Najnowsze wiadomości


Życzenia Świąteczne Wyznawcom Prawosławia

04.01.2019
Nowe ogłoszenie

04.01.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko Referenta w Referacie Organizacyjnym.


Podziękowania osobom prywatnym, firmom i instytucjom, które przyłączyły się do zbiórki „Paczka dla seniora 2018"

03.01.2019
Transmisja IV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

02.01.2019

Transmisja z IV sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/5tLSv9z3joQ


Informacja o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej

27.12.2018

Informacja o zwołaniu IV sesji Rady Miejskiej.


Życzenia na Boże Narodzenie

24.12.2018
Spotkanie opłatkowe

21.12.2018

20 grudnia w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli katoliccy i prawosławni duchowni, przedstawiciele władz gminnych, powiatowych i mundurowych, dyrektorzy i kierownicy jednostek, przedsiębiorcy i mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetniły występy Zespołu Nauczycieli AD Rem oraz Zespołu Solatium z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli przybyłym świąteczne życzenia. Na zakończenie, po odśpiewaniu kolędy, wszyscy podzielili się opłatkiem.


III Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

21.12.2018

20 grudnia odbyła się III sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni podjęli uchwały związane m.in. ze zmianami w budżecie, opłatą za odbieranie odpadów, likwidacji filii bibliotecznych, przyjęto gminny program profilaktyki na 2019 rok oraz wyłoniono przedstawiciela do ZKB „Biebrza”. Stałe Komisje Rady oraz Rada Miejska przedstawiły swoje plany pracy na 2019 rok.Transmisja III sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

20.12.2018

Transmisja z III sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/_MT1GoSefkMPrzekazanie sprzętu dla Jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka

19.12.2018Przekazanie sprzętu dla Jednostek OSP z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka współfinansowanego ze środków – Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości w ramach realizacji zadania z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości

W dniu 19 grudnia 2018 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu ratowniczego, jednostkom Ochotniczych Staży Pożarnych zakupionego w 99% ze środków Funduszu Sprawiedliwości, którego dysponentem jest Minister Sprawiedliwości.
Gmina Dąbrowa Białostocka na zakup sprzętu pozyskała dotację z Ministerstwa Sprawiedliwości w ramach Funduszu Sprawiedliwości w wysokości 31 064,62 zł, zaś wkład własny do projektu wynosi 1% (313,78 zł). Dzięki dotacji do jednostek OSP trafił nowoczesny sprzęt ratowniczy, który posłuży do realizacji zadań podczas akcji ratowniczych w komunikacji drogowej. Do OSP trafiły profesjonalny sprzęt służący do prowadzenia i zabezpieczenia działań ratowniczych, w skład którego wchodzą między innymi: piły do drewna, dyski świetlne FLARY, pachołki drogowe, parawany do osłony miejsca wypadku, taśmy ostrzegawcze, lizaki świetlne oraz sprzęt do prowadzenia działań ratownictwa drogowego.
Przekazania sprzętu dokonał Burmistrz Dąbrowy Białostockiej – Artur Gajlewicz z udziałem Prezesów Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu gminy Dąbrowa Białostocka.


Informacja o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej

18.12.2018

Informacja o zwołaniu III sesji Rady Miejskiej.Nowe ogłoszenie

14.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Wigilia Miejska

13.12.2018
Informacja o przerwach w dostawie wody

12.12.2018

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej będą przerwy w dostawie wody w dniu 14.12.2018 w godz. 9-15 w obrębie miejscowości Łozowo.


Paczka Dla Seniora 2018

10.12.2018


Informacja o przerwach w dostawie wody

06.12.2018

W związku z przebudową wodociągów na zadaniu ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" Firma Strabag sp.z.o.o jako Generalny Wykonawca na w/w kontrakcie informuje, że nastąpią przerwy w dostawie wody dnia 07.12.2018 w obrębie m. Nierośno w godz 9-15.


II Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.12.2018

W dniu 4 grudnia 2018 r. na II sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, ustalenia stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, ustalono składy komisji oraz przyjęto stawki na podatek rolny i leśny. Dokonano zmian w statucie gminy i podjęto uchwałę o inicjatywie uchwałodawczej. Rada ustaliła także wynagrodzenie Burmistrza. Nie została przyjęta jedna uchwała dotycząca podwyższania opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi.Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

04.12.2018


POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY
PRZEDSZKOLNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

W dniu 03.12.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej”.
Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim opiewa na kwotę dofinansowania 232 736,96 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głownie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 20.09.2019 r.


Nowe ogłoszenie

03.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości (lokalu mieszkalnego) przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

28.11.2018

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka

27.11.2018


Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w gminie Dąbrowa Białostocka


Trwa realizacja projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim w Białystoku w dniu 30.04.2018 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 163 245,64 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 999 533,00 zł. a dofinansowanie stanowi 1 299 696,45 zł., co stanowi 65 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą inwestycji jest firma SUNGRANT Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku – kolektory słoneczne oraz firma FOTON TECHNIK Sp. z o.o. – panele fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcie polega na budowie mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka. Planuje się montaż 166 instalacji, w tym 143 instalacji solarnych i 23 instalacji fotowoltaicznych.

Efektem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego – jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy oraz poprawa jakości ich życia, wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30.11.2018 r.Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91