Najnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

07.05.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Informacja

07.05.2018

Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 8 maja 2018 roku (wtorek) pokoje nr: 25, 26, 27 (komórka pomocy społecznej) będą nieczynne, w związku z tym nie będzie prowadzona obsługa interesantów w sprawach obejmujących ww. komórkę.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.
Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka

02.05.2018

W dniu 30.04.2018 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podpisał w Urzędzie Marszałkowskim w Białymstoku umowę o dofinansowanie projektu pn. Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka.
Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.
Całkowita wartość projektu wynosi 2 163 245,64 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 999 533,00 zł. a dofinansowanie stanowi 1 299 696,45 zł., co stanowi 65 % kosztów kwalifikowalnych.
Przedsięwzięcie polegać będzie na budowie mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka. Planuje się montaż 166 instalacji, w tym 143 instalacji solarnych i 23 instalacji fotowoltaicznych.
Głównym celem projektu jest ograniczenie emisji gazów cieplarnianych poprzez budowę mikroinstalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii w gospodarstwach indywidualnych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Cel ten będzie realizowany poprzez zwiększenie wykorzystania odnawialnych źródeł energii w zakresie wytwarzania energii cieplnej i elektrycznej, spadek emisji szkodliwych substancji do atmosfery, wzrost stopnia adaptacji i uwzględnienie zmian klimatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.
Efektem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego – jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy oraz poprawa jakości ich życia, wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.
Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30.11.2018 r.

Informacja

02.05.2018

Informacja

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż w dniu 04 maja 2018 roku (piątek) pokoje nr: 9 (KASA), 10 (sprawy związane z podatkami, opłatą za gospodarowanie odpadami i czynszami mieszkaniowymi), 11 (ewidencja ludności, USC), 12 (dowody osobiste), 17 (Sekretarz), 19 (sekretariat), 20 (Burmistrz), 33 (działalność gospodarcza), 32,34,35,36 (księgowość podatkowa i budżetowa) będą nieczynne, w związku z tym nie będzie prowadzona obsługa interesantów ww. sprawach.

Jeszcze raz informuje, że dnia 04.05.2018 r. KASA będzie NIECZYNNA.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.


Nowe ogłoszenie

27.04.2018

Informacja dot. Referatu BRG w UM w Dąbrowie Białostockiej

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek), ze względu na prace remontowe pokoje Nr 1, 2 i 2A będą NIECZYNNE.

Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

W związku z trwającymi pracami remontowymi w budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej informuje, iż w dniu 30 kwietnia 2018 roku (poniedziałek) pokoje nr: 24 (komórka świadczeń rodzinnych oraz świadczeń wychowawczych), 23, 22, 21 (kancelaria Ośrodka) będą NIECZYNNE, w związku z tym nie będzie prowadzona obsługa interesantów w sprawach obejmujących ww. komórki.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.

XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

27.04.2018

W dniu 26 kwietnia 2018 r. odbyła się XXXIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, podziału Gminy na obwody głosowania oraz zwrot wydatków za świadczenia społeczne. Radni składali wnioski i interpelacje dot. napraw i profilowania dróg uszkodzonych po zimie oraz prze Firmę Unibep budującą drogę 673, wycinki zakrzaczeń, a także wykazu nieruchomości gminnych do sprzedaży.
Obchody 227 Rocznicy Uchwalenia Konstytucji 3 Maja

26.04.2018
III Dąbrowski Ćwierćmaraton

26.04.2018Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej

19.04.2018

Informacja o zwołaniu XXXIX sesji Rady Miejskiej.


Nowe ogłoszenie

17.04.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.

