Najnowsze wiadomości

Środki unijne dla dąbrowskiej firmy internetowej

14.03.2013

Dąbrowska firma internetowa – SulikaNET s.c. Tomasz Lewko i Paweł Mojżuk, pozyskała środki finansowe z Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007-2013. Działanie 8.4 – Zapewnienie dostępu do Internetu na etapie „ostatniej mili” więcej tutaj.Uroczysta sesja Rady Miejskiej

11.03.2013

8 marca 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na uroczystej sesji poświęconej 300. rocznicy nadania praw targowych wsi Dombrowa przez króla Augusta II Mocnego 8 marca 1713 r. Na sesję zostali zaproszeni dąbrowscy radni wszystkich szczebli samorządowych, którzy swoje funkcje pełnili od roku 1990. Sesje otworzył Przewodniczący Rady Antoni Hrynkiewicz, który powitał wszystkich zebranych. Poprosił aby obecni chwilą ciszy uczcili pamięć tych radnych którzy zmarli. Z okazji Międzynarodowego Dnia Kobiet złożył wszystkim paniom najlepsze życzenia. Następnie został uroczyście odczytany akt nadania praw targowych (tekst tutaj). W kolejnym punkcie historyk dr Grzegorz Ryżewski w interesujący sposób zapoznał zabranych z wynikami swoich badań dotyczących dziejów Dąbrowy i jej okolic: Hamulka, Kamienna, Kalno, Harasimowicze, Jaczno, Różanystok. Kolejnym prelegentem był Tadeusz Ciszkowski, który przedstawił materiał na temat historii samorządu terytorialnego na obszarze dzisiejszej dąbrowskiej gminy. Henryk Stankiewicz doświadczony radny i lokalny poeta zaprezentował swój wiersz z najnowszego VI Dąbrowskiego Almanachu Literackiego Znad Biebrzy poświęcony życiu codziennemu w jego rodzinnej wsi Harasimowiczach. Gratulacje władzom gminy z okazji rocznicy złożyli Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz Wicestarosta Sokólski Alicja Rysiejko. Na zakończenie wystąpił chór seniora Dąbrowiacy pod kierownictwem Lili Żółtko, działający przy M-GOK, z piosenkami poświeconymi Ojczyźnie.XXVI Sesja Rady Miejskiej

11.03.2013

8 marca 2013 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XXVI sesji.
Na początku obrad zostały wręczone stypendia edukacyjne uczniom szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy za wybitne osiągnięcia w konkursach przedmiotowych, artystycznych, zawodach sportowych, aktywności społecznej (wykaz tutaj). W kolejnych punktach radni przyjęli kilka sprawozdań i informacji. W części poświęconej uchwałom radni przyjęli m.in. uchwałę w sprawie emisji obligacji w kwocie 6.850.00,00 zł na lata 2013-2014 jako wkład własny gminy na zadania inwestycyjne realizowane przy wsparciu środków unijnych lub krajowych, uchwałę w sprawie przystąpienia do spółki Wodociągi Podlaskie Sp. z o.o. z siedzibą w Zaściankach, która eksploatuje wiejskie hydrofornie i wodociągi na terenie gminy, wraz z przystąpieniem do spółki gmina wykupi trzy jej udziały od Województwa Podlaskiego w kwocie 10.000,00 zł każdy. Zmieniono także jedną z uchwał „śmieciowych” dotyczącą pojemników na śmieci. Gmina przejęła na siebie obowiązek dostarczenia właścicielom nieruchomości pojemniki na śmieci w ramach pobieranej opłaty „śmieciowej”. Na zakończenie Rada przyjęła stanowisko w sprawie SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej i przekazała je do Zarządu Powiatu w Sokółce (stanowisko tutaj).
Życzenia

11.03.2013

Z okazji Dnia Sołtysa
pragnę złożyć Sołtysom z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka
serdeczne życzenia
wszelkiej pomyślności i zadowolenia z pracy społecznej.

Życzy
Burmistrz Dąbrowy BiałostockiejWodociąg w Wesołowie

07.03.2013

Trwa budowa wodociągu we wsi Wesołowo.
Bezpłatne szkolenia dla osób ubezpieczonych w KRUS

07.03.2013


Spotkanie w sprawie dopłat bezpośrednich w 2013 roku

01.03.2013Konkurs

26.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Laureaci konkursu „ROLNIK - FARMER ROKU 2012”

