Najnowsze wiadomości

OGŁOSZENIE O KONKURSIE

28.05.2009

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko
Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie;
1. Do konkursu może przystąpić osoba, która spełnia następujące wymagania:
1) jest nauczycielem mianowanym lub dyplomowanym, ukończyła studia wyższe magisterskie i posiada przygotowanie pedagogiczne oraz kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole lub ukończyła studia wyższe zawodowe i posiada przygotowanie pedagogiczne lub ukończyła kolegium nauczycielskie albo nauczycielskie kolegium języków obcych oraz posiada kwalifikacje do zajmowania stanowiska nauczyciela w danej szkole;
2) ukończyła studia wyższe lub studia podyplomowe z zakresu zarządzania albo kurs kwalifikacyjny z zakresu zarządzania oświatą, prowadzone zgodnie z przepisami w sprawie placówek doskonalenia nauczycieli;
3) posiada co najmniej pięcioletni staż pracy pedagogicznej na stanowisku nauczyciela lub pięcioletni staż pracy dydaktycznej na stanowisku nauczyciela akademickiego;
4) w okresie pięciu lat bezpośrednio przed powierzeniem stanowiska dyrektora uzyskał co najmniej dobrą ocenę pracy w przedszkolu, szkole lub placówce, a w przypadku nauczyciela akademickiego – pozytywną ocenę w pracy w okresie ostatnich czterech lat pracy w szkole wyższej, jeżeli stanowisko dyrektora obejmuje bezpośrednio po ustaniu zatrudnienia w szkole wyższej, albo w okresie roku bezpośrednio przed przystąpieniem do konkursu na stanowisko dyrektora uzyskał pozytywną ocenę dorobku zawodowego;
5) posiada zaświadczenie lekarskie o braku przeciwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
6) nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku – Karta Nauczyciela ( Dz U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z póź. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
7) nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
8) nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
2. Oferty osób przystępujących do konkursu powinny zawierać:
1) uzasadnienie przystąpienia do konkursu wraz z koncepcją funkcjonowania i rozwoju szkoły lub placówki;
2) życiorys z opisem przebiegu pracy zawodowej, zawierający w szczególności informację o stażu pracy pedegogicznej – w przypadku nauczyciela lub stażu pracy dydaktycznej – w przypadku nauczyciela akademickiego.
3) akt nadania stopnia nauczyciela mianowanego lub dyplowanego oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego wykształcenia – w przypadku osoby będącej nauczycielem;
4) dyplom skończenia studiów wyższych oraz dokumenty potwierdzające posiadanie wymaganego stażu pracy, wykształcenia i przygotowania zawodowego – w przypadku osoby nie będącej nauczycielem;
5) dyplom ukończenia studiów wyższych lub studiów podyplomowych z zakresu zarządzania albo zaświadczenie o ukończeniu kursu kwlifikacyjnego z zakresu zarządzania oświatą;
6) ocenę pracy, o której mowa w § 1 pkt 4 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 6 maja 2003 r. w sprawie wymagań, jakim powinna odpowiadać osoba zajmująca stanowisko dyrektora oraz inne stanowisko kierownicze w poszczególnych typach szkół i placówek;
7) zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowniczym;
8) oświadczenie, że kandydat nie był karany karą dyscyplinarną, o której mowa w art. 76 ust. 1 Ustawy z dnia 26 stycznia 1982 r. – Karta Nauczyciela ( Dz U z 2006 r. Nr 97, poz. 674, z późn. zm.), oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie dyscyplinarne;
9) oświadczenie, że kandydat nie był karany za przestępstwo popełnione umyślnie oraz nie toczy się przeciwko niemu postępowanie karne;
10) oświadczenie, że kandydat nie był karany zakazem pełnienia funkcji kierowniczych związanych z dysponowaniem środkami publicznymi, o których mowa w art. 31 ust. 1 pkt. 4 Ustawy z dnia 17 grudnia 2004 r. o odpowiedzialności za naruszenie dyscypliny finansów publicznych (Dz. U. z 2005 r. Nr 14, poz. 114, z późn. zm.)
11) oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetważanie swoich danych osobowych zgodnie z Ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych ( Dz U z 2002 r. Nr 101, poz. 926, z póź. zm.) w celu przeprowadzenia konkursu na stanowisku dyrektora
3. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z podanym adresem zwrotnym i dopiskiem „Konkurs na kandydata na stanowisko Dyrektora Szkoły Podstawowej w Nierośnie” w terminie 14 dni od dnia ukazania się ogłoszenia na adres:
Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka (sekretariat)
Konkurs przeprowadzi komisja konkursowa powołana przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.
O terminie i miejscu postępowania konkursowego kandydaci zostaną powiadomieni indywidualnie.Droga w Mościsze

