Najnowsze wiadomości

Projekt „Mój własny biznes"

24.03.2010

Gmina Sokółka reprezentowana przez Burmistrza Sokółki Stanisława Małachwieja wraz z partnerem Stowarzyszeniem Europartner Akademicki Klub Integracji Europejskiej w partnerstwie ze Starostą Sokolskim i Monieckim zapraszają do udziału w projekcie „Mój własny biznes" finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Priorytet VI: Rynek pracy otwarty dla wszystkich; Działanie 6.2: Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia).
Celem projektu jest kompleksowe wsparcie osób zamierzających rozpocząć działalność gospodarczą (również osoby już pracujące) w powiecie sokolskim i monieckim poprzez stymulowanie utworzenia co najmniej 30 nowych przedsiębiorstw oraz zapewnienie nowo zarejestrowanym firmom wsparcia finansowego, szkoleniowego i doradczego z zakresu utworzenia i prowadzenia firmy.
Projekt skierowany jest do 45 osób - mieszkańców powiatu sokólskiego i monieckiego, będących osobami bezrobotnymi zarejestrowanymi w Urzędzie Pracy, nieaktywnymi zawodowo uczącymi się lub kształcącymi się zamierzającymi rozpocząć działalność gospodarczą z wyłączeniem osób, które posiadały zarejestrowaną działalność gospodarczą w okresie 12 miesięcy przed dniem przystąpienia do projektu. Istnieje możliwość otrzymania wsparcia w wysokości 25,000 zł.
Rekrutacja trwa do 30 kwietnia 2010 do godz. 15.30. Szczegółowe informacje na stronie: www.przedsiebiorczasokolszczyzna.pl


Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych

23.03.2010

Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka w 2010 roku znajduje się w załączeniu.


Uczniowskie szafki

22.03.2010

Uczniowie Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku oraz Szkoły Podstawowej i Gimnazjum przy ZSS w Dąbrowie Białostockiej na korytarzach mają ustawione szafki, w których mogą przechowywać swoje rzeczy.


Biała Niedziela

22.03.2010

21 marca 2010 r. w Różanymstoku miała miejsce tzw. Biała Niedziela. Grupa lekarzy i pielęgniarek z Grodna i Dąbrowy Białostockiej udzieliła konsultacji medycznej prawie 100 mieszkańców naszej gminy.


Strażak pilarz

22.03.2010

W dniach 22-30 marca 2010 r. trać będzie kurs kwalifikacyjny dla strażaków z OSP z zakresu obsługi i bezpieczeństwa użytkowania piły spalinowej. W kursie bierze udział po15 strażaków z gminy Dąbrowa Białostocka i Lipsk, a finansowany jest ze środków Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki.Interaktywne tablice

18.03.2010

W Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej uczniowie i nauczyciele na różnych lekcjach korzystają z interaktywnych tablic. Tak więc nasi uczniowie nowoczesność oglądają nie tylko na ekranie telewizyjnym, ale również mogą jej doświadczyć w codziennej praktyce szkolnej.


Laptopiki w klasach I-III

18.03.2010

Uczniowie klas I-III w SP w Dąbrowie Białostockiej uczą się informatyki za pomocą laptopów dostosowanych do ich wieku, popularnie zwanych „laptopikami”. Sprzęt została zakupiony ze środków Urzędu Miejskiego.


Zebranie hodowców koni

18.03.2010

18 marca 2010 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się doroczne zebranie Terenowego Koła Hodowców Koni w Dąbrowie Białostockiej. W zebraniu wzięło udział 46 hodowców z terenu gmin Dąbrowa Białostocka i Nowy Dwór. Prezesem Koła jest Piotr Majewski z Brzozowa Kolonii. W czasie obrad mgr inż. Wiesław Niewińki kierownik Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku poinformował zebranych o planowanym chipowaniu koni, przewidywanych wystawach i championatach koni, programie hodowli konia sokólskiego, planowanym przeglądzie klaczek i ogierków jednorocznych i dwuletnich w Dąbrowie Białostockiej. Uczestnicy zebrania żywo dyskutowali nad problemami związanymi z hodowlą konia zimnokrwistego, jak również nad opłacalnością tej gałęzi działalności rolniczej.


Pomoc w wypełnianiu wniosków

18.03.2010

Od 15 marca 2010 r. rolnicy posiadający grunty na terenie gminy Dąbrowa Białostocka korzystają z gminnej pomocy przy wypełnianiu wniosków o płatności bezpośrednie.


Pomoc w wypełnianiu wniosków

15.03.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że od 15 marca 2010 r. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej uruchomił punkt pomocy wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie dla rolników posiadających grunty na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Punkt będzie czynny od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00-15.00 w pokoju nr 48 (parter) do 31 maja 2010 r.


