Najnowsze wiadomości

Spotkanie opłatkowe

21.12.2011

20 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce spotkanie opłatkowe mieszkańców dąbrowskiej gminy.


Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

21.12.2011

XIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 28 grudnia 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Zakup sprzętu pożarniczego

19.12.2011

Na podstawie Uchwały Nr IX/89/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2011 roku Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała od Zarządu Województwa Podlaskiego pomoc finansową w wysokości 18 000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy) na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Z otrzymanej dotacji zastały zakupione 3 motopompy szlamowe oraz 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 ogólnej wartości 18 003,60 zł. Motopompy szlamowe otrzymały jednostki OSP Jaczno, Olsza oraz Reszkowce. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 został przekazany dla OSP Olsza. Zakupiony sprzęt ratowniczy pozwoli jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej sprawniej prowadzić działanie ratowniczo – gaśnicze głównie w zakresie gaszenia pożarów, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz wypadków komunikacyjnych.


Życzenia świąteczne

19.12.2011

Białego opłatka na białym obrusie,

pod nim pachnącego sianka na stole,

wokół stołu zgromadzonych najbliższych

i tej wspaniałej, niepowtarzalnej atmosfery kolacji Wigilijnej,

a także radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych pomyślnych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2012

Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka

życzą


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej

Oszczędna gmina Dąbrowa Białostocka

15.12.2011

W 47 numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z listopada 2011 został zamieszczony wynik ogólnopolskiego rankingu gmin pod względem wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2010. Po raz drugi z rzędu gmina Dąbrowa Białostocka w kategorii gmin – miasta mniejsze 10-15 tys. mieszkańców, zajęła 7. miejsce w Polsce.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dąbrowa Białostocka

01.12.2011

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dąbrowie Białostockiej Uchwały Nr VII/45/11 z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Białostocka oraz Uchwały Nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 25 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Białostocka oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium oraz prognozy.
Wnioski mogą być wnoszone:

-w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16 200 Dąbrowa Białostocka,
-za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dabrowab@beep.pl
-w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
w terminie do dnia 30.01.2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę podmiotu, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Tadeusz Ciszkowski


„Samorządowy Lider Edukacji”

30.11.2011

29 listopada 2011 r. w Uniwersytecie Jagiellońskim w auli Collegium Novum odbyła się Gala finałowa I Konkursu i Programu Certyfikacji „Samorządowy Lider Edukacji”. Gmina Dąbrowa Białostocka, jako jedyna z województwa podlaskiego, została wyróżniona Certyfikatem „Samorządowy Lider Edukacji”. Organizatorem konkursu była Fundacja Rozwoju Edukacji i Szkolnictwa Wyższego.


Nowe ogłoszenie

28.11.2011

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko - Głównego Księgowego MGOK.


Rozporządzenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

22.11.2011


Zmiany w Bagnach

22.11.2011

W Bagnach trwa budowa świetlicy wiejskiej. Miejscowe panie przygotowują się do objęcia zarządzania tym obiektem. Dlatego też 21 spośród nich zawiązało Koło Gospodyń Wiejskich.


17. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

22.11.2011

Zatoka Braniewo - Dąb Dąbrowa Białostocka - 1:2. Po siedemnastej rudzie Dąb awansował na 10. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Informacja o zwołaniu XII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

22.11.2011

XII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 listopada 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.I miejsce dla Zespołu Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej

18.11.2011


Elektrownia wiatrowa w Brzozowie

17.11.2011

Trwa budowa elektrowni wiatrowej we wsi Brzozowo. Inwestorem jest firma AB AUTO Adam Borysiewicz i Wspólnicy Sp. J. Kuriany 106, 15-588 Białystok. Firma planuje budowę drugiego wiatraka w Osmołowszczyźnie.


Obchody Święta Niepodległości w Dąbrowie Białostockiej

17.11.2011


Nowy asfalt w Łozowie

16.11.2011

Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku wykonał kolejną inwestycję na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Tym razem przeprowadził remont nawierzchni bitumicznej na odcinku drogi wojewódzkiej od Mościchy do Nierośna. Długość wyremontowanej drogi wynosi 1450 mb., a wartość prac 668.470,00 zł. W ten sposób Łozowo leżące pośrodku wyremontowanego odcinka drogi otrzymało nową nawierzchnię asfaltową.


16. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

15.11.2011

Dąb Dąbrowa Białostocka – Start Działdowo - 1:1. Po szesnastej rudzie Dąb zajmuje 11. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Zaproszenie na Obchody 93 Rocznicy Odzyskania Niepodległości

10.11.2011


Konsultacje Programu Wspólpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2012 r.

