Najnowsze wiadomości

Konkurs ofert z zakresu wychowania fizycznego i sportu

02.03.2009

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza otwarte konkursy ofert na realizację zadań publicznych w formie wspierania wykonania zadań w zakresie:

1. Prowadzenie zorganizowanych i systematycznych działań w zakresie wychowania fizycznego i sportu, organizowanie organizowania współzawodnictwa sportowego i udziału w takim współzawodnictwie
2. Integracja osób niepełnosprawnych, organizowanie imprez integracyjnych dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnej o zasięgu lokalnym, prowadzenie zajęć w świetlicy rehabilitacyjnej.

Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania:
1 . - 10.000,00 zł.,
2. - 15.000,00 zł.
Oferty należy składać w terminie do 3 kwietnia 2009 roku do godz. 15.00 w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Bliższe informacje oraz wzory wniosków można uzyskać w Urzędzie Miejski w Dąbrowie Białostockiej, tel. (0-85)7121100 w. 14, 25 oraz na stronie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej http://epodlasie.wipb.pl/biptest/um_dabrowa.


Konkurs wiedzy ppoż.

02.03.2009

26 lutego 2009 r. odbyły się eliminacje gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pod hasłem „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W konkursie wzięło udział 15 uczniów ze szkół podstawowych i 15 uczniów z gimnazjów. Najlepsza trójka z każdej kategorii wiekowej została zakwalifikowana do eliminacji powiatowych.
Wyniki rywalizacji w poszczególnych kategoriach:
A) szkoły podstawowe:
1. Kamil Kiejko - SP w Różanymstoku
2. Alicja Abramowicz - SP w Różanymstoku
3. Karol Skibicki - SP w Zwierzyńcu Wielkim
4. Amanda Danilewicz - SP w Nierośnie
5. Dawid Kopańko - SP w Zwierzyńcu Wielki
6. Robert Marcińczyk - SP w Kamiennej Nowej

B) gimnazja
1. Katarzyna Snarska - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
2. Justyna Pigiel - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
3. Jakub Boruch - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
4. Hubert Kalinowski - Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
5. Mateusz Adaszczyk - Gimnazjum w Różanymstoku
6. Gabriela Hukałowicz - Gimnazjum w Różanymstoku

Wszyscy uczestnicy turnieju otrzymali pamiątkowe nagrody i dyplomy.


Badania mammograficzne

13.02.2009

Wydział Zdrowia, Opieki Społecznej i Spraw Obywatelskich Starostwa Powiatowego w Sokółce uprzejmie informuje, że w terminie 8 – 9 marca 2009r. w Dąbrowie Białostockiej będą wykonywane bezpłatne badania mammograficzne dla kobiet w wieku 50 – 69 lat (pełne roczniki), które nie wykonały badania w ciągu ostatnich 2 lat oraz kobiet, które w roku 2008 otrzymały wskazanie do wykonania badania po upływie 12 miesięcy.
Rejestracja na badania mammograficzne odbywa się telefonicznie w Przychodni Profilaktyki i Diagnostyki Obrazowej T. N. N. w Białymstoku pod nr (085) 6760332, (085) 6761322. rejestrując się należy podać numer PESEL.


Informacja z rozstrzygnięcia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

12.02.2009

Informacja z rozstrzygnięcia konkursu projektów na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu kwalifikowanego na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka jest dostępna tutaj.


