Najnowsze wiadomości

Dąbrowskie rondo

18.12.2009

16 grudnia 2009 r. miało miejsce uroczyste otwarcie ronda przy ul. Wojska Polskiego w Dąbrowie Białostockiej. W uroczystości wzięli udział: Jarosłw Dworzański – Marszałek Województwa Podlaskiego, Mieczysław Baszko – członek Zarządu Województwa Podlaskiego, Józef Sulima – dyrektor Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, przedstawiciele duchowieństwa, gminnych władz samorządowych, wykonawcy inwestycji. Inwestorem był PZDW, a wartość zadania wyniosła prawie 2.100.000,00 zł.


„Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja"

16.12.2009

Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum rozpoczęła realizację projektu pt. „Pomysł na biznes - wsparcie na starcie III edycja" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VI „Rynek pracy otwarty dla wszystkich", Działanie 6.2. „Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia"
Serdecznie zapraszamy do udziału w rym projekcie osoby odwiedzające Państwa Instytucję. Dlatego też zwracamy się z uprzejmą prośbą o rozpowszechnienie informacji o naszym projekcie. W załączeniu przesyłamy ulotkę projektową. Czas realizacji projektu: 01.11.2009r. - 31.07.2011r.

Cel projektu
Celem ogólnym projektu jest zwiększenie szans efektywnego funkcjonowania na rynku pracy do końca lipca 2011 r., grupy 21 osób spełniających wymogi projektu, zamieszkujących obszar województwa podlaskiego.

Beneficjenci
Do udziału w projekcie zapraszamy osoby fizyczne, zamierzające rozpocząć własną działalność gospodarczą ( z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu), posiadających na terenie województwa podlaskiego miejsce zamieszkania w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego. W szczególności zapraszamy:
• kobiety ( w tym zwłaszcza powracające oraz wchodzące po raz pierwszy na rynek pracy po
przerwie związanej z urodzeniem ł wychowaniem dzieci),
• osoby niepełnosprawne;
• osoby bezrobotne;
• osoby do 25 roku życia;
• osoby po 45 roku życia;
• osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25
rys. mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją
roślinną i/lub zwierzęcą.
Priorytetowo potraktujemy:
Osoby niepełnosprawne,
Osoby zamieszkałe w gminach wiejskich i miejsko - wiejskich oraz mieszkańcy miast do 25 rys.
mieszkańców, zamierzające podjąć zatrudnienie w obszarach niezwiązanych z produkcją roślinną
i/lub zwierzęcą.
Rekrutacja do projektu trwa do 30.12.2009r.
Więcej informacji na temat projektu można uzyskać na stronie internetowej
www.frdl.bialystok.pl (zakładka projekty realizowane) lub w siedzibie Biura Projektu:
Fundacja Rozwoju Demokracji Lokalnej - Podlaskie Centrum
ul. Dojlidy Fabryczne 26,15- 555 Białystok lub pod numerem telefonu:
085 749-91-58, 085 732-17-88
Serdecznie zapraszamy do udziału w projekcie.


Ogłoszenie o sprzedaży nieruchomości położonych przy ul. Gen. Sulika

15.12.2009

Nieruchomości posiadają księgę wieczystą KW Nr 21200. W miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego przeznaczone są jako ”tereny zaplecza garażowo – parkingowego”.

Przetarg odbędzie się w dniu 21 grudnia 2009 roku o godz. 9:00 w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 – sala konferencyjna.

Więcej informacji jest dostępnych w ogłoszeniu.


Spotkanie z posłem

14.12.2009

13 grudnia 2009 r. w Różanymstoku miało miejsce spotkanie z Posłem na Sejm RP Józefem Piotrem Klimem. Dyskusja uczestników spotkania z posłem dotyczyła głównie problemów polskiej wsi oraz oświaty.


Unijne pieniądze na związkowe śmieci

11.12.2009

11 grudnia 2009 r. w Suchowoli miało miejsce podpisanie umowy pomiędzy Spółką BIOM, której gmina Dąbrowa Białostocka jest współudziałowcem poprzez Związek Komunalny Biebrza oraz własne udziały, a Wojewódzkim Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Umowa dotyczy kwoty 22 mln zł pochodzącej z krajowego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko i przeznaczonej na realizację II Etapu Biebrzańskiego Systemu Gospodarki Odpadami. 16 związkowych gmin planuje budowę wspólnego wysypiska śmieci w Koszarówce k. Grajewa oraz trzech stacji przeładunkowych w: Augustowie, Dąbrowie Białostockiej i Mońkach.


