Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników

29.01.2008

Informacja w formie pliku dostępna jest w załączeniu.


Apel Wojewody Podlaskiego

23.01.2008

W załączeniu znajduje się apel Wojewody Podlaskiego w sprawie przekazywania 1% ze swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

11.01.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 08.01.2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.


Spotkanie w sprawie przejazdu kolejowego

11.01.2008

11 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie w sprawie przejazdu kolejowego na drodze Dąbrowa-Lipsk, który dokładnie miesiąc wcześniej był miejsce tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęły trzy osiemnastoletnie mieszkanki naszej gminy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Komendy Wojewódzkiej Policji, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, którzy równiej dokonali wizji lokalnej przejazdu. Zebrani zdecydowali, że w trybie natychmiastowym zostanie ograniczona szybkość pociągów na tym odcinku do 50 km/h, na drodze zostanie ustawione dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze, zebrana zostanie część skarpy po prawej stronie jadąc w kierunku Lipska w celu poprawienia kąta widoczności. Podpisano również intencyjne porozumienie co do wspólnego finansowania budowy pełnego zabezpieczenia przejazdu (oznakowanie świetlne i dźwiękowe, półrogatka, oświetlenie przejazdu i poprawa jego nawierzchni). Zadanie możliwe będzie do wykonania w latach 2009-2010, a jego szacunkowa wartość wyniesie ok. 1 mln zł.


Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 07.01.2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka.


Pożar w Łozowie

07.01.2008

7 stycznia 2008 r. o godzinie 3 w nocy spłonął drewniany dom mieszkalny Państwa Sepko na kolonii Łozowo. Gospodarze utracili wszystkie sprzęty domowe i ubrania.


Szkolenie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego

07.01.2008

W dniu 04 stycznia 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbywały się szkolenia prowadzone przez ekspertów z konsorcjum w składzie AGROEXPERT Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego. Szkolenia realizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Priorytet – „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”, Działanie 1.3. „Szkolenia”.XI sesja Rady Miejskiej

03.01.2008

28 grudnia 2007 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XI sesji. Na początku radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. W kolejnym punkcie obrad omawiali budżet gminy na rok 2008. W celu zapoznania się z problemami proceduralnymi związanymi z uchwaleniem budżetu radni ogłosili 15-minutową przerwę. Po powrocie na salę obrad przyjęli budżet gminy na 2008 rok, dokonali zmian w budżecie roku 2007, zatwierdzili wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007, uchwalili szczegółowe zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W następnym punkcie Burmistrz przedstawił informację o perspektywie istnienia placówek oświatowo-wychowaczych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Następnie radni przyjęli plany pracy Komisji Rady i Rady Miejskiej na rok 2008. Sesja została zakończona interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami na nie.


Informacja dla rolników produkujących ziemniaki

27.12.2007

W załączeniu dostępna jest informacja o możliwości współpracy w zakresie produkcji i dostawy ziemniaków z przeznaczeniem na produkcję skrobi.
- Plik 1
- Plik 2


Co powinniśmy wiedzieć o ptasiej grypie

27.12.2007

Plik dostępny jest w załączeniu - ptasia_grypa.jpg


Życzenia świąteczne

21.12.2007

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!

W radosnym oczekiwaniu narodzenia
Bożego Dzieciątka
życzymy, by nadchodzące święta były
czasem radości ze spotkania z najbliższymi, wybaczenia wzajemnych krzywd i nadziei na lepsze jutro.
Przed nami Nowy Rok 2008.
Niech przyniesie spełnienie wszystkich marzeń.
Oby był rokiem, w którym każdy mieszkaniec
Gminy Dąbrowa Białostocka odnajdzie to, co dla niego jest cenne: miłość, zdrowie, szczęście rodzinne, pracę, sąsiedzką życzliwość i zrozumienie.Burmistrz
Dąbrowy Białostockiej
Tadeusz Ciszkowski

oraz

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
Antoni HrynkiewiczX sesja Rady Miejskiej

18.12.2007

19 grudnia 2007 r. miała miejsce X „Opłatkowa” Sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczął przewodniczący rady, który złożył kondolencje rodzinom tragicznie zmarłych trzech 18-letnich uczennic miejscowego liceum, oraz poprosił zebranych o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.
Przy zatwierdzeniu porządku obrad radni zdecydowali o zdjęciu z porządku uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka. Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. W kolejnym punkcie obrad zostały przyjęte uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007, zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, udzielenia dotacji Powiatowi Sokólskiemu na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, zmiany uchwały w sprawie zasad trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, obwodu Szkoły Podstawowej w Suchodolinie. W punkcie interpelacji i zapytań radni podnieśli szereg kwestii dotyczących ich obwodów, jak również całej gminy. Na pytania odpowiedział burmistrz. W wolnych wnioskach sołtys wsi Podbagny podziękował władzom gminnym za wykonanie wodociągu w jego wsi. Kierownik WTZ zapoznał zebranych z funkcjonowaniem warsztatu jak również zasadami finansowania tej placówki w roku 2008. Przedstawiciele urzędu miejskiego poinformowali zebranych o konieczności złożenia, do Powiatowego Lekarza Weterynarii, oświadczenia w sprawie higieny produkowanych pasz do końca 2007 r., oraz o obowiązku złożenia w UM wniosku o nowy dowód osobisty, również do końca 2007 r.
W części „Opłatkowej” burmistrz i kierownik MOPS podziękowali panu Ryszardowi Chudeckiemu za pomoc przy transporcie, z Białegostoku do Dąbrowy Białostockiej, żywności dla osób potrzebujących. Uroczystą część sesji uświetnił koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku. Po nim burmistrz i przewodniczący rady złożyli zebranym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Ks. proboszcz Wacław Lewkowicz odmówił modlitwę, przekazał zebranym życzenia i zachęcił do wspólnego odśpiewania kolędy, co też uczyniono. Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112