Najnowsze wiadomości


Nowe ogłoszenie

14.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Wigilia Miejska

13.12.2018
Informacja o przerwach w dostawie wody

12.12.2018

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej będą przerwy w dostawie wody w dniu 14.12.2018 w godz. 9-15 w obrębie miejscowości Łozowo.


Paczka Dla Seniora 2018

10.12.2018


Informacja o przerwach w dostawie wody

06.12.2018

W związku z przebudową wodociągów na zadaniu ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" Firma Strabag sp.z.o.o jako Generalny Wykonawca na w/w kontrakcie informuje, że nastąpią przerwy w dostawie wody dnia 07.12.2018 w obrębie m. Nierośno w godz 9-15.


II Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.12.2018

W dniu 4 grudnia 2018 r. na II sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, ustalenia stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, ustalono składy komisji oraz przyjęto stawki na podatek rolny i leśny. Dokonano zmian w statucie gminy i podjęto uchwałę o inicjatywie uchwałodawczej. Rada ustaliła także wynagrodzenie Burmistrza. Nie została przyjęta jedna uchwała dotycząca podwyższania opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi.Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

04.12.2018


POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY
PRZEDSZKOLNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

W dniu 03.12.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej”.
Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim opiewa na kwotę dofinansowania 232 736,96 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głownie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 20.09.2019 r.


Nowe ogłoszenie

03.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości (lokalu mieszkalnego) przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

28.11.2018

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka

27.11.2018


Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w gminie Dąbrowa Białostocka


Trwa realizacja projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim w Białystoku w dniu 30.04.2018 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 163 245,64 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 999 533,00 zł. a dofinansowanie stanowi 1 299 696,45 zł., co stanowi 65 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą inwestycji jest firma SUNGRANT Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku – kolektory słoneczne oraz firma FOTON TECHNIK Sp. z o.o. – panele fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcie polega na budowie mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka. Planuje się montaż 166 instalacji, w tym 143 instalacji solarnych i 23 instalacji fotowoltaicznych.

Efektem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego – jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy oraz poprawa jakości ich życia, wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30.11.2018 r.Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.11.2018

22 listopada 2018 r. odbyła się I Inauguracyjna Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Sesję otworzył Sekretarz stwierdzając, że zgodnie z obowiązującymi przepisami pierwszej sesji, do wyboru przewodniczącego, obradom przewodniczy radny senior, czyli najstarszy wiekiem radny. Ustalono, że radnym najstarszym wiekiem jest Tadeusz Jedliński i to on poprowadził dalej obrady. Radni z rąk Przewodniczącej Miejskiej Komisji Wyborczej Pani Anny Marcińczyk otrzymali zaświadczenie o wyborze na radnego, a następnie złożyli stosowne ślubowanie. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie regulaminu wyboru przewodniczącego i wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej oraz powołanie komisji skrutacyjnej celem przeprowadzenia tajnego głosowania. Na Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej wybrano Pana Adama Wojteczko. Wiceprzewodniczącym został Pan Paweł Chodziutko. W dalszej kolejności Radni podjęli uchwałę w sprawie ustalenia liczby i rodzajów stałych Komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej oraz wybrali przewodniczących komisji, którymi zostali: Pan Łukasz Owsiejko (Komisja Rewizyjna), Pan Ryszard Hawrylik (Komisja Skarg, Wniosków i Petycji), Pan Mateusz Adaszczyk (Komisja Gospodarczo-Finansowa) oraz Pan Bogdan Hajkowski (Komisja Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa). Nie podjęto uchwały w sprawie ustalenia składów osobowych stałych komisji. W ostatnim punkcie obrad ustalono wysokość diet przysługujących Radnym.
Nowe ogłoszenie

22.11.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.
Informacja o zwołaniu I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej

19.11.2018

Informacja o zwołaniu I inauguracyjnej sesji Rady Miejskiej


Strażacy z pięciu jednostek OSP z gminy Dąbrowa Białostocka otrzymali nowy sprzęt

16.11.2018

14 listopada 2018r. w jednostce OSP w Kamiennej Starej odbyło się uroczyste przekazanie sprzętu. Jednostki OSP otrzymały między innymi motopompę szlamową do wody brudnej, wentylator oddymiający, sprzęt do zabezpieczania miejsca wypadku drogowego w postaci świateł ostrzegawczych, znaków informujących i pachołków drogowych oraz odzież specjalistyczną. Nabycie sprzętu o wartości około 40 tysięcy było możliwe dzięki otrzymaniu dotacji z: Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego, Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji, Oddziału Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP Województwa Podlaskiego oraz Krajowego Systemu Ratowniczo Gaśniczego.
Obchody 100. Rocznicy Odzyskania Niepodległości w Dąbrowie Białostockiej

15.11.2018

obraz


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2019 r.

15.11.2018

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2019.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 29 listopada 2018 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Wojewódzkie Obchody 100-lecia Odzyskania Niepodległości

07.11.2018

Święto Niepodległości

05.11.2018


Wyrazy głębokiego współczucia

24.10.2018


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88