Najnowsze wiadomości

Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej

19.04.2018

Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej.


Nowe ogłoszenie

17.04.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.

Wiosenny przegląd młodych ogierów

13.04.2018

12 kwietnia 2018 r. na placu targowym w Dąbrowie Białostockiej odbyło się wiosenne uznawanie młodych ogierów, celem wpisania ich do głównej księgi stadnej. Organizatorem imprezy był Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Do oceny wystawiono 10 koni rasy zimnokrwiste w typie sokólskim, polski koń zimnokrwisty oraz jeden importowany rasy perszeron. Wśród koni poddanych ocenie znalazły się także ogiery z terenu gminy Dąbrowa Białostocka: Wazon Piotra Majewskiego z Brzozowa i Torn Janusza Jodczyka ze Stocka.
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

12.04.2018

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2003 – 2011 (7 - 15 lat).
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.
Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
W 2018 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 24.06 - 14.07.2018 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu
w terminie 11.08 - 31.08.2018 r.
oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 28.06 - 18.07.2018 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 15.05.2018 r.DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski


Nowe ogłoszenie

10.04.2018

INFORMACJA

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi I piętro (prawe skrzydło) oraz II piętro (prawe skrzydło) Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej dnia 10.04.2018 r. od godziny 13:00 będzie NIECZYNNE


Rocznica katastrofy lotniczej w Smoleńsku

10.04.2018

10 kwietnia 2018 r. w rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawiciele gminy Dąbrowa Białostocka uczcili pamięć 96 tragicznie zmarłych przedstawicieli Państwa Polskiego składając kwiaty na dąbrowskim rondzie upamiętniającym tą tragedię.
Eliminacje Gminne Festiwalu Piosenki Przedszkolaków

10.04.2018

9 kwietnia w kinie "Lotos" odbyły się Eliminacje Gminne Festiwalu Piosenki Przedszkolaków 26 WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "MAMA, TATA I JA", którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Na Eliminacje Powiatowe, które odbędą się jutro w Korycinie jury zakwalifikowało następujących uczestników: Wiktoria Godlewska - I miejsce Rozalia Milewska - II miejsce Antoni Krzysztopik - III miejsce. Było tak wiele pęknie śpiewających Dzieci, że komisja postanowiła przyznać jeszcze trzy wyróżnienia: Aleksandrze Cybulko, Yanie Yeliseyewej i Stanisławowi Sulikowi. Przedszkolaki za udział w eliminacjach dostały pamiątkowe dyplomy i zabawki. Serdecznie gratulujemy wszystkim małym artystom!


Nowe ogłoszenie

09.04.2018

INFORMACJA

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi I piętro (prawe skrzydło) Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej dnia 09.04.2018 r. od godziny 14:00 będzie NIECZYNNE


Rewitalizacja parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki

06.04.2018


Rewitalizacja parków miejskich
w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki

W listopadzie 2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące rewitalizacji parków miejskich przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana 24.08.2017 r. na kwotę dofinansowania 699 837,68 zł, co stanowi 63,20 % kosztów kwalifikowanych.
Wykonawcą inwestycji jest firma Green Serwis Group Sp. z o.o., ul. Spacerowa 8/21, 15 – 044 Białystok. Ogólna wartość zadania wynosi 1 414 400,00 zł brutto (wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego).

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje przebudowę parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki, a w szczególności:
• demontaż istniejących ścieżek oraz elementów małej architektury, przeniesienie pomników,
• wycinkę drzew, usunięcie krzewów, przesadzenia,
• budowę utwardzonych ścieżek pieszych, utworzenie miejsc pamięci oraz miejsca spotkać, tzw. sceny,
• przebudowę oświetlenia parków,
• budowę fontanny,
• montaż elementów małej architektury, wiaty przystankowej, tablicy ogłoszeniowej, koszy, ławek parkowych,
• urządzenie wraz z nasadzeniami niskiej zieleni,
• budowę przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne. Ponadto poprawie ulegnie jakość infrastruktury technicznej i wyposażenia, infrastruktura zostanie dostosowana do osób niepełnosprawnych, stworzona przestrzeń publiczna będzie przyjazna dzieciom oraz nastąpi poprawa bezpieczeństwa, estetyki i atrakcyjności parków. Zrewitalizowana przestrzeń społeczna ma szanse spowodować wzrost integracji i utożsamiania się lokalnego społeczeństwa z miastem, poprawę znajomości lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego, dzięki planowanej organizacji wydarzeń tematycznych.

