Najnowsze wiadomości

Zeznania podatkowe

23.04.2008

Pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce przyjmuje roczne zeznania potokowe od mieszkańców gminy Dąbrowa Białostocka w siedzibie dąbrowskiego Urzędu Miejskiego.Rejestracja zwierząt

23.04.2008

Rolnicy z gminy Dąbrowa Białostocka korzystający z Gminnego Punktu Obsługi Zwierząt. Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa planuje jego zamknięcie 15 maja 2008 roku.


Przyjmowanie wniosków o płatności bezpośrednie na 2008 rok

23.04.2008

Pracownicy Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa przyjmują w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Białostockiej wnioski o przyznanie płatności bezpośrednich na 2008 rok.


Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa parkingu przy ul. im. G. Sulika w Dąbrowie Białostockiej

22.04.2008

W BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu - Budowa parkingu przy ul. im. G. Sulika w Dąbrowie Białostockiej.


Konkurs ofert

21.04.2008

Wojewoda Podlaski ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację działań w ramach „Programu współpracy Wojewody Podlaskiego z organizacjami pozarządowymi w zakresie pomocy społecznej”. W bieżącym roku na realizację zadania w budżecie Wojewody przewidziano środki finansowe w wysokości 193.000 zł.
Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert zostało zamieszczone w prasie lokalnej (Gazeta Wyborcza) i na tablicy ogłoszeń PUW w dniu 17 kwietnia br.
Konkurs przeprowadzany jest na podstawie art. 28 ust. 1 i 2, w związku z art. 22 pkt 14 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (DZ. U. Nr 64, poz. 593 ze zm.).
O dotację mogą ubiegać się organizacje pozarządowe oraz inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego, o których mowa w art. 2 ust. 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej. Wzór oferty, a także założenia ww. Programu dostępne są na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego: www.bialystok.uw.gov.pl, w Informacjach Wydziału Polityki Społecznej.

Konkurs ofert obejmuje zadania w obszarach:

1. przeciwdziałanie przemocy w rodzinie „Budowanie systemu wspierania dziecka i rodziny ukierunkowanego na eliminowanie dysfunkcjalności wychowawczej rodziny”

2. zapobieganie niedostosowaniu społecznemu dzieci i młodzieży „Działania na rzecz dzieci i młodzieży mające na celu zapobieganie ich marginalizacji w okresie wakacji”

3. rozwój poradnictwa specjalistycznego w zakresie pomocy osobom bezdomnym, cudzoziemcom, ofiarom handlu ludźmi, ofiarom i sprawcom przemocy, osobom i rodzinom osób z zaburzeniami psychicznymi oraz osobom zagrożonym wykluczeniem społecznym.

Oferty należy składać na adres: Wydział Polityki Społecznej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego, ul. Mickiewicza 3, 15-213 Białystok. Termin składania ofert upływa z dniem 17 maja 2008 r. (decyduje data stempla pocztowego).


Ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. im. Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej

18.04.2008

W BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o zamówieniu - Przebudowa ul. im. Jana Pawła II w Dąbrowie Białostockiej.


Działaj Lokalnie VI

14.04.2008

Fundacja "Sokólski Fundusz Lokalny" ogłasza konkurs grantowy Działaj Lokalnie VI realizowany w 2008 roku.

http://www.sfl.org.pl


Zarządzenie Nr 19/08

10.04.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 19/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 08.04.2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dąbrowa Białostocka.


Sprzedaż działek

09.04.2008

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza przetarg na sprzedaż działek przy ul.: Sikorskiego, Fordona, Armii Krajowej, Kopernika i Przytorowej.


Budowa garażu

09.04.2008

Zespół Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej ogłasza zamówienie na budowę garażu na autobusy szkolne.


Uwaga rolnicy!

07.04.2008

Niebawem rusza realizacja programu zwalczania choroby Aujeszkyego u świń. Program finansowany jest z budżetu państwa. Warunkiem objęcia badaniami stada trzody chlewnej, jest zarejestrowanie w systemie Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa. Gospodarstwa nie objęte programem zwalczania nie będą mogły wprowadzać świń do obrotu a do rzeźni skupowane będą po niższych cenach. Większość krajów Unii Europejskiej jest już urzędowo wolna od choroby Aujeszkyego u świń lub realizuje program zwalczania.

