Najnowsze wiadomości

Utrudnienia w ruchu drogowym

18.10.2017

PKP PLK S. A. Zakład Linii Kolejowych w Białymstoku informuje, że w związku z planowanymi robotami naprawy pomostu przejazdu kolejowo-drogowego w km 41,314 kat. „C” linii kolejowej nr 40 Sokółka – Suwałki w ciągu drogi Kamienna Nowa – Kamienna Stara nr 1230B wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.
Przejazd zostanie całkowicie zamknięty w dniach od dnia 21 października br. od godziny 17:00 do 24 października br. do godziny 20:00.
W celu zapewniania ciągłości ruchu samochodowego zaprojektowano objazd w ciągu drogi powiatowej oraz drogi gminy Dąbrowa Białostocka. Całkowita długość objazdu wynosi 4,6 km.


Obowiązek stosowania Jednolitego Pliku Kontrolnego (JPK_VAT) przez mikroprzedsiębiorców

18.10.2017

obraz

Izba Administracji Skarbowej w Białymstoku informuje, że od 1 stycznia 2018 r. ok. 1,6 mln mikroprzedsiębiorców dołączy do grona podatników VAT, którzy prowadzą elektroniczną ewidencję VAT (czyli rejestr sprzedaży i zakupów VAT) oraz przesyłają ją jako JPK_VAT. Duże przedsiębiorstwa wysyłają JPK_VAT od 1 lipca 2016 r., a małe i średnie od 1 stycznia 2017 r.
JPK_VAT to zestaw informacji o zakupach i sprzedaży, który wynika z ewidencji VAT za dany okres. Dane do utworzenia JPK_VAT są pobierane bezpośrednio z systemów finansowo-księgowych przedsiębiorstwa. Przesyła się go wyłącznie w wersji elektronicznej, w określonym układzie i formacie, do 25 dnia miesiąca za miesiąc poprzedni.


Nowe ogłoszenie

17.10.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Rewitalizacja parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki.


Dąbrowscy Seniorzy obejrzeli spektakl szkoleniowy „NIE DAJ SIĘ WKRĘCIĆ BABCIU”

17.10.2017

Dzięki współpracy Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej z Komendą Wojewódzką Policji w Białymstoku, grupa seniorów z Dąbrowy Białostockiej i okolic w dniu 16 października 2017 roku w Teatrze Dramatycznym im. A. Węgierki w Białymstoku obejrzała premierę spektaklu szkoleniowego pt. „Nie daj się wkręcić Babciu”.
Spektakl odwołujący się w treści do bezpieczeństwa osób starszych w wykonaniu aktorów Teatru Dramatycznego w Białymstoku, seniorzy mogli obejrzeć w ramach „Programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań RAZEM BEZPIECZNIEJ im. Władysława Stasiaka na lata 2016 i 2017 finansowanego przez Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji.
Pomysłodawcą i organizatorem całości przedsięwzięcia było Polskie Stowarzyszenie Diabetyków Oddział w Białymstoku.
Poniedziałkową premierę w Teatrze Dramatycznym w Białymstoku uświetnił swoją obecnością Sekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Pan Jarosław Zieliński, a także Zastępca Komendanta Głównego Policji, Komendant Wojewódzki Policji w Rzeszowie, Komendant Wojewódzki Policji w Białymstoku, Wojewoda Podlaski.
Pomysłodawcom i organizatorom projektu - Polskiemu Stowarzyszeniu Diabetyków Oddział w Białymstoku - gratulujemy pomysłu, a Partnerowi projektu - Komendzie Wojewódzkiej Policji w Białymstoku, składamy podziękowania za zaproszenie dąbrowskich seniorów.
Akcja charytatywna dla Pawełka

17.10.2017
Akcja

Debata społeczna

16.10.2017

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

13.10.2017
Ogłoszenie o przerwach dostawy energii elektrycznej

12.10.2017

Odbiór drogi w obrębie wsi Bity Kamień, gm. Dąbrowa Białostocka

12.10.2017

Dnia 11 października 2017 r. w obrębie wsi Bity Kamień, gm. Dąbrowa Białostocka miał miejsce odbiór końcowy robót budowlanych związanych z modernizacją drogi dojazdowej do gruntów rolnych, położonej w obrębie wsi. Całkowita wartość zadania wyniosła 51 945,73 zł. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała na ten cel dotację celową z budżetu Województwa Podlaskiego w kwocie 20 000 zł. Droga została zmodernizowana na odcinku 280 m, wykonawcą robót była firma: Usługi Transportowe i Handel Wnukowski Tadeusz z Lipska.


