Najnowsze wiadomości

Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej

24.12.2012Dąbrowa Białostocka w okowach śnieżnej i mroźnej zimy

21.12.2012

KS Szczypiorniak mistrzem I rundy (jesiennej) Podlaskiej III Ligi Seniorów Podlaskiego ZPR

21.12.2012

19 grudnia 2012 r. został rozegrany ostatni mecz rundy jesiennej III Ligi Seniorów Podlaskiego ZPR, w którym KS Szczypiorniak pokonał u siebie MOKS Słoneczny Stok 37-25. KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka z kompletem 4 zwycięstw i 8 punktami zajmuje I miejsce w tabeli rozgrywek.


Życzenia świąteczne

21.12.2012

Święta Bożego Narodzenia,
niech Was radością obdarzą.
Wszystkich marzeń spełnienia,
niechaj cuda się zdarzą!
Gwiazda Betlejemska już wschodzi,
do szczęścia rozświetlając drogę.
A Chrystus, który się narodzi,
z serc usunie Wam trwogę.
Niech echo kolęd się niesie,
w powietrzu od mrozu białym.
A nowy rok niech przyniesie,
spokój na świecie całym!
Wesołych Świąt!

Życzy:
Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego


Informacja o godzinach pracy

21.12.2012

Kasa Urzędu Miejskiego
Dnia 24.12.2012 r. i 31.12.2012 r.
czynna do godz. 11:30


Bądź aktywny – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

20.12.2012


Życzenia na Boże Narodzenie

20.12.2012

Najserdeczniejsze życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła, wielkiej miłości, w sercach miejsca dla wszystkich, pod choinką zaś dużo prezentów. Niech te święta przyniosą radość i odpoczynek oraz nadzieję, że Nowy Rok spełni marzenia i zapewni realizację wszelkich planów.
Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka składają       Antoni Hrynkiewicz                                       Tadeusz Ciszkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej                                   Burmistrz
     w Dąbrowie Białostockiej                              Dąbrowy Białostockiej


Dąbrowa świąteczna

20.12.2012XXIII Sesja Rady Miejskiej

19.12.2012

18 grudnia 2012 r. obradowała XXIII Sesja Rady Miejskiej. Na początku sesji Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z programu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przyjęcia budżetu gminy na rok 2013 ze względu na brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniósł o wycofanie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na rok 2012 ze względu na to, że uchwała ta będzie ponownie głosowana na kolejnej sesji tj. 28 grudnia br. Radni przegłosowali pozytywnie zaproponowane zmiany. Kolejne zmiany dotyczyły pakietu uchwał dotyczących polityki śmieciowej na wniosek Burmistrza i radnych one również zostały wycofane z obrad. Przyczyną wycofania była potrzeba dalszej dyskusji nad optymalnym rozwiązaniem polityki śmieciowej w gminie jak również trwającymi pracami legislacyjnymi Parlamentu i Rządu w tym zakresie. Okrojony program został sprawnie zrealizowany. Radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2012 r., podziału Gminy Dąbrowa Białostocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych(tutaj), programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. W drugiej części obrad miała miejsce część uroczysta – opłatkowa. Z kolędami wystąpiły dwa chóry parafialne z Dąbrowy Białostockiej: cerkiewny i kościelny. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli radnym i przybyłym gościom żywienia bożonarodzeniowe i noworoczne. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.Kalendarz na rok 2013 poświęcony rękodziełu i produktowi lokalnemu

17.12.2012

Staraniem Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury został wydany kalendarz na rok 2013, w którym zostały zamieszczone sylwetki 12 mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka zajmujących się rękodziełem i gminnym produktem lokalnym. Kalendarz został wydany przy finansowym wsparciu Fundacji Biebrzańskiej.Podsumowanie Projektu realizowanego w ramach EFS

