Najnowsze wiadomości

Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra

30.03.2009

„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”
W dniu 23 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane w zakresie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem spotkanie było zapoznanie uczestników projektu z głównymi założeniami programowymi oraz działaniami zaplanowanymi w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do 32 osób:
- w wieku 20 – 54 lata,
- długotrwale bezrobotnych,
- długotrwale korzystających z pomocy społecznej,
- posiadających prawo jazdy kat. C (część beneficjentów)
i realizowany będzie w okresie III – XII 2009 roku.
W ramach aktywnej integracji przewidziane są następujące działania:
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla beneficjentów projektu prowadzone przez doradcę zawodowego,
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa,
- sfinansowanie badań psychologicznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- zakup karnetów rodzinnych na krytą pływalnię,
- 45-godzinny kurs na prawo jazdy kat. E,
- przeprowadzenie dla 27 osób kursów w 3 modułach szkoleniowych: bukieciarz – florysta, kelner, organizacja przyjęć,
- dwa 40-godzinne kursy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych dla otoczenia uczestników projektu, tj. dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Powyższe działania mają wyposażyć uczestników projektu w wiedzę i umiejętności dotyczące aktywnego i umiejętnego poszukiwania pracy, współdziałania w zespole, rozwijania umiejętności społecznych, a także asertywnego zachowania.
Podczas trwania projektu beneficjenci projektu wspierani są przez pracowników tut. ośrodka, jak również otrzymują pomoc finansową.

Koordynator projektu
Agnieszka Poważa


Ogłoszenia o przetargu

24.03.2009

BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
ogłasza, że w dniu 2 kwietnia 2009 roku odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Harasimowiczach :

• godz. 11,00 II przetarg ustny nieograniczony
na nieruchomość gruntową ozn. nr geod. 197 o pow. 1,38 ha zabudowaną budynkiem szkolnym murowanym piętrowym, o powierzchni użytkowej 475,0 m2 w tym: część mieszkalna - 3 lokale mieszkalne o pow. 102,4 m2 oraz budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 40,8 m2 i 104,4 m2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Dąbrowa Białostocka na podstawie księgi wieczystej KW 24889 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sokółce.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 93.500,00 złotych
Wysokość wadium - 8.000,00 złotych

>Do ogłoszenia<


• godz. 11,30 przetarg ustny nieograniczony
na nieruchomość gruntową ozn. nr geod. 197/1 o pow. 0,10 ha / RIVa/. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW 24889 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sokółce.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 6.860,00 złotych + 22 % VAT
Wysokość wadium - 700,00 złotych

>Do ogłoszenia<

.


PIT-y

17.03.2009

17 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej pełnił dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce. W trakcie dyżuru była możliwość otrzymania wszystkich niezbędnych formularzy PIT (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz uzyskania informacji w zakresie:
- wypełniania formularzy PIT , czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2008 roku;
- odliczeń od dochodu;
- zwrotu części podatku VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych.


Wnioski o płatności bezpośrednie

17.03.2009

Od 16 marca 2009 r. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej uruchomił punkt pomocy dla rolników w sprawie wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie. Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 48 (parter) do połowy czerwca 2009 r.


Szkolenie dla rolników

16.03.2009

13 marca 2009 r. o godz. 10.00 w kinie „Lotos” w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie rolników z gminy Dąbrowa Białostocka. Tematyka szkolenia dotyczyła płatności bezpośrednich na rok 2009, wymogów wzajemnej zgodności, PROW 2007-2013, rozliczenia gospodarstw niskotowarowych z celu pośredniego po uzyskaniu trzeciej płatności, kredytów preferencyjnych, stonki kukurydzianej.


Konkurs na najlepsze prace poświęcone Gminie Dąbrowa Białostocka

13.03.2009

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza konkurs na najlepsze prace poświęcone Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest tutaj.
W regulaminie konkursu zaszła zmiana. Uchylono punkt: "W konkursie mogą brać udział prace obronione lub wydane w ciągu 2 lat poprzedzających termin zgłoszenia."
Prace mające wziąć udział w danej edycji konkursu winny być zgłaszane do końca kwietnia. Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.