27.05.2009

25 maja 2009 r. zakończona została przebudowa polnej drogi na kolonii Mościcha. Wykonanie nowej drogi o nawierzchni żwirowej wyniosło 10.000,00 zł.Szkolne boiska

27.05.2009

Rozpoczęła się budowa kompleksu boisk szkolnych przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej. Wartość inwestycji wyniesie 1.911.096,69zł, z czego 1/3 tej kwoty pokryta zostanie ze środków Totalizatora Sportowego. Planowane zakończenie inwestycji to listopad 2010 r.


„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”

19.05.2009

W ramach realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej w dniu 28 kwietnia 2009 r. zakończył się 45 godzinny kurs prawa jazdy kat. E dla osób posiadających prawo jazdy kat. C. Kurs trwał w okresie od dnia 2009.03.31 do dnia 2009.04.28 i obejmował 20 godzin zajęć teoretycznych oraz 25 godzin zajęć praktycznych. Kurs ukończyły cztery osoby, które dodatkowo uczestniczyły w godzinnych zajęciach indywidualnych z doradcą zawodowym.
W okresie 02.04.2009 r. – 29.04.2009 r. dziewięciu podopiecznych Ośrodka uczestniczyło w 124 – godzinnym zawodowym kursie kelnera. Kurs zakończony został egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce stwierdzający odbycie powyższego kursu oraz nabycie umiejętności w wykonywaniu zawodu kelnera.
Dnia 12 maja 2009 r. rozpoczął się kurs zawodowy „bukieciarz – florysta”. Kurs obejmuje 116 godzin zajęć. W trakcie zajęć uczestnicy poznają teoretyczne i praktyczne zasady florystyki i bukieciarstwa.
Nagrodzeni w konkursie na najlepszą pracę o Gminie Dąbrowa Białostocka

19.05.2009

W konkursie na najlepszą pracę o Gminie Dąbrowa Białostocka zostały wyróżnione i nagrodzone następujące prace:

1. „Działalność Sióstr Salezjanek w Różanymstoku w latach 1947 - 1954" - praca dyplomowa z historii Kościoła pisana pod kierunkiem s. mgr Brygidy Karwowskiej w Archidiecezjalnym Kolegium Teologicznym przy Papieskim Wydziale Teologicznym w Warszawie, Sekcja św. Jana Chrzciciela - złożona przez s. Cecylię Kazarez.
2. „Mikrotoponimia Ziemi Dąbrowskiej" — praca dyplomowa napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Jana Franciszka Nosowicza na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Filologiczny, Podyplomowe Studium Bibliotekarstwa - złożona przez Ewę Teresę Gieroś.
3. „Imiennictwo Parafii Dąbrowa Białostocka w latach 1920 - 1945" - praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. dr hab. Piotra Wróblewskiego na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Filologii Polskiej - złożona przez Barbarę Horoszko.
4. „Rozpoznanie i wskazanie do ochrony rodzimych cech krajobrazu regionu Dąbrowa Białostocka" - praca inżynierska kierunek leśnictwo napisana pod kierunkiem dr inż. Przemysława Wolskiego Zakład Studiów Krajoznawczych Katedra Architektury Krajobrazu w Szkole Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie, Wydział Leśny - złożona przez Marka Zalewskiego.
5. „Imiennictwo Parafii Różanystok w latach 1920 - 2005" - praca magisterska napisana pod kierunkiem prof. Zenona Leszczyńskiego na Uniwersytecie w Białymstoku, Wydział Filologiczny Filologia Polska – złożona przez Annę Horoszko.