26.02.2013

Agata i Robert Czarneccy z Nowinki zostali wyróżnieni w konkursie „Rolnik - Farmer Roku” za wyniki w hodowli trzody chlewnej. Jest to znaczące osiągnięcie biorąc pod uwagę, że jest to konkurs ogólnopolski. 15 lutego 2013 roku w hotelu The Westin Warsaw w Warszawie odbyło się uroczyste zakończenie XIX edycji Ogólnopolskiego konkursu Rolnik - Farmer Roku. Nasi rolnicy zostali tam wyróżnieni za wyniki w hodowli trzody chlewnej. O laury konkurowało ponad 270 producentów rolnych. Kapituła Konkursu wyłoniła 57 półfinalistów, a do finału dotarło 27 rolników. Czarneccy gospodarują na areale 100 ha ziemi. Uzyskują bardzo dobre wyniki hodowli trzody chlewnej. Plony zbóż są na wysokim poziomie, średnio wynoszą 90 dt zbóż ozimych i 80 dt z 1 ha zbóż jarych. Posiadają nowoczesna bazę agrotechniczną i stosują nowoczesne sposoby uprawy ziemi. Siew z zastosowaniem agregatu uprawowo-siewnego zapewnia optymalne warunki do wschodów i dalszego rozwoju roślin. Ścieżki technologiczne umożliwiają stosowanie pełnej ochrony roślin. W początkowym okresie w gospodarstwie prowadzony był chów bydła mlecznego i trzody chlewnej. W roku 1996 rolnik zmodernizował budynek inwentarski przystosowując go do chowu trzody chlewnej. Korzystając z kredytu preferencyjnego w roku 2005 dobudował nowoczesną chlewnię wyposażoną w elektronicznie sterowany system wentylacji i zadawania pasz. Obecnie od 85 macior w cyklu zamkniętym produkuje rocznie ok. 2000 tuczników. Trzoda utrzymywana jest w systemie bezściołowym. Gnojowica jest gromadzona w 2 zbiornikach. Są urządzone specjalne kojce porodowe. Gospodarstwo spełnia wszystkie wymogi związane z dobrostanem zwierząt. Produkcja roślinna jest podporządkowana potrzebom hodowli trzody chlewnej. W gospodarstwie jest mieszalnia pasz sterowana elektronicznie. Zestaw mieląco-mieszający umożliwia sporządzania mieszanek z własnych zbóż z dodatkiem komponentów z zakupu. W gospodarstwie są też konie wykorzystywane w celach rekreacyjnych.


ARiMR ostrzega przed oszustami!

26.02.2013


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

25.02.2013


Dnia 18 lutego 2013 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Ogłoszenie

25.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 5 marca 2013 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce
będzie przyjmował zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2012.


Wykup gruntów na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego

21.02.2013


Nowe ogłoszenie

21.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych i z zakresu rozwoju sportu.


Szkolenia komputerowe dla sołtysów i członków rad sołeckich

19.02.2013

W lutym 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbywa się bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka – sołtysów i członków rad sołeckich, w ramach Projektu pt.: ,,Rozwój umiejętności sołtysów z województwa podlaskiego w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych (ECDL Start)'', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego w partnerstwie z InfoRS Sp. z o. o., w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. W ramach projektu wsparcie otrzyma łącznie 136 uczestników z województwa podlaskiego. Szkolenie obejmuje 96 godzin lekcyjnych i ma na celu opanowanie podstawowych umiejętności użytkowania komputera i zarządzania plikami, posługiwanie się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym. Po jego ukończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu ECDL Start, potwierdzającego nabycie umiejętności.


Nowe ogłoszenie

19.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Obsługa geodezyjna Gminy Dąbrowa Białostocka.Otwarcie świetlicy w Reszkowcach

11.02.2013


9 lutego 2013 r. w Reszkowcach miało miejsce oddanie do użytku świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu: Budowa budynku „Centrum aktywności wsi” w Reszkowcach w ramach „Odnowy Miejscowości”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach PROW WP na lata 2007-2013. Koszt inwestycji wyniósł 803.101,18 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW 469.650,00 zł. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Budowlano-Produkcyjno-Handlowy KiB Kotwica Augustów.Nowe ogłoszenie

11.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. Sulika.


Pieniądze unijne na przedsiębiorczość

08.02.2013


Pisma samorządu Suwałk

08.02.2013

Pisma samorządu Suwałk, Augustowa, Dąbrowy Białostockiej, Sokółki w sprawie linii kolejowej skierowane do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (tutaj).


Otwarcie sali gimnastycznej po remoncie

08.02.2013


7 lutego 2013 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce oddanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu: Wewnętrzny remont kapitalny Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową dachu nad częścią zaplecza, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Koszt inwestycji wyniósł 612.782,92 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO WP 390.420,00 zł. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Murarski Sp. J. Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-Rowińska, ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka. W uroczystości wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce, gminne władze samorządowe, duchowieństwa oraz nauczyciele ze wszystkich szkół z terenu dąbrowskiej gminy.
Otwarcie świetlicy w Jacznie

07.02.2013


6 lutego 2013 r. w Jacznie miało miejsce oddanie do użytku wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaczno, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach PROW WP na lata 2007-2013, za pośrednictwem Fundacji Biebrzańskiej. Koszt inwestycji wyniósł 205.459,73 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW 122.767,51 zł. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Murarski Sp. J. Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-Rowińska, ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka.
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert z dnia 4-go lutego 2013 roku.

