Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie dla rolników z terenu gminy

07.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że dnia 21.01.2008r. została zawarta umowa z "Struga" S.A. na usuwanie, odbiór i unieszkodliwianie padłych zwierząt z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, z której wynikają następujące stawki opłat:

Producent rolny ryczałtowy:
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - bezpłatnie
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 43,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 13,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 13,08 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 7,19 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 3,26 zł, - szt. do 20 kg - 0,65 zł,

Producent rolny - płatnik VAT
przeżuwacze i konie
- bydło pow. 24 m-cy oraz owce i kozy pow. 18 m-cy - 18,85' zł,
- bydło pomiędzy 12 - 24 m-cem oraz konie pow. 12 m-ca życia - 59,58 zł, - bydło i konie poniżej 12 m-cy oraz kozy i owce poniżej 18 m-cy - 23,08 zł,

trzoda chlewna
- szt. pow. 110 kg - 22,29 zł,
- szt. pomiędzy 50 - 110 kg - 12,26 zł, - szt. pomiędzy 20 - 50 kg - 5,57 zł, - szt. do 20 kg - 1,11 zł.

Odbiór padłych zwierząt ftrma gwarantuje w ciągu 24 godz. od zgłoszenia, odbiór odpadów natępować będzie na podstawie zgłoszenia telefonicznego pod numer tel. 602 728 987.


Artykuł z gazety "Chłopska Droga"

07.02.2008

Zapraszamy do zapoznania się z artykułem "Oskubani z ONW" z gazety rolniczej "Chłopska Droga".
- Oskubani z ONW


Zbiórka zużytego sprzętu oraz baterii

04.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż prowadzona jest zbiórka zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, sprzętu gospodarstwa domowego, baterii, świetlówek (problemowych) i akumulatorów.
Zbiórka jest nieodpłatna. Sprzęt jest odbierany na terenie zakładu PGKiM przy ul. Gen. Sulika 1 w każdy dzień roboczy od godz 8:00 do 14:00.
Ponadto prowadzona jest nieodpłatna zbiórka zużytych baterii. Baterie można składować w specjalnie przeznaczonych do tego celu pojemnikach, które znajdują się w Liceum Ogólnokształcącym w Dąbrowie Białostockiej, Przedszkolu w Dąbrowie Białostockiej, szkołach podstawowych i gimnazjach na terenie gminy Dąbrowa Białostocka, oraz na parterze Urzędu Miejskiego.


Akcje pobierania krwi

04.02.2008

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż Regionalne Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa w Białymstoku będzie prowadziło w 2008 roku akcje pobierania krwi na terenie naszej gminy.
Specjalistyczny ambulans będzie ustawiony na placu przed kinem „Lotos” w każdy pierwszy pracujący wtorek miesiąca (najbliższy termin to 02.12). Prosimy mieszkańców gminy o oddawanie krwi.


Ogłoszenie o przetargu - dzierżawa działek w Dąbrowie Białostockiej /Kalno/

04.02.2008

Urząd Miejski informuje, iż w BIPie zostało umieszczone ogłoszenie o przetargu - dzierżawa działek w Dąbrowie Białostockiej /Kalno/.