Hodowco! Jest to ostatni moment, aby zarejestrować swoje stado świń w Biurze Powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa i zgłosić je do programu zwalczania choroby Aujeszkyego. Uzgodnij stan swego stada i świń z rejestrem prowadzonym przez Biuro Powiatowe ARiMR.

Więcej informacji na temat programu zwalczania choroby Aujeszkyego można uzyskać w Powiatowym Inspektoracie Weterynarii. tel. 085 7118926, 085 7112327


Ogłoszenie ARiMR

02.04.2008

Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa rozpoczęła przyjmowanie wniosków o przyznanie płatności bezpośrednich do gruntów rolnych i płatności z tytułu ONW. Wnioski te będą przyjmowane do dnia 15 maja 2008 r.
W bieżącym roku zmienione zostały zasady wypełniania wniosków. Jest to powodem występowania nieprawidłowości i błędów wynikających z wypełniania wniosków według zasad z roku poprzedniego. ­
Niektórych błędów nie da się poprawić po upływie terminu składania wniosków. Może to narazić rolników na znaczne zmniejszenia przyznanych dopłat a nawet na nałożenie sankcji finansowych.
W związku z powyższym zwracam się z apelem o składanie wniosków w jak naj szybszym terminie. Pozwoli to na weryfikację wniosków bezpośrednio w dniu ich złożenia i wyeliminowanie wielu błędów. Taka szczegółowa weryfikacja nie będzie możliwa w ostatnich tygodniach ustawowego terminu ze względu na bardzo dużą liczbę składanych wniosków w tych dniach - co można stwierdzić na podstawie lat ubiegłych.


Nowy dyrektor M-GOK

01.04.2008

1.04.2008 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej powołał nowego dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Został nim Maciej Sulik, dotychczasowy pracownik tej placówki.


Tablice ogłoszeniowe

31.03.2008

Na terenie sołectw gminy Dąbrowa Białostocka rozpoczęto umieszczanie nowych tablic ogłoszeniowych. Zastąpią one stare kilkudziesięcioletnie tablice, wykonane często przez samych sołtysów.Zakończenie Projektu „Akademia Jutra”

31.03.2008

29 marca 2008 r. w Augustowskim Centrum Edukacji w Augustowie miało miejsce oficjalne zakończenie realizacji Projektu „Akademia Jutra”. Uczestniczyły w nim 53 placówki oświatowe z powiatu augustowskiego i powiatów ościennych. Z terenu gminy Dąbrowa Białostocka program realizowały: Szkoła Podstawowa i Gimnazjum z Dąbrowy Białostockiej, Szkoła Podstawowa z Nierośna, Gimnazjum Nr 2 z Różanegostoku. Na jego realizację otrzymały łącznie 313.501.80 zł. Uczestnicy projektu otrzymali pamiątkowe dyplomy, a uczestniczące szkoły miały okazję do zaprezentowania zrealizowanych przez siebie programów.


XIII Sesja Rady Miejskiej

31.03.2008

XIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbyła się dnia 26 marca.

Podczas obrad sesji:

