Najnowsze wiadomości


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

24.10.2013W okresie od 9 września do 17 października br. odbyło się trzecie z czterech z przewidzianych do realizacji w 2013 roku szkoleń zawodowych w ramach działań aktywnej integracji. W 155 godzinnym szkoleniu pt. „Spawacz metodą MAG-135” wzięło udział 5 osób. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.


15 października rozpoczął się 98 godzinny kurs zawodowy: „Księgowanie przy pomocy komputera”. W szkoleniu bierze udział 9 (w tym 8 kobiet) beneficjentów Projektu. Do 6 listopada uczestnicy Szkolenia będą zdobywali wiedzę w zakresie obsługi programów księgowych.W trakcie realizacji jest także 60 godzinny kurs prawa jazdy kat. B zorganizowany dodatkowo dla 14 beneficjentów Projektu. Do końca listopada uczestnicy kursu przejdą cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej

21.10.2013

XXX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 października 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

18.10.2013


Nowe ogłoszenie

18.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursy ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu.


II Gminne Forum Sportowe

18.10.2013

17 października 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyło się II Gminne Forum Sportowe. Wzięli w nim udział przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych, dyrektorzy szkół i nauczyciele wychowania fizycznego, kierownicy jednostek wspierających sport oraz przedstawiciele władz gminnych. W czasie zebrania zostały zaprezentowane możliwości pozyskiwania środków finansowych na sport, wyniki dąbrowskich szkół w wojewódzkiej rywalizacji sportowej. Przedstawiciele klubów, stowarzyszeń i organizacji sportowych przedstawili działalność swoich jednostek oraz zamierzenia na przyszłość. W czasie dyskusji wskazywano na ograniczenia w rozwoju sportu, a także na możliwość rozwoju nowych dyscyplin sportu oraz nowych form aktywności sportowej.
Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej

17.10.2013

w związku ze zbliżającym się okresem zimy o placówkach położonych na terenie województwa podlaskiego udzielających schronienia osobom bezdomnym (wykaz placówek tutaj). Jednocześnie informujemy, iż pracownicy socjalni Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej udzielają bliższych informacji i pomocy od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w budynku Urzędu Miejskiego, I piętro pokoje nr 25, 26 i 27 oraz pod numerem telefonu 85 7 121 246.


Mniej azbestu na dachach

14.10.2013

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej zakończył II edycję odbioru azbestu od mieszkańców gminy. W tym roku azbest został zdjęty z 30 budynków (mieszkalnych i gospodarczych). Zdjęto 4734 m2 azbestu o masie 71,01 t. Wartość zadania wyniosła 33.984,00 zł, z czego dofinansowanie z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej to 18.884,92 zł, a pozostała kwota stanowiła środki własne gminy. Mieszkańcy gminy, którzy planują w roku następnym nieodpłatnie zdjąć azbest ze swoich budynków mogą zgłaszać się do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, pok. nr 1 (parter).


Sukces sołectwa Bagny

14.10.2013

13 października 2013 r. w Podlaskim Ośrodku Doradztwa Rolniczego w Szepietowie odbyło się podsumowanie wojewódzkiego konkursu „Piękna i estetyczna podlaska wieś”. Sołectwo Bagny w tym konkursie zajęło V miejsce za uporządkowanie placu wokół kościoła oraz nasadzenie drzew i krzewów.
Asfalt w II zaułku ul. Sulika

09.10.2013

Zakończona została przebudowa drogi pomiędzy garażami przy ul. gen. N. Sulika. Wartość zadania wyniosła 48.970,11 zł, a wykonawcą robót była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, Szuszalewo 34, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Schetynówka na ul. Kołłątaja

09.10.2013Zakończona została przebudowa ul. Kołłątaja wraz z budową kanalizacji deszczowej i sanitarnej w zakresie: Zadanie 1: Przebudowa nawierzchni ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej z budową kanalizacji deszczowej i likwidacją istniejącego przepustu. Zadanie 2: Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej nie będącej siecią magistralną z przyłączami w ulicy Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej. Wartość wykonanych robót wyniosła 757.943,11 zł. Wykonawcą inwestycji była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dabrowa Białostocka.


57. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

09.10.2013

8 października 2013 r. w Zespole Szkół Centrum Kształcenia Rolniczego w Janowie odbyła się 57. Wystawa - Sprzedaż Ogierów Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. W poprzednich latach wystawa odbywała się w Mońkach. Na wystawę zakwalifikowano 50 ogierów z województwa podlaskiego, w tym cztery z dąbrowskiej gminy. Ich właścicielami są: Janusz Jodczyk ze Stocka, Stanisław Krahel z Miedzianowa, Marek Lewkowicz z Jasionówki kolonii oraz Piotr Majewski z Brzozowa Kolonii, którego ogier o imieniu Beryl uzyskał tytuł wiceczempiona w typie sokólskim. Atrakcją wystawy jest możliwość sprzedaży prezentowanych ogierów do dalszej hodowli. Sprzedano ok. 40 % koni. Najwyższa uzyskana cena wyniosła 15100 zł. Jednak typowa cena to 10-12 tys. zł.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowej powołanej do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert

09.10.2013

Na podstawie art. 15 ust. 2a i 2d ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.)

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowej opiniującej oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowej upływa 17 października 2013 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.


Burmistrz
Tadeusz Ciszkowski

Zobacz:
-Formularz


Nowe ogłoszenie

07.10.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Budowa wodociągu i kanalizacji sanitarnej.


Grzybowe bogactwo

07.10.2013

Przełom lata i jesieni br. obfituje w różne gatunki grzybów. Każdy ich amator może zebrać kosze opieniek, dziesiątki podgrzybków i borowików. Szczególnie te ostatnie są cenną nagrodą dla zbieraczy. Lasy koło Łozowa również obfitują w grzyby, czego przykładem są poniższe zdjęcia.Budowa zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej

02.10.2013

W dniu 13.09.2013 r. miał miejsce odbiór zewnętrznej sieci kanalizacji sanitarnej nie będącej siecią magistralną wraz z przyłączami w ul. Kołłątaja w Dąbrowie Białostockiej.
Całkowita wartość inwestycji wyniosła 139 520,11 zł.
Wykonawcą robót była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, Małyszówka kol. 33.


Konsultacje społeczne projektu Programu Polska Wschodnia 2014 - 2020

02.10.2013Klinek dąbrowski w TVP

30.09.2013

W niedzielny poranek 29 września 2013 r. przedstawiciele gminy Dąbrowa Białostocka: Halina Raducha – przewodnicząca Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego i burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski, gościli w Programie Pierwszym Telewizji Polskiej w rolniczym programie ,,Tydzień”. Gościem programu była również pani Izabella Byszewska – prezes Polskiej Izby Produktu Regionalnego i Lokalnego. Rozmowa w studio dotyczyła produktów tradycyjnych i ich znaczenia dla konsumentów. Widzowie mieli okazję usłyszeć o Dąbrowskim Stowarzyszeniu Produktu Lokalnego i rekordowym klinku. Prezentowane były także dąbrowskie produkty lokalne.Zaułek Sulika

26.09.2013

Trwają prace przy przebudowie ul. Sulika (zaułek II).


Świetlica w Olszy błyszczy nowością

26.09.2013

Zakończył się remont świetlicy we wsi Olsza polegający na zmianie pokrycia dachowego i dociepleniu ścian.XXIX Sesja Rady Miejskiej

