS ul. Piastowska 7, 16-400 Suwałki.
Odbiór żwirówki

19.12.2013

18 grudnia 2013 r. miał miejsce odbiór przebudowanej drogi gminnej Sławno-Jałówka. Na dotychczasowej drodze gruntowej powstała droga żwirowa. Długość przebudowanej drogi wynosi 1.532 mb. Wartość zadania to 197.640,09 zł. Wykonawcą robót była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka.
Gminne spotkanie opłatkowe

18.12.2013

17 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetnił Dąbrowski Chór Seniora, który wystąpił z koncertem kolęd.Budżetowa Sesja Rady Miejskiej

18.12.2013

17 grudnia 2013 r. obradowała XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Głównym punktem obrad był projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Radni przegłosowali go przy jednym głosie wstrzymującym się.


Podsumowanie Projektu realizowanego w ramach EFS

16.12.2013Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jako cel główny przyjął zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowe oraz pracujących w nisko dochodowych gospodarstwach rolnych, korzystających z pomocy społecznej. Działania podjęte w ramach projektu miały na celu zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Na spotkaniu informacyjnym w dniu 22 marca 2013 r. mającym na celu zapoznanie zainteresowane osoby z założeniami projektu, rozpoczęto rekrutację uczestników. Do Projektu zakwalifikowano 34 osoby w wieku 15 – 60 lat, mieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


W sierpniu br. rozpoczęło się pierwsze z przewidzianych na 2013 r. szkoleń, tj. „Kursu prawa jazdy kat. B” zorganizowane dla 14 osób biorących udział w tegorocznym projekcie. 60 godzinny kurs trwał do końca listopada 2013 r. Uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.W ramach działań aktywnej integracji w okresie sierpień - wrzesień br. odbyło się 100 godzinne szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w którym wzięło udział 5 uczestników (w tym trzy kobiety) projektu. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników.W okresie 09.09.2013 r. – 17.10.2013 r. 5 beneficjentów zrealizowało kolejny etap realizacji zawartych kontraktów socjalnych, tj. 155 godzinne szkolenie „Spawacz metodą MAG-135”. Uczestnicy szkolenia przeszli cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs został zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach aktywnej integracji było szkolenie „Księgowanie przy pomocy komputera”, trwające w okresie październik - listopad. Nabycie umiejętności do pracy w zakresie księgowości dziewięciu uczestnikom projektu zapewnił 98 godzinny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności do wykonywania zawodu związanego z księgowaniem komputerowym.Aktywizacja społeczna oraz zawodowa uczestników Projektu obejmowała zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystali z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 17 osób. Warsztaty prowadzone były w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
W ramach aktywizacji społecznej zorganizowane zostały warsztaty kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były w kierunku zwiększenia motywacji podopiecznych do aktywnego działania, gotowości do zmian, podniesienia zdolności komunikacyjnych, asertywności oraz pracy w zespole. W trakcie 20 godzinnych warsztatów uczestnicy dążyli do poznania swoich predyspozycji, a także zwiększenia efektywności radzenia sobie przy rozwiązywaniu problemów.
W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparciem dochodowym w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pracą socjalną.
W działaniach aktywnej integracji uczestniczyło 34 beneficjentów.
Realizując Projekt w 2013 roku Ośrodek osiągnął następujące rezultaty:
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów kompetencji Społecznych i konsultacji indywidualnych;
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów z doradcą zawodowym i konsultacji indywidualnych;
- 14 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu prawa jazdy kat. B.,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Spawacz metodą MAG-135”,
- 9 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Księgowanie przy pomocy komputera”
- 1 osoba uzyskała certyfikat o odbyciu konsultacji i zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym
- 1 osoby uzyskała certyfikaty o odbyciu zajęć i konsultacji indywidualnych z psychologiem
- 34 osoby zrealizowało kontrakty socjalne i zakończyło udział w projektach aktywnej integracji.


Informacja w sprawie odbioru azbestu

16.12.2013

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że w roku 2014 planuje pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zdjęcie i utylizację azbestu z dachów domostw i budynków gospodarczych. Osoby, które chcą bezpłatnie zdjąć ze swoich dachów pokrycie azbestowe mogą zgłosić się do Urzędu do 2 stycznia 2014 r. pok. nr 1 (parter) celem zapisania się na listę przystępujących do programu zdejmowania azbestu z dachów. Możliwy jest również odbiór azbestu, który został zdjęty w z dachów latach minionych.


