Najnowsze wiadomości

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE I OBYWATELSKIE W SOKÓŁCE

16.06.2009

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych w Augustowie zaprasza mieszkańców powiatu sokólskiego do Punktu Porad Prawnych i Obywatelskich w Sokółce mieszczącego się w Urzędzie Miasta. W Punkcie Porad Prawnych i Obywatelskich możecie Państwo uzyskać szeroko rozumianą pomoc w zakresie poradnictwa prawnego i obywatelskiego. Porady są udzielane bezpłatnie.

Urząd Miasta w Sokółce
Plac Kościuszki 1
16-100 Sokółka
Wtorek 14.00-17.00
Piątek 10.00-13.00

Punkt Porad Prawnych i Obywatelskich działa w ramach projektu „Społeczeństwo obywatelskie – świadome społeczeństwo” współfinansowanego ze środków Unii europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Informujemy, iż bezpłatne Punkty Porad Prawnych i Obywatelskich działające w Augustowie, Sokółce, Grajewie, Sejnach, Kuriance k/Lipska były czynne do 31.12.2011 r.
Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. Króla Zygmunta Augusta w Augustowie jest realizatorem projektu „Społeczeństwo obywatelskie - świadome społeczeństwo” współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. W ramach projektu powstało 5 Punktów Porad Prawnych i Obywatelskich w powiatach: augustowskim, sejneńskim, sokólskim i grajewskim.
Okres realizacji projektu: od 01.01.2009 do 31.12.2011 r.
DZIĘKUJEMY WSZYSTKIM OSOBOM ZAANGAŻOWANYM I KORZYSTAJĄCYM Z PORADNICTWA
Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego


OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawa opału do kotłowni w Różanymstoku

10.06.2009

ogłoszenie o zamówieniu na opał do kotłowni w Różanymstoku


Podpisanie porozumienia o współpracy

09.06.2009

2 czerwca 2009 r. miała miejsce uroczystość podpisania porozumienia o współpracy pomiędzy gminą Dąbrowa Białostocka a gminą Skarszewy (województwo pomorskie). Porozumienie podpisali burmistrzowie Tadeusz Ciszkowski i Dariusz Skalski. Po uroczystości goście zwiedzili Szkołę Podstawową w Bagnach, prowadzoną przez Stowarzyszenie Placówka, dąbrowski zakład POM-u Augustów, cerkiew w Jacznie, w Różanymstoku kotłownię na drewniane zrąbki i kościół, w Dąbrowie – M-GOK.


Dni Dąbrowy

09.06.2009

W dnia 30 maja-1czerwca 2009 r. mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka obchodzili XIV Dni Dąbrowy. 30 maja miała miejsce uroczysta Sesja Rady Miejskiej, w czasie której wręczono nagrody za prace poświęcone gminie Dąbrowa Białostocka oraz Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Wieczorem, w lasku komunalnym, miały miejsce występy zespołów młodzieżowych. 31 maja na stadionie miejskim odbył się festyn, w czasie którego miała miejsce I Dąbrowska Wystawa Konia. Odbyły się konkursy na największy klinek twarogowy (rekordzista miał 17,50 kg), twarogowe pyszności i strofy o twarogu. Wręczono nagrody w konkursie na Kreatora Roku. Miała miejsce loteria fantowa z główną wygraną klaczką rasy sokólskiej. Gwiazdą wieczoru była Irena Jarocka. Wieczór zakończył taniec z ogniami i pokaz sztucznych ogni. W imprezie wzięła udział delegacja zaprzyjaźnionej gminy Kalwaria z Litwy z merem Jonaszem Szczeponisem na czele. Poniedziałek 1 czerwca był zarezerwowany dla uczniów szkół podstawowych, którzy mieli świetna zabawę na stadionie miejskim.


Medale Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie

09.06.2009

30 maja 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce uroczystość wręczenia 33 parom małżeńskim Medali Za Długoletnie Pożycie Małżeńskie. Medale zostały przyznane przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego.