09.11.2011

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2012.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 25 listopada 2011 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


15. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

08.11.2011

Dąb Dąbrowa Białostocka – Huragan Morąg - 0:0. Po piętnastej rudzie Dąb spadł na 11. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


1/16 Pucharu Polski w Dąbrowie Białostockiej

08.11.2011

5 listopada 2011 r. w sali gimnastycznej przy Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej odbył się mecz 1/16 Pucharu Polski w piłce ręcznej mężczyzn KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka – Zepter AZS UW Warszawa, który zakończył się wynikiem 18:29. Awans do 1/8 rozgrywek uzyskał Zepter AZS więcej tutaj.


Podział województwa na regiony zagospodarowania odpadów

04.11.2011

4 listopada 2011 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie 19 gmin ze Związku Komunalnego Biebrza w sprawie nowej koncepcji podziału województwa na regiony zagospodarowania odpadów.


Budynki oświatowo-wychowacze po termomodernizacji

03.11.2011


29 września 2011 r. miał miejsce techniczny odbiór po termomodernizacji obiektów użyteczności publicznej w Gminie Dąbrowa Białostocka. Zadanie uzyskało dofinansowane z Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2007 – 2013.
Zadanie nr 1 – Termomodernizacja budynku Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej – 1 051 182,38 zł.
Zadanie nr 2 – Termomodernizacja budynku Przedszkole – Żłobek w Dąbrowie Białostockiej – 540 434,88 zł.
Całkowita wartość zadania – 1 673 613,26 zł.
Wydatki kwalifikowane projektu – 1 626 975,29 zł.
Kwota dofinansowania z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego stanowi 75 % wydatków kwalifikowanych – 1 220 231,45 zł.
Wykonawca – Przedsiębiorstwo Produkcyjno – Handlowo – Usługowe „BUDOPOL”, 16 – 304 Nowinka 26B
Celem projektu była termomodernizacja budynków, w wyniku czego nastąpić ma zredukowanie emisji zanieczyszczeń do środowiska naturalnego dzięki zmniejszonemu zapotrzebowaniu na energię cieplną w zmodernizowanych obiektach. Projekt zakładał także instalację na dachach budynków 34 sztuk kolektorów słonecznych, które mają stanowić źródło energii odnawialnej, wystarczającej na pokrycie ok. 65 % zapotrzebowania energii na podgrzanie ciepłej wody użytkowanej w tych obiektach.
Dzięki przeprowadzeniu termoizolacji, możliwe będzie zmniejszenie ilości energii zużywanej do ogrzania budynków, a przez to zmniejszenie kosztów utrzymania tych obiektów.
Ponadto projekt przyczynił się do poprawy warunków nauki i pracy osób korzystających z budynków oraz poprawił ich estetykę.


Bezpłatna mammografia w Dąbrowie Białostockiej

02.11.2011

10 listopada w mammobusie, który stanie na placu przy kinie, można będzie wykonać bezpłatne badanie mammograficzne. Badanie, w ramach Populacyjnego Programu Wczesnego Wykrywania Raka Piersi, finansowane jest przez NFZ.

Program skierowany jest do kobiet w wieku od 50 do 69 roku życia, gdyż w tej grupie wiekowej obserwowalny jest wzrost zachorowań na nowotwór złośliwy, jakim jest rak piersi.
Panie w wieku do 50 lat lub powyżej 69 roku życia, nie młodsze niż 35, mogą również wykonać badanie w mammobusie, za uiszczeniem opłaty w wysokości 80 zł oraz okazaniem zaświadczenia od lekarza dowolnej specjalizacji o braku przeciwwskazań do wykonania badania.
Mammografia, czyli rentgenowskie badanie piersi, to najbardziej skuteczna metoda w diagnostyce wczesnych objawów raka piersi. Wczesne wykrycie tego nowotworu gwarantuje niemal 100% pewności na wyleczenie choroby, dlatego warto się badać. Co więcej, mammografia jest badaniem bezpiecznym i wykonywanym przy użyciu minimalnej dawki promieniowania rentgenowskiego.
Badania wykonuje firma FADO Centrum Usług Medycznych z Gdyni. Jest to największy w Polsce świadczeniodawca, który do wykonywania badań wykorzystuje mammobusy. Każdego dnia aż 13 mobilnych pracowni mammograficznych FADO bada kobiety niemal w całej Polsce. W 2010 roku firma wykonała ponad 150 tys. badań, czyli 10 razy więcej niż największe w Polsce centra onkologii.
Podczas badania panie będą miały możliwość wzięcia udziału w konkursie „Zyskaj spokój z FADO”. Wśród wszystkich uczestniczek konkursu rozlosowane zostaną: Nagrody Główne w postaci 3 karnetów na tygodniowy wyjazd do Sanatorium w Nałęczowie, a także zestawy kosmetyków Ziaja, kosze słodyczy firmy Bałtyk oraz kupony na bezpłatne badania mammograficzne dla pań, których nie obejmuje Program Wczesnego Wykrywania Raka Piersi.
Panie, które planują wykonać badanie w mammobusie firmy FADO, prosimy o wcześniejsze zarejestrowanie się pod nr tel: 801 080 007 lub 58 666 2 444 lub na www.fado.pl, a także przyniesienie ze sobą dowodu osobistego.