Rolniczy czyn społeczny

11.12.2009

Mieszkańcy sołectwa Łozowo kolonie, zorganizowani przez soją sołtys, w dniach 9-11 grudnia 2009 r. zorganizowali czyn społeczny polegający na poprawie dróg dojazdowych do pól i posesji. Do prac wykorzystali materiał z wiejskiej żwirowni oraz ładowarkę sfinansowaną ze środków Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Upominek dla OSP w Olszy

11.12.2009

Na sesji Rady Miejskiej w dniu 8 grudnia 2009 r. przedstawiciele KRUS-u w Dąbrowie Białostockiej wręczyli strażakom z OSP w Olszy upominek w postaci zestawu ratownictwa przedmedycznego.


Nowy odcinek sieci kanalizacyjnej

11.12.2009

8 grudnia 2009 r. miał miejsce odbiór sieci kanalizacyjnej w ulicach Świerkowej i Wierzbowej. Zbudowano 25 mb kanalizacji tłocznej (ciśnieniowej), 306 mb sieci i 128 mb przyłączy. Inwestycja kosztowała 224..588,64 zł. Wykonawcą zadania była firma BRUKPOL Usługi Budowlano-Drogowe Krzysztof Szymczyk Szuszalewo.


Panele solarne w Różanymstoku

11.12.2009

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3019/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie wytwarzania lub dystrybucji energii ze źródeł odnawialnych objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała kwotę 283.442,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Montaż instalacji solarnej do przygotowania ciepłej wody na obiekcie kotłowni w Różanymstoku. (więcej tutaj)


Przyzagrodówki w gminie Dąbrowa Białostocka

11.12.2009

Zarząd Województwa Podlaskiego w dniu 1 grudnia 2009 r., uchwałą nr 197/3017/09 przyjął listę operacji w ramach Działania 321 „Podstawowe usługi dla gospodarki i ludności wiejskiej” w zakresie gospodarki wodno-ściekowej objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 – 2013. Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymała kwotę 1.892.057,00 zł na realizację zadania pod nazwą: Budowa 252 szt. naturalnych przydomowych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków w 40 miejscowościach oraz 6 naturalnych roślinno-stawowych oczyszczalni ścieków obsługujących szkoły. (więcej tutaj)


Stypendia Urzędu Marszałkowskiego

11.12.2009

Dwoje uczniów z terenu gminy Dąbrowa Białostocka: Karol Kopańko z ZS w Dąbrowie Białostockiej oraz Anna Dziewiątkowska z Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku, otrzymało stypendia przyznane przez Zarząd Województwa Podlaskiego w ramach projektu: Wsparcie stypendialne dla uzdolnionych uczniów 2009 – poddziałanie 9.1.3 POKL (więcej tutaj).


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

27.11.2009

26 listopada 2009 r. dwanaścioro dzieci uczestników projektu zakończyło trwające od kwietnia do listopada br. zajęcia przygotowujące do egzaminów zewnętrznych. Ku końcowi zbliżają się także warsztaty z doradcą zawodowym i konsultacje indywidualne z psychologiem zorganizowane przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej dla 27 bezrobotnych kobiet biorących udział w realizowanym projekcie systemowym współfinansowanym przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.18 grudnia 2009 r. o godzinie 1100 w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 odbędzie się konferencja podsumowująca zrealizowany w 2009 r. projekt.
Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej zaprasza zainteresowane osoby.XXIX Sesja Rady Miejskiej

02.12.2009

XXIX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 29 grudnia 2009 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 9.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nowy asfalt w Ostrowiu

01.12.2009


30 listopada 2009 r. miał miejsce oficjalny odbiór wyremontowanej drogi z Dąbrowy Białostockiej do Ostrowia. Inwestycja pod nazwą „Przebudowa drogi powiatowej nr 1248 B Dąbrowa Białostocka – Ostrowie” wykonana została w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego poddziałanie 2.1.2 Lokalna infrastruktura transportowa. Długość wyremontowanej drogi wyniosła 3505 mb. Koszt prac wyniósł 1.030.023,18 PLN. Środki finansowe pochodziły z RPOWP – 618.013,90 PLN (60%), Powiat Sokólski – 204.540,64 PLN (19,86%), Gmina Dąbrowa Białostocka – 207.468,64 PLN (20,14%). Inwestorem była Gmina Dąbrowa Białostocka, a wykonawcą Konsorcjum – Przedsiębiorstwo Usługowo Handlowe Barbara Szymczyk i Przedsiębiorstwo Budowlano Drogowe „BRUKPOL” Krzysztof Szymczyk.


