Najnowsze wiadomości

Płatności bezpośrednie

21.05.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że do 15 maja br. udzielił pomocy 689 rolnikom w wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2008. Dalsza pomoc będzie udzielana do 13 czerwca br. w Urzędzie Miejskim w pokoju nr 15 (I piętro) w godz. 8:00-15:00.


Ogłoszenie Podlaskiego Wojewódzkiego Lekarza Weterynarii

12.05.2008

Podlaski Wojewódzki Lekarz Weterynarii zawiadamia, że w planowanym terminie 13.05-17.05 na całym obszarze województwa podlaskiego będą prowadzone ochronne szczepienia przeciwko wściekliźnie lisów wolno żyjących.

Przynęty w formie krążków o średnicy ok. 4 cm i grubości ok. 1,5 cm z zatopioną wewnątrz szczepionką, zostaną wyrzucone z samolotów na powierzchni objętej szczepieniami (obszary lasów i wszystkie miejsca bytowania lisów wolno żyjących, z wyłączeniem zbiorników wodnych, obszarów zamieszkałych itp.)

Szczepionka jest nieszkodliwa dla zwierząt domowych i innych zwierząt wolno żyjących. Dla zachowania ostrożności, w przypadku dostania się szczepionki znajdującej się wewnątrz przynęty na błony śluzowe człowieka względnie na uszkodzony naskórek - należy miejsca te gruntownie przemyć wodą z mydłem, a następnie zgłosić się do lekarza med. Przy wyłożeniu przynęt, na okres 3 tygodni należy: trzymać psy na uwięzi, a koty w zamknięciu.


Dzikie wysypiska śmieci

08.05.2008

W wielu punktach naszej gminy funkcjonują dzikie wysypiska śmieci. Stanowią one poważny problem związany z czystością gminy oraz szpecą otaczający teren. Dwa z nich funkcjonują na koloniach wsi Nierośno oraz Brzozowo.


Informacja dla hodowców zwierząt

08.05.2008

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że z dniem 15 maja 2008 r. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa likwiduje Gminny Punktu Obsługi Identyfikacji i Rejestracji Zwierząt mieszczący się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie. W związku z powyższym, po tym terminie, wszelkie sprawy związane z rejestracją zwierząt należy załatwiać w siedzibie Agencji – 16-100 Sokółka, ul. J. Piłsudskiego nr 8.


Honorowe oddawanie krwi

08.05.2008

6 maja 2008 r. mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka po raz kolejny honorowo oddawali krew. Jest ona niezastąpionym lekiem w wielu chorobach oraz niezbędna przy operacjach chirurgicznych.


Połączenie wsi

08.05.2008

Dotychczasowy przejazd pomiędzy Nierośnem koloniami zachodnimi a Sadowem odbywał się po wyboistej gruntowej drodze, która okresowo była trudna do pokonania nawet dla traktorów. Obecnie, nową żwirówką, można wygodnie podróżować nawet małym samochodem. Inwestycja miała 1200 m długości i kosztowała 65 tys. zł. Wykonawcą zadania była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Obchody 217. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3-go Maja

08.05.2008

XIV Sesja Rady Miejskiej

23.04.2008

22 kwietnia 2008 roku radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XIV Sesji. W czasie obrad zostali zapoznani z ofertą edukacyjną Zespołu Szkół Rolniczych w Janowie, udzielili absolutorium Burmistrzowi Dąbrowy Białostockiej za 2007 rok, podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy na 2008 rok, zmiany Statutu Gminy Dąbrowa Białostocka, zmiany uchwały dotyczącej Planu Rozwoju Lokalnego gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2004-2013, przyjęcie Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2008 rok, sprzedaży nieruchomości położonych we wsi Hamulka, sprzedaży nieruchomości położonych w Dąbrowie Białostockiej. Po sesji miało miejsce spotkanie z Członkiem Zarządu Województwa Podlaskiego – Mieczysławem Baszko. Głównym tematem spotkania była kwestia środków unijnych, które może pozyskać gmina.Płatności bezpośrednie

23.04.2008

Pracownicy Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pomagają rolnikom przy wypełnianiu wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich na rok 2008.Zeznania podatkowe

23.04.2008

Pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce przyjmuje roczne zeznania potokowe od mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka w siedzibie dąbrowskiego Urzędu Miejskiego.Rejestracja zwierząt

23.04.2008

Rolnicy z gminy Dąbrowa Białostocka korzystający z Gminnego Punktu Obsługi Zwierząt. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje jego zamknięcie 15 maja 2008 roku.


Przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie na 2008 rok

23.04.2008

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Białostockiej wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2008 rok.


Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa parkingu przy ul. im. G. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

22.04.2008

W BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu - Budowa parkingu przy ul. im. G. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.


Konkurs ofert

21.04.2008

Wojewoda Podlaski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej”. W bieżącym roku na realizację zadania w budżecie Wojewody przewidziano środki finansowe w wysokości 193.000 zł.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone w prasie lokalnej (Gazeta Wyborcza) i na tablicy ogłoszeń PUW w dniu 17 kwietnia br.
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wzór oferty, a także założenia ww. Programu dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl, w Informacjach Wydziału Polityki Społecznej.

Konkurs ofert obejmuje zadania w obszarach:

1. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie „Budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny ukierunkowanego na eliminowanie dysfunkcjalności wychowawczej rodziny”

2. zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży „Działania na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie ich marginalizacji w okresie wakacji”

3. rozwój poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy osobom bezdomnym, cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, ofiarom i sprawcom przemocy, osobom i rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Oferty należy składać na adres: Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Termin składania ofert upływa z dniem 17 maja 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).


Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. im. Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej

18.04.2008

W BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. im. Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej.


Działaj Lokalnie VI

14.04.2008

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" ogłasza konkurs grantowy Działaj Lokalnie VI realizowany w 2008 roku.

http://www.sfl.org.pl


Zarządzenie Nr 19/08

10.04.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 08.04.2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Białostocka.


Sprzedaż działek

09.04.2008

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza przetarg na sprzedaż działek przy ul.: Sikorskiego, Fordona, Armii Krajowej, Kopernika i Przytorowej.


Budowa garażu

09.04.2008

Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej ogłasza zamówienie na budowę garażu na autobusy szkolne.


Uwaga rolnicy!

07.04.2008

Niebawem rusza realizacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Program finansowany jest z budżetu państwa. Warunkiem objęcia badaniami stada trzody chlewnej, jest zarejestrowanie w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gospodarstwa nie objęte programem zwalczania nie będą mogły wprowadzać świń do obrotu a do rzeźni skupowane będą po niższych cenach. Większość krajów Unii Europejskiej jest już urzędowo wolna od choroby Aujeszkyego u świń lub realizuje program zwalczania.

Hodowco! Jest to ostatni moment, aby zarejestrować swoje stado świń w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zgłosić je do programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Uzgodnij stan swego stada i świń z rejestrem prowadzonym przez Biuro Powiatowe ARiMR.

Więcej informacji na temat programu zwalczania choroby Aujeszkyego można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. tel. 085 7118926, 085 7112327


Ogłoszenie ARiMR

02.04.2008

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności z tytułu ONW. Wnioski te będą przyjmowane do dnia 15 maja 2008 r.
W bieżącym roku zmienione zostały zasady wypełniania wniosków. Jest to powodem występowania nieprawidłowości i błędów wynikających z wypełniania wniosków według zasad z roku poprzedniego. ­
Niektórych błędów nie da się poprawić po upływie terminu składania wniosków. Może to narazić rolników na znaczne zmniejszenia przyznanych dopłat a nawet na nałożenie sankcji finansowych.
W związku z powyższym zwracam się z apelem o składanie wniosków w jak naj szybszym terminie. Pozwoli to na weryfikację wniosków bezpośrednio w dniu ich złożenia i wyeliminowanie wielu błędów. Taka szczegółowa weryfikacja nie będzie możliwa w ostatnich tygodniach ustawowego terminu ze względu na bardzo dużą liczbę składanych wniosków w tych dniach - co można stwierdzić na podstawie lat ubiegłych.


Nowy dyrektor M-GOK

01.04.2008

1.04.2008 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej powołał nowego dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Został nim Maciej Sulik, dotychczasowy pracownik tej placówki.