13.12.2012Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jako cel główny przyjął zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowe oraz pracujących w nisko dochodowych gospodarstwach rolnych, korzystających z pomocy społecznej. Działania podjęte w ramach projektu miały na celu zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Na spotkaniu informacyjnym w dniu 22 marca 2013 r. mającym na celu zapoznanie zainteresowane osoby z założeniami projektu, rozpoczęto rekrutację uczestników. Do Projektu zakwalifikowano 34 osoby w wieku 15 – 60 lat, mieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


W sierpniu br. rozpoczęło się pierwsze z przewidzianych na 2013 r. szkoleń, tj. „Kursu prawa jazdy kat. B” zorganizowane dla 14 osób biorących udział w tegorocznym projekcie. 60 godzinny kurs trwał do końca listopada 2013 r. Uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.W ramach działań aktywnej integracji w okresie sierpień - wrzesień br. odbyło się 100 godzinne szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w którym wzięło udział 5 uczestników (w tym trzy kobiety) projektu. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników.W okresie 09.09.2013 r. – 17.10.2013 r. 5 beneficjentów zrealizowało kolejny etap realizacji zawartych kontraktów socjalnych, tj. 155 godzinne szkolenie „Spawacz metodą MAG-135”. Uczestnicy szkolenia przeszli cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs został zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach aktywnej integracji było szkolenie „Księgowanie przy pomocy komputera”, trwające w okresie październik - listopad. Nabycie umiejętności do pracy w zakresie księgowości dziewięciu uczestnikom projektu zapewnił 98 godzinny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności do wykonywania zawodu związanego z księgowaniem komputerowym.Aktywizacja społeczna oraz zawodowa uczestników Projektu obejmowała zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystali z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 17 osób. Warsztaty prowadzone były w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
W ramach aktywizacji społecznej zorganizowane zostały warsztaty kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były w kierunku zwiększenia motywacji podopiecznych do aktywnego działania, gotowości do zmian, podniesienia zdolności komunikacyjnych, asertywności oraz pracy w zespole. W trakcie 20 godzinnych warsztatów uczestnicy dążyli do poznania swoich predyspozycji, a także zwiększenia efektywności radzenia sobie przy rozwiązywaniu problemów.
W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparciem dochodowym w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pracą socjalną.
W działaniach aktywnej integracji uczestniczyło 34 beneficjentów.
Realizując Projekt w 2013 roku Ośrodek osiągnął następujące rezultaty:
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów kompetencji Społecznych i konsultacji indywidualnych;
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów z doradcą zawodowym i konsultacji indywidualnych;
- 14 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu prawa jazdy kat. B.,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Spawacz metodą MAG-135”,
- 9 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Księgowanie przy pomocy komputera”
- 1 osoba uzyskała certyfikat o odbyciu konsultacji i zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym
- 1 osoby uzyskała certyfikaty o odbyciu zajęć i konsultacji indywidualnych z psychologiem
- 34 osoby zrealizowało kontrakty socjalne i zakończyło udział w projektach aktywnej integracji.


Kanalizacja sanitarna w ul Skłodowskiej (zaułek)

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce odbiór końcowy i przekazanie do eksploatacji 176 mb. kanalizacji sanitarnej w ul. Skłodowskiej (zaułek). Wartość zadania wyniosła 48.251,49 zł, a jego wykonawcą firma SAN-KAN Jarosław Sadanowicz, ul. Sikorskiego 64 16-100 Sokółka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.


Kanalizacja w ul. Dworcowej i Armii Krajowej

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji 739 mb. kanalizacji sanitarnej w ul. Dworcowej i Armii Krajowej. Wartość zadania wyniosła 396.663,93 zł, a jej wykonawcą było konsorcjum firm: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.