Nauka zawodu rolnika w klasie wielozawodowej

11.03.2010

W nawiązaniu do spotkania w Urzędzie Miejskim z rolnikami z terenu dąbrowskiej gminy, które miało miejsce 16 lutego 2009 roku informujemy, iż nauka w klasie wielozawodowej (zawód rolnik) realizowana jest w trzech obszarach: uczeń zgłębia przedmioty ogólnokształcące na zajęciach w szkole, praktyczną naukę zawodu realizuje u pracodawcy (np. rolnika), zaś teoretyczne przedmioty zawodowe poznaje w trakcie wyjazdów miesięcznych (raz w roku) do Centrum Kształcenia Ustawicznego. Czas pobytu u pracodawcy zmienia się co roku: w pierwszej klasie wynosi: 2 dni u pracodawcy, 3 dni w szkole, w drugiej klasie 3 dni u pracodawcy, 2 dni w szkole i w trzeciej klasie 4 dni u pracodawcy, 1 dzień w szkole. Zawody rolnicze (np. rolnik, ogrodnik, pszczelarz) realizowane są w 3 – letnim cyklu kształcenia. Ważną sprawą jest fakt, iż uczeń rozpoczynając naukę w klasie wielozawodowej staje się pracownikiem młodocianym i podpisuje umowę z pracodawcą. Za wykonywaną pracę otrzymuje niewielkie wynagrodzenie. Zalicza mu się też czas spędzony w zasadniczej szkole zawodowej do stażu pracy. Po zakończeniu nauki w szkole absolwent przystępuje do egzaminu zawodowego (teoretycznego i praktycznego) i uzyskuje tytuł zawodowy. Otrzymuje także Europass - Suplement do Dyplomu Potwierdzającego Kwalifikacje Zawodowe. Dokument ten może otrzymać każdy absolwent ponadgimnazjalnej szkoły zawodowej, który zdał egzamin zewnętrzny potwierdzający kwalifikacje zawodowe. Zawiera on szczegółowy opis umiejętności i kompetencji uzyskanych przez posiadacza dyplomu zawodowego wraz ze wskazaniem zawodów, do których wykonywania jest uprawniony. Suplement jest ściśle powiązany z zawodem. Wydawany jest w języku polskim oraz, na życzenie posiadacza dyplomu, również w wersji angielskiej. Umożliwia podjęcie legalnej pracy w zawodzie w każdym kraju Unii Europejskiej.
Wymagane kwalifikacje do prowadzenia w gospodarstwie rolnym nauki zawodu to: przynajmniej średnie wykształcenie kierunkowe powiązane z zawodem, w ramach którego odbędzie się kształcenie i ukończony kurs pedagogiczny na instruktora praktycznej nauki zawodu. Podstawowe kwalifikacje zawodowe są konieczne, zaś kurs planuje zorganizować Zespół Szkół w Dąbrowie Białostockiej, podobnie jak to zrobił 3 lata temu, przed otwarciem klasy wielozawodowej (koszt kursu wyniósł wtedy ok. 350 zł). Uczeń realizując praktyczną naukę zawodu u pracodawcy otrzymuje wynagrodzenie za swoją pracę – dla pracodawcy to koszt (brutto) miesięcznie ok. 150 zł. Patrząc na wynagrodzenie, ale też na zakres pracy do wykonania przez młodocianego pracownika, nie są to koszty nadto wysokie. Pracodawcy potwierdzają, że jest to duża korzyść. Jednocześnie kształcąc młodocianego, pracodawca może przygotować sobie pracownika do dalszej pracy po ukończeniu szkoły. To niemierzalny zysk. I jeszcze jedna ważna kwestia: po zdaniu egzaminu zawodowego przez absolwenta szkoły pracodawca odzyskuje koszty kształcenia pracownika młodocianego w znacznej wysokości (4.848,46 zł przy okresie kształcenia 24 miesiące; 8.080,77 zł przy okresie kształcenia wynoszącym 36 miesięcy). Kolejna ważna informacja to taka, że rolnik zatrudniając pracownika młodocianego nie rezygnuje z ubezpieczenia w KRUS-ie, nie wzrasta też jego składka oraz prowadzi jedynie uproszczoną księgowość związaną z zatrudnieniem ucznia (źródło KRUS). Pozostałe elementy (włącznie z dofinansowaniem kosztów kształcenia) pozostają bez zmian.
Więcej informacji można uzyskać w Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia PP 24, tel (085) 7 121 124


Zaproszenie

11.03.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka na konsultacje medyczne w ramach akcji „Biała Niedziela” w dniu 21 marca 2010 r., w Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku, w godzinach 10.00-15.00.
Zainteresowane osoby będą mogły nieodpłatnie skorzystać z porad w zakresie:
- kardiologii,
- ortopedii,
- okulistyki,
- anestezjologii
- chorób płuc,
- reumatologii,
- gastrologii,
- wykonać będzie można pomiar ciśnienia tętniczego oraz cukru we krwi.
W konsultacjach wezmą udział lekarze specjaliści ze Szpitala Miejskiego nr 2 w Grodnie.


Ogłoszenie o zamówieniu

04.03.2010

W BIPie Urzędu zostało zamieszczone Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa Placu zabaw dla uczniów Szkoły Podstawowej w Zwierzyńcu Wielkim. Dostępne jest tutaj.