Tablice ogłoszeniowe

31.03.2008

Na terenie sołectw gminy Dąbrowa Białostocka rozpoczęto umieszczanie nowych tablic ogłoszeniowych. Zastąpią one stare kilkudziesięcioletnie tablice, wykonane często przez samych sołtysów.Zakończenie Projektu „Akademia Jutra”

31.03.2008

29 marca 2008 r. w Augustowskim Centrum Edukacji w Augustowie miało miejsce oficjalne zakończenie realizacji Projektu „Akademia Jutra”. Uczestniczyły w nim 53 placówki oświatowe z powiatu augustowskiego i powiatów ościennych. Z terenu gminy Dąbrowa Białostocka program realizowały: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Dąbrowy Białostockiej, Szkoła Podstawowa z Nierośna, Gimnazjum Nr 2 z Różanegostoku. Na jego realizację otrzymały łącznie 313.501.80 zł. Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a uczestniczące szkoły miały okazję do zaprezentowania zrealizowanych przez siebie programów.


XIII Sesja Rady Miejskiej

31.03.2008

XIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbyła się dnia 26 marca.

Podczas obrad sesji:

1. Przedstawiono informację nt. wypadków w rolnictwie na terenie gminy i powiatu.
2. Przedstawiono informację nt. funkcjonowania SP ZOZ na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
3. Przyjęto sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007.
4. Przyjęto sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Miejskiej i Komisji za rok 2007.
5. Przyjęto sprawozdanie z realizacji uchwały odnośnie umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.
6. Radni podjęli uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
b) ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki,
c) udzielania pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację zadania w zakresie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.
d) wyrażenia zgody na wspólną realizację przedsięwzięcia w zakresie instalacji samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym koło Grabowa.
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,
f) udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
g) zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011,
h) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
i) wyrażenia zgody na przekazanie w zarządzanie i korzystanie z nieruchomości w Różanymstoku,
j) wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
k) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
l) przejęcia od Powiatu Sokólskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową,
m) Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.
7. Przyjęto plan zadań inwestycyjnych na lata 2008 – 2011.Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

27.03.2008

27 marca 2008 r. mieszkanka Łozowa (kol.) Marianna Kozioł otrzymała od Ministra Obrony Narodowej Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Pani Marianna miała 5 synów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową przyczyniając się do wzrostu obronności kraju.


Stypendium edukacyjne

27.03.2008

Jednym z głównych celów samorządu Gminy Dąbrowa Białostocka jest wspieranie edukacji szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał stypendia w dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej i działalności społecznej następującym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Stypendia zostały przyznane na II semestr roku szkolnego 2007/2008
1. Adaszczyk Mateusz – Gimnazjum w Różanymstoku
a) VI miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych

2. Gniedziejko Justyna – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej
b) pełni funkcję zastępowej w drużynie harcerskiej

3. Haraszkiewicz Izabela – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
b) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

4. Kozioł Grzegorz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) awans do finału wojewódzkich konkursów przedmiotowych z historii i przyrody
b) członek szkolnego pocztu sztandarowego

5. Rysiejko Paweł – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) laureat Wojewódzkiego Konkursu „Szansa dla młodego serca”

6. Samojło Justyna – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) VI miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych
b) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
c) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

7. Sienkiewicz Katarzyna – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) laureatka II stopnia konkursu Oxford Educational

8. Snarska Kamila – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
b) III miejsce w sztafecie lekkoatletycznej O Puchar Urzędu Marszałkowskiego
c) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

9. Topolewski Mateusz – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) awans do finału Wojewódzkiego Konkursu HistorycznegoŻyczenia wielkanocne

20.03.2008

Pełnych spokoju i miłości świąt wielkanocnych,
smacznego święconego w rodzinnym gronie,
uśmiechu i szczęścia, wiosennej radości każdego dnia
oraz wszelkiej pomyślności
życzą


Przewodniczący Rady Miejskiej                 Burmistrz
            w Dąbrowie Białostockiej            Dąbrowy Białostockiej
                 Antoni Hrynkiewicz                  Tadeusz Ciszkowski
Zebranie hodowców koni

19.03.2008

18 marca 2008 r. na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce zebranie sprawozdawcze Terenowego Koła Hodowców Koni. Koło skupia około 100 hodowców z gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola.
Sprzedaż dąbrowskiego „Ośrodka Maszynowego”

17.03.2008

14 marca 2008 r. Komornik Sądu Rejonowego w Sokółce sprzedał na drodze licytacji dąbrowskie PPHU „Ośrodek Maszynowy” Spółka z o.o. w likwidacji. Do przetargu przystąpiło czterech oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 553.800,00 zł. Licytację wygrał mieszkaniec Suwałk kwotą 620.000,00zł.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96