Nagrody za prace poświęcone gminie Dąbrowa Białostocka

09.06.2009

30 maja 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce uroczystość wręczenia nagród na prace licencjackie, magisterskie, dyplomowe, doktorskie, publikacje naukowe poświęcone gminie Dąbrowa Białostocka. Na tegoroczną edycję konkursu zgłoszono 7 prac, a nagrodzono 5. Wykaz nagrodzony prac i ich autorów został zamieszczony na naszej stronie www. 19 maja br.


Eurowybory 2009 - gminne wyniki

08.06.2009

Wyniki wyborów posłów do Parlamentu Europejskiego w Gminie Dąbrowa Białostocka dostępne są w załączeniu.


Wtorkowy targ w Dąbrowie Białostockiej

01.06.2009


Życzenia 200 lat życia

01.06.2009

26 maja 2009 r. pani Monika Radziewicz z Grzebieni obchodziła 103. urodziny. Z tej okazji dostojnej jubilatce życzenia 200 lat życia, zdrowia, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej i Burmistrz Dąbrowy Białostockiej. Jubilatka swój jubileusz spędziła w serdecznej rodzinnej atmosferze.


OGŁOSZENIE O KONKURSIE

28.05.2009

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie;
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę w pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póź. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedegogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom skończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwlifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetważanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka (sekretariat)
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Droga w Mościsze

27.05.2009

25 maja 2009 r. zakończona została przebudowa polnej drogi na kolonii Mościcha. Wykonanie nowej drogi o nawierzchni żwirowej wyniosło 10.000,00 zł.Szkolne boiska

27.05.2009

Rozpoczęła się budowa kompleksu boisk szkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej. Wartość inwestycji wyniesie 1.911.096,69zł, z czego 1/3 tej kwoty pokryta zostanie ze środków Totalizatora Sportowego. Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2010 r.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

19.05.2009

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w dniu 28 kwietnia 2009 r. zakończył się 45 godzinny kurs prawa jazdy kat. E dla osób posiadających prawo jazdy kat. C. Kurs trwał w okresie od dnia 2009.03.31 do dnia 2009.04.28 i obejmował 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych. Kurs ukończyły cztery osoby, które dodatkowo uczestniczyły w godzinnych zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym.
W okresie 02.04.2009 r. – 29.04.2009 r. dziewięciu podopiecznych Ośrodka uczestniczyło w 124 – godzinnym zawodowym kursie kelnera. Kurs zakończony został egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce stwierdzający odbycie powyższego kursu oraz nabycie umiejętności w wykonywaniu zawodu kelnera.
Dnia 12 maja 2009 r. rozpoczął się kurs zawodowy „bukieciarz – florysta”. Kurs obejmuje 116 godzin zajęć. W trakcie zajęć uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne zasady florystyki i bukieciarstwa.
Nagrodzeni w konkursie na najlepszą pracę o Gminie Dąbrowa Białostocka

19.05.2009

W konkursie na najlepszą pracę o Gminie Dąbrowa Białostocka zostały wyróżnione i nagrodzone następujące prace:

1. „Działalność Sióstr Salezjanek w Różanymstoku w latach 1947 - 1954" - praca dyplomowa z historii Kościoła pisana pod kierunkiem s. mgr Brygidy Karwowskiej w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela - złożona przez s. Cecylię Kazarez.
2. „Mikrotoponimia Ziemi Dąbrowskiej" — praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Franciszka Nosowicza na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Podyplomowe Studium Bibliotekarstwa - złożona przez Ewę Teresę Gieroś.
3. „Imiennictwo Parafii Dąbrowa Białostocka w latach 1920 - 1945" - praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Wróblewskiego na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Filologii Polskiej - złożona przez Barbarę Horoszko.
4. „Rozpoznanie i wskazanie do ochrony rodzimych cech krajobrazu regionu Dąbrowa Białostocka" - praca inżynierska kierunek leśnictwo napisana pod kierunkiem dr inż. Przemysława Wolskiego Zakład Studiów Krajoznawczych Katedra Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny - złożona przez Marka Zalewskiego.
5. „Imiennictwo Parafii Różanystok w latach 1920 - 2005" - praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zenona Leszczyńskiego na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Filologiczny Filologia Polska – złożona przez Annę Horoszko.