Obwieszczenie o licytacji nieruchomości

05.02.2009

Komornik Sądowy przy Sądzie Rejonowym w Sokółce na podstawie art. 953 kpc podaje do publicznej wiadomości, że: w dniu 26-02-2009 o godz. 09:30 w budynku Sądu Rejonowego w Sokółce mającego siedzibę przy ul.Marszałka J.Piłsudskiego 7 w sali nr III, odbędzie się pierwsza licytacja nieruchomości stanowiących:
1) Nieruchomość składająca się z działek będących w użytkowaniu wieczystym ozn.nr 106/24, 106/26,106/28 o łącznej powierzchni 0,6577 ha zabudowanych byłym zakładem mięsnym. Elementami składowymi nieruchomości jest: budynek zakładu mięsnego, budynek gospodarczo-garażowy, portiernia i dojazdy (powierzchnia betonowa i polbruk), ogrodzenie posesji (stalowe, siatka i polbruk) na fundamencie z bloczków silikatowych. Obiekt został wybudowany w latach 1993-94 i następnie rozbudowywany, od 4 lat wyłączony z użytkowania, obiekt niestrzeżony, znacznie zdewastowany
położona: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul. 11-go Listopada 24 dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgi wieczyste o numerach KW 17597 (działka nr 106/24), KW 20850 (działka 106/26) i KW 27729 (działka 106/28).
W dziale II Ksiąg Wieczystych nr KW 17597 i KW 27729 jako właściciel gruntu wpisana jest Gmina Dąbrowa Białostocka oraz użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków stanowiących odrębną nieruchomość wpisane jest Przetwórstwo Mięsne "Anhed" Sp.z.o.o w Dąbrowie Białostockiej, natomiast w KW 20850 jako użytkownicy wieczyści dodatkowo wpisani są Andrzej i Małgorzata Szestowiccy w 1/2 części oraz Henryk i Irena Szestowiccy w 1/2 części
SUMA OSZACOWANIA - 540 400,00zł CENA WYWOŁANIA - 405 300,00zł

2) Nieruchomość składająca się z działki będącej w użytkowaniu wieczystym do dnia 06.04.2088r. ozn.nr 361/2 o powierzchni 0,0254 ha zabudowana budynkiem sklepu mięsnego-parterowy jako segment budynku handlowego. Obiekt został wybudowany w 1999r. od 3 lat wyłączony z użytkowania.
położona: 16-200 Dąbrowa Białostocka, ul.Obwodowa, dla której IV Wydział Ksiąg Wieczystych Sąd Rejonowy w Sokółce prowadzi księgę wieczystą nr KW 17663.
W dziale II tej księgi jako właściciel gruntu pisanajest Gmina Dąbrowa Białostocka oraz użytkownik wieczysty gruntu i właściciel budynków stanowiących odrębną nieruchomość wpisane jest Przetwórstwo Mięsne "Anhed"
Spółka z.o.o w Dąbrowie Białostockiej.
SUMA OSZACOWANIA - 78 400,00zł CENA WYWOŁANIA - 58 800,00zł

Cena wywołania jest równa 3/4 sumy oszacowania nieruchomości.
Licytant przystępujący do przetargu powinien złożyć rękojmie w wysokości jednej dziesiątej sumy oszacowania
poszczególnych nieruchomości. Rękojmię można uiścić także na konto komornika:
Powszechna Kas a Oszczędności Bank Polski SA O. Regionalny w Białymstoku 59102013320000110200373407
Zgodnie z przepisem art. 976 § l kpc w przetargu nie mogą uczestniczyć osoby, które mogą nabyć nieruchomość tylko za zezwoleniem organu państwowego, a zezwolenia tego nie przedstawiły oraz inne osoby wymienione w tym artykule. Prawa osób trzecich nie będą przeszkodą do licytacji i przysądzenia własności na rzecz nabywcy bez zastrzeżeń, jeżeli osoby te przed rozpoczęciem przetargu nie złożą dowodu, że wniosły powództwo o zwolnienie nieruchomości lub przedmiotów razem z nią zajętych od egzekucji i uzyskały w tym zakresie orzeczenie wstrzymujące egzekucję. Użytkowanie, służebności i prawa dożywotnika, jeżeli nie są ujawnione w księdze wieczystej lub przez złożenie dokumentu do zbioru dokumentów i nie zostaną zgłoszone najpóźniej na trzy dni przed rozpoczęciem licytacji, nie będą uwzględnione w dalszym toku egzekucji i wygasną z chwilą uprawomocnienia się postanowienia o przysądzeniu własności.


Ogłoszenie o przetargu na opracowanie dokumentacji na budowę przydomowych oczyszczalni ścieków

04.02.2009

Załączniki do ogłoszenia uzupełniono o odpowiedzi na pytania. Zamieszczono wniesiony protest, jak również jego rozstrzygnięcie.


Bagny najlepszym sołectwem województwa podlaskiego

04.02.2009

2 lutego 2009 r. w Urzędzie Wojewódzkim w Białymstoku miało miejsce podsumowanie konkursu „Inicjatywa Sołecka Roku 2008”. Do konkursu zgłoszonych było 57 sołectw ze wszystkich powiatów województwa podlaskiego. Kapituła konkursu przyznała I miejsce i 5 wyróżnień. Najlepszym sołectwem okazała się wieś Bagny z naszej gminy.