Spotkanie dot. zmiany nazwy ul. Kunawina

12.10.2017

10 października w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z mieszkańcami ul. Kunawina w Dąbrowie Białostockiej dotyczące zmiany jej nazwy w związku z wejściem w życie ustawy o zakazie propagowania komunizmu lub innego ustroju totalitarnego przez nazwy budowli, obiektów i urządzeń użyteczności publicznej, która weszła w życie w kwietniu 2016 r. Mieszkańcy spośród dwóch zaproponowanych przez siebie nazw ulic (ul. Grodzieńska i ul. Nowa) większością głosów wybrali nazwę ul. Grodzieńska.


XXXIII Sesja Rady Miejskiej zwołana jako sesja nadzwyczajna

12.10.2017

10 października 2017 r. odbyła się XXXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, zwołana jako sesja nadzwyczajna, na której dyskutowano o zmianach w budżecie dotyczących zwiększenia środków na realizację zadania przebudowa ulicy we wsi Grabowo, dofinansowania do PSP w Sokółce na zakup kamery termowizyjnej i zmian w funduszu sołeckim.
Nowe ogłoszenie

11.10.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej I etap.


Nowe ogłoszenie

10.10.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rewitalizacja parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki.Informacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej

06.10.2017

Informacja o zwołaniu sesji nadzwyczajnej.


Rolnicy, którzy ponieśli straty wskutek sierpniowych nawałnic mogą składać wnioski o pomoc do 31.10.2017 r.

06.10.2017

Agencja udziela pomocy finansowej producentom rolnym, którzy zostali poszkodowani w związku z wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.
Pomoc dotyczy szkód jakie wystąpiły w uprawach rolnych, lasach, lub w budynkach służących do prowadzenia działalności rolniczej.
Wnioski należy składać w biurze powiatowym ARiMR właściwym ze względu na miejsce zamieszkania albo siedzibę producenta rolnego, w terminie do 31 października 2017 r.
Formularz wniosku o udzielenie pomocy - otwórz.

Pomoc jest skierowana do producenta rolnego:
1. któremu został nadany numer identyfikacyjny w trybie przepisów o krajowym systemie ewidencji producentów, ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności,
2. który poniósł szkody w uprawach rolnych, lasach lub w budynkach służących do prowadzenia przez niego działalności rolniczej, spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu w rozumieniu przepisów o ubezpieczeniach upraw rolnych i zwierząt gospodarskich,
3. będącego mikroprzedsiębiorstwem, małym albo średnim przedsiębiorstwem w rozumieniu załącznika nr 1 do rozporządzenia nr 702/2014.

Stawki pomocy wynoszą:
1. 1.000 zł na 1 ha powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
2. 2.000 zł na 1 ha powierzchni lasów, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,
3. maksymalnie 10.000 zł na odtworzenie budynku służącego do prowadzenia działalności rolniczej, w przypadku szkód spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu.

Wysokość pomocy w przypadku szkód, które wystąpiły w uprawach rolnych lub lasach ustala się jako iloczyn deklarowanej przez producenta rolnego we wniosku powierzchni upraw rolnych lub lasów, na której wystąpiły szkody oraz stawki tej pomocy.

Pomoc, w przypadku szkód w uprawach rolnych i budynkach, pomniejsza się o 50%, jeżeli w 2017 r. producent rolny nie miał ubezpieczonych przynajmniej od jednego z ryzyk, co najmniej 50% powierzchni upraw rolnych w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej, z wyłączeniem łąk i pastwisk.
Powyższe pomniejszenie kwoty pomocy nie dotyczy pomocy związanej ze szkodami w lasach.

