Najnowsze wiadomości

Wykup gruntów na rzecz Biebrzańskiego Parku Narodowego

21.02.2013


Nowe ogłoszenie

21.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie konkursów ofert na realizację zadań publicznych i z zakresu rozwoju sportu.


Szkolenia komputerowe dla sołtysów i członków rad sołeckich

19.02.2013

W lutym 2013 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbywa się bezpłatne szkolenie komputerowe dla mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka – sołtysów i członków rad sołeckich, w ramach Projektu pt.: ,,Rozwój umiejętności sołtysów z województwa podlaskiego w dziedzinie nowoczesnych technologii informacyjnych (ECDL Start)'', współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Projekt realizowany jest przez Stowarzyszenie Sołtysów Województwa Podlaskiego w partnerstwie z InfoRS Sp. z o. o., w ramach Priorytetu IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.6. Upowszechnienie uczenia się dorosłych, Poddziałania 9.6.2. Podwyższenie kompetencji osób dorosłych w zakresie ICT i znajomości języków obcych. W ramach projektu wsparcie otrzyma łącznie 136 uczestników z województwa podlaskiego. Szkolenie obejmuje 96 godzin lekcyjnych i ma na celu opanowanie podstawowych umiejętności użytkowania komputera i zarządzania plikami, posługiwanie się edytorem tekstu i arkuszem kalkulacyjnym. Po jego ukończeniu uczestnicy przystąpią do egzaminu w celu uzyskania certyfikatu ECDL Start, potwierdzającego nabycie umiejętności.


Nowe ogłoszenie

19.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej - Obsługa geodezyjna Gminy Dąbrowa Białostocka.Otwarcie świetlicy w Reszkowcach

11.02.2013


9 lutego 2013 r. w Reszkowcach miało miejsce oddanie do użytku świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu: Budowa budynku „Centrum aktywności wsi” w Reszkowcach w ramach „Odnowy Miejscowości”, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach PROW WP na lata 2007-2013. Koszt inwestycji wyniósł 803.101,18 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW 469.650,00 zł. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Budowlano-Produkcyjno-Handlowy KiB Kotwica Augustów.Nowe ogłoszenie

11.02.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu - Sprzedaż nieruchomości w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Gen. Sulika.


Pieniądze unijne na przedsiębiorczość

08.02.2013


Pisma samorządu Suwałk

08.02.2013

Pisma samorządu Suwałk, Augustowa, Dąbrowy Białostockiej, Sokółki w sprawie linii kolejowej skierowane do Zarządu Województwa Podlaskiego oraz do Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej (tutaj).


Otwarcie sali gimnastycznej po remoncie

08.02.2013


7 lutego 2013 r. w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce oddanie do użytku wyremontowanej sali gimnastycznej. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu: Wewnętrzny remont kapitalny Sali gimnastycznej przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej wraz z wykonaniem instalacji wentylacyjnej i budową dachu nad częścią zaplecza, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach RPO WP na lata 2007-2013. Koszt inwestycji wyniósł 612.782,92 zł, z tego dofinansowanie w ramach RPO WP 390.420,00 zł. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Murarski Sp. J. Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-Rowińska, ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka. W uroczystości wzięli udział: Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, przedstawiciele Starostwa Powiatowego w Sokółce, gminne władze samorządowe, duchowieństwa oraz nauczyciele ze wszystkich szkół z terenu dąbrowskiej gminy.
Otwarcie świetlicy w Jacznie

07.02.2013


6 lutego 2013 r. w Jacznie miało miejsce oddanie do użytku wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaczno, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach PROW WP na lata 2007-2013, za pośrednictwem Fundacji Biebrzańskiej. Koszt inwestycji wyniósł 205.459,73 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW 122.767,51 zł. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Murarski Sp. J. Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-Rowińska, ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka.
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert z dnia 4-go lutego 2013 roku.