XII sesja Rady Miejskiej

29.01.2008

29 stycznia 2008 radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XII sesji. Po czynnościach proceduralnych Burmistrz przedstawił sprawozdanie z prac organu wykonawczego, a w szczególności z realizacji uchwał Rady za IV kwartał 2007 roku. Następnie radni zostali zapoznani z zasadami zimowego utrzymania dróg na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Kolejnym punktem obrad było przyjęcie uchwał w następujących sprawach:
a) udzielenia przedsiębiorcom pomocy regionalnej na wspieranie nowych inwestycji lub tworzenie nowych miejsc pracy związanych z nową inwestycją, w formie zwolnienia z podatku od nieruchomości na lata 2008 – 2013,
b) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników samorządowych zatrudnionych w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej,
c) ustalenia najniższego wynagrodzenia zasadniczego w pierwszej kategorii zaszeregowania oraz wartości jednego punktu w złotych dla poszczególnych kategorii zaszeregowania dla pracowników zatrudnionych w jednostkach w zakresie oświaty (nie będących nauczycielami), dla których organem prowadzącym jest Gmina Dąbrowa Białostocka,
d) ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka,
e) określenia rodzaju świadczeń, warunków i sposobu ich przyznawani w ramach pomocy zdrowotnej dla nauczycieli z placówek oświatowych prowadzonych przez gminę Dąbrowa Białostocka,
f) zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka,
g) uchwalenia Regulaminu udzielania pomocy rzeczowej ze środków gminnego funduszu ochrony środowiska Gminy Dąbrowa Białostocka dla osób fizycznych, budujących przydomową oczyszczalnię ścieków,
h) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka we wsi Stock, Nierośno, Sadowo, Jałówka, Zwierzyniec Wielki...
i) zatwierdzenia taryf opłat za pobieraną wodę z urządzeń zaopatrzenia w wodę oraz za wprowadzanie ścieków do urządzeń kanalizacyjnych eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o.o. w Dąbrowie Białostockiej,
j) przedłużenia czasu obowiązywania dotychczasowych taryf opłat za wprowadzone ścieki do urządzeń kanalizacyjnych w Różanymstoku eksploatowanych przez Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Spółka z o.o. w Dąbrowie Białostockiej.
Sesja została zakończona zapytaniami i interpelacjami radnych
Po sesji o godz. 14.00 radni spotkali się ze Starostą i Zarządem Powiatu Sokólskiego. W czasie spotkania poruszone zostały następujące problemy:
1. Perspektywa funkcjonowania jednostek powiatowych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka:
2. Perspektywy funkcjonowania stanowisk pracy Starostwa Powiatowego Sokółce mieszczących się w Dąbrowie Białostockiej.
3. Możliwość przywrócenia w Dąbrowie stanowiska pracy Wydziału Komunikacji i Dróg.
4. Organizacja dożynek powiatowych w Dąbrowie Białostockiej w roku 2008
5. Plany inwestycyjne powiatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w roku 2008.
6. Zamierzenia inwestycyjne powiatu na terenie gminy Dąbrowa Białostocka w czasie obecnej kadencji Rady Powiatu.Ogłoszenie Powiatowego Lekarza Weterynarii

29.01.2008

W związku z dużą ilością kontroli i bardzo licznymi nieprawidłowościami, Powiatowy Lekarz Weterynarii w Sokółce przypomina, iż zgodnie z przepisami o systemie identyfikacji i rejestracji zwierząt przebywające w gospodarstwie bydło (powyżej 7 dnia od urodzenia) winno:
- posiadać 2 kolczyki w uszach,
- posiadać paszport,
- być wpisane do księgi rejestracji stada (wszelkie ubycia należy odnotowywać na bieżąco),
- być zgloszone do rejestru (liczba zwierząt w wykazie zgodna z liczbą w gospodarstwie, pozostałe zwierzęta muszą być natychmiast wyjaśnione).

Za stwierdzone uchybienia w czasie kontroli siedziby stada będą:
- nakładane mandaty karne,
- cofnięta decyzja o zdrowotności stada,
- cofnięte zaświadczenie (atest na mleko).


Ogłoszenie - refundacja składek na ubezpieczenia społeczne niepełnosprawnych rolników

29.01.2008

Informacja w formie pliku dostępna jest w załączeniu.


Apel Wojewody Podlaskiego

23.01.2008

W załączeniu znajduje się apel Wojewody Podlaskiego w sprawie przekazywania 1% ze swojego podatku dochodowego na rzecz organizacji pożytku publicznego.


Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

11.01.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 3/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 08.01.2008 roku w sprawie zmiany zarządzenia dotyczącego realizacji wydatków środków publicznych (zamówień i konkursów) o wartości szacunkowej nie przekraczającej w złotych równowartości kwoty 14 tys. euro.