Wręczenie nagród odbędzie się na uroczystej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, która odbędzie się dnia 30 maja 2009 roku o godz. 10.00 w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.Ogłoszenie o przetargu

14.05.2009

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza przetarg ustny na uzyskanie materiałów z rozbiórki budynku mieszkalnego położonego w Zwierzyńcu Wielkim 16A. Więcej szczegółów jest dostępnych tutaj.


Informacja Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego

05.05.2009

Uprzejmie informuję, że zgodnie z ustawą z dnia 16 kwietnia 2004 r, o ochronie przyrody (Dz. U. Nr 92, póz. 880) odszkodowania za szkody wyrządzone przez bobry, wilki, rysie w gospodarstwach rolnych są wypłacane przez Regionalną Dyrekcję Ochrony Środowiska w Białymstoku. Wszystkie informacje dotyczące wypłaty ww. odszkodowań można uzyskać na stronie internetowej: www.rdos.eu w poradniku klienta.
Natomiast odszkodowania za szkody wyrządzone przez łosie w uprawach i płodach rolnych w obwodach łowieckich polnych i obszarach niewchodzących w skład obwodów łowieckich wypłacane są przez Zarząd Województwa Podlaskiego, Szczegółowe informacje w tym zakresie można uzyskać w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego tel. 085 7497463
Informuję ponadto, że zgodnie z ustawą z 3 października 2008 r. (Dz. U. z 2008 r. Nr 199, póz, 1227) o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko oraz Rozporządzenia Ministra Środowiska z dnia 10 listopada 2008 r. w sprawie nadania statutu Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku (Dz. U. z 2008 r. Nr 202, póz. 1251), do zadań Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Białymstoku należy między innymi prowadzenie spraw związanych z opiniowaniem w zakresie ochrony środowiska, następujących dokumentów, opracowywanych przez organy administracji i ustalających ramy dla późniejszej realizacji przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko:
- studiów uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gmin,
- miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego,
- strategii rozwoju regionalnego,
- projektów polityk, strategii, planów lub programów w dziedzinie przemysłu, energetyki, transportu, telekomunikacji, gospodarki wodnej, gospodarki odpadami, leśnictwa, rolnictwa, rybołówstwa, turystyki i wykorzystywania terenu,
- projektów polityk, strategii, planów lub programów, jeżeli ich realizacja może znacząco oddziaływać na obszar Natura 2000. Przekazując powyższe, przejmie proszę o przekazanie ww. informacji w sposób zwyczajowo przyjęty wszystkim zainteresowanym przedmiotową sprawą.

Z UP.WOJEWODY PODLASKIEGO
Marian Brożyna
Dyrektor Wydziału Geodezji


Obchody 218. rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

05.05.2009

W niedzielę 3 maja 2009 r. mieszkańcy gminy Dąbrowa Białostocka uczcili rocznicę uchwalenia Konstytucji 3 Maja. We wszystkich parafiach na terenie gminy miały miejsce uroczyste nabożeństwa. W południe mieszkańcy Dąbrowy spotkali się przy pomniku Poległym i Pomordowanym za Wolność Ojczyzny. Burmistrz Tadeusz Ciszkowski wygłosił okolicznościowe przemówienie. Delegacje instytucji i zakładów pracy złożyły pod pomnikiem wieńce i wiązanki kwiatów. Uroczystość uświetniła obecność pocztów sztandarowych oraz koncert pieśni patriotycznych w wykonaniu chóru „Dąbrowiacy”.


Ogłoszenie o zamówieniu na budowę boisk sportowych w ramach kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012"

30.04.2009

Do Biuletynu Informacji Publicznej zostało dodane ogłoszenie o zamówieniu na budowę boisk sportowych w ramach kompleksu "Moje Boisko - Orlik 2012".


