Najnowsze wiadomości

Pierwszy mecz sezonu wiosennego III ligi piłki nożnej

23.03.2012

25 marca 2012 r. o godz. 13:00 na Stadionie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, "Dąb" Dąbrowa Białostocka meczem z "Warmią" Grajewo rozpocznie sezon wiosenny III ligi piłki nożnej.


Zaproszenie na bezpłatne zajęcia

22.03.2012


Informacja o obradach XVII sesji Rady Miejskiej

21.03.2012

XVII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 27 marca 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Ogłoszenia Powiatowego Lekarza Weterynarii w Sokółce

21.03.2012


Nowe ogłoszenie

19.03.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu - Budowa "Centrum aktywności lokalnej wsi" w miejscowości Reszkowce.9.03.2012 r. zebranie Powiatowej Izby Rolniczej w Dąbrowie Białostockiej

13.03.2012


Zaproszenie

05.03.2012

Przewodniczący Rady Powiatowej Podlaskiej Izby Rolniczej w Sokółce zaprasza na Posiedzenie Rady Powiatowej, które odbędzie się 9 marca 2012 r. (piątek) w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Początek posiedzenia o godzinie 10:00. Program posiedzenia dostępny jest tutajNowe ogłoszenie

29.02.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości /lokalu mieszkalnego/ przeznaczonego do sprzedaży - Dąbrowa, ul. 1000-lecia PP.


Informacja w sprawie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych

29.02.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej uprzejmie informuje, że w dniu 1 stycznia 2012 r. weszły w życie zmiany ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Zgodnie z art. 9 c, w związku z art. 9 b ustawy z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2011 r. Nr 152, poz. 897) działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest działalnością regulowaną w rozumieniu ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej.
W związku z powyższym przedsiębiorca zamierzający na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka rozpocząć działalność w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości jest zobowiązany do uzyskania wpisu do rejestru działalności regulowanej prowadzonego przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej. Wpis do rejestru oraz zmiany wpisu w rejestrze dokonuje się na podstawie pisemnego wniosku przedsiębiorcy.
Wniosek o wpis do rejestru powinien zawierać:
-firmę, oznaczenie siedziby i adres albo imię, nazwisko i adres przedsiębiorcy,
-numer identyfikacji podatkowej (NIP)
-numer identyfikacji REGON
-określenie rodzaju odbieranych odpadów komunalnych.

Do wniosku o wpis do rejestru działalności regulowanej dołącza się:
1) dowód uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł. Opłata ta nie dotyczy przedsiębiorców, którzy z dniem wejścia w życie ustawy (dnia 1 stycznia 2012 r.) posiadają zezwolenia na odbieranie odpadów komunalnych (art. 14 ust. 2 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z dnia 1 lipca 2011 r.),
2) oświadczenie o spełnieniu warunków wymaganych do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości
Wpis jest dokonany z chwilą zamieszczenia danych w rejestrze, który Burmistrz Dąbrowy Białostockiej utworzył z dniem 1 stycznia 2012 r.
Wzór wniosku i oświadczenia dostępny jest w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (pok. 1) oraz na portalu urzędu.
Uwaga
Przedsiębiorcy odbierający odpady komunalne od właścicieli nieruchomości, którzy w dniu wejścia w życie omawianej tu ustawy posiadają zezwolenie na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości mogą wykonywać działalność w zakresie odbierania i zagospodarowania odpadów komunalnych bez wpisu do rejestru działalności regulowanej, w okresie 12 miesięcy od dnia wejścia w życie powyższej ustawy, czyli do dnia 31 grudnia 2012 r. (art. 14 ust.1 o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminie oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 152, poz. 897 z dnia 1 lipca 2011 r. ).