Spotkanie w sprawie przejazdu kolejowego

11.01.2008

11 stycznia 2008 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie w sprawie przejazdu kolejowego na drodze Dąbrowa-Lipsk, który dokładnie miesiąc wcześniej był miejsce tragicznego wypadku samochodowego, w którym zginęły trzy osiemnastoletnie mieszkanki naszej gminy. W spotkaniu wzięli udział przedstawiciele Zakładu Linii Kolejowych w Białymstoku, Podlaskiego Zarządu Dróg Wojewódzkich, Komendy Wojewódzkiej Policji, Starostwa Powiatowego w Sokółce, Komendy Powiatowej Policji, Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, którzy równiej dokonali wizji lokalnej przejazdu. Zebrani zdecydowali, że w trybie natychmiastowym zostanie ograniczona szybkość pociągów na tym odcinku do 50 km/h, na drodze zostanie ustawione dodatkowe oznakowanie ostrzegawcze, zebrana zostanie część skarpy po prawej stronie jadąc w kierunku Lipska w celu poprawienia kąta widoczności. Podpisano również intencyjne porozumienie co do wspólnego finansowania budowy pełnego zabezpieczenia przejazdu (oznakowanie świetlne i dźwiękowe, półrogatka, oświetlenie przejazdu i poprawa jego nawierzchni). Zadanie możliwe będzie do wykonania w latach 2009-2010, a jego szacunkowa wartość wyniesie ok. 1 mln zł.


Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2008

Informujemy, iż w BIPie zostało umieszczone Zarządzenie Nr 1/08 Burmistrza Dąbrowy Białostockiej z dnia 07.01.2008 roku w sprawie przeznaczenia do wydzierżawienia na okres do 3 lat nieruchomości stanowiących własność Gminy Dąbrowa Białostocka.


Pożar w Łozowie

07.01.2008

7 stycznia 2008 r. o godzinie 3 w nocy spłonął drewniany dom mieszkalny Państwa Sepko na kolonii Łozowo. Gospodarze utracili wszystkie sprzęty domowe i ubrania.


Szkolenie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego

07.01.2008

W dniu 04 stycznia 2008 roku w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbywały się szkolenia prowadzone przez ekspertów z konsorcjum w składzie AGROEXPERT Ośrodek Badań i Doradztwa dla Rolnictwa i Kujawsko-Pomorski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Minikowie z zakresu zasad finansowych dotyczących gospodarstwa rolnego. Szkolenia realizowano w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego „Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich 2004-2006” Priorytet – „Wspieranie zmian i dostosowań w sektorze rolno-żywnościowym”, Działanie 1.3. „Szkolenia”.XI sesja Rady Miejskiej

03.01.2008

28 grudnia 2007 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej obradowali na XI sesji. Na początku radni przyjęli porządek obrad i protokół z poprzedniej sesji. W kolejnym punkcie obrad omawiali budżet gminy na rok 2008. W celu zapoznania się z problemami proceduralnymi związanymi z uchwaleniem budżetu radni ogłosili 15-minutową przerwę. Po powrocie na salę obrad przyjęli budżet gminy na 2008 rok, dokonali zmian w budżecie roku 2007, zatwierdzili wykaz wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007, uchwalili szczegółowe zasady udzielania i rozmiar zniżek dla nauczycieli, którym powierzono stanowisko kierownicze w szkołach oraz zasady zwalniania od obowiązku realizacji tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych. W następnym punkcie Burmistrz przedstawił informację o perspektywie istnienia placówek oświatowo-wychowaczych na terenie gminy Dąbrowa Białostocka. Następnie radni przyjęli plany pracy Komisji Rady i Rady Miejskiej na rok 2008. Sesja została zakończona interpelacjami i zapytaniami radnych oraz odpowiedziami na nie.