Zawiadomienie Starosty Sokólskiego

30.04.2009

Na podstawie art.49 oraz art. 61 § 1 i 4 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 roku - Kodeks postępowania administracyjnego ( Dz.U. z 2000 roku Nr 98 poz. 1071 ze zm. )zawiadamiam, że z dniem 10 sierpnia 2007r. zostało wszczęte z urzędu postępowanie administracyjne w sprawie aktualizacji użytków gruntowych z aktualizacją gleboznawczej klasyfikacji gruntów położonych w obrębach : Dąbrowa Białostocka, Jasionówka i Małyszówka, gmina Dąbrowa Białostocka.
Na podstawie art. 10 Kodeksu postępowania administracyjnego, zawiadamiam , że w w/w sprawie została zebrana całość dowodów i materiałów na podstawie których zostanie wydana decyzja.
W związku z powyższym zainteresowane strony w terminie 14 dni od daty podania do publicznej wiadomości niniejszego zawiadomienia mogą zapoznać się ze zgromadzonym materiałem dowodowym w Starostwie Powiatowym w Sokółce, Stanowisko Pracy w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Solidarności l , w pokoju nr 39 II piętro w godz. 8°° - 15°°.

Nie zgłoszenie uwag ani żądań w wyżej wymienionym terminie nie
wstrzymuje wydania decyzji.

Z up. starosty
inż. Janusz Kuderewski
Geodeta Powiatowy


Wizyta arcybiskupa

27.04.2009

27 kwietnia 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej gości Jego Ekscelencja Najdostojniejszy Ksiądz Arcybiskup Edward Ozorowski Metropolita Białostocki. Dostojny gość został zapoznany z najistotniejszymi problemami dąbrowskiej gminy, a z okazji wizyty otrzymał pamiątkowy grawerton.


XXIII Sesja Rady Miejskiej

24.04.2009

21 kwietnia 2009 r. obradowała XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Radni przyjęli sprawozdanie Burmistrza z prac organu wykonawczego za I kwartał 2009 roku, a zwłaszcza z wykonania uchwał Rady Miejskiej, uzyskali informację o planowanym funduszu sołeckim na rok 2010, a także przyjęli sprawozdanie z realizacji Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomani za rok 2008. Zatwierdzili sprawozdanie z wykonania budżetu gminy za roik 2008. Udzielili Burmistrzowi absolutorium za 2008 rok. Podjęli uchwały w sprawie:
- udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Sokólskiemu na realizację zadania w zakresie dofinansowania działalności Warsztatów Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej i Sokółce,
- zmian w budżecie gminy na 2009 rok,
- określenia zasad finansowania jednostek pomocniczych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w 2009 roku,
- likwidacji Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej (8 głosów – za, 5 – przeciw, 2 – wstrzymało się),
- utworzenia obwodu głosowania w ZOZ dla przeprowadzenia wyborów do Parlamentu Europejskiego,
- zbycia nieruchomości stanowiącej własność Gminy Dabrowa Białostocka.


Życzenia 200 lat życia

22.04.2009

20 kwietnia 2009 r. pani Wiera Piruta z Dąbrowy Białostockiej (ul. Mickiewicza) obchodziła 105. urodziny. Z tej okazji dostojnej jubilatce życzenia 200 lat życia, zdrowia, wszelkiej pomyślności i błogosławieństwa Bożego złożyli przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej Burmistrz Tadeusz Ciszkowski i Danuta Kowalewska. Jubilatka swój jubileusz spędziła w serdecznej rodzinnej atmosferze.


XXIII Sesja Rady Miejskiej

20.04.2009

XXIII Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 21 kwietnia 2009 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy

20.04.2009

Okręgowy Inspektor Pracy przypomina: Przestrzeganie zasad bezpieczeństwa pracy może ocalić Ci życie!

W czasie niedawno rozpoczętych wiosennych prac polowych doszło do kilku poważnych wypadków z udziałem rolników. W ich wyniku jedna osoba nie żyje, a kilka doznało rozległych obrażeń ciała skutkujących trwałym kalectwem.

Aby zapobiec w przyszłości podobnym wypadkom przy pracy rolniczej, Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku zwraca się z apelem do wszystkich rolników prowadzących wiosenne prace polowe o zwrócenie uwagi na bezpieczeństwo podczas wykonywanych prac.