Ocena jakości wody

26.02.2010

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Sokółce informuje, że na stronie internetowej Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Sokółce, dostępna jest „Ocena jakości wody do spożycia przez ludzi z urządzeń wodociągowych w powiecie sokólskim w roku 2009.”


Stypendia edukacyjne

25.02.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że termin składania wniosków na stypendia edukacyjne dla uczniów szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dąbrowa Białostocka mija 28 lutego br. (regulamin i wzór wniosku – tutaj).


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

25.02.2010

Dnia 22 lutego 2010 r. odbyło się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu zorganizowane w związku z realizacją projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej. Na spotkaniu dokonano analizy i omówienia sytuacji kobiet i mężczyzn korzystających z systemu pomocy społecznej w kontekście zaplanowanych działań projektowych. Przekazane informacje w trakcie spotkania miały na celu wzmocnienie kompetencji zespołu projektowego w stosowaniu zasady równości szans kobiet i mężczyzn w obszarze problemowym projektu.


Informacja o wyniku naboru na wolne stanowisko w referacie BGK

16.02.2010

W BIPie została zamieszczona informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. tutaj.


Lista kandydatów

10.02.2010

W BIPie została zamieszczona lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracy referenta ds. zamówień publicznych w Referacie Budownictwa i Gospodarki Komunalnej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej. Lista jest dostępna tutaj.


„Paszport do eksportu”

02.02.2010

Podlaska Fundacja Rozwoju Regionalnego zaprasza Państwa do uczestnictwa w seminarium informacyjnym:

„Wsparcie na projekty mające na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na nowych i zagranicznych rynkach - Działanie 6.1 PO IG „Paszport do eksportu”

Seminarium informacyjne skierowane jest do właścicieli i pracowników mikro, małych i średnich przedsiębiorstw oraz instytucji otoczenia biznesu.

Seminarium informacyjne odbędzie się:
17 lutego 2010 r. (środa) – Białystok, RCS Sp. z o.o., ul. Spółdzielcza 8

Seminarium informacyjne będzie prowadzone przez pracowników Regionalnej Instytucji Finansującej, udzielających informacji na temat Działania 6.1 Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka. Podczas seminarium zostaną przedstawione najnowsze informacje dotyczące środków unijnych w zakresie wspierania projektów mających na celu wejście i wzmocnienie konkurencyjności przedsiębiorstw na nowych i zagranicznych rynkach. Seminarium w szczególności skierowane jest do przedsiębiorstw, które chcą:
- wejść na nowe rynki europejskie
- wzmocnić swoją pozycję na rynkach zagranicznych
- zwiększyć udział sprzedaży na rynkach zagranicznych w ogólnej sprzedaży
- wypromować swoją markę na rynkach zagranicznych

W załączeniu znajduje się karta zgłoszenia uczestnictwa w seminarium informacyjnym oraz program.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

29.01.2010

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż trwają przygotowania organizacyjne do wdrożenia w 2010 roku realizacji projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
W lutym br. odbędzie się spotkanie zespołu projektowego poświęcone realizacji standardu minimum w zakresie zasady równości szans kobiet i mężczyzn w kontekście realizacji projektu oraz form pracy dostosowanych do indywidualnych potrzeb członków zespołu. Na miesiąc marzec zaplanowano rekrutację uczestników projektu.Otwarty konkurs na realizację zadań publicznych

28.01.2010

Do BIPu zostało dodane ogłoszenie o Otwartym konkursie na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka w 2010 roku.


Badania mammograficzne

28.01.2010

Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sokółce uprzejmie informuje, że w terminie 7 – 8 lutego 2010r. w Dąbrowie Białostockiej będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat (pełne roczniki 1941-1960).
Rejestracja na badania mammograficzne odbywa się telefonicznie w Przychodni Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T. N. N. w Białymstoku pod nr 85 6760332, 85 6761322. Rejestrować się można w godzinach 8.00-22.00. Rejestrując się należy podać numer PESEL.


XXX Sesja Rady Miejskiej – 26 stycznia 2010 r.

27.01.2010


Ferie w gminie Dąbrowa Białostocka

26.01.2010

Ferie w gminie Dąbrowa Białostocka


Ogłoszenie o zamówieniu

22.01.2010

Do BIPu zostały dodane ogłoszenie o zamówieniu - budowa przydomowych oczyszczalni ścieków w gminie Dąbrowa Białostocka.


Informacja dla szkół podst. i gimnazjów

21.01.2010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że została ufundowana nagroda w postaci zagranicznej wycieczki dla trzech uczniów ze szkół podstawowych i gimnazjów z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, którzy uzyskają najwyższą ilość punktów w roku szkolnym 2009/2010 zgodnie z Regulaminem przyznawania tytułu „Najlepszy uczeń w gminie Dąbrowa Białostocka".


Gmina w zimowej szacie

19.01.2010

Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115