24.09.2013

23 września 2013 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXIX Sesji. W czasie obrad uhonorowano dąbrowskich producentów wyrobów lokalnych za ich osiągnięcia w czasie dożynek powiatowych 8 września br. w Dąbrowie Białostockiej. Jan Kułak z Hamulki został uhonorowany za wykonanie rekordowego sękacza o wadze 38 kg i długości 184 cm. Z kolei panie Halina Raducha, Karolina Strójkowska, Walentyna Lewicka, Danuta Haraszkiewicz, Dorota Karolczuk z Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego zostały uhonorowane za rekordowy klinek twarogowy o masie 61,8 kg. Pani Halina Raducha dzień wcześniej w Poznaniu za klinek twarogowy uzyskała Perłę w ogólnopolskim konkursie „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – SMAKI REGIONÓW”. W kolejnym punkcie Burmistrz wręczył nagrody nauczycielom za osiągnięcia w pracy dydaktyczno-wychowawczej oraz w konkursach i zawodach sportowych na poziomie województwa (wykaz nagrodzonych tutaj). Podziękowano również pani mgr Jadwidze Toczko, odchodzącej na emeryturę nauczycielce ze Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim za wieloletnią pracę pedagogiczno-wychowawczą.
Perła dla Klinka Dąbrowskiego Smacznego na targach Polagra Food 2013

24.09.2013

22 września 2013 r. na terenie Międzynarodowych Targów Poznańskich odbyła się gala wręczenia Pereł za produkty lokalne i regionalne w ramach konkursu „Nasze Kulinarne Dziedzictwo – SMAKI REGIONÓW” zorganizowanego przez Polską Izbę Produktu Regionalnego i Lokalnego. Perły wręczała prezes Izby oraz Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Z województwa podlaskiego Perły otrzymały trzy osoby, a wśród nich pani Halina Raducha z Ostrowia kolonii za klinek twarogowy – Klinek Dąbrowski Smaczny.Inauguracja sportowego roku szkolnego

24.09.2013

21 września 2013 r. na stadionie miejskim w Białymstoku odbyła się wojewódzka inauguracja sportowego roku szkolnego 2013/2014. Z tej okazji odbyło się podsumowanie poprzedniego roku szkolnego i wręczenie pucharów szkołom i samorządom za zajęcie czołowych miejsc w województwie. Dyrektor Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej dwukrotnie odbierał puchar za zajęcie VIII miejsca w rywalizacji szkół podstawowych oraz gimnazjów. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej odebrał puchar za zajęcie VII miejsca w klasyfikacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich.
Otwarcie schetynówki w Kropiwnie

13.09.201312 września 2013 r. w Kropiwnie miało miejsce oficjalne otwarcie przebudowanej drogi powiatowej nr 1247 B od drogi wojewódzkiej nr 673 – Kropiwno – Ostrowie. Droga została wykonana w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych – Etap II Bezpieczeństwo – Dostępność – Rozwój. Inwestorem był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, a wykonawcą P.H.U. KAMPOL Barbara Szymczyk, 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. Małyszówka kolonia 33. Długość przebudowanej drogi wynosi 3790 mb. Wartość zadania to 1.299.372,00 zł, z czego wkład Budżetu Państwa wyniósł - 649.686,00 zł, Powiatu Sokólskiego - 259.875 zł, Gminy Dąbrowa Białostocka - 389.811,00 zł.
Wojewódzkie współzawodnictwo sportowe

11.09.2013

Ukazał się komunikat Podlaskiego Wojewódzkiego Szkolnego Związku Sportowego podsumowujący rywalizację sportową dzieci i młodzieży za rok szkolny 2012/2013 O Puchar Marszałka Województwa Podlaskiego (gminy i powiaty) oraz O Puchar Podlaskiego Kuratora Oświaty (szkoły). W klasyfikacji powiatów Powiat Sokólski zajął II miejsce za miastem Białystok. Natomiast w klasyfikacji gmin miejskich i miejsko-wiejskich Dąbrowa Białostocka zajęła VII miejsce (na 37 sklasyfikowanych). Wyniki rywalizacji dąbrowskich szkół przedstawiają się następująco:


Pozostałe szkoły nie brały udziału w rywalizacji na poziomie województwa.


