Najnowsze wiadomości

Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej

16.02.2012

XVI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 20 lutego 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Ogłoszenie

14.02.2012

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu
więcej tutaj...


Będą remonty świetlic w Jacznie, Kamiennej Starej, Olszy

10.02.2012


10 lutego 2012 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podpisał z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę w ramach Działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Olsza, Jaczno, Kamienna Stara poprzez remont i przebudowę istniejących świetlic.


Podziękowanie

07.02.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Suchowoli za udostępnienie agregatu prądotwórczego na rzecz pogorzelców ze wsi Małowista, który został wykorzystany do dostarczenia energii elektrycznej do zabudowań inwentarskich w gospodarstwie dotkniętym pożarem.


Remonty żwirówek w Grabowie

07.02.2012

Wyremontowane zostały dwie drogi żwirowe dojazdowe do pól na koloniach wsi Grabowo. Pracom sprzyjała sucha zamarznięta ziemia, która pozwoliła na transport żwiru na remontowane drogi.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert

06.02.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- integracji osób niepełnosprawnych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa 16 lutego 2012 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Burmistrz
Tadeusz Ciszkowski

Zobacz:
-Formularz


Nowe ogłoszenie

03.02.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Różanymstoku.


APEL

02.02.2012

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej zwracają się z prośbą o wzmożoną czujność mieszkańców Gminy mającą na celu wsparcie osób potrzebujących, zagrożonych zamarznięciem.
W sytuacji pozyskania informacji o osobach wymagających natychmiastowej pomocy prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka pod nr telefonu 85 7 121 246.


„BĄDŹ AKTYWNY – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”

01.02.2012

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do udziału w projekcie zapraszamy rolników oraz domowników rolników posiadających ubezpieczenie w KRUS.

W ramach projektu organizujemy szkolenia:
- specjalista ds. gastronomii (kucharz) + prawo jazdy kat. B
- pracownik recepcji + prawo jazdy kat. B
- przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B
- sprzedawca magazynier (z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej)
- kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona
- operator koparko – ładowarki

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Planowane terminy rekrutacji:
1. II-IV.2012r.
2. VII-IX.2012r.
3. XII.2012r.-II.2013r.

Aby wziąść udział w projekcie należy złożyć w biurze projektu w Korycinie (ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin) lub Białymstoku (Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok) osobiście, za pośrednictwem poczty lub internetu następujące dokumenty rekrutacyjne:
-formularz rekrutacyjny,
-oświadczenie dotyczące udziału w Projekcie,
-oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenie lub zaświadczenie z KRUS,
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia poza rolnictwem
(formularze dostępne są w biurze oraz na stornie internetowej projektu).

Więcej na stronie internetowej projektu www.badzaktywny.eu.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

01.02.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Działania projektowe zostaną skierowane do 32 osób korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka (bezrobotnych, niepełnosprawnych, rolników).
Rekrutacja do projektu przewidziana jest na miesiąc marzec br. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowanych do wyboru 3 szkoleń zawodowych, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka.


Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego

27.01.2012

27 stycznia 2012 r. zawiązało się Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego. Uchwalony został statut Stowarzyszenia oraz wybrano Zarząd w składzie: Halina Raducha – przewodnicząca, Walentyna Lewicka, Anna Murawska. Zadaniem Stowarzyszenia będzie promocja dąbrowskich produktów lokalnych, ich rejestracja jako wyrobów lokalnych lub regionalnych, organizowanie członkom miejsca sprzedaży w Dąbrowie oraz organizowanie wyjazdów z produktami na wystawy i kiermasze, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność. W najbliższym czasie Stowarzyszenie złoży Statut do rejestracji w KRS-ie.


Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

20.01.2012

XV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 26 stycznia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.Otwarcie hali sportowej

17.01.2012

12 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce uroczyste otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele dąbrowskiego duchowieństwa, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, goście z zaprzyjaźnionych szkół w Mołodecznie (Białoruś) oraz Kalwarii (Litwa). Ozdobą otwarcia był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli, a także pokaz sprawności w sportach obronnych dąbrowskiej młodzieży.


XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12.01.2012

8 stycznia 2012 r. miał miejsce XX Finał WOŚP. Również w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce zbiórki pieniędzy do puszek oraz koncert i licytacja na rzecz orkiestry. 18 wolontariuszy miało cały dzień ręce pełne roboty. Najpierw zbierali pieniądze do puszek przy kościele i cerkwi oraz na ulicach Dąbrowy, a także przy kościele w Różanymstoku. Najwięcej do puszki zebrała Karina bo aż 1.284,23 zł. O 13.00 w konie „Lotos” miał miejsce koncert zespołów i solistów działających przy M-GOK. W przerwach pomiędzy występami odbywała się licytacja przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP. Z licytacji zebrano 2.006,70 zł. Wejściówki do kina wyniosły 1.100,88 zł. Kinowy kiermasz rozmaitości przyniósł 154,71 zł. Wolontariusze po otwarciu puszek naliczyli 5.685,55 zł. W sumie mieszkańcy gminy okazali się ponownie bardzo hojni i przekazali na rzecz WOŚP kwotę 8.947,84 zł.


Informacja o szkoleniu dotyczącym uzyskania kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie

11.01.2012


Zmiana terminu składania wniosków o zwrot podatku akcyzowego w 2012 roku

11.01.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w wyniku zmian w ustawie o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej w 2012 r. producent rolny może składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego do wysokości limitu zwrotu określonego na 2012 r. w dwóch terminach, tj.

- od 1 lutego 2012 r. do 29 lutego 2012 r. wraz z fakturami VAT ( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1września 2011 r. do 31 stycznia 2012 r.
- od 1 sierpnia 2012 r. do 31 sierpnia 2012 r. wraz z fakturami VAT( lub ich kopiami potwierdzonymi za zgodność z oryginałem) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego do produkcji rolnej w okresie od 1 lutego 2012 r. do 31 lipca 2012 r.

Wypłata zwrotu podatku przyznanego na podstawie decyzji nastąpi w terminie:

- 2 - 30 kwietnia 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie
- 1 – 31 października 2012 r. w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2012 r. wynosi:
81,70 zł * ilość ha użytków rolnych


Wzór wniosku o zwrot podatku akcyzowego zostanie zamieszczony na stronie internetowej po podpisaniu przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi rozporządzenia w sprawie wzoru wniosku o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej.


Pierwszy wiatrak energetyczny

10.01.2012

W Brzozowie powstał pierwszy energetyczny wiatrak na terenie dąbrowskiej gminy. Jego maksymalna moc pozwoli na dostarczenie prądu elektrycznego do ok. 800 mieszkań. Obecnie trwają prace związane z jego podłączeniem do krajowego systemu energetycznego.


Spotkanie mieszkańców z przedstawicielami NFZ

09.01.2012

5 stycznia n2012 r. o godz. 11.00 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce spotkanie mieszkańców gminy z przedstawicielami Podlaskiego Oddziału Wojewódzkiego NFZ, który reprezentowali dyrektor Jacek Roleder oraz jego zastępca ds. medycznych Grzegorz Łojewski. Spotkanie dotyczyło zmniejszonych kontraktów na odziały: chirurgii, wewnętrzny, fizykoterapii oraz braku kontraktu na oddział dziecięcy w dąbrowskim szpitali. Przedstawiciele NFZ wskazali za przyczynę braku antraktu na oddział dziecięcy w Dąbrowie wniosek szpitala w Sokółce na całość środków finansowych przypadających na powiat sokólski. Rozwiązanie sytuacji byłoby możliwe, gdyby szpital w Sokółce zrezygnował z podpisanego kontraktu. Wtedy NFZ ogłosi ponowny konkurs, a obydwa szpitale musiałyby złożyć wniosek na takie środki finansowe jakie miały w roku 2011. W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciel organu założycielskiego Wicestarosta Sokólski Alicja Rysiejko, radni Rady Powiatu Sokólskiego z przewodniczącym Kazimierzem Łabieńcem na czele, radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z przewodniczącym Antonim Hrynkiewiczem na czele, członkowie Rady Społecznej SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, dyrekcja i pracownicy SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej oraz licznie zebrani mieszkańcy dąbrowskiej gminy. W spotkanie wzięli także udział przedstawiciele ościennych gmin: burmistrz Lipska Małgorzata Cieśluk, burmistrz Suchowoli Kazimierz Marciszel, wójt Nowego Dworu Andrzej Humienny, a także Poseł na Sejm RP Krzysztof Jurgiel, Wicemarszałek Województwa podlaskiego Mieczysław Baszko, wojewódzki konsultant ds. pediatrii prof. Maciej Kaczmarski.
Apel Komendanta Wojewódzkiego Policji

02.01.2012


Nowe ogłoszenie

30.12.2011

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości /lokalu mieszkalnego/ przeznaczonego do sprzedaży - Różanystok.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

21.12.2011

Podsumowanie realizacji Projektu realizowanego w ramach EFS w 2011r. przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej więcej tutaj...