1. Przedstawiono informację nt. wypadków w rolnictwie na terenie gminy i powiatu.
2. Przedstawiono informację nt. funkcjonowania SP ZOZ na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
3. Przyjęto sprawozdania z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za rok 2007.
4. Przyjęto sprawozdania z realizacji planu pracy Rady Miejskiej i Komisji za rok 2007.
5. Przyjęto sprawozdanie z realizacji uchwały odnośnie umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ustawy Ordynacja Podatkowa.
6. Radni podjęli uchwał w sprawach:
a) zmian w budżecie gminy na 2008 rok,
b) ustalenia zasad korzystania ze stołówek szkolnych i wysokości opłat za posiłki,
c) udzielania pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację zadania w zakresie dofinansowania działalności Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej.
d) wyrażenia zgody na wspólną realizację przedsięwzięcia w zakresie instalacji samoczynnej sygnalizacji przejazdowej na przejeździe kolejowym koło Grabowa.
e) trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół prowadzonych przez podmioty nie należące do sektora finansów publicznych,
f) udzielenia dotacji dla samodzielnego publicznego zakładu opieki zdrowotnej,
g) zmiany uchwały Rady Miejskiej Nr IV/19/07 z dnia 30 stycznia 2007 roku w sprawie przyjęcia założeń programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy na lata 2007 – 2011,
h) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
i) wyrażenia zgody na przekazanie w zarządzanie i korzystanie z nieruchomości w Różanymstoku,
j) wydzierżawienia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
k) wyrażenia zgody na dokonanie darowizny nieruchomości,
l) przejęcia od Powiatu Sokólskiego zadania zarządzania publiczną drogą powiatową,
m) Programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi na rok 2008.
7. Przyjęto plan zadań inwestycyjnych na lata 2008 – 2011.Medal „Za zasługi dla obronności kraju”

27.03.2008

27 marca 2008 r. mieszkanka Łozowa (kol.) Marianna Kozioł otrzymała od Ministra Obrony Narodowej Srebrny Medal „Za zasługi dla obronności kraju”. Pani Marianna miała 5 synów, którzy odbyli zasadniczą służbę wojskową przyczyniając się do wzrostu obronności kraju.


Stypendium edukacyjne

27.03.2008

Jednym z głównych celów samorządu Gminy Dąbrowa Białostocka jest wspieranie edukacji szczególnie uzdolnionych dzieci i młodzieży. Dlatego też Burmistrz Dąbrowy Białostockiej przyznał stypendia w dziedzinach: naukowej, artystycznej, sportowej i działalności społecznej następującym uczniom uczęszczającym do szkół podstawowych i gimnazjalnych znajdujących się na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Stypendia zostały przyznane na II semestr roku szkolnego 2007/2008
1. Adaszczyk Mateusz – Gimnazjum w Różanymstoku
a) VI miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych

2. Gniedziejko Justyna – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej
b) pełni funkcję zastępowej w drużynie harcerskiej

3. Haraszkiewicz Izabela – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
b) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

4. Kozioł Grzegorz – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) awans do finału wojewódzkich konkursów przedmiotowych z historii i przyrody
b) członek szkolnego pocztu sztandarowego

5. Rysiejko Paweł – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) laureat Wojewódzkiego Konkursu „Szansa dla młodego serca”

6. Samojło Justyna – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) VI miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w indywidualnych biegach przełajowych
b) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
c) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

7. Sienkiewicz Katarzyna – Szkoła Podstawowa w Dąbrowie Białostockiej
a) laureatka II stopnia konkursu Oxford Educational

8. Snarska Kamila – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) III miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w sztafetowych biegach przełajowych
b) III miejsce w sztafecie lekkoatletycznej O Puchar Urzędu Marszałkowskiego
c) V miejsce w Gimnazjadzie Województwa Podlaskiego w piłce ręcznej

9. Topolewski Mateusz – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
a) awans do finału Wojewódzkiego Konkursu HistorycznegoŻyczenia wielkanocne

20.03.2008

Pełnych spokoju i miłości świąt wielkanocnych,
smacznego święconego w rodzinnym gronie,
uśmiechu i szczęścia, wiosennej radości każdego dnia
oraz wszelkiej pomyślności
życzą


Przewodniczący Rady Miejskiej                 Burmistrz
            w Dąbrowie Białostockiej            Dąbrowy Białostockiej
                 Antoni Hrynkiewicz                  Tadeusz Ciszkowski
Zebranie hodowców koni

19.03.2008

18 marca 2008 r. na Sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej miało miejsce zebranie sprawozdawcze Terenowego Koła Hodowców Koni. Koło skupia około 100 hodowców z gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór, Suchowola.
Sprzedaż dąbrowskiego „Ośrodka Maszynowego”

17.03.2008

14 marca 2008 r. Komornik Sądu Rejonowego w Sokółce sprzedał na drodze licytacji dąbrowskie PPHU „Ośrodek Maszynowy” Spółka z o.o. w likwidacji. Do przetargu przystąpiło czterech oferentów. Cena wywoławcza wynosiła 553.800,00 zł. Licytację wygrał mieszkaniec Suwałk kwotą 620.000,00zł.


