Najnowsze wiadomości

XXV Sesja Rady Miejskiej

31.01.2013

30 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XXV Sesji. Radni, sołtysi oraz obecni goście wysłuchali informacji delegatów do Powiatowej Izby Rolniczej z gminy Dąbrowa Białostocka (Stanisław Grajewski – Trzyrzeczki, Andrzej Sutuła – Wroczyńszczyzna) z działalności Izby Powiatowej i Wojewódzkiej na rzecz rolników. W kolejnym punkcie dąbrowscy radni powiatowi (Alicja Rysiejko, Jerzy Białomyzy, Romuald Gniedziejko) przedstawili informacje o swojej działalności na forum Rady Powiatu Sokólskiego oraz o powiatowych zadaniach inwestycyjnych wykonanych i planowanych na terenie dąbrowskiej gminy. Kolejne wystąpienie było oczekiwane przez pracowników SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, a szczególnie dąbrowskiego szpitala. Dyrektor SP ZOZ Tadeusz Gniazdowski przedstawił niezwykle trudną sytuację finansową szpitala oraz sposoby jego restrukturyzacji. Wśród zebranych wystąpienie dyrektora wywołało żywą dyskusję. W informacji Skarbnik Gminy dotyczącej konieczności wypłacenia pracownikom pedagogicznym gminnych szkół dodatku wyrównawczego radni usłyszeli, że gmina wypłaci w tym roku wyjątkowo niską kwotę, bo tylko 1.661,52 zł w grupie nauczycieli stażystów. W podjętych uchwałach radni m.in. przegłosowali zmiany w budżecie, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014. Większością głosów uchwalili zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie oraz stawki za ścieki i wodę w Różanymstoku i Dąbrowie Białostockiej. Zatwierdzili stawki za wodę pochodzącą z hydroforni wiejskich. Przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania linii kolejowej Sokółka-Swałki (tutaj). Na zakończenie Burmistrz wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zorganizowanie w dniu 8 marca br. uroczystej sesji z okazji 300-nej rocznicy nadania Dąbrowie praw targowych, która to rocznica przypada właśnie w tym dniu.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

31.01.2013


W styczniu 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie Projektu systemowego współfinansowaego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zaplanowano, że działaniami aktywnej integracji w ramach Projektu zostaną objęte 34 osoby korzystające z pomocy społecznej, z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, spełniających kryterium wiekowe 15 – 60 lat. Z dokonanej przez Ośrodek analizy wynika, że zasadne jest zaangażowanie do udziału w Projekcie w 2013 r. 27 kobiet oraz 7 mężczyzn – podopiecznych Ośrodka.
W miesiącu marcu br. zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zaplanowano przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych udziałem w projekcie a także rekrutację do udziału w projekcie. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowane do wyboru 4 szkolenia zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.


Mikropożyczki dla Polski Wschodniej

28.01.2013


Gmina Dąbrowa Białostocka w danych GUS za 2012 r.

24.01.2013

GUS opublikował dane dotyczące ludności i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce za 2012 r. W Polsce było 2479 gmin, z czego gmin miejskich – 306, miejsko-wiejskich – 602, wiejskich – 1571. Miast w Polsce było 908, z czego w województwie podlaskim – 40, a w Powiecie Sokólskim 4. Dane dotyczące gminy Dąbrowa Białostocka przedstawia poniższa tabela.Kabaret pod Wyrwigroszem

23.01.2013


Informacja o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej

21.01.2013

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 stycznia 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Ferie zimowe dla uczniów w gminie Dąbrowa Białostocka

18.01.2013

Program tutajXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.01.2013

W niedzielę 13 stycznia 2013 r. miał miejsce XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również w Dąbrowie Białostockiej podjętych zostało szereg działań mających na celu wsparcie akcji na rzecz osób najmłodszych oraz najstarszych. 19 wolontariuszy od godz. 8.30 kwestowało w mieście. Zebrali oni 5.628,55 zł. Najbardziej wartościową puszkę przyniosła Oliwia Raducha, która zebrała 1.079,02 zł. Od godz. 13.00 w kinie Lotos miały miejsce występy artystyczne solistów i zespołów, które spotkały się z gromkimi brawami licznie zebranej widowni. Z puszki ustawionej przy wejściu do kina uzyskano kwotę 594,45 zł. Wiele emocji dała licytacja przedmiotów przeznaczonych na Finał. W jej wyniku zebrano 2.390,00 zł. Po zakończeniu imprezy pojawił się indywidualny darczyńca z kwotą 1.387,00 zł. Tak więc tegoroczny dąbrowski Finał pokazał po raz kolejny szczodrość naszych mieszkańców i przyniósł kwotę 10.000,00 zł.