Spotkanie opłatkowe

21.12.2011

20 grudnia 2011 r. o godz. 12.00 w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce spotkanie opłatkowe mieszkańców dąbrowskiej gminy.


Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

21.12.2011

XIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 28 grudnia 2011 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Zakup sprzętu pożarniczego

19.12.2011

Na podstawie Uchwały Nr IX/89/11 Sejmiku Województwa Podlaskiego z dnia 20 czerwca 2011 roku Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała od Zarządu Województwa Podlaskiego pomoc finansową w wysokości 18 000,00 zł (słownie złotych: osiemnaście tysięcy) na zakup sprzętu ratowniczego dla jednostek Ochotniczej Straży Pożarnej. Z otrzymanej dotacji zastały zakupione 3 motopompy szlamowe oraz 1 zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 ogólnej wartości 18 003,60 zł. Motopompy szlamowe otrzymały jednostki OSP Jaczno, Olsza oraz Reszkowce. Zestaw ratownictwa medycznego PSP R-1 został przekazany dla OSP Olsza. Zakupiony sprzęt ratowniczy pozwoli jednostkom Ochotniczej Straży Pożarnej sprawniej prowadzić działanie ratowniczo – gaśnicze głównie w zakresie gaszenia pożarów, usuwaniu skutków klęsk żywiołowych oraz wypadków komunikacyjnych.


Życzenia świąteczne

19.12.2011

Białego opłatka na białym obrusie,

pod nim pachnącego sianka na stole,

wokół stołu zgromadzonych najbliższych

i tej wspaniałej, niepowtarzalnej atmosfery kolacji Wigilijnej,

a także radosnych Świąt Bożego Narodzenia

oraz samych pomyślnych dni w nadchodzącym Nowym Roku 2012

Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka

życzą


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej

Oszczędna gmina Dąbrowa Białostocka

15.12.2011

W 47 numerze Pisma Samorządu Terytorialnego WSPÓLNOTA z listopada 2011 został zamieszczony wynik ogólnopolskiego rankingu gmin pod względem wydatków bieżących na administrację w przeliczeniu na 1 mieszkańca w roku 2010. Po raz drugi z rzędu gmina Dąbrowa Białostocka w kategorii gmin – miasta mniejsze 10-15 tys. mieszkańców, zajęła 7. miejsce w Polsce.


Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Dąbrowa Białostocka

01.12.2011

Na podstawie art. 11 pkt. 1 ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. z 2003 r. Nr 80, poz. 717 z późn. zmianami) oraz art. 39 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, poz. 1227 z późn. zmianami) zawiadamiam o podjęciu przez Radę Miejską w Dąbrowie Białostockiej Uchwały Nr VII/45/11 z dnia 15 kwietnia 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta Dąbrowa Białostocka oraz Uchwały Nr XI/86/11 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 25 października 2011r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Dąbrowa Białostocka oraz o przystąpieniu do opracowania prognozy oddziaływania na środowisko w ramach strategicznej oceny oddziaływania na środowisko.
Zainteresowani mogą składać wnioski dotyczące ww. zmiany studium oraz prognozy.
Wnioski mogą być wnoszone:

-w formie pisemnej na adres Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16 200 Dąbrowa Białostocka,
-za pomocą poczty elektronicznej na adres e-mail: dabrowab@beep.pl
-w formie ustnej do protokołu składanych wniosków w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka,
w terminie do dnia 30.01.2012 r.
Wniosek powinien zawierać nazwisko i imię lub nazwę podmiotu, adres wnioskodawcy, przedmiot wniosku oraz oznaczenie nieruchomości, której dotyczy.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Tadeusz Ciszkowski
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91