04.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,
- integracji osób niepełnosprawnych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa 15 lutego 2013 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Załączniki:
-Formularz zgłoszeniowy


Eliminacje rejonowe XX Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2013” w Dąbrowie Białostockiej.

04.02.2013

3 lutego 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej w kinie ,,Lotos'' odbyły się rejonowe eliminacje XX Ogólnopolskiego Festiwalu ,,Piosenka Białoruska'' 2013. Organizatorem festiwalu był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Imprezę zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji i pomocy Kulturalnego Centrum Białorusi przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Polsce. Widownia dopisała, sala kinowa była wypełniona do ostatniego miejsca. Zgromadzonych gości powitał Jan Syczewski – przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku i Maciej Sulik – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Swoją obecnością Festiwal zaszczycili także: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski wraz z małżonką, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej ksiądz Mikołaj Dejneko wraz z małżonką, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Sekretarz Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku Walentyna Łaskiewicz i wiele innych osób, którym białoruska kultura jest bliska sercu. W ramach konkursu zaprezentowały się dwa zespoły: ,,Grand'' z Grzebieni pod kierownictwem Jana Pietuszyńskiego i ,,Kapela Mundka'' z Sokółki pod kierownictwem Zygmunta Kundzicza. W ich wykonaniu usłyszeliśmy znane i lubiane pieśni białoruskie. Atrakcją festiwalu był występ zespołu ,,Haradnica'' z Grodna. Niezwykle malowniczy i roztańczony zespół rozgrzał i rozbawił zgromadzonych, a wspaniałe solistki porwały naszą publiczność do tańca. Okazuje się, że podobne imprezy pokazujące białoruską kulturę i dziedzictwo, integrujące miejscową społeczność, powinny odbywać się częściej w naszej miejscowości.XXV Sesja Rady Miejskiej

31.01.2013

30 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XXV Sesji. Radni, sołtysi oraz obecni goście wysłuchali informacji delegatów do Powiatowej Izby Rolniczej z gminy Dąbrowa Białostocka (Stanisław Grajewski – Trzyrzeczki, Andrzej Sutuła – Wroczyńszczyzna) z działalności Izby Powiatowej i Wojewódzkiej na rzecz rolników. W kolejnym punkcie dąbrowscy radni powiatowi (Alicja Rysiejko, Jerzy Białomyzy, Romuald Gniedziejko) przedstawili informacje o swojej działalności na forum Rady Powiatu Sokólskiego oraz o powiatowych zadaniach inwestycyjnych wykonanych i planowanych na terenie dąbrowskiej gminy. Kolejne wystąpienie było oczekiwane przez pracowników SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, a szczególnie dąbrowskiego szpitala. Dyrektor SP ZOZ Tadeusz Gniazdowski przedstawił niezwykle trudną sytuację finansową szpitala oraz sposoby jego restrukturyzacji. Wśród zebranych wystąpienie dyrektora wywołało żywą dyskusję. W informacji Skarbnik Gminy dotyczącej konieczności wypłacenia pracownikom pedagogicznym gminnych szkół dodatku wyrównawczego radni usłyszeli, że gmina wypłaci w tym roku wyjątkowo niską kwotę, bo tylko 1.661,52 zł w grupie nauczycieli stażystów. W podjętych uchwałach radni m.in. przegłosowali zmiany w budżecie, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014. Większością głosów uchwalili zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie oraz stawki za ścieki i wodę w Różanymstoku i Dąbrowie Białostockiej. Zatwierdzili stawki za wodę pochodzącą z hydroforni wiejskich. Przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania linii kolejowej Sokółka-Swałki (tutaj). Na zakończenie Burmistrz wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zorganizowanie w dniu 8 marca br. uroczystej sesji z okazji 300-nej rocznicy nadania Dąbrowie praw targowych, która to rocznica przypada właśnie w tym dniu.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

31.01.2013


W styczniu 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie Projektu systemowego współfinansowaego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zaplanowano, że działaniami aktywnej integracji w ramach Projektu zostaną objęte 34 osoby korzystające z pomocy społecznej, z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, spełniających kryterium wiekowe 15 – 60 lat. Z dokonanej przez Ośrodek analizy wynika, że zasadne jest zaangażowanie do udziału w Projekcie w 2013 r. 27 kobiet oraz 7 mężczyzn – podopiecznych Ośrodka.
W miesiącu marcu br. zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zaplanowano przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych udziałem w projekcie a także rekrutację do udziału w projekcie. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowane do wyboru 4 szkolenia zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.