XX Sesja Rady Miejskiej

04.02.2009

27 stycznia 2009 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XX Sesji. Radni wysłuchali sprawozdania Burmistrza z prac organu wykonawczego za IV kwartał 2008 r. Zostali zapoznani z zasadami zimowego utrzymania dróg oraz zasadami funkcjonowania oświetlenia. Podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie Gminy, udzielenia dotacji dla SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, ustalenia zasad wynagradzania dla pracowników MOPS oraz dla pracowników zatrudnionych w jednostkach działających w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami), zmiany uchwały dotyczącej wspierania sportu kwalifikowanego, zamiaru likwidacji Przedszkola Samorządowego w Różanymstoku i Szkoły Podstawowej w Kamiennej Nowej, wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty przy sprzedaży dwóch lokali mieszkalnych, zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy, programu Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi, ustalenia ceny wody i ścieków na terenie Gminy, przystąpienia Gminy Dąbrowa Białostocka do Lokalnej Grupy Działania „Fundacja Biebrzańska”.
W drugiej części Sesji miała miejsce uroczystość podpisania Porozumienia dotyczącego partnerskiej współpracy pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka (Rzeczpospolita Polska) a Samorządem Kalwarii (Republika Litwy) (tekst porozumienia – tutaj). W czasie uroczystości wystąpił z programem kolędniczym zespół folklorystyczny „Dębina”.


XX Sesja Rady Miejskiej

22.01.2009

XX Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 27 stycznia 2009 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10.00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Sprzedaż budynku szkoły w Zwierzyńcu Wielkim

19.01.2009

16 stycznia 2009 r. odbył się przetarg ustny nieograniczony na nieruchomość gruntową w Zwierzyńcu Wielkim nr 124/2 o pow.0,2900 ha zabudowaną budynkiem szkolnym drewnianym, z 3 lokalami mieszkalnymi, o powierzchni użytkowej 453,9 m2 W wyniku przetargu nieruchomość została sprzedana za kwotę 35350,00 zł.


Publikacje M-GOK

14.01.2009

Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej wydał kalendarz Dąbrowski na rok 2009 oraz nową widokówkę dąbrowską, na której można wysyłać życzenia znajomym w kraju i za granicą.


Finał XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.01.2009

11 stycznia 2009 r. miał miejsce, również na terenie naszej gminy, Finał XVII Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. 18 wolontariuszy kwestowało na ulicach Dąbrowy Białostockiej i w Różanymstoku. W kinie „Lotos” miały miejsce występy dąbrowskich dzieci i młodzieży oraz licytacja gadżetów. W sumie tego dnia został ustanowiony rekord dotychczasowych orkiestrowych zbiórek pieniędzy. Hojność mieszkańców gminy wyniosła – 8.129,00 zł.


Spotkanie z św. Mikołajem

14.01.2009

10 stycznia 2008 r. w kinie „Lotos” odbyła się impreza choinkowo-integracyjna ph. „I TY możesz zostać św. Mikołajem” Licznie zgromadzone dzieci i ich rodzice obejrzeli przedstawienie lalkowe pt. „Królowa śniegu”. Po przedstawieniu przybył św. Mikołaj, który wręczył paczki świąteczne 220 dzieciom.


Nowa droga na koloniach Wroczyńszczyzna-Bagny

12.01.2009

8 stycznia 2009 r. miał miejsce. oficjalny odbiór wyremontowanej rolniczej drogi dojazdowej Wroczyńszczyzna-Bagny, na której prace zostały sfinansowane przez Terenowy Fundusz Ochrony Gruntów oraz budżet gminy Dąbrowa Białostocka. W odbiorze uczestniczył członek Zarządu Województwa Podlaskiego Mieczysław Baszko oraz miejscowi sołtysi, radny, przedstawiciele Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, a także mieszkańcy, którym ma służyć wyremontowana droga.


Początek 2009 r.

12.01.2009

Pierwsze dni 2009 r. na terenie gminy Dąbrowa Białostocka to mrozy poniżej 20°C oraz opady śniegu utrudniające komunikację.