Ogłoszenie

12.03.2009

"Przed Sądem Rejonowym w Sokółce, pod sygnaturą I Ns 528/08 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Gminy Dąbrowa Białostocka o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Szewczyk, córce Jana i Pauliny, urodzonej l czerwca 1903 r. we wsi Cieśnisk, zmarłej 17.11.1998 r. we wsi Mościcha i tam ostatnio stale zamieszkałej, w skład spadku po spadkodawczyni wchodzi prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,51 ha.
Sąd wzywa spadkobierców Weroniki Szewczyk, by w terminie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku."


Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

12.03.2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od dnia 1 listopada 2009 r., osoby ubiegające się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zobligowane będą do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, pozostawania przez matkę dziecka pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).


XXI Sesja Rady Miejskiej

11.03.2009

10 marca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej. W czasie obrad zostały wręczone Stypendia Edukacyjne Burmistrza Dąbrowy Białostockiej (wykaz uczniów nagrodzonych – tutaj), przedstawiciele sołectwa Bagny odebrali nagrodę za zajęcie I miejsca w województwie podlaskim w konkursie „Inicjatywa sołecka roku 2008”, Zofia Sutuła z ODR w Sokółce przedstawiła możliwości ubiegania się przez rolników o środki unijne, Bartłomiej Królik z PIP w Białymstoku zaprezentował dane dotyczące wypadków podlaskim rolnictwie w roku 2008 oraz sposoby zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w rolnictwie.


Konkurs ofert z zakresu wychowania fizycznego i sportu

02.03.2009

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań w zakresie:

1. Prowadzenie zorganizowanych i systematycznych działań w zakresie wychowania fizycznego i sportu, organizowanie organizowania współzawodnictwa sportowego i udziału w takim współzawodnictwie
2. Integracja osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o zasięgu lokalnym, prowadzenie zajęć w świetlicy rehabilitacyjnej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1 . - 10.000,00 zł.,
2. - 15.000,00 zł.
Oferty należy składać w terminie do 3 kwietnia 2009 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Bliższe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Białostockiej, tel. (0-85)7121100 w. 14, 25 oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej http://epodlasie.wipb.pl/biptest/um_dabrowa.


Konkurs wiedzy ppoż.

02.03.2009

26 lutego 2009 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych i 15 uczniów z gimnazjów. Najlepsza trójka z każdej kategorii wiekowej została zakwalifikowana do eliminacji powiatowych.
Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:
A) szkoły podstawowe:
1. Kamil Kiejko - SP w Różanymstoku
2. Alicja Abramowicz - SP w Różanymstoku
3. Karol Skibicki - SP w Zwierzyńcu Wielkim
4. Amanda Danilewicz - SP w Nierośnie
5. Dawid Kopańko - SP w Zwierzyńcu Wielki
6. Robert Marcińczyk - SP w Kamiennej Nowej

B) gimnazja
1. Katarzyna Snarska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
2. Justyna Pigiel - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
3. Jakub Boruch - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
4. Hubert Kalinowski - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
5. Mateusz Adaszczyk - Gimnazjum w Różanymstoku
6. Gabriela Hukałowicz - Gimnazjum w Różanymstoku

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy.


Badania mammograficzne

13.02.2009

Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sokółce uprzejmie informuje, że w terminie 8 – 9 marca 2009r. w Dąbrowie Białostockiej będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat (pełne roczniki), które nie wykonały badania w ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiet, które w roku 2008 otrzymały wskazanie do wykonania badania po upływie 12 miesięcy.
Rejestracja na badania mammograficzne odbywa się telefonicznie w Przychodni Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T. N. N. w Białymstoku pod nr (085) 6760332, (085) 6761322. rejestrując się należy podać numer PESEL.


Informacja z rozstrzygnięcia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

12.02.2009

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka jest dostępna tutaj.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