Informacja - zwrot podatku akcyzowego

30.11.2009

Uprzejmie informuję, iż środki na zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie paliwa Gmina Dąbrowa Białostocka otrzymuje z budżetu państwa jako dotację celową na zadania zlecone w dwóch transzach. Pierwsza transza została przekazana w maju 2009 roku, druga transza została przekazana w październiku 2009 roku w wysokości 55,7 % należnej dotacji.
Przekazanie brakującej kwoty miało nastąpić do końca listopada 2009 roku. Jednakże obecny stan budżetu państwa nie stwarza podstaw do jednoznacznego stwierdzenia, że powyższe środki zostaną przekazane do końca 2009 roku. Istnieje bardzo duże prawdopodobieństwo, iż przekazanie brakującej kwoty może nastąpić dopiero w 2010 roku.
W związku z powyższym otrzymaną kwotę rozdysponowaliśmy proporcjonalnie dla wszystkich osób, które złożyły wnioski. Wypłata pozostałej kwoty nastąpi po otrzymaniu dotacji z budżetu państwa.


17. runda rozgrywek IV ligi piłki nożnej

23.11.2009

Hetman Białystok – Dąb Dąbrowa Białostocka – 0:2. Po siedemnastej rundzie Dąb zajmuje 1. miejsce w tabeli rozgrywek (więcej tutaj).


Karczowanie nadbiebrzańskich łąk

19.11.2009

Rolnicy mający łąki nad Biebrzą rozpoczęli ich karczowanie. Wycinane są wszystkie drzewa i krzewy. Ma to przywrócić pierwotnych charakter tych łąk. Działania te wykonywane są w ramach projektu „Ochrona mechowisk w rejonie wsi Szuszalewo” realizowanego przez Biebrzański Park Narodowy we współpracy z gminą Dąbrowa Białostocka. W sumie 11 rolników do marca 2010 r. ma wykarczować 100 ha łąk w rejonie wsi Szuszalewo, obecnie wykarczowanych jest ok. 50 ha. Za swoją pracę otrzymają razem ok. 90 tys. zł. Od roku 2010 wejdą do programu rolno-środowiskowego w ramach ARiMR. Będą kosić swoje łąki specjalnie nakupionymi, ze środków NFOŚiGW, za 100 tys. zł dwiema kosiarkami. Za to działanie będą otrzymywać dopłaty rolnicze. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej we współpracy z BPN wykonał 500 mb drogi żwirowej wzdłuż karczowanych łąk Część środków finansowych na drogę pochodziło z NFOŚiGW. Do końca 2009 r. gmina planuje ze swoich środków dokończenie budowy tej drogi (ok. 300 m).


Parking przy cmentarzu w Zwierzyńcu Wielkim

19.11.2009

18 listopada 2009 r. zakończony został remont parkingu przy cmentarzu w Zwierzyńcu Wielkim. Zadanie realizował Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce przy wsparciu finansowym Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej. Wykonawcą robót był „AS-BUD” Przedsiębiorstwo Drogowe Andrzej Sarosiek Białystok. W ramach remontu zostało położone 667 m2 polbruku. Wartość robót wyniosła 94.134,11 zł.


Asfalt w Hamulce

19.11.2009

17 listopada 2009 r. rozpoczęła się przebudowa gminnej drogi we wsi Hamulka. Zaasfaltowana zostanie droga na długości 368 mb. Wykonawcą zadania jest P.H.U. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka. Wartość zadania wynosi 141.379,33 zł.


Sala gimnastyczna przy Zespole Szkół w Dąbrowie Biał.

