Najnowsze wiadomości

Informacja MOPS

19.05.2014

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż z dniem 15.05.2014 r. weszła w życie ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o ustaleniu i wypłacie zasiłków dla opiekunów (Dz.U. z 2014 roku, poz. 567), która określa warunki nabywania oraz zasady ustalania i wypłacania zasiłków osobom, które utraciły prawo do świadczenia pielęgnacyjnego z dniem 1 lipca 2013 r. w związku z wygaśnięciem z mocy prawa decyzji przyznającej prawo do świadczenia pielęgnacyjnego. Ustawa zakłada wypłatę zaległych świadczeń wraz z ustawowymi odsetkami (przysługującymi do dnia wejścia w życie ustawy tj. do dnia 14 maja 2014 r.), jak i bieżących świadczeń w/w osobom jeżeli spełniają warunki do otrzymywania świadczenia pielęgnacyjnego, określone w ustawie z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych w brzmieniu obowiązującym w dniu 31 grudnia 2012 r.

W tym celu niezbędne będzie złożenie w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej ( budynek Urzędu Miejskiego, pokój 24) stosownego wniosku w terminie 4 miesięcy od dnia wejścia w życie ustawy ( tj. do dnia 15 września 2014 r.), a w przypadku gdy toczy się postępowanie o wydanie orzeczenia o niepełnosprawności lub orzeczenia o stopniu niepełnosprawności osobie nad którą jest sprawowana opieka, wniosek może być złożony nie później niż w terminie 4 miesięcy od dnia wydania tego orzeczenia.

Jednocześnie informujemy, iż zgodnie z nową ustawą zasiłek dla opiekuna nie będzie przysługiwał za okresy, w których opiekunowie otrzymywali specjalny zasiłek opiekuńczy lub świadczenie pielęgnacyjne lub gdy na osobę wymagającą opieki innej osobie przyznano prawo do specjalnego zasiłku opiekuńczego lub świadczenia pielęgnacyjnego oraz w przypadku zaprzestania sprawowania opieki.
Zarejestrowanie w powiatowym urzędzie pracy jako osoba poszukująca pracy lub posiadanie statusu bezrobotnego nie ma wpływu na uprawnienie do zasiłku dla opiekuna w okresie od dnia 1 lipca 2013 r. do dnia złożenia wniosku o ustalenie prawa do w/w zasiłku.
Zasiłek dla opiekuna przysługuje w wysokości 520 zł miesięcznie.

Prawo do zasiłku dla opiekuna ustala się na czas nieokreślony, chyba że orzeczenie o niepełnosprawności lub orzeczenie o stopniu niepełnosprawności zostało wydane na czas określony. W takim przypadku prawo do zasiłku ustala się do ostatniego dnia miesiąca, w którym upływa termin ważności orzeczenia.

W przypadku gdy o zasiłek dla opiekuna ubiegają się rolnicy, małżonkowie rolników lub domownicy, w rozumieniu przepisów ustawy o ubezpieczeniu społecznym rolników, świadczenie to przysługuje rolnikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego, małżonkom rolników lub domownikom w przypadku zaprzestania prowadzenia przez nich gospodarstwa rolnego albo wykonywania przez nich pracy w gospodarstwie rolnym.

Za osoby pobierające zasiłek dla opiekunów będą opłacane składki na ubezpieczenie emerytalne i rentowe przez okres niezbędny do uzyskania 25-letniego okresu ubezpieczenia ( składkowego i nieskładkowego), z zastrzeżeniem art. 87. ust. 1b ustawy z dnia 17 grudnia 1998 r. o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz będą objęte ubezpieczeniem zdrowotnym jeżeli nie podlegają obowiązkowi ubezpieczenia społecznego i zdrowotnego z innego tytułu na podstawie ustawy lub na podstawie odrębnych przepisów.

Ustalając prawo do zasiłku dla opiekuna za okres od dnia wejścia w życie ustawy tj. od dnia 15 maja 2014 r., koniecznym będzie przeprowadzenie rodzinnego wywiadu środowiskowego na zasadach określonych w przepisach o pomocy społecznej w celu potwierdzenia faktu sprawowania opieki przez osobę ubiegającą się o zasiłek dla opiekuna. Wywiad przeprowadza się w miejscu sprawowania opieki nad osobą niepełnosprawną, aktualizacje wywiadu przeprowadza się co 6 miesięcy.

Wnioski oraz wszelkie niezbędne informacje udzielane są przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej (budynek Urzędu Miejskiego) ul. Solidarności 1, pokój 24 od poniedziałku do piątku w godz. 7:30-15:30 lub pod nr tel. 85 7121 153.


Obwieszczenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej o numerach oraz granicach stałych i odrębnych obwodów głosowania.

19.05.2014Informacja Fundacji "Sokólski Fundusz Lokalny"

14.05.2014

Fundacja „Sokólski Fundusz Lokalny” ogłasza lokalny konkurs grantowy w ramach programu „Działaj Lokalnie VIII” Polsko-Amerykańskiej Fundacji Wolności we współpracy z Akademią Rozwoju Filantropii w Polsce, realizowany wspólnie z samorządami gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.
Konkurs adresowany jest do:
§ organizacji pozarządowych,
§ grup nieformalnych, dla których osobowości prawnej użyczą podmioty wymienione w regulaminie
§ grupy nieformalne, występujące jak tzw. Inicjatywa DL

Wnioskodawcy muszą mieć siedzibę i realizować działania w gminach: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin, Szudziałowo.


W ramach konkursu przewidywane jest przyznanie dotacji na projekty, które:
§ zakładają współdziałanie mieszkańców na rzecz dobra wspólnego i wynikają
z konkretnych potrzeb danej społeczności,
§ będą realizowane wspólnymi siłami mieszkańców i instytucji życia lokalnego – samorządów, przedsiębiorców i organizacji społecznych,
§ będą umiejętnie i w sposób przemyślany angażowały lokalne zasoby.

Kwota wnioskowanej dotacji wynosi maksymalnie 6000 złotych. Beneficjent zabezpiecza wkład własny w wysokości minimum 25% planowanej dotacji, w tym przynajmniej 5% w postaci finansowej.

Planowane działania muszą zostać zrealizowane w okresie:
- od 1 czerwca 2014 r. do 31 grudnia 2014 r. – wnioskodawcy z Gmin: Sokółka i Szudziałowo
- od 1 czerwca 2014 r. do 28 sierpnia 2014 r. – wnioskodawcy z Gmin: Dąbrowa Białostocka i Korycin.

Wnioski należy składać poprzez generator wniosków dostępny na stronie www.system.dzialajlokalnie.pl do dnia 27 maja 2014 r. do godz. 16.00


Regulamin konkursu i formularz wniosku można uzyskać w siedzibie Fundacji SFL
– Plac Kościuszki 9 w Sokółce lub pobrać ze strony internetowej www.sfl.org.pl.

Osoba do kontaktu: Maria Talarczyk, tel. 85 711 57 00,
e-mail: fundacjasfl@gmail.com

Osoby zainteresowane składaniem wniosków, zapraszamy na szkolenie w sprawie wypełniania wniosków, które odbędzie się w siedzibie Fundacji „Sokólski Fundusz Lokalny” 15 maja 2014 r. o godz. 11.00 !!!
Regulamin tutaj.


Obwieszczenie w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Armii Krajowej

12.05.2014Wizyta Jego Ekscelencji Najdostojniejszego Księdza Arcybiskupa prof. dr. hab. Edwarda Ozorowskiego Metropolity Białostockiego w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (6.05.2014 r.)

07.05.2014


Nowe ogłoszenie

06.05.2014

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


Dąbrowskie obchody 223. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

05.05.2014


Budowa kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej

30.04.2014

W dniu 24.04.2014 r. miał miejsce odbiór nowo wybudowanej kanalizacji sanitarnej oraz sieci wodociągowej w ul. Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 170 988,50 zł., w tym budowa kanalizacji sanitarnej – 103 975,00 zł., sieci wodociągowej – 67 013,50 zł.
Wykonawcą robót była firma PRESS S.A. z siedzibą w Suwałkach, przy ul. Piaskowej 7.
Informacja w sprawie płatności bezpośrednich

29.04.2014


Informacja o zwołaniu XXXV sesji Rady Miejskiej

22.04.2014

XXXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 kwietnia 2014 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Sadzenie wierzb w Szuszalewie

22.04.2014

22 kwietnia 2014 r. mieszkańcy Szuszalewa i pracownicy Biebrzańskiego Parku Narodowego przeprowadzili akcję sadzenia żywokołów wierzby (białej i kruchej). 130 żywokołów zostało posadzonych wzdłuż biebrzańskich łąk. Nasadzenia mają przypomnieć dawny wygląd wiejskich dróg, przy których rosły wierzby w formie głowiastej. Drzewa w przyszłości mają stać się również siedliskiem dla owadów, ptaków i małych ssaków.