Pomoc będzie udzielana:
1) w ramach pomocy de minimis w rolnictwie, jeżeli szkody w uprawach rolnych wynoszą nie więcej niż 30 % średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
2) poza formułą de minimis, w przypadku gdy szkody:
• w uprawach rolnych wynoszą powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej w gospodarstwie rolnym lub dziale specjalnym produkcji rolnej z ostatnich 3 lat opartej na okresie 5 ubiegłych lat, z wyłączeniem wartości najwyższej i najniższej,
• w budynku służącym do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej przekraczają kwotę 1.050 zł,
3) w ramach pomocy de minimis, gdy szkody wystąpiły w lasach.

Do wniosku dołącza się:
1) kopię protokołu oszacowania szkód, sporządzonego zgodnie ze wzorem opublikowanym na stronie MRiRW https://www.minrol.gov.pl/Informacje-branzowe/Niekorzystne-zjawiska-atmosferyczne-pomoc zawierającego informacje:
• o powierzchni upraw rolnych, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, lub
• o zakresie i wysokości szkód w budynkach służących do prowadzenia przez producenta rolnego działalności rolniczej spowodowanych wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu,

potwierdzonego przez wojewodę właściwego ze względu na miejsce wystąpienia szkód (w przypadku szkód w uprawach rolnych - tylko gdy wynoszą one powyżej 30% średniej rocznej produkcji rolnej), lub

2) oświadczenie producenta rolnego o powierzchni lasu, na której wystąpiły szkody spowodowane wystąpieniem w sierpniu 2017 r. huraganu, deszczu nawalnego lub gradu, oraz o wysokości kwoty na odtworzenie lasu, w którym wystąpiły te szkody - otwórz. Wystąpienie szkód w lasach potwierdza wojewoda właściwy ze względu na położenie lasu, w którym wystąpiły te szkody, sporządzając adnotację na oświadczeniu producenta rolnego.
3) oświadczenie albo zaświadczenia dotyczące pomocy de minimis (w przypadku pomocy de minimis),
4) Kopie polis ubezpieczeniowych upraw i budynków.Spotkanie Rady Seniorów

06.10.2017

Dnia 5 października 2017 r. na sali konferencyjnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne w zakresie działalności Rady Seniorów i możliwości zwiększenia środków w budżecie gminy na działalność skierowaną do seniorów z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka. Kolejny etap spotkania dotyczył informacji Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w zakresie pomocy udzielonej przez Ośrodek na rzecz osób starszych. Członkowie Rady szczególnie zainteresowani byli informacją w zakresie procedur regulujących kierowanie mieszkańców gminy do domów pomocy społecznej. W trakcie spotkania omówione zostały także propozycje aktywizacji seniorów oraz potrzeby edukacyjne w zakresie bezpieczeństwa seniorów.Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej dot. zapewnienia pomocy osobom pokrzywdzonym

05.10.2017
Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej dot. legitymacji osób niepełnosprawnych

05.10.2017
Nowe ogłoszenie

04.10.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ dot. zamówienia pn.: Przebudowa ulicy Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej I Etap.


Nocna i świąteczna opieka zdrowotna

04.10.2017

INFORMACJA

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż od 1 października 2017 r. w związku ze zmianami w organizacji nocnej i świątecznej opieki zdrowotnej, jakie wprowadza tzw. sieć szpitali świadczenia opieki zdrowotnej dla mieszkańców gmin:
Dąbrowa Białostocka, Sidra, Nowy Dwór i Suchowola realizowane będą w Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej
w Dąbrowie Białostockiej, ul. M. C. Skłodowskiej 15,
16-200 Dąbrowa Białostocka.


Nowe ogłoszenie

03.10.2017

INFORMACJA

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców ul. Kunawina w Dąbrowie Białostockiej na spotkanie poświęcone zmianie nazwy ulicy Kunawina.
Spotkanie odbędzie się 10 października o godz. 14:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1.


Informacje dotyczące służby w WOT

03.10.2017


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84