Informacja dla rolników produkujących ziemniaki

27.12.2007

W załączeniu dostępna jest informacja o możliwości współpracy w zakresie produkcji i dostawy ziemniaków z przeznaczeniem na produkcję skrobi.
- Plik 1
- Plik 2


Co powinniśmy wiedzieć o ptasiej grypie

27.12.2007

Plik dostępny jest w załączeniu - ptasia_grypa.jpg


Życzenia świąteczne

21.12.2007

Wesołych Świąt Bożego Narodzenia
i Szczęśliwego Nowego Roku!

W radosnym oczekiwaniu narodzenia
Bożego Dzieciątka
życzymy, by nadchodzące święta były
czasem radości ze spotkania z najbliższymi, wybaczenia wzajemnych krzywd i nadziei na lepsze jutro.
Przed nami Nowy Rok 2008.
Niech przyniesie spełnienie wszystkich marzeń.
Oby był rokiem, w którym każdy mieszkaniec
Gminy Dąbrowa Białostocka odnajdzie to, co dla niego jest cenne: miłość, zdrowie, szczęście rodzinne, pracę, sąsiedzką życzliwość i zrozumienie.Burmistrz
Dąbrowy Białostockiej
Tadeusz Ciszkowski

oraz

Przewodniczący
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
Antoni HrynkiewiczX sesja Rady Miejskiej

18.12.2007

19 grudnia 2007 r. miała miejsce X „Opłatkowa” Sesja Rady Miejskiej. Obrady rozpoczął przewodniczący rady, który złożył kondolencje rodzinom tragicznie zmarłych trzech 18-letnich uczennic miejscowego liceum, oraz poprosił zebranych o uczczenie ich pamięci minutą ciszy.
Przy zatwierdzeniu porządku obrad radni zdecydowali o zdjęciu z porządku uchwały w sprawie ustalenia regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach i przedszkolach prowadzonych przez Gminę Dąbrowa Białostocka. Radni przyjęli Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2008. W kolejnym punkcie obrad zostały przyjęte uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na rok 2007, zmiany uchwały w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych, udzielenia dotacji Powiatowi Sokólskiemu na dofinansowanie Warsztatu Terapii Zajęciowej w Dąbrowie Białostockiej, zmiany uchwały w sprawie zasad trybu umarzania wierzytelności jednostek organizacyjnych gminy z tytułu należności pieniężnych, do których nie stosuje się przepisów ordynacji podatkowej, obwodu Szkoły Podstawowej w Suchodolinie. W punkcie interpelacji i zapytań radni podnieśli szereg kwestii dotyczących ich obwodów, jak również całej gminy. Na pytania odpowiedział burmistrz. W wolnych wnioskach sołtys wsi Podbagny podziękował władzom gminnym za wykonanie wodociągu w jego wsi. Kierownik WTZ zapoznał zebranych z funkcjonowaniem warsztatu jak również zasadami finansowania tej placówki w roku 2008. Przedstawiciele urzędu miejskiego poinformowali zebranych o konieczności złożenia, do Powiatowego Lekarza Weterynarii, oświadczenia w sprawie higieny produkowanych pasz do końca 2007 r., oraz o obowiązku złożenia w UM wniosku o nowy dowód osobisty, również do końca 2007 r.
W części „Opłatkowej” burmistrz i kierownik MOPS podziękowali panu Ryszardowi Chudeckiemu za pomoc przy transporcie, z Białegostoku do Dąbrowy Białostockiej, żywności dla osób potrzebujących. Uroczystą część sesji uświetnił koncert bożonarodzeniowy w wykonaniu uczniów Gimnazjum nr 2 w Różanymstoku. Po nim burmistrz i przewodniczący rady złożyli zebranym życzenia z okazji Świąt Bożego Narodzenia i Nowego Roku. Ks. proboszcz Wacław Lewkowicz odmówił modlitwę, przekazał zebranym życzenia i zachęcił do wspólnego odśpiewania kolędy, co też uczyniono. Następnie wszyscy dzielili się opłatkiem składając sobie wzajemnie życzenia.Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113