Życzenia na Święta Wielkanocne

17.04.2014


Afrykański pomór świń

17.04.2014
Informacja w sprawie zawieszenia kursów PKS

17.04.2014


Obwieszczenie w sprawie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej w ciągu ulicy Armii Krajowej

16.04.2014


Informacja PGK i M Sp. z o.o. o przerwach w dostawie wody

15.04.2014

W związku z prowadzoną modernizacją Stacji Uzdatniania Wody w Dąbrowie Białostockiej, Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. informuje, że w okresie od 22.04 do 30.04.2014 r. w godzinach 23:00 - 4:00, mogą wystąpić przerwy i utrudnienia w dostawie wody dla mieszkańców następujących miejscowości: Dąbrowa Białostocka, Grabowo, Osmołowszczyzna, Kamienna Nowa, Kamienna Stara, Kirejewszczyzna, Miedzianowo, Wesołowo, Nowa Wieś.
Jednocześnie pragniemy Państwa przeprosić za niedogodności i zapewnić, że pracownicy SUW-u dołożą wszelkich starań, by je zminimalizować.

Zarząd PGK i M Sp. z o.o.Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

11.04.2014Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje o wdrożeniu pierwszego etapu działań aktywnej integracji w ramach realizowanego Projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”. W pierwszym etapie działań 40 uczestnikom tegorocznego Projektu zaproponowano odbycie jednogodzinnych konsultacji indywidualnych z doradcą zawodowym w trakcie, których przeprowadzona zostanie diagnoza indywidualnych potrzeb edukacyjnych i szkoleniowych.
Po odbyciu konsultacji indywidualnych w okresie maj - czerwiec br. nowi beneficjenci projektu uczestniczyć będą w 20 godzinnych warsztatach z doradcą zawodowym, pt. „Warsztaty aktywnego poszukiwania pracy.” Zajęcia prowadzone będą w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Po ukończeniu warsztatów beneficjenci Projektu uzyskają certyfikaty potwierdzające ukończenie w/w działania.


Nowy sołtys we wsi Jałówka

11.04.2014

W Jałówce wybrano nowego sołtysa. Na stanowisko to mieszkańcy wybrali panią Bożenę Gryżenia.


4. rocznica katastrofy lotniczej w Smoleńsku

11.04.2014

10 kwietnia 2014 r. w 4. rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawiciele gminy Dąbrowa Białostocka uczcili pamięć 96 tragicznie zmarłych przedstawicieli Państwa Polskiego składając kwiaty na dąbrowskim rondzie upamiętniającym tą tragedię.Nowe ogłoszenie

10.04.2014

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży - obręb Dąbrowa Białostocka.


Konkurs literacki "Rola Jana Pawła II w moim życiu"

04.04.2014

Zespół Szkół im. gen. N. Sulika w Dąbrowie Białostockiej zaprasza wszystkich uczniów oraz mieszkańców naszej gminy do udziału w konkursie literackim: "Rola Jana Pawła II w moim życiu". Zachęcamy do podzielenia się świadectwem związanym z Błogosławionym Papieżem Polakiem.
Wszelkie potrzebne informacje dostępne są w regulaminie konkursu.
Zapraszamy do udziału.Dopłaty bezpośrednie

01.04.2014

Trwa pomoc rolnikom przy wypełnianiu wniosków o dopłaty bezpośrednie. Obecnie pomoc udzielana jest bez dłuższych kolejek. Jak co roku pojawią się one pod koniec kwietnia.


XXXIV Sesja Rady Miejskiej

27.03.2014

25 marca 2014 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXXIV Sesji. Przewodniczący Rady Antoni Hrynkiewicz poprosił zebranych o uczczenie chwilą ciszy niedawno zmarłego wieloletniego sołtysa wsi Jałówka – Czesława Żdanuka. Następnie oficjalnie powitał nową sołtys Kamiennej Nowej Stanisławę Wołczek. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wręczył Halinie Raducha Prezes Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego certyfikat stwierdzający, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi wpisał klinek dąbrowski na ministerialną Listę Produktów Tradycyjnych. W kolejnym punkcie Przewodniczący Rady oraz Burmistrz wręczyli stypendia edukacyjne uczniom z terenu dąbrowskiej gminy (wykaz wyróżnionych tutaj). W czasie obrad radni przyjęli szereg sprawozdań, dokonali zmian w budżecie, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego, uchwalili regulamin wiejskich świetlic oraz podjęli kilka innych uchwał. Rozpatrzyli dwie skargi na działalność Burmistrza. Skargę w zakresie obowiązku kontroli stanu technicznego dróg uznali za zasadną. Natomiast skargę dotyczącą nieprzestrzegania prawa w związku z przebudową przepustu w ul. Armii Krajowej uznali za bezzasadną.

Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88