Wiosenny przegląd młodych ogierów

13.04.2018

12 kwietnia 2018 r. na placu targowym w Dąbrowie Białostockiej odbyło się wiosenne uznawanie młodych ogierów, celem wpisania ich do głównej księgi stadnej. Organizatorem imprezy był Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Do oceny wystawiono 10 koni rasy zimnokrwiste w typie sokólskim, polski koń zimnokrwisty oraz jeden importowany rasy perszeron. Wśród koni poddanych ocenie znalazły się także ogiery z terenu gminy Dąbrowa Białostocka: Wazon Piotra Majewskiego z Brzozowa i Torn Janusza Jodczyka ze Stocka.
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

12.04.2018

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2003 – 2011 (7 - 15 lat).
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.
Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
W 2018 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 24.06 - 14.07.2018 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu
w terminie 11.08 - 31.08.2018 r.
oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 28.06 - 18.07.2018 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 15.05.2018 r.DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski


Nowe ogłoszenie

10.04.2018

INFORMACJA

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi I piętro (prawe skrzydło) oraz II piętro (prawe skrzydło) Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej dnia 10.04.2018 r. od godziny 13:00 będzie NIECZYNNE


Rocznica katastrofy lotniczej w Smoleńsku

10.04.2018

10 kwietnia 2018 r. w rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawiciele gminy Dąbrowa Białostocka uczcili pamięć 96 tragicznie zmarłych przedstawicieli Państwa Polskiego składając kwiaty na dąbrowskim rondzie upamiętniającym tą tragedię.
Eliminacje Gminne Festiwalu Piosenki Przedszkolaków

10.04.2018

9 kwietnia w kinie "Lotos" odbyły się Eliminacje Gminne Festiwalu Piosenki Przedszkolaków 26 WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "MAMA, TATA I JA", którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Na Eliminacje Powiatowe, które odbędą się jutro w Korycinie jury zakwalifikowało następujących uczestników: Wiktoria Godlewska - I miejsce Rozalia Milewska - II miejsce Antoni Krzysztopik - III miejsce. Było tak wiele pęknie śpiewających Dzieci, że komisja postanowiła przyznać jeszcze trzy wyróżnienia: Aleksandrze Cybulko, Yanie Yeliseyewej i Stanisławowi Sulikowi. Przedszkolaki za udział w eliminacjach dostały pamiątkowe dyplomy i zabawki. Serdecznie gratulujemy wszystkim małym artystom!


Nowe ogłoszenie

09.04.2018

INFORMACJA

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi I piętro (prawe skrzydło) Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej dnia 09.04.2018 r. od godziny 14:00 będzie NIECZYNNE


Rewitalizacja parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki

06.04.2018


Rewitalizacja parków miejskich
w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki

W listopadzie 2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące rewitalizacji parków miejskich przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana 24.08.2017 r. na kwotę dofinansowania 699 837,68 zł, co stanowi 63,20 % kosztów kwalifikowanych.
Wykonawcą inwestycji jest firma Green Serwis Group Sp. z o.o., ul. Spacerowa 8/21, 15 – 044 Białystok. Ogólna wartość zadania wynosi 1 414 400,00 zł brutto (wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego).

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje przebudowę parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki, a w szczególności:
• demontaż istniejących ścieżek oraz elementów małej architektury, przeniesienie pomników,
• wycinkę drzew, usunięcie krzewów, przesadzenia,
• budowę utwardzonych ścieżek pieszych, utworzenie miejsc pamięci oraz miejsca spotkać, tzw. sceny,
• przebudowę oświetlenia parków,
• budowę fontanny,
• montaż elementów małej architektury, wiaty przystankowej, tablicy ogłoszeniowej, koszy, ławek parkowych,
• urządzenie wraz z nasadzeniami niskiej zieleni,
• budowę przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne. Ponadto poprawie ulegnie jakość infrastruktury technicznej i wyposażenia, infrastruktura zostanie dostosowana do osób niepełnosprawnych, stworzona przestrzeń publiczna będzie przyjazna dzieciom oraz nastąpi poprawa bezpieczeństwa, estetyki i atrakcyjności parków. Zrewitalizowana przestrzeń społeczna ma szanse spowodować wzrost integracji i utożsamiania się lokalnego społeczeństwa z miastem, poprawę znajomości lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego, dzięki planowanej organizacji wydarzeń tematycznych.

Efektem projektu będzie odnowa parków przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, które mają stać się miejscem spotkań, odpoczynku, aktywizacji społecznej oraz rozrywki, czy też poznania lokalnej kultury i dziedzictwa.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 15.06.2018 r.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91