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, która odbędzie się dnia 30 maja 2009 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.Ogłoszenie o przetargu

14.05.2009

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza przetarg ustny na uzyskanie materiałów z rozbiórki budynku mieszkalnego położonego w Zwierzyńcu Wielkim 16A. Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj.


Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

05.05.2009

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, póz. 880) odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, rysie w gospodarstwach rolnych są wypłacane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wszystkie informacje dotyczące wypłaty ww. odszkodowań można uzyskać na stronie internetowej: www.rdos.eu w poradniku klienta.
Natomiast odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawach i płodach rolnych w obwodach łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich wypłacane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego, Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego tel. 085 7497463
Informuję ponadto, że zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz, 1227) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (Dz. U. z 2008 r. Nr 202, póz. 1251), do zadań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku należy między innymi prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem w zakresie ochrony środowiska, następujących dokumentów, opracowywanych przez organy administracji i ustalających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- strategii rozwoju regionalnego,
- projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
- projektów polityk, strategii, planów lub programów, jeżeli ich realizacja może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Przekazując powyższe, przejmie proszę o przekazanie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkim zainteresowanym przedmiotową sprawą.

Z UP.WOJEWODY PODLASKIEGO
Marian Brożyna
Dyrektor Wydziału Geodezji


Obchody 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

05.05.2009

W niedzielę 3 maja 2009 r. mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. We wszystkich parafiach na terenie gminy miały miejsce uroczyste nabożeństwa. W południe mieszkańcy Dąbrowy spotkali się przy pomniku Poległym i Pomordowanym za Wolność Ojczyzny. Burmistrz Tadeusz Ciszkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Delegacje instytucji i zakładów pracy złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Dąbrowiacy”.


Ogłoszenie o zamówieniu na budowę boisk sportowych w ramach kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"

30.04.2009

Do Biuletynu Informacji Publicznej zostało dodane ogłoszenie o zamówieniu na budowę boisk sportowych w ramach kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012".


Zawiadomienie Starosty Sokólskiego

30.04.2009

Na podstawie art.49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm. )zawiadamiam, że z dniem 10 sierpnia 2007r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji użytków gruntowych z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębach : Dąbrowa Białostocka, Jasionówka i Małyszówka, gmina Dąbrowa Białostocka.
Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam , że w w/w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów na podstawie których zostanie wydana decyzja.
W związku z powyższym zainteresowane strony w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Stanowisko Pracy w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Solidarności l , w pokoju nr 39 II piętro w godz. 8°° - 15°°.

Nie zgłoszenie uwag ani żądań w wyżej wymienionym terminie nie
wstrzymuje wydania decyzji.

Z up. starosty
inż. Janusz Kuderewski
Geodeta Powiatowy


Wizyta arcybiskupa

27.04.2009

27 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej gości Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki. Dostojny gość został zapoznany z najistotniejszymi problemami dąbrowskiej gminy, a z okazji wizyty otrzymał pamiątkowy grawerton.


XXIII Sesja Rady Miejskiej

24.04.2009

21 kwietnia 2009 r. obradowała XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni przyjęli sprawozdanie Burmistrza z prac organu wykonawczego za I kwartał 2009 roku, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, uzyskali informację o planowanym funduszu sołeckim na rok 2010, a także przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za rok 2008. Zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za roik 2008. Udzielili Burmistrzowi absolutorium za 2008 rok. Podjęli uchwały w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację zadania w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce,
- zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- określenia zasad finansowania jednostek pomocniczych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 2009 roku,
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej (8 głosów – za, 5 – przeciw, 2 – wstrzymało się),
- utworzenia obwodu głosowania w ZOZ dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dabrowa Białostocka.


Życzenia 200 lat życia

22.04.2009

20 kwietnia 2009 r. pani Wiera Piruta z Dąbrowy Białostockiej (ul. Mickiewicza) obchodziła 105. urodziny. Z tej okazji dostojnej jubilatce życzenia 200 lat życia, zdrowia, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego złożyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej Burmistrz Tadeusz Ciszkowski i Danuta Kowalewska. Jubilatka swój jubileusz spędziła w serdecznej rodzinnej atmosferze.