Mikropożyczki dla Polski Wschodniej

28.01.2013


Gmina Dąbrowa Białostocka w danych GUS za 2012 r.

24.01.2013

GUS opublikował dane dotyczące ludności i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce za 2012 r. W Polsce było 2479 gmin, z czego gmin miejskich – 306, miejsko-wiejskich – 602, wiejskich – 1571. Miast w Polsce było 908, z czego w województwie podlaskim – 40, a w Powiecie Sokólskim 4. Dane dotyczące gminy Dąbrowa Białostocka przedstawia poniższa tabela.Kabaret pod Wyrwigroszem

23.01.2013


Informacja o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej

21.01.2013

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 stycznia 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Ferie zimowe dla uczniów w gminie Dąbrowa Białostocka

18.01.2013

Program tutajXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.01.2013

W niedzielę 13 stycznia 2013 r. miał miejsce XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również w Dąbrowie Białostockiej podjętych zostało szereg działań mających na celu wsparcie akcji na rzecz osób najmłodszych oraz najstarszych. 19 wolontariuszy od godz. 8.30 kwestowało w mieście. Zebrali oni 5.628,55 zł. Najbardziej wartościową puszkę przyniosła Oliwia Raducha, która zebrała 1.079,02 zł. Od godz. 13.00 w kinie Lotos miały miejsce występy artystyczne solistów i zespołów, które spotkały się z gromkimi brawami licznie zebranej widowni. Z puszki ustawionej przy wejściu do kina uzyskano kwotę 594,45 zł. Wiele emocji dała licytacja przedmiotów przeznaczonych na Finał. W jej wyniku zebrano 2.390,00 zł. Po zakończeniu imprezy pojawił się indywidualny darczyńca z kwotą 1.387,00 zł. Tak więc tegoroczny dąbrowski Finał pokazał po raz kolejny szczodrość naszych mieszkańców i przyniósł kwotę 10.000,00 zł.

Harmonogram zebrań OSP

14.01.2013

HarmonogramXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11.01.2013Nowa książka o gminach i wsiach powiatu sokólskiego

04.01.2013

Były mieszkaniec Dąbrowy Białostockiej Alfred Rochalski wydał książkę pt.: Północno-wschodnia Sokólszczyzna dawniej i dziś (Sokółka, Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Kuźnica), Białystok 2012. Autor w publikacji oparł się głównie na zasobach Archiwum Państwowego w Białymstoku. Opisał poszczególne gminy oraz wsie. Przytoczył wykazy mieszkańców z XVIII i XIX w. Dzięki lekturze tej książki można prześledzić trwałość osadniczą na wspomnianym obszarze.


Środki unijne dla szkół gminy Dąbrowa Białostocka

03.01.2013

18 grudnia 2012 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski i Skarbnik Gminy Dąbrowa Białostocka Ewa Czarniecka podpisali umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Członków Zarządu Województwa Podlaskiego Cezarego Cieślukowskiego i Jacka Pioruna na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Projektu pt. „ Z indywidualizacją rozwój osiągamy”. Wartość dofinansowania Projektu wyniesie 129.263,00 PLN. Jego celem jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych. Projektem zostały objęte szkoły podstawowe w: Dąbrowie Białostockiej, Różanymstoku, Zwierzyńcu Wielkim; dla których Gmina Dąbrowa Białostocka jest organem prowadzącym. Projekt będzie realizowany w okresie: 1.02.2013-28.06.2013.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91