Wodociąg w ul. Armii Krajowej

13.12.2012


12 grudnia 2012 r. miał miejsce końcowy odbiór i przekazanie do eksploatacji 119 mb. sieci wodociągowej w ul. Armii Krajowej. Wartość zadania wyniosła 37.323,00 zł, a jej wykonawcą było konsorcjum firm: P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk, BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof, ul. Małyszówka Kolonia 33, 16-200 Dąbrowa Białostocka. Zadanie zostało wykonane w ramach RPO WP.Informacja Biebrzańskiego Parku Narodowego w sprawie wycinki drzew

12.12.2012Zakończony remont na ul. Wojska Polskiego

10.12.2012

W połowie września br. zakończony został remont nawierzchni i chodnika w ul. Wojska Polskiego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 670 Osowiec-Suchowola-Dąbrowa Białostocka-Nowy Dwór-granica państwa. Łącznie wykonano jezdni 0,660 km i chodnika 0,633 km. Roboty polegały na rozebraniu istniejącej nawierzchni i wykonaniu nowej, poprawie odwodnienia, wykonaniu nowych chodników oraz powiększeniu skrajni pod wiaduktem kolejowym. Wartość zadania wyniosła 833.945,24 zł, a jego wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka. Inwestorem był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku.
Informacja o zwołaniu XXIII sesji Rady Miejskiej

10.12.2012

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 18 grudnia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Odbiór drogi asfaltowej w Harasimowiczach

06.12.2012

5 grudnia 2012 r. w Harasimowiczach miało miejsce uroczyste otwarcie przebudowanego mostu i drogi powiatowej 1245 B Harasimowicze – Wielki Staw. Długość wyasfaltowanej drogi wyniosła 2,87 km. Wartość inwestycji to 1.280.863,00 zł, z tego: dofinansowanie z rezerwy subwencji ogólnej budżetu państwa – 640.431,00 zł, Starostwo Powiatowe w Sokółce – 320.216,00 zł, Gmina Dąbrowa Białostocka – 320.216,00 zł. Inwestorem zastępczym był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce, a wykonawcą były firmy: STRABAG Sp. z o.o. Dyrekcja Płn.-Wsch. PF Oddział Białystok Grupa Augustów oraz Usługi Drogowe Krzysztof Błahuszewski ul. Witosa 106, 16-100 Sokółka.


Szanowni Mieszkańcy Gminy Dąbrowa Białostocka

06.12.2012

W roku 2013 gmina Dąbrowa Białostocka przystąpi do opracowania Planu Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2014-2020. Wspomniany okres to również lata, w których będą dostępne nowe środki unijne. Pragnąc opracować Plan, jak najbardziej odpowiadający potrzebom mieszkańców, zwracamy się do Państwa z propozycją jego współtworzenia. Swoje propozycje mogą Państwo zgłaszać do 30 czerwca 2013 r. drogą meilową na adres: dabrowab@beep.pl lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej 16-200 Dąbrowa Białostocka ul. Solidarności 1, a także za pomocą pisma pozostawionego w kancelarii Urzędu. Jedynym warunkiem zgłoszenia propozycji jest podanie swojego imienia i nazwiska oraz adresu do korespondencji.


Mammobus w powiecie sokólskim

05.12.2012

Zbadaj się i zyskaj spokój o swoje zdrowie!

Już niebawem mammobus kolejny raz odwiedzi powiat sokólski. Panie znów będą miały szansę zgłosić się na profilaktyczne badanie piersi. Czy to zrobią?
Mimo, iż Populacyjny Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi trwa już kilka lat, poziom przebadania wśród pań nie jest zadowalający. Nadal wiele mieszkanek powiatu sokólskiego uprawnionych do wykonania mammografii nie zgłosiło się na badanie. Czas to zmienić!
Zachęcamy wszystkie panie w grupie wiekowej 50- 69 lat do wykonania bezpłatnego badania mammograficznego, refundowanego przez Narodowy Fundusz Zdrowia, wykonywanego co 2 lata. W tym wieku panie są szczególnie narażone na zachorowanie na raka piersi. Jednak wczesne jego wykrycie gwarantuje niemal 100 % pewności na wyleczenie choroby, dlatego tak ważne są badania profilaktyczne oraz samobadanie piersi.