Zobacz:
-Oświadczenie o spełnieniu warunków,
-Wzór wniosku


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

27.02.2012


Konkurs

21.02.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj


Szkody mrozowe na lipie pomniku przyrody w Suchodolinie

17.02.2012

Tegoroczne styczniowo-lutowe mrozy do –30ºC spowodowały poważne uszkodzenia pnia lipy będącej pomnikiem przyrody w Suchodolinie. W 300-letniim drzewie nastąpiło głębokie pęknięcie kory i jego ogólne osłabienie. Niezbędne będzie w najbliższym czasie odcięcie konaru, który mógłby spowodować rozerwanie pnia.


Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej

16.02.2012

XVI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 20 lutego 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Ogłoszenie

14.02.2012

Zarząd Stowarzyszenia Na Rzecz Osób Niepełnosprawnych „Radość Życia” ogłasza przetarg nieograniczony ustny na sprzedaż samochodu
więcej tutaj...


Będą remonty świetlic w Jacznie, Kamiennej Starej, Olszy

10.02.2012


10 lutego 2012 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podpisał z Samorządem Województwa Podlaskiego umowę w ramach Działania 4.13 „Wdrażanie Lokalnych Strategii Rozwoju” w zakresie operacji odpowiadających warunkom przyznawania pomocy w ramach działania „Odnowa i Rozwój Wsi” objętego PROW na lata 2007-2013 w celu zaspokojenia potrzeb społecznych i kulturalnych mieszkańców wsi Olsza, Jaczno, Kamienna Stara poprzez remont i przebudowę istniejących świetlic.


Podziękowanie

07.02.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa serdeczne podziękowania Burmistrzowi Suchowoli za udostępnienie agregatu prądotwórczego na rzecz pogorzelców ze wsi Małowista, który został wykorzystany do dostarczenia energii elektrycznej do zabudowań inwentarskich w gospodarstwie dotkniętym pożarem.


Remonty żwirówek w Grabowie

07.02.2012

Wyremontowane zostały dwie drogi żwirowe dojazdowe do pól na koloniach wsi Grabowo. Pracom sprzyjała sucha zamarznięta ziemia, która pozwoliła na transport żwiru na remontowane drogi.


Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert

06.02.2012

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,
- wspierania i upowszechniania kultury fizycznej,
- integracji osób niepełnosprawnych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa 16 lutego 2012 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Burmistrz
Tadeusz Ciszkowski

Zobacz:
-Formularz


Nowe ogłoszenie

03.02.2012

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o przetargu - sprzedaż lokalu mieszkalnego w Różanymstoku.


APEL

02.02.2012

W związku z utrzymującymi się niskimi temperaturami na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, pracownicy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej zwracają się z prośbą o wzmożoną czujność mieszkańców Gminy mającą na celu wsparcie osób potrzebujących, zagrożonych zamarznięciem.
W sytuacji pozyskania informacji o osobach wymagających natychmiastowej pomocy prosimy o kontakt z pracownikami Ośrodka pod nr telefonu 85 7 121 246.


„BĄDŹ AKTYWNY – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa”

01.02.2012

Projekt realizowany jest w ramach Priorytetu VIII. Regionalne kadry gospodarki, działania 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Poddziałania 8.1.2 Wsparcie procesów adaptacyjnych i modernizacyjnych w regionie i jest współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Do udziału w projekcie zapraszamy rolników oraz domowników rolników posiadających ubezpieczenie w KRUS.

W ramach projektu organizujemy szkolenia:
- specjalista ds. gastronomii (kucharz) + prawo jazdy kat. B
- pracownik recepcji + prawo jazdy kat. B
- przedstawiciel handlowy + prawo jazdy kat. B
- sprzedawca magazynier (z obsługą wózków widłowych i kasy fiskalnej)
- kurs prawa jazdy kat. C + kwalifikacja wstępna przyspieszona
- operator koparko – ładowarki

UDZIAŁ W PROJEKCIE JEST BEZPŁATNY
Planowane terminy rekrutacji:
1. II-IV.2012r.
2. VII-IX.2012r.
3. XII.2012r.-II.2013r.