Należy pamiętać o:
- korzystaniu w czasie prac z maszyn sprawnych technicznie z mechanizmami zabezpieczonymi osłonami,
- wyłączaniu napędu ciągnika przed opuszczeniem jego kabiny,
- zadbaniu o ubranie robocze, które powinno być przylegające do ciała, mieć pozapinane rękawy i poły oraz pozbawione luźnych części tj. troki, ściągacze czy kaptury,
- używaniu w czasie pracy obuwia krytego wiązanego lub zapinanego do wysokości kostki,
- unikaniu pośpiechu w czasie pracy,

Pamiętaj! Praca pod wpływem alkoholu jest niebezpieczna dla życia i zdrowia!

W czasie obsługi widocznego na zdjęciu ciągnika sprzęgniętego z rozrzutnikiem obornika został przejechany 50 rolnik zamieszkały na terenie gminy Lipsk. Do wypadku doszło z powodu:
- używania sprzętu w złym stanie technicznym – brak osłon części ruchomych i niesprawne zabezpieczenie wału napędowego przed spadnięciem z wałka zdawczego,
- niewyłączenia silnika ciągnika przy wysiadaniu,
- używanie niewłaściwego obuwia, które przyczyniło się do upadku poszkodowanego pod ciągnik.


Ogłoszenie

14.04.2009

W dniu 21 kwietnia 2009 r. /wtorek/ w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pok. nr 48 /parter - sala narad/ w godzinach: 8:00-14:00 będzie pełniony dyżur przez pracownika Urzędu Skarbowego w Sokółce.
W trakcie dyżuru będzie możliwość:
- otrzymania wszystkich niezbędnych formularzy PIT (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej),
- uzyskania informacji w zakresie: wypełniania formularzy PIT , czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2008 roku, odliczeń od dochodu, zwrotu części podatku VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych.


DZIAŁAJ LOKALNIE VI

09.04.2009

FUNDACJA SOKÓLSKI FUNDUSZ LOKALNY zaprasza do udziału w Konkursie Grantowym realizowanym w ramach Programu "DZIAŁAJ LOKALNIE VI".
Celem konkursu jest wsparcie projektów, które inicjują współpracę
mieszkańców na rzecz dobra wspólnego. Program prowadzony jest z myślą o organizacjach pozarządowych, lokalnych instytucjach oraz grupach nieformalnych, które podejmują wspólny wysiłek, aby w ich społecznościach żyło się lepiej.
O dotacje w łącznej kwocie 43.000 zł mogą ubiegać się organizacje i grupy nieformalne mające siedzibę na terenie Gmin: Sokółka, Dąbrowa Białostocka, Korycin i Szudziałowo.
Wysokość pojedynczej dotacji może wynieść maksymalnie 6.000 zł.
Termin realizacji projektów: 15 maja - 15 listopada 2009 r.
Termin składania wniosków upływa dnia 5 maja 2009 roku.
Więcej informacji pod adresem: http://www.sfl.org.pl/.


Życzenia

09.04.2009


Zebranie hodowców koni

03.04.2009

25 marca 2009 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyło się zebranie członków Rejonowego Koła Hodowców Koni. W zebraniu wzięło udział 46 hodowców w terenu gmin: Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór Suchowola. Zebrani minutą ciszy uczcili pamięć hodowców, którzy zmarli w ostatnim roku. Honorowymi dyplomami zostali wyróżnieni hodowcy, emerytowani rolnicy: Edward Kopańko, Antoni Chodziutko, Henryk Krahel, Antoni Prytuło, którzy zasłużyli się w hodowli konia rasy sokólskiej. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej poinformował o planowanej na 31 maja br. gminnej wystawie konia sokólskiego. Hodowcy zostali zapoznani przez Kierownika Biura Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku Wiesława Niewińskiego o sprawach związanych z hodowlą konia w roku 2009. Na zakończenie miał miejsce wykład lekarza weterynarii nt. przyczyn występowania kolki u koni.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra

30.03.2009

„Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka”
W dniu 23 marca 2009 roku w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne zorganizowane w zakresie realizowanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Celem spotkanie było zapoznanie uczestników projektu z głównymi założeniami programowymi oraz działaniami zaplanowanymi w ramach projektu.
Projekt skierowany jest do 32 osób:
- w wieku 20 – 54 lata,
- długotrwale bezrobotnych,
- długotrwale korzystających z pomocy społecznej,
- posiadających prawo jazdy kat. C (część beneficjentów)
i realizowany będzie w okresie III – XII 2009 roku.
W ramach aktywnej integracji przewidziane są następujące działania:
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne dla beneficjentów projektu prowadzone przez doradcę zawodowego,
- warsztaty oraz konsultacje indywidualne prowadzone przez psychologa,
- sfinansowanie badań psychologicznych niezbędnych do wykonywania pracy na stanowisku kierowcy,
- zakup karnetów rodzinnych na krytą pływalnię,
- 45-godzinny kurs na prawo jazdy kat. E,
- przeprowadzenie dla 27 osób kursów w 3 modułach szkoleniowych: bukieciarz – florysta, kelner, organizacja przyjęć,
- dwa 40-godzinne kursy przygotowujące do egzaminów zewnętrznych dla otoczenia uczestników projektu, tj. dzieci będących uczniami Szkoły Podstawowej i Gimnazjum.
Powyższe działania mają wyposażyć uczestników projektu w wiedzę i umiejętności dotyczące aktywnego i umiejętnego poszukiwania pracy, współdziałania w zespole, rozwijania umiejętności społecznych, a także asertywnego zachowania.
Podczas trwania projektu beneficjenci projektu wspierani są przez pracowników tut. ośrodka, jak również otrzymują pomoc finansową.

Koordynator projektu
Agnieszka Poważa


Ogłoszenia o przetargu

24.03.2009

BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
ogłasza, że w dniu 2 kwietnia 2009 roku odbędzie się przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości położonych w Harasimowiczach :

• godz. 11,00 II przetarg ustny nieograniczony
na nieruchomość gruntową ozn. nr geod. 197 o pow. 1,38 ha zabudowaną budynkiem szkolnym murowanym piętrowym, o powierzchni użytkowej 475,0 m2 w tym: część mieszkalna - 3 lokale mieszkalne o pow. 102,4 m2 oraz budynkami gospodarczymi o pow. zabudowy 40,8 m2 i 104,4 m2. Nieruchomość stanowi własność Gminy Dąbrowa Białostocka na podstawie księgi wieczystej KW 24889 prowadzonej przez Sąd Rejonowy w Sokółce.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 93.500,00 złotych
Wysokość wadium - 8.000,00 złotych

>Do ogłoszenia<


• godz. 11,30 przetarg ustny nieograniczony
na nieruchomość gruntową ozn. nr geod. 197/1 o pow. 0,10 ha / RIVa/. Nieruchomość posiada księgę wieczystą KW 24889 prowadzoną przez Sąd Rejonowy w Sokółce.
Nieruchomość jest wolna od obciążeń i nie jest przedmiotem zobowiązań.
Cena wywoławcza wynosi 6.860,00 złotych + 22 % VAT
Wysokość wadium - 700,00 złotych

>Do ogłoszenia<

.


PIT-y

17.03.2009

17 marca 2009 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej pełnił dyżur pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce. W trakcie dyżuru była możliwość otrzymania wszystkich niezbędnych formularzy PIT (dla osób fizycznych nie prowadzących działalności gospodarczej) oraz uzyskania informacji w zakresie:
- wypełniania formularzy PIT , czyli zeznań dotyczących dochodów osiągniętych w 2008 roku;
- odliczeń od dochodu;
- zwrotu części podatku VAT w związku z zakupem materiałów budowlanych.


Wnioski o płatności bezpośrednie

17.03.2009

Od 16 marca 2009 r. Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej uruchomił punkt pomocy dla rolników w sprawie wypełniania wniosków o płatności bezpośrednie. Punkt będzie czynny w godzinach pracy Urzędu w pokoju nr 48 (parter) do połowy czerwca 2009 r.