Efektem projektu będzie odnowa parków przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, które mają stać się miejscem spotkań, odpoczynku, aktywizacji społecznej oraz rozrywki, czy też poznania lokalnej kultury i dziedzictwa.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 15.06.2018 r.Odznaczenia Honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”

06.04.2018

5 kwietnia 2018 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury zostały wręczone honorowe odznaczenia dla zasłużonych Rolników z gminy Dąbrowa Białostocka nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Romulad Gromacki – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Artur Gajlewicz – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Paweł Wnukowski – Dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Karola Karskiego, Maria Alicja Żurawska – Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Białostockiej, Mirosław Mikołajczyk- Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce.
Odznakami Honorowymi zostali odznaczeni: Pani Halina Raducha, Pan Wiesław Karaś i Pan Krzysztof Lulewicz.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Życzenia Wielkanocne

06.04.2018


Życzenia Wielkanocne

30.03.2018
XXXVIII Sesja Rady Miejskiej

29.03.2018

27 marca 2018 r. w sali Miejsko - Gminnego Ośrodka Kultury odbyła się XXXVIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. W porządku obrad znalazło się m.in. sprawozdanie z działalności MOPS w Dąbrowie Białostockiej, sprawozdanie z realizacji zadań z zakresu wspierania rodziny za rok 2017 oraz sprawozdanie z pracy Rady Miejskiej i jej Komisji Stałych. Radni podczas obrad podjęli uchwały m.in. w sprawie zmian w budżecie; podziału Gminy Dąbrowa Białostocka na okręgi wyborcze; zmiany w regulaminie utrzymania czystości i porządku w gminie; przyjęto program opieki nad zwierzętami bezdomnymi w 2018 roku. Na sesji zostały wręczone również stypendia Burmistrza Dąbrowy Białostockiej dla uzdolnionych uczniów w dziedzinie nauki i sportu ze Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej.


Podsumowanie projektu

29.03.2018

Dnia 26 marca 2018 r. w Kalwarii na Litwie odbyła się kolejna konferencja podsumowująca projekt pn. „Wzmocnienie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu transgranicznego Interreg Litwa-Polska. Głównym celem projektu było zwiększenie efektywności wspólnych działań samorządów gminnych poprzez wzmocnienie potencjału kadrowego i sprzętowego podlegających im jednostek Ochotniczych Straży Pożarnych z obszaru transgranicznego PL – LT. W spotkaniu uczestniczyły władze Gminy Sztabin, Dąbrowa Białostocka oraz Kalvarija na Litwie.Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Suwałkach o zmianie liczby urzędników wyborczych i termie dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

29.03.2018
Nabór wniosków o dofinansowanie projektów ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański

26.03.2018
Warsztaty Wielkanocne

22.03.2018

W dniu 21 marca 2018 r. w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbyły się Warsztaty Wielkanocne dla dzieci i młodzieży. Na zajęciach można było dowiedzieć się, jak pisze się pisankę i jak własnoręcznie wykonać palmę. Warsztaty przeprowadziły lokalne twórczynie: Danuta Haraszkiewicz i Stanisława Mancewicz. Najmłodszych uczestników warsztatów – przedszkolaków czekała niespodzianka. Odwiedził ich Zastępca Burmistrza – Artur Gajlewicz, który częstował dzieci czekoladowymi pisankami.

Nowe ogłoszenie

22.03.2018

INFORMACJA

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi planowane jest zamknięcie poszczególnych skrzydeł Urzędu w następujących dniach:

- w poniedziałek 26.03.2018 r. dolne prawe skrzydło (parter) Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej tj. pokoje nr 7, 9, 10, 11, 12 w których prowadzone są sprawy dot. USC, ewidencji ludności, dowodów osobistych, KASA oraz sprawy związane z podatkami, opłatą za gospodarowanie odpadami i czynszami mieszkaniowymi.
W tym dniu nr wew. telefonów 153, 151, 150, 121, 120, 132 będą nieczynne w związku z czym interesantów prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu pod nr tel. 85 7121 100

- we wtorek 27.03.2018 r. I piętro prawe skrzydło Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej tj. pokoje nr 14, 15, 16 w których prowadzone są sprawy dot. wydawania zezwoleń na usunięcie drzew i gospodarki nieruchomościami oraz pokój nr 17 (Sekretarz Gminy), pokój nr 18 (Zastępca Burmistrza), pokój nr 19 (Sekretariat), pokój nr 20 (Burmistrz)
W tym dniu nr wew. telefonów 112, 115, 122, 123, 124, 125 będą nieczynne, aby połączyć z Urzędem się w konkretnej sprawie należy wybrać numer 85 7121 100 oraz wybrać numer wewnętrzny z zamieszczonych tutaj .