Kolejny numer „Głosu Dąbrowy”

17.03.2008

Ukazał się kolejny numer „Głosu Dąbrowy” z marca 2008, nr 3(128).


Wiejski Ośrodek Edukacji Przedszkolnej

17.03.2008

Od kwietnia 2007 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka działają trzy Wiejskie Ośrodki Edukacji Przedszkolnej. Uczęszcza do nich przeszło 30 dzieci w wieku 3-5 lat. Ośrodki prowadzone są przez Stowarzyszenie „Edukator” w Łomży, a wspierane przez UM w Dąbrowie Białostockiej. Będą czynne do końca czerwca br.

Czyn społeczny mieszkańców Krugła

17.03.2008

W dniach 11-12 marca 2008 r. mieszkańcy kolonii Krugło, zorganizowani przez sołtysa Janusza Franciszkiewicza, w czynie społecznym żwirowali swoje kolonijne drogi. Materiał pozyskali z wiejskiej żwirowni, a koparkę do załadunku pospółki udostępnił Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej.


Niszczycielska działalność bobrów

17.03.2008

Bobry zniszczyły drogę dojazdową do łąk na kolonii Osmołowszczyzna. W kilku miejscach wykopały w poprzek drogi kanały, które zagrażają przejeżdżającym pojazdom.


Szkolenie "Dopłaty Bezpośrednie w 2008 r."

11.03.2008

W dniu 06.03.2008 roku w kinie "Lotos" odbyło się szkolenie pt: "Dopłaty Bezpośrednie w 2008 r." zorganizowane przez Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Sokółce oraz Biuro Powiatowe ARiMR w Sokółce. W szkoleniu udział wzięło 217 osób.


Nowe zarządzenia

06.03.2008

Informujemy, iż w BIPie zostały umieszczone:
- Zarządzenie Nr 12/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 03.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
- Zarządzenie Nr 13/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 04.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu i integracji osób niepełnosprawnych w 2008 roku.
- Zarządzenie Nr 14/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 05.03.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.


Wyniki eliminacji gminnych Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej

27.02.2008

W dniu 25 lutego 2008 roku w Szkole Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej odbyły się gminne eliminacje Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej. Konkurs miał na celu rozpowszechnienie wśród uczącej się młodzieży wiedzy z zakresu wiedzy przeciwpożarowej, w tym zasad zapobiegania i zwalczania pożarów, przestrzegania przepisów przeciwpożarowych, zasad udzielania pomocy poszkodowanym w pożarach i wypadkach, oraz zasad funkcjonowania Państwowej Straży Pożarnej i Ochotniczych Straży Pożarnych.
W wyniku przeprowadzonych eliminacji do konkursu powiatowego zakwalifikowały się następujące osoby:

W kategorii szkół podstawowych
1. Kalinowski Hubert - SP w Dąbrowie Białostockiej - 20 pkt
2. Kopańko Dawid - SP w Zwierzyńcu Wielkim - 19 pkt
2. Hanczaruk Jakub - SP w Dąbrowie Białostockiej - 19 pkt

W kategorii szkół gimnazjalnych
1. Snarska Katarzyna - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 26,5 pkt
2. Boruch Jakub - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 23 pkt
3. Jezierkowska Natalia - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej - 20,5 pkt

Nagrody i dyplomy laureatom ufundował Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski.


Szkolenie "Agroturystyka - Szansą Rolników"

25.02.2008

W dniu 20.02.2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie „Agroturystyka – Szansą Rolników” prowadzone przez Pana Andrzeja Chilickiego i Pana Eugeniusza Wiśniewskiego. W szkoleniu wzięło udział 35 osób. Szkolenie zrealizowano w ramach Pilotażowego programu Leader i Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” realizowanego we współpracy MR i RW, FAPA i Fundacji Biebrzańskiej.


Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

18.02.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 7/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 14.02.2008 roku w sprawie ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99