Zaproszenie

16.12.2013

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej zaprasza mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka na uroczystości:
a) 24.12 10:00 – odbiór świetlicy wiejskiej, po remoncie i rozbudowie, w Kamiennej Starej
b) 29.12 12:00 – XXXII Sesja Rady Miejskiej. Program tutaj


Wsparcie dla lokalnych producentów żywności

12.12.2013

11 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne na temat realizacji unijnego projektu TRADEIT. Projekt będzie realizowany w 8 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, m.in. w województwie podlaskim, w latach 2014-2017. Celem projektu jest wszechstronna pomoc małym wytwórcom tradycyjnej żywności mleczarskiej, mięsnej i piekarniczej.Wyróżnienia dla dąbrowskiego stowarzyszenia

10.12.2013

9 grudnia 2013 r. w Białymstoku odbyło się podsumowanie „Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej” organizowanej przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego. Sukcesem zakończył się udział w olimpiadzie Stowarzyszenia „Placówka” z Bagien, które w swojej kategorii zajęło I miejsce i uzyskało nagrodę w wysokości 6000 zł. Nagrodę wręczał były premier Waldemar Pawlak, a odbierali ją przedstawiciele Stowarzyszenia Andrzej Masłowski i Mieczysław Sawośko.

Program wsperający powrót osób bezdomnych do społeczności - składanie opinii dotyczących celów regionalnych

06.12.2013


ZZO Koszarówka oddany do użytku

05.12.2013

4 grudnia 2013 r. miało miejsce oddanie do użytku Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gm. Grajewo). Zakład zbiera odpady z terenu 19 gmin (w tym z Dąbrowy Białostockiej) należących do Związku Komunalnego Biebrza (więcej tutaj).


Nowe ogłoszenie

04.12.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty - Dostawa oleju opałowego.


III Świąteczny Turniej Piłki Siatkowej

03.12.2013


POMOC PSYCHOLOGICZNA W PUNKCIE POMOCY RODZINIE — PUNKCIE INTERWENCJI KRYZYSOWEJ Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

29.11.2013

Realizując „Gminny Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie” uruchomiono Punkt Pomocy Rodzinie – Punkt Interwencji Kryzysowej działającym przy Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, w którym osoby i rodziny z terenu miasta i gminy Dąbrowa Białostocka znajdujące się w trudnej sytuacji życiowej, przeżywające kryzys mogą uzyskać bezpłatną, profesjonalną pomoc psychologiczną .
Porady psychologa udzielone są w poniedziałki i środy w godzinach od 1600 do 1800 (umawianie wizyt pod nr telefonu 882 129 053.
Punkt Pomocy Rodzinie - Punkt Interwencji Kryzysowej znajduje się w Dąbrowie Białostockiej, przy ul. Tysiąclecia PP 24, wejście za budynkiem internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej.Gmina Dąbrowa Białostocka „Samorządowym Liderem Edukacji”

28.11.2013

27 listopada 2013 r. w Collegium Novum w Uniwersytecie Jagiellońskim miała miejsce Gala finałowa III edycji Ogólnopolskiego Programu Certyfikacji Gmin i Powiatów RP „Samorządowy Lider Edukacji”. W tegorocznej edycji programu komisja certyfikacyjna zwróciła szczególną uwagę na skuteczność działań gmin i powiatów w zakresie pozyskiwania i wydatkowania środków zewnętrznych na rozwój edukacji, jakość, spójność i innowacyjność lokalnej strategii rozwoju szkolnictwa oraz sposoby pokonywania przez samorządy trudności w zakresie zarządzania siecią szkół w warunkach niżu demograficznego. Gmina Dąbrowa Białostocka, po raz trzeci, uzyskała Certyfikat zwykły „Samorządowy Lider Edukacji”. Jednocześnie za uzyskanie najwyższej liczby punktów w kategorii gmin do 20 tys. mieszkańców gminie został przyznany Certyfikat „PRIMUS”.

Gmina Dąbrowa Białostocka w czasopiśmie Fakty Magazyn Gospodarczy

28.11.2013Rozbudowa i przebudowa oczyszczalni ścieków w Dąbrowie Białostockiej

26.11.2013

Trwają końcowe prace związane z przebudową i rozbudową dąbrowskiej oczyszczalni ścieków.Przebudowa drogi gminnej Sławno-Jałówka

26.11.2013

Trwają prace związane z przebudową drogi gruntowej na żwirową Sławno-Jałówka.
Informacja Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego Narodowego Funduszu Zdrowia

22.11.2013

Szanowni Państwo,
Zachęcamy do założenia osobistego profilu w Zintegrowanym Informatorze Pacjenta NFZ. Mobilny punkt ZIP będzie działał w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej 28 listopada (czwartek), w godzinach od 9.30 do 15.00.
Uwaga: konieczne jest okazanie dowodu osobistego!