19.11.2009

W listopadzie 2009 r. rozpoczęła się „Budowa hali sportowej i przebudowa budynku internatu wraz z infrastrukturą techniczną, parkingiem i placem przeciwpożarowym przy Zespole Szkół im. Gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej wraz ze zjazdem z ulicy Tuwima”. Inwestorem jest Zarząd Powiatu Sokólskiego. Zadanie ma zostać wykonane w ciągu 24 miesięcy. Wykonawcą robót jest dąbrowska firma Zakład Murarski Spółka jawna W. Krahel, E. Krahel-Rowińska. Wartość inwestycji wyniesie 4 492 874,93 PLN.


Zaułek Tysiąclecia PP

19.11.2009

16 listopada 2009 r. zakończona została przebudowa 170 mb (303 m2) jezdni zaułka ul. Tysiąclecia PP. Wartość zadania wyniosła 59.648,,81 a jego wykonawcą była firma P.H.U. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka.


Żwirówka w Różanymstoku

19.11.2009

16 listopada 2009 r. zakończony został remont drogi żwirowej w Różanymstoku w kierunku Jaczna. Wyremontowano odcinek o długości 550 mb. Wartość zadania wyniosła 15.372,00 zł, a jego wykonawcą była Firma Usługowo Handlowa Waldemar Kulawik z Augustowa.


Żwirówka Nowa Wieś-Kamienna Stara

19.11.2009

16 listopada 2009 r. zakończony został remont drogi żwirowej Nowa Wieś-Kamienna Stara.Wartość zadania wyniosła 25.864,00 zł, a jego wykonawcą była Firma Usługowo Handlowa Waldemar Kulhawik z Augustowa. Wyżwirowana droga ma długość 1300 mb.


Żwirówka w Reszkowcach

19.11.2009

16 listopada 2009 r. zakończony został remont drogi żwirowej na koloniach wsi Reszkowce. Wyremontowano odcinek o długości 1650 mb. Wartość zadania wyniosła. 30.012,00 zł, a jego wykonawcą była Firma Usługowo Handlowa Waldemar Kulhawik z Augustowa.


Dąbrowskie rondo

19.11.2009

Od początku jesieni 2009 r. podróżujący drogą wojewódzka z kierunku Suchowoli do Lipska i Nowego Dworu mają zdecydowanie lepsze warunki jazdy. Przed skrzyżowaniem z Małyszówką zostało zniwelowane wzniesienie, co znacznie poprawiło widoczność na tym odcinku, a tym samym zwiększyło się bezpieczeństwo jazdy jak również ruchu pieszego. Z kolei na rozjeździe do Lipska i Nowego Dworu powstało wygodne rondo, pozwalające na bezkolizyjna komunikację. Inwestorem zadania był Podlaski Zarząd Dróg Wojewódzkich w Białymstoku, wykonawcą była firma Konsorcjum BUDOMOST Białystok-BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo. Wartość zadania wyniosła 2.009.259,24 zł. Nową nawierzchnię asfaltową położono na długości 920 mb.


Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Sokółce

19.11.2009

Ogłoszenie Starostwa Powiatowego w Sokółce wraz z wykazem nieruchomości przeznaczonych pod dzierżawę dostępne jest tutaj.


Ogłoszenie ARiMR dla rolników

19.11.2009

Ogłoszenie ARiMR dla rolników dostępne jest tutaj.Bobry na targowicy

16.11.2009

Na targowicy miejskiej przy ul. Sportowej trwa wycinanie topoli uszkodzonych przez bobry. Siekaczom tych zwierząt nie mogą się oprzeć nawet najgrubsze pnie. Być może całkowite usunięcie drzew z tej okolicy spowoduje, że zwierzęta te znajdą sobie inne miejsce na żeremie.


Przebudowa osiedlowej uliczki

16.11.2009

Dąbrowska Spółdzielnia Mieszkaniowa rozpoczęła przebudowę jednej z osiedlowych uliczek. Inwestycja ta jest realizowana przy wsparciu Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, który zakupił materiał do przebudowy. Przebudowanych ma być 160mb (800m2) drogi plus chodnik i zatoki parkingowe oraz przełożone zostanie 450 m2 polbruku przy bloku na ul. Sulika 4a.. Wykonawcą zadania jest firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo. Łączna wartość inwestycji wyniesie 140 tys. zł.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112