Sesja

07.01.2009

30 grudnia 2008 r. obradowała XIX sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Głównym punktem obrad było uchwalenie budżetu gminy na 2009 r. Radni budżet uchwalili jednogłośnie. W czasie obrad uhonorowani zostali dyplomem i pucharem strażacy z OSP w Reszkowcach za zajęcie III miejsca w województwie podlaskim pod względem ilości oddanej krwi w ramach honorowego krwiodawstwa. W drugiej części obrad odbyło się spotkanie opłatkowe. Zebranym życzenia złożyli Przewodniczący Rady Miejskiej Antoni Hrynkiewicz, Wicestarosta Sokółski Celina Waszkiewicz, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej w Dąbrowie Białostockiej ks. prałat Wacław Lewkowicz, proboszcz Parafii rzymskokatolickiej w Różanymstoku ks. Sławomir Goworek, proboszcz Parafii prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej ks. Mikołaj Dejneko. Uroczystość uświetnił występ chóru Parafii p.w. Św. Stanisława B.i M. w Dąbrowie Białostockiej, który zaśpiewał kolędy. Na zakończenie zebrani przełamali się opłatkiem życząc sobie nawzajem wszystkiego najlepszego i szczęśliwego Nowego Roku 2009.Podpisanie umowy nt. budowy parku wiatrowego

07.01.2009

30 grudnia 2008 r. została podpisana umowa o współpracy w sprawie budowy parku wiatrowego na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. W imieniu Gminy Dąbrowa Białostocka umowę podpisał Burmistrz Tadeusz Ciszkowski, natomiast w imieniu inwestora – Contino Polska sp. z o.o., umowę podpisali Bernhard Mitrenga oraz Jacek Kopczyński (tekst umowy tutaj).


Zakończenie projektu MOPS

07.01.2009

W dniu 16 grudnia 2008 roku w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyła się konferencja podsumowująca realizowany przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej projekt systemowy współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod tytułem: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Konferencja poświęcona była zapoznaniu uczestników ze zrealizowanymi działaniami, osiągniętymi rezultatami projektu oraz wymianie doświadczeń na gruncie poruszania się po Europejskim Funduszu Społecznym. W trakcie spotkania dziesięciu uczestnikom projektu przekazano zaświadczenia potwierdzające ukończenie poszczególnych modułów szkoleniowych zorganizowanych w ramach aktywnej integracji.


Remont drogi żwirowej w Reszkowcach

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończony został remont drogi żwirowej na koloniach wsi Reszkowce. W prace remontowe zaangażowali się mieszkańcy kupując we własnym zakresie piasek i żwir do prac remontowych. Wykonana droga ma długość 1100 mb, wartość zadania wyniosła 38.650,00 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Kanalizacja i wodociąg w ul. Przytorowej.

24.12.2008

23.12.2008 r. odebrany został wodociąg i kanalizacja w ul. Przytorowej w Dąbrowie Białostockiej. 7 gospodarstw domowych może swobodnie korzystać z dobrodziejstw związanych z wodociągiem i kanalizacją. Wartość inwestycji wyniosła 170.938,00 zł a jej wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Żwirowa droga dojazdowa

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończone zostały prace przy remoncie drogi podjazdowej do zabudowań kolonijnych we wsi Łozowo. Wykonana droga ma długość 500 mb, wartość zadania wyniosła 15.372,00 zł, a jej wykonawcą była firma Usługi Transportowo-Sprzętowe Tadeusz Radkiewicz Dąbrowa Białostocka.


Remont drogi żwirowej w Kamiennej Nowej

24.12.2008

23.12.2008 r. zakończony został remont drogi żwirowej we wsi Kamienna Nowa. Wykonana droga ma długość 1500 mb, wartość zadania wyniosła 67.466,00 zł, a jej wykonawcą była firma Przedsiębiorstwo TRANS-HAN Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz Sokółka.


Oświetlona bazylika w Różanystoku

24.12.2008

22.12.2008 r. zakończone zostały prace związane z oświetleniem bazyliki w Różanymstoku. Obiekt ten, wraz z całym Różanymstokiem, stanowi jedno z bardziej znanych miejsc turystycznych Podlasia. Jest również miejscem kultu maryjnego, które corocznie odwiedza kilkadziesiąt tysięcy pielgrzymów. Nowe oświetlenie ma za zadanie podkreślić, w porze nocnej, walory architektoniczne świątyni. Zadanie kosztowało 78.556,00 tys. zł, a wykonawcą prac był ESCO PROJEKT Roman Dębowski Marki k. Warszawy.