Aby wziąść udział w projekcie należy złożyć w biurze projektu w Korycinie (ul. Knyszyńska 2a, 16-140 Korycin) lub Białymstoku (Polskie Stowarzyszenie Doradcze i Konsultingowe, ul. Rynek Kościuszki 2, 15-091 Białystok) osobiście, za pośrednictwem poczty lub internetu następujące dokumenty rekrutacyjne:
-formularz rekrutacyjny,
-oświadczenie dotyczące udziału w Projekcie,
-oświadczenie uczestnika o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych,
-kserokopia dowodu osobistego,
-oświadczenie lub zaświadczenie z KRUS,
-oświadczenie o zamiarze zatrudnienia poza rolnictwem
(formularze dostępne są w biurze oraz na stornie internetowej projektu).

Więcej na stronie internetowej projektu www.badzaktywny.eu.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

01.02.2012

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od 1 stycznia 2012 r. realizuje projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Działania projektowe zostaną skierowane do 32 osób korzystających z pomocy społecznej z terenu gminy Dąbrowa Białostocka (bezrobotnych, niepełnosprawnych, rolników).
Rekrutacja do projektu przewidziana jest na miesiąc marzec br. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowanych do wyboru 3 szkoleń zawodowych, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje udzielane są przez pracowników Ośrodka.


Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego

27.01.2012

27 stycznia 2012 r. zawiązało się Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego. Uchwalony został statut Stowarzyszenia oraz wybrano Zarząd w składzie: Halina Raducha – przewodnicząca, Walentyna Lewicka, Anna Murawska. Zadaniem Stowarzyszenia będzie promocja dąbrowskich produktów lokalnych, ich rejestracja jako wyrobów lokalnych lub regionalnych, organizowanie członkom miejsca sprzedaży w Dąbrowie oraz organizowanie wyjazdów z produktami na wystawy i kiermasze, pozyskiwanie środków zewnętrznych na działalność. W najbliższym czasie Stowarzyszenie złoży Statut do rejestracji w KRS-ie.


Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

20.01.2012

XV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 26 stycznia 2012 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.Otwarcie hali sportowej

17.01.2012

12 stycznia 2012 r. w Zespole Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce uroczyste otwarcie pełnowymiarowej hali sportowej. W uroczystości wzięli udział: przedstawiciele dąbrowskiego duchowieństwa, Wicemarszałek Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko, Podlaski Kurator Oświaty Jerzy Kiszkiel, Starosta Sokólski Franciszek Budrowski, radni powiatowi i gminni, przedstawiciele służb mundurowych, przedstawiciele wojewódzkich związków sportowych, goście z zaprzyjaźnionych szkół w Mołodecznie (Białoruś) oraz Kalwarii (Litwa). Ozdobą otwarcia był występ Młodzieżowej Orkiestry Dętej z Suchowoli, a także pokaz sprawności w sportach obronnych dąbrowskiej młodzieży.


XX Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

12.01.2012

8 stycznia 2012 r. miał miejsce XX Finał WOŚP. Również w Dąbrowie Białostockiej miały miejsce zbiórki pieniędzy do puszek oraz koncert i licytacja na rzecz orkiestry. 18 wolontariuszy miało cały dzień ręce pełne roboty. Najpierw zbierali pieniądze do puszek przy kościele i cerkwi oraz na ulicach Dąbrowy, a także przy kościele w Różanymstoku. Najwięcej do puszki zebrała Karina bo aż 1.284,23 zł. O 13.00 w konie „Lotos” miał miejsce koncert zespołów i solistów działających przy M-GOK. W przerwach pomiędzy występami odbywała się licytacja przedmiotów przekazanych na rzecz WOŚP. Z licytacji zebrano 2.006,70 zł. Wejściówki do kina wyniosły 1.100,88 zł. Kinowy kiermasz rozmaitości przyniósł 154,71 zł. Wolontariusze po otwarciu puszek naliczyli 5.685,55 zł. W sumie mieszkańcy gminy okazali się ponownie bardzo hojni i przekazali na rzecz WOŚP kwotę 8.947,84 zł.


Informacja o szkoleniu dotyczącym uzyskania kwalifikacji uprawniających do uboju zwierząt w gospodarstwie

11.01.2012
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115