Szkolenie dla rolników

16.03.2009

13 marca 2009 r. o godz. 10.00 w kinie „Lotos” w Dąbrowie Białostockiej odbyło się szkolenie rolników z gminy Dąbrowa Białostocka. Tematyka szkolenia dotyczyła płatności bezpośrednich na rok 2009, wymogów wzajemnej zgodności, PROW 2007-2013, rozliczenia gospodarstw niskotowarowych z celu pośredniego po uzyskaniu trzeciej płatności, kredytów preferencyjnych, stonki kukurydzianej.


Konkurs na najlepsze prace poświęcone Gminie Dąbrowa Białostocka

13.03.2009

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza konkurs na najlepsze prace poświęcone Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin konkursu wraz z formularzem zgłoszeniowym dostępny jest tutaj.
W regulaminie konkursu zaszła zmiana. Uchylono punkt: "W konkursie mogą brać udział prace obronione lub wydane w ciągu 2 lat poprzedzających termin zgłoszenia."
Prace mające wziąć udział w danej edycji konkursu winny być zgłaszane do końca kwietnia. Zapraszamy do uczestnictwa w konkursie.


Ogłoszenie

12.03.2009

"Przed Sądem Rejonowym w Sokółce, pod sygnaturą I Ns 528/08 toczy się postępowanie w sprawie z wniosku Gminy Dąbrowa Białostocka o stwierdzenie nabycia spadku po Weronice Szewczyk, córce Jana i Pauliny, urodzonej l czerwca 1903 r. we wsi Cieśnisk, zmarłej 17.11.1998 r. we wsi Mościcha i tam ostatnio stale zamieszkałej, w skład spadku po spadkodawczyni wchodzi prawo własności nieruchomości gruntowej o powierzchni 0,51 ha.
Sąd wzywa spadkobierców Weroniki Szewczyk, by w terminie sześciu miesięcy od daty ogłoszenia zgłosili się i udowodnili nabycie spadku, gdyż w przeciwnym razie mogą zostać pominięci w postanowieniu o stwierdzenie nabycia spadku."


Komunikat Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

12.03.2009

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, że od dnia 1 listopada 2009 r., osoby ubiegające się o jednorazową zapomogę z tytułu urodzenia się dziecka, jak również o dodatek do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka, zobligowane będą do przedłożenia zaświadczenia lekarskiego potwierdzającego fakt, pozostawania przez matkę dziecka pod opieką lekarską przez okres co najmniej od 10 tygodnia ciąży do porodu.

Minister właściwy do spraw zdrowia, w porozumieniu z ministrem właściwym do spraw zabezpieczenia społecznego, określi, w drodze rozporządzenia, formę opieki medycznej oraz wzór wymaganego zaświadczenia.

Powyższy warunek nie dotyczy opiekunów prawnych dziecka i osób, które wystąpiły do sądu o przysposobienie dziecka. Wymóg ten nie dotyczy także osób, które złożą wnioski o ustalenie prawa do jednorazowej zapomogi z tytułu urodzenia się dziecka lub dodatku do zasiłku rodzinnego z tytułu urodzenia dziecka przed 1 listopada 2009 r.

Opisane zmiany wynikają z art. 7 i 18 ustawy z dnia 6 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy - Kodeks pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 31 grudnia 2008 r., Nr 237, poz. 1654).


XXI Sesja Rady Miejskiej

11.03.2009

10 marca 2009 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyła się XXI Sesja Rady Miejskiej. W czasie obrad zostały wręczone Stypendia Edukacyjne Burmistrza Dąbrowy Białostockiej (wykaz uczniów nagrodzonych – tutaj), przedstawiciele sołectwa Bagny odebrali nagrodę za zajęcie I miejsca w województwie podlaskim w konkursie „Inicjatywa sołecka roku 2008”, Zofia Sutuła z ODR w Sokółce przedstawiła możliwości ubiegania się przez rolników o środki unijne, Bartłomiej Królik z PIP w Białymstoku zaprezentował dane dotyczące wypadków podlaskim rolnictwie w roku 2008 oraz sposoby zapobiegania nieszczęśliwym wypadkom w rolnictwie.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115