Dożynki Powiatowe Dąbrowa Białostocka 2013

10.09.2013

8 września 2013 r. przy pięknej słonecznej pogodzie w Dąbrowie Białostockiej odbyły się Dożynki Powiatowe 2013. Uroczystość została zapoczątkowana nabożeństwami w dąbrowskich świątyniach: cerkwi i kościele, gdzie starostowie dożynkowi (Agata Czarnecka z Nowinki i Karol Borowski z Hamulki) złożyli w darze chleby dożynkowe. Dary ołtarza złożyli również Spółdzielnia Mleczarska w Grajewie Zakład Produkcyjny w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce, Zakład Masarniczy „Smak” Jerzy Szczęsny, Gminna Spółdzielnia „Samopomoc Chłopska” w Dąbrowie Białostockiej, gospodarstwo pasieczne Państwa Konstańczuków, Podlaska Izba Rolnicza, dąbrowskie ogrody działkowe. Natomiast wieńce dożynkowe zostały przygotowane przez sołectwo Ostrowie kolonia, Szudziałowo, Nowy Dwór, Sidrę i Sokółkę. Na stadionie miejskim goście dożynkowi mogli obejrzeć wystawy maszyn rolniczych, zapoznać się z ofertą handlową oraz doradczą różnych instytucji. Zakupić regionalne artykuły spożywcze. Odbyła się również XIV Powiatowa Wystawa Konia Sokólskiego (więcej tutaj). W czasie ceremonii dożynkowej gospodarz dożynek Starosta Sokólski Franciszek Budrowski powitał zebranych gości oraz podziękował rolnikom za ich trud. Starostowie dożynkowi wręczyli mu chleb upieczony z tegorocznej mąki, który następnie rozdzielili pomiędzy osoby obecne na widowni. Po ceremonii dożynkowej odbył się turniej wsi, w którym rywalizowały reprezentacje: Jasionówki kolonia, Klimówki (gmina Kuźnica), Nowego Dworu, Szudziałowa. Osoby zasłużone dla rozwoju rolnictwa na terenie dąbrowskiej gminy zostały wyróżnione Odznaką Honorową Zasłużony dla Rolnictwa przyznaną przez MRiRW Stanisława Kalembę (wykaz odznaczonych tutaj). Następnie zostały wyróżnione osoby i instytucje, które mają najładniej zagospodarowane przyzagrodowe oczyszczalnie ścieków (więcej tutaj). Jednym z celów dożynek była promocja dąbrowskich produktów regionalnych. Pan Jan Kułak z Hamulki, który wraz z rodziną prowadzi gospodarstwo agroturystyczne „Chata za wsią”, podjął trud upieczenie rekordowego sękacza. I dokonał tego. Z 500 jaj i innych składników upiekł sękacz o wadze 38 kg i długości 184 cm. Po upieczeniu i zważeniu sękaczem mogli się poczęstować wszyscy chętni. Z kolei Halina Raducha, Karolina Strójkowska, Walentyna Lewicka, Danuta Haraszkiewicz, Dorota Karolczuk z Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego zrobiły klinek twarogowy o masie 61,8 kg. Na wytworzenie rekordowego klinka zużyto 400 l mleka. Mistrzostwo tej pracy polegało również na tym, że twaróg trzeba było odcisnąć w jednym dużym serniku. Przyznano także nagrody w konkursach: serowe pyszności oraz strofy o serze (nagrodzeni tutaj). Wieczorem widzów bawił zespół cygański „Talizman” oraz nasz dąbrowski zespół wokalny „Ad Rem”. Gwiazdą wieczoru był Krzysztof Krawczyk, który w tym dniu obchodził swoje 67 urodziny. Zebrani mieszkańcy gminy odsiewali mu tradycyjne sto lat. Wieczór został zakończony tańcem z ogniami oraz pokazem sztucznych ogni.
V Sztafeta

06.09.2013

5 września 2013 r. na stadionie miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się już V Dąbrowska Sztafeta 12-godzinna. Każdy mieszkaniec gminy mógł przebiec dystans 400 m i przekazać pałeczkę sztafetową następnemu uczestnikowi. W tegorocznej sztafecie wzięło udział 423 biegaczy. Najmłodszy uczestnik miał 3 lata, a najstarszy 72. Wszyscy uczestnicy przebiegli łącznie 169,2 km.Wyremontowany przystanek autobusowy w Bagnach

05.09.2013

3 września 2013 r. oddano do użytku wyremontowany przystanek autobusowy w Bagnach. Poprzedni był blaszany z uszkodzonymi ścianami.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91