Harmonogram zebrań OSP

14.01.2013

HarmonogramXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11.01.2013Nowa książka o gminach i wsiach powiatu sokólskiego

04.01.2013

Były mieszkaniec Dąbrowy Białostockiej Alfred Rochalski wydał książkę pt.: Północno-wschodnia Sokólszczyzna dawniej i dziś (Sokółka, Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Kuźnica), Białystok 2012. Autor w publikacji oparł się głównie na zasobach Archiwum Państwowego w Białymstoku. Opisał poszczególne gminy oraz wsie. Przytoczył wykazy mieszkańców z XVIII i XIX w. Dzięki lekturze tej książki można prześledzić trwałość osadniczą na wspomnianym obszarze.


Środki unijne dla szkół gminy Dąbrowa Białostocka

03.01.2013

18 grudnia 2012 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski i Skarbnik Gminy Dąbrowa Białostocka Ewa Czarniecka podpisali umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Członków Zarządu Województwa Podlaskiego Cezarego Cieślukowskiego i Jacka Pioruna na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Projektu pt. „ Z indywidualizacją rozwój osiągamy”. Wartość dofinansowania Projektu wyniesie 129.263,00 PLN. Jego celem jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych. Projektem zostały objęte szkoły podstawowe w: Dąbrowie Białostockiej, Różanymstoku, Zwierzyńcu Wielkim; dla których Gmina Dąbrowa Białostocka jest organem prowadzącym. Projekt będzie realizowany w okresie: 1.02.2013-28.06.2013.


Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej

24.12.2012Dąbrowa Białostocka w okowach śnieżnej i mroźnej zimy

21.12.2012

KS Szczypiorniak mistrzem I rundy (jesiennej) Podlaskiej III Ligi Seniorów Podlaskiego ZPR

21.12.2012

19 grudnia 2012 r. został rozegrany ostatni mecz rundy jesiennej III Ligi Seniorów Podlaskiego ZPR, w którym KS Szczypiorniak pokonał u siebie MOKS Słoneczny Stok 37-25. KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka z kompletem 4 zwycięstw i 8 punktami zajmuje I miejsce w tabeli rozgrywek.


Życzenia świąteczne

21.12.2012

Święta Bożego Narodzenia,
niech Was radością obdarzą.
Wszystkich marzeń spełnienia,
niechaj cuda się zdarzą!
Gwiazda Betlejemska już wschodzi,
do szczęścia rozświetlając drogę.
A Chrystus, który się narodzi,
z serc usunie Wam trwogę.
Niech echo kolęd się niesie,
w powietrzu od mrozu białym.
A nowy rok niech przyniesie,
spokój na świecie całym!
Wesołych Świąt!

Życzy:
Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego


Informacja o godzinach pracy

21.12.2012

Kasa Urzędu Miejskiego
Dnia 24.12.2012 r. i 31.12.2012 r.
czynna do godz. 11:30


Bądź aktywny – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

20.12.2012


Życzenia na Boże Narodzenie

20.12.2012

Najserdeczniejsze życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła, wielkiej miłości, w sercach miejsca dla wszystkich, pod choinką zaś dużo prezentów. Niech te święta przyniosą radość i odpoczynek oraz nadzieję, że Nowy Rok spełni marzenia i zapewni realizację wszelkich planów.
Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka składają       Antoni Hrynkiewicz                                       Tadeusz Ciszkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej                                   Burmistrz
     w Dąbrowie Białostockiej                              Dąbrowy Białostockiej


Dąbrowa świąteczna

20.12.2012XXIII Sesja Rady Miejskiej

19.12.2012

18 grudnia 2012 r. obradowała XXIII Sesja Rady Miejskiej. Na początku sesji Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z programu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przyjęcia budżetu gminy na rok 2013 ze względu na brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniósł o wycofanie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na rok 2012 ze względu na to, że uchwała ta będzie ponownie głosowana na kolejnej sesji tj. 28 grudnia br. Radni przegłosowali pozytywnie zaproponowane zmiany. Kolejne zmiany dotyczyły pakietu uchwał dotyczących polityki śmieciowej na wniosek Burmistrza i radnych one również zostały wycofane z obrad. Przyczyną wycofania była potrzeba dalszej dyskusji nad optymalnym rozwiązaniem polityki śmieciowej w gminie jak również trwającymi pracami legislacyjnymi Parlamentu i Rządu w tym zakresie. Okrojony program został sprawnie zrealizowany. Radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2012 r., podziału Gminy Dąbrowa Białostocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych(tutaj), programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. W drugiej części obrad miała miejsce część uroczysta – opłatkowa. Z kolędami wystąpiły dwa chóry parafialne z Dąbrowy Białostockiej: cerkiewny i kościelny. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli radnym i przybyłym gościom żywienia bożonarodzeniowe i noworoczne. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.Kalendarz na rok 2013 poświęcony rękodziełu i produktowi lokalnemu