05.02.2009

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2009 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul.Marszałka J.Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących:
1) Nieruchomość składająca się z działek będących w użytkowaniu wieczystym ozn.nr 106/24, 106/26,106/28 o łącznej powierzchni 0,6577 ha zabudowanych byłym zakładem mięsnym. Elementami składowymi nieruchomości jest: budynek zakładu mięsnego, budynek gospodarczo-garażowy, portiernia i dojazdy (powierzchnia betonowa i polbruk), ogrodzenie posesji (stalowe, siatka i polbruk) na fundamencie z bloczków silikatowych. Obiekt został wybudowany w latach 1993-94 i następnie rozbudowywany, od 4 lat wyłączony z użytkowania, obiekt niestrzeżony, znacznie zdewastowany
położona: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 11-go Listopada 24 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgi wieczyste o numerach KW 17597 (działka nr 106/24), KW 20850 (działka 106/26) i KW 27729 (działka 106/28).
W dziale II Ksiąg Wieczystych nr KW 17597 i KW 27729 jako właściciel gruntu wpisana jest Gmina Dąbrowa Białostocka oraz użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków stanowiących odrębną nieruchomość wpisane jest Przetwórstwo Mięsne "Anhed" Sp.z.o.o w Dąbrowie Białostockiej, natomiast w KW 20850 jako użytkownicy wieczyści dodatkowo wpisani są Andrzej i Małgorzata Szestowiccy w 1/2 części oraz Henryk i Irena Szestowiccy w 1/2 części
SUMA OSZACOWANIA - 540 400,00zł CENA WYWOŁANIA - 405 300,00zł

2) Nieruchomość składająca się z działki będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 06.04.2088r. ozn.nr 361/2 o powierzchni 0,0254 ha zabudowana budynkiem sklepu mięsnego-parterowy jako segment budynku handlowego. Obiekt został wybudowany w 1999r. od 3 lat wyłączony z użytkowania.
położona: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul.Obwodowa, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą nr KW 17663.
W dziale II tej księgi jako właściciel gruntu pisanajest Gmina Dąbrowa Białostocka oraz użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków stanowiących odrębną nieruchomość wpisane jest Przetwórstwo Mięsne "Anhed"
Spółka z.o.o w Dąbrowie Białostockiej.
SUMA OSZACOWANIA - 78 400,00zł CENA WYWOŁANIA - 58 800,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania
poszczególnych nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kas a Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art. 976 § l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

04.02.2009

Załączniki do ogłoszenia uzupełniono o odpowiedzi na pytania. Zamieszczono wniesiony protest, jak również jego rozstrzygnięcie.


Bagny najlepszym sołectwem województwa podlaskiego

04.02.2009

2 lutego 2009 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku miało miejsce podsumowanie konkursu „Inicjatywa Sołecka Roku 2008”. Do konkursu zgłoszonych było 57 sołectw ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego. Kapituła konkursu przyznała I miejsce i 5 wyróżnień. Najlepszym sołectwem okazała się wieś Bagny z naszej gminy.


XX Sesja Rady Miejskiej

04.02.2009

27 stycznia 2009 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XX Sesji. Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac organu wykonawczego za IV kwartał 2008 r. Zostali zapoznani z zasadami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami funkcjonowania oświetlenia. Podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy, udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, ustalenia zasad wynagradzania dla pracowników MOPS oraz dla pracowników zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami), zmiany uchwały dotyczącej wspierania sportu kwalifikowanego, zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Różanymstoku i Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy, programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ustalenia ceny wody i ścieków na terenie Gminy, przystąpienia Gminy Dąbrowa Białostocka do Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska”.
W drugiej części Sesji miała miejsce uroczystość podpisania Porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka (Rzeczpospolita Polska) a Samorządem Kalwarii (Republika Litwy) (tekst porozumienia – tutaj). W czasie uroczystości wystąpił z programem kolędniczym zespół folklorystyczny „Dębina”.


XX Sesja Rady Miejskiej

22.01.2009

XX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 27 stycznia 2009 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Sprzedaż budynku szkoły w Zwierzyńcu Wielkim

19.01.2009

16 stycznia 2009 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość gruntową w Zwierzyńcu Wielkim nr 124/2 o pow.0,2900 ha zabudowaną budynkiem szkolnym drewnianym, z 3 lokalami mieszkalnymi, o powierzchni użytkowej 453,9 m2 W wyniku przetargu nieruchomość została sprzedana za kwotę 35350,00 zł.


Publikacje M-GOK

14.01.2009

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej wydał kalendarz Dąbrowski na rok 2009 oraz nową widokówkę dąbrowską, na której można wysyłać życzenia znajomym w kraju i za granicą.


Finał XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.01.2009

11 stycznia 2009 r. miał miejsce, również na terenie naszej gminy, Finał XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 18 wolontariuszy kwestowało na ulicach Dąbrowy Białostockiej i w Różanymstoku. W kinie „Lotos” miały miejsce występy dąbrowskich dzieci i młodzieży oraz licytacja gadżetów. W sumie tego dnia został ustanowiony rekord dotychczasowych orkiestrowych zbiórek pieniędzy. Hojność mieszkańców gminy wyniosła – 8.129,00 zł.


