Najnowsze wiadomości


Plan postępowań o udzielenie zamówień publicznych w 2018 roku

23.02.2018

Informacja Dyrektora Delegatury Krajowego Biura wyborczego w Suwałkach o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego

21.02.2018
Wzór zgłoszenia kandydata na urzędnika wyborczego dostępny jest tutaj.


Informacja MOPS

20.02.2018

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż Ośrodek Pomocy Pokrzywdzonym Przestępstwem w Białymstoku wznowił swoją działalność.
Pomoc jest udzielana osobom pokrzywdzonym przestępstwem, ich rodzinom oraz świadkom z całego województwa podlaskiego. Ośrodek zapewnia bezpłatną pomoc prawną i psychologiczną oraz wsparcie finansowe (pomoc prawna i psychologiczna udzielana po wcześniejszym umówieniu wizyty).

OŚRODEK POMOCY POKRZYWDZONYM PRZESTĘPSTWEM W BIAŁYMSTOKU
ul. Św. Rocha 3, pok.204
15-879 Białystok
tel: 884 657 606
e-mail:pokrzywdzeni.bialystok@pryzmat.org.pl


Nowe ogłoszenie

20.02.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka w 2018 roku.


Badania ankietowe GUS 2018

19.02.2018Informacje dotyczące składania i wysyłania JPK

14.02.2018
Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej

14.02.2018Termomodernizacja budynku Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej

W dniu 28.12.2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące termomodernizacji budynku Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.3 Efektywność energetyczna w sektorze mieszkaniowym i budynkach użyteczności publicznej, Poddziałanie 5.3.1 Efektywność energetyczna w budynkach publicznych w tym budownictwo komunalne.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana 28.08.2017 r. na kwotę dofinansowania 833 115,37 zł., co stanowi 80 % kosztów kwalifikowanych.

Wykonawcą inwestycji jest firma P.P.U.H. TERMO COMPLEX Tomasz Dyga, ul. Ogrodowa 15/2, 15 – 027 Białystok. Ogólna wartość zadania wynosi 2 022 120,00 zł. brutto.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• docieplenie ścian zewnętrznych kondygnacji nadziemnych,
• docieplenie ścian zewnętrznych piwnic,
• docieplenie stropu nad ostatnią kondygnacją,
• wymiana okien parteru,
• wymiana okien piwnic,
• wymiana drzwi zewnętrznych,
• modernizacja źródła ciepła i instalacji c.o. – wymiana kotłowni węglowej na kotłownię gazową na propan,
• modernizacja instalacji c.w.u. – demontaż starych podgrzewaczy c.w. i montaż nowych przepływowych podgrzewaczy c.w.,
• modernizacja wentylacji grawitacyjnej – zastąpienie wentylacji grawitacyjnej wentylacją mechaniczną nawiawno-wywiewną z odzyskiem ciepła (w pomieszczeniu auli),
• modernizacja istniejącego oświetlenia na oświetlenie energooszczędne.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez redukcję kosztów ogrzewania, co wpłynie jednocześnie na obniżenie kosztów funkcjonowania instytucji publicznej. Ponadto podwyższeniu ulegnie standard techniczny budynku, poprawi się komfort przebywania oraz użytkowania budynku, zmniejszeniu ulegnie emisja CO2 i innych szkodliwych substancji do środowiska.

Efektem projektu będzie zmniejszenie strat ciepła, co będzie skutkować znaczną redukcją emisji CO2 w odniesieniu do istniejących instalacji. Wpłynie to na poprawę stanu środowiska naturalnego oraz znacząco obniży zużycie energii. Docieplenie budynku i jego prawidłowe uszczelnienie znacznie poprawi eksploatację budynku i radykalnie zmniejszy jej koszty.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 14.09.2018 r.Komunikat przypominający o wprowadzeniu obowiązku stosowania JPK

13.02.2018
Prezentacja
Ulotka
Ćwiczenia ratownicze OSP z projektu Intrreg w gminie Dąbrowa Białostocka

06.02.2018

W dniach 31 stycznia i 1 lutego na terenie gminy Dąbrowa Białostocka odbyły się wspólne ćwiczenia ratownicze, w których wzięli udział strażacy z OSP Olsza, OSP Sztabin oraz Kalvarija na Litwie. Ćwiczenia były realizowane w ramach projektu „Wzmocnienie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym” współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu transgranicznego Interreg Litwa-Polska. Teren ćwiczeń obejmował, głównie obszary łąk o podłożu torfowym na terenie Biebrzańskiego Parku Narodowego w okolicach miejscowości Kamienna Nowa przy granicy z gminą Sztabin na rzece Biebrza. Podczas ćwiczeń strażacy wymienili się doświadczeniami, zapoznali się z obsługą nowoczesnego sprzętu wykorzystywanego podczas tego typu zdarzeń oraz doskonalili umiejętności w prowadzeniu tego rodzaju działań ratowniczych.