- w środę 28.03.2018 r. II piętro prawe skrzydło Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej tj. pokoje nr 29, 32, 33, 34, 35, 36 w których prowadzone są sprawy dot. działalności gospodarczej oraz księgowości podatkowej i budżetowej.
W tym dniu nr wew. telefonów 114 (Skarbnik Gminy), 126, 128, 129, 130, 131 będą nieczynne w związku z czym interesantów prosimy o kontakt z sekretariatem Urzędu pod nr tel. 85 7121 100

Jeszcze raz informuje, że dnia 26.03.2018 r. KASA będzie nieczynna.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Podsumowanie projektu

20.03.2018

Dnia 14 marca 2018 r. w Pensjonacie Poniatowski w Suchowoli odbyła się konferencja podsumowująca projekt pn. „Wzmocnienie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym” współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach programu transgranicznego Interreg Litwa-Polska. W spotkaniu uczestniczyły władze Gminy Sztabin, Dąbrowa Białostocka oraz Kalvarija na Litwie, Komendanci Powiatowi Straży Pożarnych z Sokółki i Augustowa, jak również członkowie Ochotniczych Straży Pożarnych z jednostek samorządowych realizujących projekt.
W ramach projektu zrealizowane zostały następujące działania:
- zakupiono 3 pojazdy ratowniczo – gaśnicze,
- zakupiono 27 zestawów umundurowania,
- 3 razy zorganizowano dwudniowe ćwiczenia operacyjne dla członków OSP realizujących projekt,
- członkowie OSP w liczbie 114 uczestniczyli w różnych formach ćwiczeń i szkoleń,
- odbyło się 5 spotkań roboczych, na których omawiano zadania wynikające z realizowanego projektu.
Nowe ogłoszenie

19.03.2018

Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się 23 marca 2018 r. godz. 8:00 w budynku Miejsko – Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miejskiej

19.03.2018

Informacja o zwołaniu XXXVIII sesji Rady Miejskiej.


Nowe ogłoszenie

19.03.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Remont dróg gminnych o nawierzchni żwirowej i gruntowej na terenie gminy.


Informacje o projekcie pt.: "Rozwój i doskonalenie kompetencji kluczowych u dzieci i nauczycieli z przedszkola w Gminie Dąbrowa Białostocka"

16.03.20181. INFORMACJE OGÓLNE
Projekt pt.: " Rozwój i doskonalenie kompetencji kluczowych u dzieci i nauczycieli z przedszkola w Gminie Dąbrowa Białostocka "
Działanie 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego,
Priorytet inwestycyjny: Strategie rozwoju lokalnego kierowane przez społeczność,
Lokalna Grupa Działania: Fundusz Biebrzański.
Projekt współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Projekt partnerski realizowany przez Gminę Dąbrowa Białostocka i Fundację Akademia Nauki w Białymstoku w okresie 01.03.2018-31.12.2018

2. REKRUTACJA:
* projektem zostanie objętych 95 dzieci z:
- Przedszkola Samorządowego w Dąbrowie Białostockiej
- Zespołu szkolno-przedszkolnego w Różanymstoku – Przedszkole w Różanymstoku
- Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu - Punkt przedszkolny
* rekrutacja odbywać się będzie od 01.03.2018 do 31.03.2018 poprzez wypełnienie dokumentów rekrutacyjnych dostępnych na stronie internetowej Gminy Dąbrowa Białostocka www.dabrowa-bial.pl oraz przekazanie ich bezpośrednio Nauczycielkom w grupach, Dyrekcji, bądź zostawienie ich w biurze projektu.

3. MODUŁY SZKOLENIOWE
a. Zajęcia dla dzieci 3-4 letnich rozwijające umiejętność uczenia się - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę, spotkania raz w tygodniu - 1 godzina dydaktyczna
b. Zajęcia dla dzieci 5-6 letnich rozwijające umiejętność uczenia się - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę, spotkania raz w tygodniu - 1 godzina dydaktyczna
c. Zajęcia dla dzieci 6 letnich rozwijające umiejętność uczenia się - w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę, spotkania raz w tygodniu - 1 godzina dydaktyczna
d. Podstawy matematyki i programowania na bazie klocków Lego w wymiarze 30 godzin dydaktycznych na grupę, spotkania raz w tygodniu - 1 godzina dydaktyczna
e. Zajęcia rozwijające uzdolnienia ( taneczne, plastyczne, muzyczne) w wymiarze 20 godzin dydaktycznych na grupę, spotkania raz w tygodniu - 1 godzina dydaktyczna
f. Szkolenie dla Nauczycieli z technik efektywnego kształcenia (10 osób) w wymiarze 40 godzin dydaktycznych na grupę

4. WAŻNE USTALENIA
- projekt jest całkowicie bezpłatny prowadzony w okresie jednego roku z przerwą wakacyjną - 1 miesiąc
- zajęcia odbywają się poza godzinami realizacji podstawy programowej (po obiedzie)
- zajęcia odbywają się w Przedszkolu, w salach do których uczęszcza dziecko i są prowadzone przez Nauczycielki z Przedszkola
- dzieci otrzymują komplet materiałów dodatkowych do każdego z modułu szkoleniowego na własność.
- biuro realizacji projektu znajduje się w Gminie Dąbrowa Białostocka. Punkty biura realizacji projektu: Przedszkole Samorządowe w Dąbrowie Białostockiej; Zespół szkolno-przedszkolnego w Różanymstoku – Przedszkole w Różanymstoku; Szkoła Podstawowej w Zwierzyńcu - Punkt przedszkolny.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88