Najnowsze wiadomości

I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.11.2018

22 listopada 2018 r. odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Sesję otworzył Sekretarz stwierdzając, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszej sesji, do wyboru przewodniczącego, obradom przewodniczy radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny. Ustalono, że radnym najstarszym wiekiem jest Tadeusz Jedliński i to on poprowadził dalej obrady. Radni z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Anny Marcińczyk otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego, a następnie złożyli stosowne ślubowanie. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz powołanie komisji skrutacyjnej celem przeprowadzenia tajnego głosowania. Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej wybrano Pana Adama Wojteczko. Wiceprzewodniczącym został Pan Paweł Chodziutko. W dalszej kolejności Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz wybrali przewodniczących komisji, którymi zostali: Pan Łukasz Owsiejko (Komisja Rewizyjna), Pan Ryszard Hawrylik (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji), Pan Mateusz Adaszczyk (Komisja Gospodarczo-Finansowa) oraz Pan Bogdan Hajkowski (Komisja Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa). Nie podjęto uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji. W ostatnim punkcie obrad ustalono wysokość diet przysługujących Radnym.
Nowe ogłoszenie

22.11.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.
Informacja o zwołaniu I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej

19.11.2018

Informacja o zwołaniu I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej


Strażacy z pięciu jednostek OSP z gminy Dąbrowa Białostocka otrzymali nowy sprzęt

16.11.2018

14 listopada 2018r. w jednostce OSP w Kamiennej Starej odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu. Jednostki OSP otrzymały między innymi motopompę szlamową do wody brudnej, wentylator oddymiający, sprzęt do zabezpieczania miejsca wypadku drogowego w postaci świateł ostrzegawczych, znaków informujących i pachołków drogowych oraz odzież specjalistyczną. Nabycie sprzętu o wartości około 40 tysięcy było możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Dąbrowie Białostockiej

15.11.2018

obraz


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

15.11.2018

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2018 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Wojewódzkie Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

07.11.2018

Święto Niepodległości

05.11.2018


Wyrazy głębokiego współczucia

24.10.2018

XLIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.10.2018

19 października 2018 r. radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XLIII sesji, już ostatniej w tej kadencji. Na początku Burmistrz przyznał stypendia uczniom za wyniki w nauce, osiągnięcia w konkursach przedmiotowych oraz zawodach sportowych. Nagrodzeni zostali także nauczyciele, którzy w roku szkolnym 2017/2018 wyróżnili się w swojej pracy. Po przyjęciu informacji z realizacji zadań oświatowych na terenie gminy i podjęciu uchwał radni podsumowali mijająca kadencję. Na zakończenie obrad radni otrzymali pamiątkowe dyplomy oraz książki. Po zakończeniu obrad radni wykonali sobie pamiątkowe zdjęcia.Wyniki głosowania w Wyborach Samorządowych ustalonych na dzień 21 października 2018 r.

22.10.2018


Informacja Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

15.10.2018

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza wszystkich zainteresowanych mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka na spotkanie poświęcone Programowi „Czyste Powietrze - w trosce o zdrowie, klimat i środowisko”, w którym można uzyskać dofinansowanie nowych źródeł ciepła i termomodernizacji budynków jednorodzinnych. Więcej informacji na temat Programu na stronie internetowej: https://www.mos.gov.pl/czyste-powietrze/

Spotkanie odbędzie się w dniu 16.10.2018 r. o godz. 18:00 w kinie "Lotos" w Dąbrowie Białostockiej.Informacja o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej

15.10.2018

Informacja o zwołaniu XLIII sesji Rady Miejskiej.Budowa mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka - Została zakończona

11.10.2018


Zakończono roboty budowlane dotyczące zadania inwestycyjnego pn.

„Budowa mechaniczno-biologicznych przydomowych oczyszczalni ścieków na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka”

Zadanie jest realizowane w ramach operacji „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020


Podpisanie umowy na dofinansowanie jednostek OSP z Funduszu Sprawiedliwości

09.10.2018

8 września 2018 r. w Podlaskim Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku została podpisana Umowa pomiędzy Ministrem Sprawiedliwości a Gminą Dąbrowa Białostocka na powierzenie realizacji zadań z Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej – Funduszu Sprawiedliwości na dofinansowanie ochotniczych straży pożarnych z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka w zakresie wyposażenia i urządzeń ratownictwa, niezbędnych do udzielenia pomocy poszkodowanym bezpośrednio na miejscu popełnienia przestępstwa.
Kwota dofinansowania wynosi 31 064,62 zł.
Nowe ogłoszenie

09.10.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

09.10.2018


Gmina Dąbrowa Białostocka informuje, że przedsięwzięcie pn. „Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” jest dofinansowane ze środków Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku


Nowe ogłoszenie

08.10.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja w sprawie zwołania pierwszych posiedzeń obwodowych komisji wyborczych w wyborach samorządowych.

Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91