Nowa droga na koloniach Wroczyńszczyzny

24.12.2008

22 grudnia 2008 r. zakończona została przebudowa drogi na koloniach wsi Wroczyńszczyzna. Dotychczasowa nawierzchnia gruntowa była w bardzo złym stanie. Obecna droga jest droga żwirową pozwalającą na wygodną jazdę pojazdów. Wykonana droga ma długość 1025 mb, wartość zadania wyniosła 98.504,00 zł (z czego 60 tys. zł. pochodzi z Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego z funduszu rekultywacji dróg), a jej wykonawcą była firma P-U-H „SOFIX” Stanisław Sofiński Suwałki.


Życzenia świąteczne

24.12.2008

Niech magiczna noc Wigilijnego Wieczoru

Przyniesie Państwu spokój i radość

Niech każda chwila Świąt Bożego Narodzenia

Żyje własnym pięknem,

A Nowy Rok obdaruje Państwa

Spokojem ducha i wewnętrzną siłą

 

Najpiękniejszych świąt Bożego Narodzenia

Życzą mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka

 

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej           Przewodniczący Rady Miejskiej

         Tadeusz Ciszkowski                         Antoni Hrynkiewicz

Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym

18.12.2008

Powiatowy Zarządu Dróg w Sokółce, ul. Torowa 12, 16-100 Sokółka ogłasza przetarg nieograniczony na: Sprzedaż drzew "na pniu" rosnących w pasie drogowym. Ogłoszenie jest dostępne w załączeniu.


Zaułek Mickiewicza

17.12.2008

15 grudnia 2008 r. zakończony został remont jednego z zaułków ul. Mickiewicza w Dąbrowie Białostockiej. Dotychczasowy stan drogi w zasadniczy sposób utrudniał mieszkańcom komunikację. Samochody miały trudności z wjazdami w poszczególne podwórka. Wjazdy na posesje, które powstawały w przeszłości, były na różnych poziomach w stosunku do drogi. Zaułek został utwardzony polbrukiem. Powierzchnia utwardzonej drogi wyniosła 436 m², wartość zadania wyniosła 95.998,00 zł, a wykonawcą była firma BRUKPOL Szymczyk Krzysztof Szuszalewo.


Nowa żwirówka w Brzozowie Koloni

17.12.2008

15 grudnia 2008 r. została wyremontowana droga żwirowa we wsi Brzozowo Kolonie. Dotychczasowa jezdnia drogi była wyboista i utrudniała ruch pojazdów, szczególnie w okresie opadów atmosferycznych. Droga łączy Brzozowo Kolonie z Jasionówką koloniami. Remont drogi wykonano na długości 1650 mb, wartość zadania wyniosła 35.356,00 zł, a jej wykonawcą była firma P.U.H. KAMPOL Barbara Szymczyk Dąbrowa Białostocka.


Parking przy szkole

17.12.2008

12 grudnia 2008 r. zakończył się remont parkingu i ogrodzenia przy Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej. Plac został utwardzony polbrukiem (877 m²) i ogrodzony płotem (101 mb). Wartość zadania wyniosła 170.967,00 zł, a wykonawcą była firma Zakład Murarski Sp. J. Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel Rowińska Dąbrowa Białostocka.


Bezpieczniejszy przejazd kolejowy

16.12.2008

12 grudnia 2008 r. zakończony został remont drogi w Kamiennej Nowej prowadzącej przez przejazd kolejowy pomiędzy stacją kolejową Kamienna Nowa w wsią. Przejazd ten dotychczas był bardzo niewygodny dla przejeżdżających pojazdów, szczególnie dla autobusów oraz ciągników z sianem lub drewnem. Przebudowa tej drogi pozwoli na znacznie bezpieczniejsze pokonywanie przejazdu kolejowego. Inwestorem zadania był Powiatowy Zarząd Dróg w Sokółce. Wartość zadania wyniosła 92.700,00 tys. zł (z czego 50% dofinansowała Gmina Dąbrowa Białostocka). Wykonawcą inwestycji było Przedsiębiorstwo TRANS-HAN Roboty Ziemne i Drogowe Wojciech Czaplejewicz Sokółka.
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115