Zarejestruj się, a także swoją przyjaciółkę!

Panie, które znajdują się poza tą grupą wiekową, mogą wykonać mammografię odpłatnie, po okazaniu skierowania na badanie. Mogą również zachęcić swoje mamy, babcie, sąsiadki i przyjaciółki do zgłoszenia się na refundowaną mammografię. Razem zyskajmy spokój o zdrowie nasze i naszych najbliższych!

Badania wykonywane będą w miejscowościach:

• Sokółka – 11 – 12 grudnia za Urzędem Miasta, Plac Kościuszki 1
• Dąbrowa Białostocka – 13 grudnia na placu przy kinie, Kunawina 1

Nie masz czasu zadzwonić? Zarejestruj się przez Internet!

Wszystkie panie, które chcą wykonać badanie prosimy o wcześniejszą rejestrację pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444. Call Center czynne jest 7 dni w tygodniu: od poniedziałku do piątku w godzinach 8-20, w sobotę i niedzielę 9-18. Rejestracji można dokonać również na stronie internetowej: www.fado.pl/rejestracja-mammografia.
Na każdą z Pań czeka w mammobusie upominek od firmy Ziaja.


Odbiór świetlicy w Reszkowcach

04.12.2012


30 listopada 2012 r. miał miejsce techniczny odbiór świetlicy w Reszkowcach. Ze środków gminnych oraz PROW powstał budynek świetlicy z podjazdem dla samochodu, plac zabaw dla dzieci oraz wiata z kominkiem, kryta wiórem drewnianym.
Plac zabaw w Hamulce

04.12.2012

4 grudnia 2012 r. w Hamulce miała miejsce uroczystość oficjalnego otwarcia wiejskiego placu zabaw. Mieszkańcy sołectwa, zorganizowani przez sołtysa Jana Kułka, wykorzystując fundusz sołecki, a także własną społeczną pracę zrekultywowali wiejską działkę: wyrównali ją, zasiali trawę, otoczyli płotem. Na niej urządzili plac zabaw dla najmłodszych, boisko do gier oraz altanę na okolicznościowe spotkania.

Rozporządzenie Nr 7/12 Powiatowego lekarza weterynarii w Sokółce

30.11.2012


Odbiór wodociągu w Jałówce

29.11.2012


28 listopada 2012 r. miał miejsce odbiór wykonanego wodociągu na terenie sołectwa Jałówka. Długość nowego wodociągu wynosi 2787 mb. Wykonanych zostało 8 przyłączy. Wartość inwestycji wyniosła 148.764,00 zł i uzyskała wsparcie z PROW WP. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Józef Kunda ul. Piłsudskiego 5 16-123 Kuźnica.


Odbiór wodociągu Kamienna Nowa – Kamienna Stara kolonie

29.11.2012


28 listopada 2012 r. miał miejsce odbiór wykonanego wodociągu na terenie sołectw Kamienna Nowa – Kamienna Stara Kolonie. Długość nowego wodociągu wynosi 1823 mb. Wykonane zostały 3 przyłącza. Wartość inwestycji wyniosła 81.858,70 zł i uzyskała wsparcie z PROW WP. Wykonawcą zadania był Zakład Ogólnobudowlany Józef Kunda ul. Piłsudskiego 5 16-123 Kuźnica.


Odbiór wodociągu w Sadku

29.11.2012


28 listopada 2012 r. miał miejsce odbiór wykonanego wodociągu na terenie sołectwa Sadek. Długość nowego wodociągu wynosi 3511 mb. Wykonanych zostało 7 przyłączy. Wartość inwestycji wyniosła 171.636,47 zł i uzyskała wsparcie z PROW WP. Wykonawcą zadania była firma SAN-KAN Jarosław Sadanowicz ul. Sikorskiego 64 16-100 Sokółka.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91