Co to jest ZIP?
Zintegrowany Informator Pacjenta to działający od początku lipca system internetowy, w którym zarejestrowani użytkownicy znajdą dane o swoim leczeniu w ramach NFZ i jego finansowaniu od 2008 r.

Pacjent korzystający z ZIP dowie się:
- czy jest ubezpieczony (czy system eWUŚ potwierdza prawo do świadczeń)
- gdzie się leczył i ile zapłacił za to NFZ od 2008 r.
- gdzie i kiedy wykupił refundowaną receptę i ile NFZ dopłacił do leku
- gdzie złożył deklarację do lekarza POZ
- kiedy otrzymał refundowane przedmioty ortopedyczne
- gdzie się leczyć bezpłatnie (lokalizacja i godziny pracy poradni)

Jak uzyskać dostęp do ZIP?
Żeby skorzystać ze wszystkich danych zawartych w Informatorze, w tym z informacji na temat historii leczenia, należy założyć indywidualne konto pacjenta. Aby ułatwić osobom pracującym dostęp do systemu, NFZ organizuje stanowiska mobilne, które odwiedzą duże zakłady pracy. Pracownik Funduszu w ciągu 2-3 minut przygotuje wszystkie niezbędne dokumenty i wręczy kopertę z unikalnymi danymi niezbędnymi do logowania w systemie.

Czy ZIP jest bezpieczny?
Tak. Informacje udostępniane w Informatorze podlegają szczególnej ochronie. Dlatego po login i hasło trzeba zgłosić się osobiście. System opiera się na bezpiecznych połączeniach internetowych, wymaga też każdorazowo hasła dostępu. Konto jest więc chronione podobnie jak bankowe konta internetowe. Ważne! Nigdy nie udostępniaj swoich danych służących do logowania w ZIP!

Serdecznie zachęcamy również do odwiedzenia serwisu zip.nfz.gov.plAfrykański pomór świń

15.11.2013


Nowe ogłoszenie

14.11.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Zaopatrzenie obiektów gminnych w lekki olej opałowy na lata 2014 i 2015.


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2014 r.

14.11.2013

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2014.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 28 listopada 2013 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Narodowe Święto Niepodległości i rocznica nadania praw targowych

12.11.2013

11 listopada 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce uroczyste obchodny 95. rocznicy odzyskania niepodległości przez Polskę. Dzień wcześniej w cerkwi w Dąbrowie Białostockiej i Jacznie odprawiono nabożeństwa za Ojczyznę. Natomiast 11 listopada nabożeństwa za Ojczyznę miały miejsce w kościołach w Dąbrowie Białostockiej, Różanymstoku oraz Zwierzyńcu Wielkim. O godzinie 12:00 delegacje urzędów, instytucji, szkół, jednostek, organizacji złożyły kwiaty pod pomnikiem Marszałka Józefa Piłsudskiego. O godzinie 13:00 w sali gimnastycznej Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbył się Koncert Galowy z okazji Narodowego Święta Niepodległości oraz z okazji 300 lat nadania praw targowych Dąbrowie Białostockiej. Zebrani mieszkańcy mogli usłyszeć pieśni patriotyczne, biesiadne i rozrywkowe w wykonaniu zespołu wokalnego „AD REM”. Gościem uroczystości był wicemarszałek województwa podlaskiego Mieczysław Baszko.Nowa publikacja o gminach biebrzańskich

06.11.2013

Staraniem Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska” została wydana publikacja pt.: Z biegiem Biebrzy. Przewodnik historyczno-etnograficzny. Redaktorami publikacji są znani podlascy etnografowie i historycy Artur Gaweł i Grzegorz Ryżewski (pochodzi ze Zwierzyńca Wielkiego). Książka jest dostępna w bibliotekach publicznych. Traktuje w sposób przystępny ziemie leżące wzdłuż Biebrzy w ich wymiarze historycznym i etnograficznym. Autorką okładki jest pani Wiktoria Tołłoczko-Tur, wielokrotna uczestniczka plenerów malarskich w Różanymstoku.Nowe ogłoszenie

06.11.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody w Dąbrowie Białostockiej.


Remont drogi wojewódzkiej Nr 670 na wysokości wsi Stock

31.10.2013

Trwa remont nawierzchni bitumicznej na drodze wojewódzkiej Nr 670 Osowiec - Suchowola - Nowy Dwór - Granica Państwa w km 54+195 - 55+183 i w km 55+355 - 55+830. Inwestorem jest Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, a wykonawcą P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84