17.12.2012

Staraniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury został wydany kalendarz na rok 2013, w którym zostały zamieszczone sylwetki 12 mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka zajmujących się rękodziełem i gminnym produktem lokalnym. Kalendarz został wydany przy finansowym wsparciu Fundacji Biebrzańskiej.Podsumowanie Projektu realizowanego w ramach EFS

13.12.2012Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jako cel główny przyjął zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowe oraz pracujących w nisko dochodowych gospodarstwach rolnych, korzystających z pomocy społecznej. Działania podjęte w ramach projektu miały na celu zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Na spotkaniu informacyjnym w dniu 22 marca 2013 r. mającym na celu zapoznanie zainteresowane osoby z założeniami projektu, rozpoczęto rekrutację uczestników. Do Projektu zakwalifikowano 34 osoby w wieku 15 – 60 lat, mieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


W sierpniu br. rozpoczęło się pierwsze z przewidzianych na 2013 r. szkoleń, tj. „Kursu prawa jazdy kat. B” zorganizowane dla 14 osób biorących udział w tegorocznym projekcie. 60 godzinny kurs trwał do końca listopada 2013 r. Uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.W ramach działań aktywnej integracji w okresie sierpień - wrzesień br. odbyło się 100 godzinne szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w którym wzięło udział 5 uczestników (w tym trzy kobiety) projektu. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników.W okresie 09.09.2013 r. – 17.10.2013 r. 5 beneficjentów zrealizowało kolejny etap realizacji zawartych kontraktów socjalnych, tj. 155 godzinne szkolenie „Spawacz metodą MAG-135”. Uczestnicy szkolenia przeszli cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs został zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach aktywnej integracji było szkolenie „Księgowanie przy pomocy komputera”, trwające w okresie październik - listopad. Nabycie umiejętności do pracy w zakresie księgowości dziewięciu uczestnikom projektu zapewnił 98 godzinny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności do wykonywania zawodu związanego z księgowaniem komputerowym.Aktywizacja społeczna oraz zawodowa uczestników Projektu obejmowała zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystali z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 17 osób. Warsztaty prowadzone były w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
W ramach aktywizacji społecznej zorganizowane zostały warsztaty kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były w kierunku zwiększenia motywacji podopiecznych do aktywnego działania, gotowości do zmian, podniesienia zdolności komunikacyjnych, asertywności oraz pracy w zespole. W trakcie 20 godzinnych warsztatów uczestnicy dążyli do poznania swoich predyspozycji, a także zwiększenia efektywności radzenia sobie przy rozwiązywaniu problemów.
W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparciem dochodowym w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pracą socjalną.
W działaniach aktywnej integracji uczestniczyło 34 beneficjentów.
Realizując Projekt w 2013 roku Ośrodek osiągnął następujące rezultaty:
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów kompetencji Społecznych i konsultacji indywidualnych;
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów z doradcą zawodowym i konsultacji indywidualnych;
- 14 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu prawa jazdy kat. B.,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Spawacz metodą MAG-135”,
- 9 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Księgowanie przy pomocy komputera”
- 1 osoba uzyskała certyfikat o odbyciu konsultacji i zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym
- 1 osoby uzyskała certyfikaty o odbyciu zajęć i konsultacji indywidualnych z psychologiem
- 34 osoby zrealizowało kontrakty socjalne i zakończyło udział w projektach aktywnej integracji.


Kanalizacja sanitarna w ul Skłodowskiej (zaułek)

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji 176 mb. kanalizacji sanitarnej w ul. Skłodowskiej (zaułek). Wartość zadania wyniosła 48.251,49 zł, a jego wykonawcą firma SAN-KAN Jarosław Sadanowicz, ul. Sikorskiego 64 16-100 Sokółka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.


Kanalizacja w ul. Dworcowej i Armii Krajowej

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji 739 mb. kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Armii Krajowej. Wartość zadania wyniosła 396.663,93 zł, a jej wykonawcą było konsorcjum firm: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88