04.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,
- integracji osób niepełnosprawnych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa 15 lutego 2013 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Załączniki:
-Formularz zgłoszeniowy


Eliminacje rejonowe XX Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2013” w Dąbrowie Białostockiej.

04.02.2013

3 lutego 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej w kinie ,,Lotos'' odbyły się rejonowe eliminacje XX Ogólnopolskiego Festiwalu ,,Piosenka Białoruska'' 2013. Organizatorem festiwalu był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Imprezę zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji i pomocy Kulturalnego Centrum Białorusi przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Polsce. Widownia dopisała, sala kinowa była wypełniona do ostatniego miejsca. Zgromadzonych gości powitał Jan Syczewski – przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku i Maciej Sulik – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Swoją obecnością Festiwal zaszczycili także: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski wraz z małżonką, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej ksiądz Mikołaj Dejneko wraz z małżonką, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Sekretarz Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku Walentyna Łaskiewicz i wiele innych osób, którym białoruska kultura jest bliska sercu. W ramach konkursu zaprezentowały się dwa zespoły: ,,Grand'' z Grzebieni pod kierownictwem Jana Pietuszyńskiego i ,,Kapela Mundka'' z Sokółki pod kierownictwem Zygmunta Kundzicza. W ich wykonaniu usłyszeliśmy znane i lubiane pieśni białoruskie. Atrakcją festiwalu był występ zespołu ,,Haradnica'' z Grodna. Niezwykle malowniczy i roztańczony zespół rozgrzał i rozbawił zgromadzonych, a wspaniałe solistki porwały naszą publiczność do tańca. Okazuje się, że podobne imprezy pokazujące białoruską kulturę i dziedzictwo, integrujące miejscową społeczność, powinny odbywać się częściej w naszej miejscowości.XXV Sesja Rady Miejskiej

31.01.2013

30 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XXV Sesji. Radni, sołtysi oraz obecni goście wysłuchali informacji delegatów do Powiatowej Izby Rolniczej z gminy Dąbrowa Białostocka (Stanisław Grajewski – Trzyrzeczki, Andrzej Sutuła – Wroczyńszczyzna) z działalności Izby Powiatowej i Wojewódzkiej na rzecz rolników. W kolejnym punkcie dąbrowscy radni powiatowi (Alicja Rysiejko, Jerzy Białomyzy, Romuald Gniedziejko) przedstawili informacje o swojej działalności na forum Rady Powiatu Sokólskiego oraz o powiatowych zadaniach inwestycyjnych wykonanych i planowanych na terenie dąbrowskiej gminy. Kolejne wystąpienie było oczekiwane przez pracowników SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, a szczególnie dąbrowskiego szpitala. Dyrektor SP ZOZ Tadeusz Gniazdowski przedstawił niezwykle trudną sytuację finansową szpitala oraz sposoby jego restrukturyzacji. Wśród zebranych wystąpienie dyrektora wywołało żywą dyskusję. W informacji Skarbnik Gminy dotyczącej konieczności wypłacenia pracownikom pedagogicznym gminnych szkół dodatku wyrównawczego radni usłyszeli, że gmina wypłaci w tym roku wyjątkowo niską kwotę, bo tylko 1.661,52 zł w grupie nauczycieli stażystów. W podjętych uchwałach radni m.in. przegłosowali zmiany w budżecie, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014. Większością głosów uchwalili zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie oraz stawki za ścieki i wodę w Różanymstoku i Dąbrowie Białostockiej. Zatwierdzili stawki za wodę pochodzącą z hydroforni wiejskich. Przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania linii kolejowej Sokółka-Swałki (tutaj). Na zakończenie Burmistrz wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zorganizowanie w dniu 8 marca br. uroczystej sesji z okazji 300-nej rocznicy nadania Dąbrowie praw targowych, która to rocznica przypada właśnie w tym dniu.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

31.01.2013


W styczniu 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie Projektu systemowego współfinansowaego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zaplanowano, że działaniami aktywnej integracji w ramach Projektu zostaną objęte 34 osoby korzystające z pomocy społecznej, z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, spełniających kryterium wiekowe 15 – 60 lat. Z dokonanej przez Ośrodek analizy wynika, że zasadne jest zaangażowanie do udziału w Projekcie w 2013 r. 27 kobiet oraz 7 mężczyzn – podopiecznych Ośrodka.
W miesiącu marcu br. zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zaplanowano przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych udziałem w projekcie a także rekrutację do udziału w projekcie. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowane do wyboru 4 szkolenia zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88