XXIII Sesja Rady Miejskiej

20.04.2009

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 21 kwietnia 2009 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy

20.04.2009

Okręgowy Inspektor Pracy przypomina: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy może ocalić Ci życie!

W czasie niedawno rozpoczętych wiosennych prac polowych doszło do kilku poważnych wypadków z udziałem rolników. W ich wyniku jedna osoba nie żyje, a kilka doznało rozległych obrażeń ciała skutkujących trwałym kalectwem.

Aby zapobiec w przyszłości podobnym wypadkom przy pracy rolniczej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zwraca się z apelem do wszystkich rolników prowadzących wiosenne prace polowe o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wykonywanych prac.

Należy pamiętać o:
- korzystaniu w czasie prac z maszyn sprawnych technicznie z mechanizmami zabezpieczonymi osłonami,
- wyłączaniu napędu ciągnika przed opuszczeniem jego kabiny,
- zadbaniu o ubranie robocze, które powinno być przylegające do ciała, mieć pozapinane rękawy i poły oraz pozbawione luźnych części tj. troki, ściągacze czy kaptury,
- używaniu w czasie pracy obuwia krytego wiązanego lub zapinanego do wysokości kostki,
- unikaniu pośpiechu w czasie pracy,

Pamiętaj! Praca pod wpływem alkoholu jest niebezpieczna dla życia i zdrowia!

W czasie obsługi widocznego na zdjęciu ciągnika sprzęgniętego z rozrzutnikiem obornika został przejechany 50 rolnik zamieszkały na terenie gminy Lipsk. Do wypadku doszło z powodu:
- używania sprzętu w złym stanie technicznym – brak osłon części ruchomych i niesprawne zabezpieczenie wału napędowego przed spadnięciem z wałka zdawczego,
- niewyłączenia silnika ciągnika przy wysiadaniu,
- używanie niewłaściwego obuwia, które przyczyniło się do upadku poszkodowanego pod ciągnik.


Ogłoszenie

14.04.2009

W dniu 21 kwietnia 2009 r. /wtorek/ w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pok. nr 48 /parter - sala narad/ w godzinach: 8:00-14:00 będzie pełniony dyżur przez pracownika Urzędu Skarbowego w Sokółce.
W trakcie dyżuru będzie możliwość:
- otrzymania wszystkich niezbędnych formularzy PIT (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
- uzyskania informacji w zakresie: wypełniania formularzy PIT , czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2008 roku, odliczeń od dochodu, zwrotu części podatku VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych.


DZIAŁAJ LOKALNIE VI

09.04.2009

FUNDACJA SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY zaprasza do udziału w Konkursie Grantowym realizowanym w ramach Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE VI".
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
O dotacje w łącznej kwocie 43.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie Gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.
Wysokość pojedynczej dotacji może wynieść maksymalnie 6.000 zł.
Termin realizacji projektów: 15 maja - 15 listopada 2009 r.
Termin składania wniosków upływa dnia 5 maja 2009 roku.
Więcej informacji pod adresem: http://www.sfl.org.pl/.


Życzenia

09.04.2009


Zebranie hodowców koni

03.04.2009

25 marca 2009 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyło się zebranie członków Rejonowego Koła Hodowców Koni. W zebraniu wzięło udział 46 hodowców w terenu gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór Suchowola. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć hodowców, którzy zmarli w ostatnim roku. Honorowymi dyplomami zostali wyróżnieni hodowcy, emerytowani rolnicy: Edward Kopańko, Antoni Chodziutko, Henryk Krahel, Antoni Prytuło, którzy zasłużyli się w hodowli konia rasy sokólskiej. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej poinformował o planowanej na 31 maja br. gminnej wystawie konia sokólskiego. Hodowcy zostali zapoznani przez Kierownika Biura Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku Wiesława Niewińskiego o sprawach związanych z hodowlą konia w roku 2009. Na zakończenie miał miejsce wykład lekarza weterynarii nt. przyczyn występowania kolki u koni.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112