14. runda rozgrywek III ligi piłki nożnej

02.11.2011

Olimpia Zambrów - Dąb Dąbrowa Białostocka – 1:1. Po czternastej rudzie Dąb awansował na 10. miejsce w tabeli rozgrywek więcej tutaj.


Uroczystości w Treblince

27.10.2011

25 października 2011 r. w byłym obozie zagłady w Treblince odbyły się okolicznościowe uroczystości związane z upamiętnieniem zamordowanych w czasie II wojny światowej obywateli polskich narodowości żydowskiej przez hitlerowskich okupantów. Wśród kilkusettysięcy zamordowanych było kilkuset mieszkańców Dąbrowy Białostockiej (wówczas z dopiskiem Grodzieńskiej).


XI Sesja Rady Miejskiej

27.10.2011

25 października 2011 r. obradowała XI Sesja Rady Miejskiej. W czasie jej trwania zostały wręczone stypendia edukacyjne uczniów szkół podstawowych i gimnazjalnych z terenu gminy Dąbrowa Białostocka (lista nagrodzonych tutaj). Przedstawiona została informacja o realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2010/2011 (informacja tutaj ). Wyłonieni zostali w głosowaniu tajnym ławnicy do Sadu Rejonowego w Sokółce w osobach: Ćwilich Ewa Magdalena, Sawicka Anna, Sutuła Jan, Waszkiewicz Cecylia. Uchwalono podatki na rok 2012. Podatek rolny ustalono w kwocie 70,00 zł za 1 q żyta, a podatek leśny na kwotę 186,68 zł. za 1 m3.
Określono stawki podatku od nieruchomości:
1) od gruntów:
a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej bez względu na sposób sklasyfikowania w ewidencji gruntów i budynków – 0,74 zł od 1 m² powierzchni;
b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne, retencyjne lub elektrowni wodnych – 4,33 zł od 1 ha powierzchni;
c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 0,37 zł od 1 m² powierzchni;
2) od budynków lub ich części:
a) mieszkalnych – 0,63 zł od 1 m² powierzchni użytkowej,
b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – 19,67 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – 10,24 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – 4,45 od 1 m² powierzchni użytkowej;
e) od pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – 6,88 zł od 1 m² powierzchni użytkowej;
3) od budowli – 2% ich wartości
Określono ogólną dzienną stawkę opłaty targowej obowiązującą na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w wysokości 13 zł, z tym, że dzienna stawka opłaty targowej przy poniższych pozycjach wynosi:
1) z samochodu osobowego, straganu, stołu - 13 zł;
2) z ciągnika z przyczepą, wozu - 13 zł;
3) z innych samochodów, przyczep, naczep - 23 zł;
4) z wózka ręcznego, roweru, ręki i kosza - 3 zł. .Nagroda za drewniany zabytek

25.10.2011

23 października 2011 r. w Muzeum Rolnictwa im. ks. Krzysztofa Kluka w Ciechanowcu odbywało się podsumowanie Konkursu na Najlepiej Zachowany Zabytek Wiejskiego Budownictwa Drewnianego w Województwie Podlaskim 2011 pod patronatem Generalnego Konserwatora Zabytków. Do konkursu zgłoszonych zostało 57 obiektów. Nagrodzonych zostało 9 budowli a wyróżnionych 10. W konkursie II miejsce przyznano „Zielonej Willi” z Różanegostoku, która jest odnawiana przez Małgorzatę i Marka Stanisława Borowskich.


Asfaltówka na koloniach Nierośna

25.10.2011

21 października 2011 r. miał miejsce oficjalny odbiór asfaltowej drogi dojazdowej na kolonie zachodnie wsi Nierośno tzw. „trybę”.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84