Spotkanie z św. Mikołajem

14.01.2009

10 stycznia 2008 r. w kinie „Lotos” odbyła się impreza choinkowo-integracyjna ph. „I TY możesz zostać św. Mikołajem” Licznie zgromadzone dzieci i ich rodzice obejrzeli przedstawienie lalkowe pt. „Królowa śniegu”. Po przedstawieniu przybył św. Mikołaj, który wręczył paczki świąteczne 220 dzieciom.


Nowa droga na koloniach Wroczyńszczyzna-Bagny

12.01.2009

8 stycznia 2009 r. miał miejsce. oficjalny odbiór wyremontowanej rolniczej drogi dojazdowej Wroczyńszczyzna-Bagny, na której prace zostały sfinansowane przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów oraz budżet gminy Dąbrowa Białostocka. W odbiorze uczestniczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz miejscowi sołtysi, radny, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, a także mieszkańcy, którym ma służyć wyremontowana droga.


Początek 2009 r.

12.01.2009

Pierwsze dni 2009 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka to mrozy poniżej 20°C oraz opady śniegu utrudniające komunikację.


Sesja

07.01.2009

30 grudnia 2008 r. obradowała XIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2009 r. Radni budżet uchwalili jednogłośnie. W czasie obrad uhonorowani zostali dyplomem i pucharem strażacy z OSP w Reszkowcach za zajęcie III miejsca w województwie podlaskim pod względem ilości oddanej krwi w ramach honorowego krwiodawstwa. W drugiej części obrad odbyło się spotkanie opłatkowe. Zebranym życzenia złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Hrynkiewicz, Wicestarosta Sokółski Celina Waszkiewicz, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie Białostockiej ks. prałat Wacław Lewkowicz, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej w Różanymstoku ks. Sławomir Goworek, proboszcz Parafii prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej ks. Mikołaj Dejneko. Uroczystość uświetnił występ chóru Parafii p.w. Św. Stanisława B.i M. w Dąbrowie Białostockiej, który zaśpiewał kolędy. Na zakończenie zebrani przełamali się opłatkiem życząc sobie nawzajem wszystkiego najlepszego i szczęśliwego Nowego Roku 2009.Podpisanie umowy nt. budowy parku wiatrowego

07.01.2009

30 grudnia 2008 r. została podpisana umowa o współpracy w sprawie budowy parku wiatrowego na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. W imieniu Gminy Dąbrowa Białostocka umowę podpisał Burmistrz Tadeusz Ciszkowski, natomiast w imieniu inwestora – Contino Polska sp. z o.o., umowę podpisali Bernhard Mitrenga oraz Jacek Kopczyński (tekst umowy tutaj).


Zakończenie projektu MOPS

07.01.2009

W dniu 16 grudnia 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja poświęcona była zapoznaniu uczestników ze zrealizowanymi działaniami, osiągniętymi rezultatami projektu oraz wymianie doświadczeń na gruncie poruszania się po Europejskim Funduszu Społecznym. W trakcie spotkania dziesięciu uczestnikom projektu przekazano zaświadczenia potwierdzające ukończenie poszczególnych modułów szkoleniowych zorganizowanych w ramach aktywnej integracji.


Remont drogi żwirowej w Reszkowcach

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończony został remont drogi żwirowej na koloniach wsi Reszkowce. W prace remontowe zaangażowali się mieszkańcy kupując we własnym zakresie piasek i żwir do prac remontowych. Wykonana droga ma długość 1100 mb, wartość zadania wyniosła 38.650,00 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Kanalizacja i wodociąg w ul. Przytorowej.

24.12.2008

23.12.2008 r. odebrany został wodociąg i kanalizacja w ul. Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej. 7 gospodarstw domowych może swobodnie korzystać z dobrodziejstw związanych z wodociągiem i kanalizacją. Wartość inwestycji wyniosła 170.938,00 zł a jej wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Żwirowa droga dojazdowa

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończone zostały prace przy remoncie drogi podjazdowej do zabudowań kolonijnych we wsi Łozowo. Wykonana droga ma długość 500 mb, wartość zadania wyniosła 15.372,00 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112