Otwarcie drogi powiatowej Jaczno - Harasimowicze - Ostrowie

05.02.2018

2 lutego w sołectwie Ostrowie Kolonia odbyło się uroczyste otwarcie drogi powiatowej Jaczno - Harasimowicze - Ostrowie. Uczestniczyli w nim powiatowi i gminni samorządowcy, duchowni oraz mieszkańcy okolicznych miejscowości. Przebudowana trasa o długości 3,5 km stanowi połączenie z drogą wojewódzką 670. Wartość inwestycji to 2 776 383,36 zł, współfinansowana ze środków powiatowych i gminnych.
Komunikat Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

05.02.2018

W celu poprawy bezpieczeństwa podróżowania pragnę zwrócić Państwa uwagę na kilka istotnych kwestii, które należy sprawdzić przed podpisaniem umowy o imprezę turystyczną.

Po pierwsze sprawdzamy kto jest organizatorem naszego wyjazdu, pamiętając, iż czasem kupujemy imprezę turystyczną u agenta turystycznego, który jest tylko sprzedawcą imprezy turystycznej i nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za imprezę turystyczną, nawet w tym przypadku, gdy jest upoważniony przez organizatora wyjazdu do podpisywania w jego imieniu umów z klientami.

Po drugie w przypadku gdy znamy nazwę lub imię i nazwisko (w odniesieniu do organizatora będącego osobą fizyczną) oraz adres siedziby organizatora naszego wyjazdu to szczegółowe informacje o organizatorze turystyki uzyskamy u tego marszałka województwa na terenie którego znajduje się siedziba przedsiębiorcy lub poprzez stronę Ministerstwa Sportu i Turystyki: http://turystyka.gov.pl (przy czym pragnę nadmienić, iż najświeższe informacje o organizatorach turystyki znajdują się u marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy, ponieważ informacje na ww. stronie ukazują się z pewnym opóźnieniem z uwagi na przyjęty system ich potwierdzania).

Po trzecie przed podjęciem decyzji o podpisaniu umowy z organizatorem turystyki powinniśmy sprawdzić następujące informacje:

1. Czy organizator turystyki posiada wpis w rejestrze organizatorów turystyki i pośredników turystycznych, prowadzonym przez marszałka województwa właściwego ze względu na siedzibę przedsiębiorcy.
Jeśliby przedsiębiorca takiego wpisu do ww. rejestru nie posiadał, to w żadnym wypadku nie należy podpisywać z nim umowy o udział w imprezie turystycznej, ponieważ fakt ten oznacza, iż działa nielegalnie i tym samym nie posiada zawartego zabezpieczenia finansowego wymaganego od organizatorów turystyki wpisanych do rejestru na podstawie ustawy o usługach turystycznych. Powyższe skutkuje tym, iż w przypadku wystąpienia niewypłacalności takiego przedsiębiorcy jego klienci nie zostaną sprowadzeni do kraju przez marszałka województwa i nie otrzymają zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub jej część, która nie została zrealizowana.

2. Czy przedsiębiorca wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych oferuje interesującą nas imprezę turystyczną na terytorium państwa objętego zakresem terytorialnym wynikającym z jego wpisu do rejestru i z zabezpieczenia finansowego organizatora turystyki.
W przypadku wystąpienia niewypłacalności przedsiębiorcy organizującego imprezy turystyczne poza zakresem terytorialnym działalności określonym we wpisie do rejestru, klientów powyższego organizatora spotkają takie same konsekwencje, jak klientów organizatora działającego bez wpisu do rejestru, czyli klienci nie zostaną sprowadzeni do kraju przez marszałka województwa i nie otrzymają zwrotu wpłat wniesionych tytułem zapłaty za imprezę turystyczną lub jej część, która nie została zrealizowana, ponieważ imprezy organizowane poza zakresem terytorialnym określonym we wpisie do rejestru nie są objęte zabezpieczeniem finansowym organizatora turystyki.
W związku z powyższym aby uniknąć ww. konsekwencji powinniśmy sprawdzać na jakim terytorium dany organizator turystyki ma prawo organizować imprezy turystyczne.

3. Czy w stosunku do danego organizatora turystyki nie zostało wszczęte postępowanie w sprawie wydania zakazu prowadzenia działalności gospodarczej w zakresie organizowania imprez turystycznych lub nie został wydany zakaz prowadzenia działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych.
Gdyby okazało się, że postępowanie o wydanie zakazu toczy się przeciwko organizatorowi turystyki z którym zamierzamy podpisać umowę, to w takiej sytuacji powinniśmy wstrzymać się z podpisaniem umowy z organizatorem do czasu ostatecznego rozstrzygnięcia sprawy.
Jeśli postępowanie skończyłoby się wydaniem organizatorowi turystyki 3-letniego zakazu organizowania imprez turystycznych to powinniśmy definitywnie zrezygnować z podpisania umowy z takim organizatorem nawet gdyby ten wbrew prawu oferował nadal imprezy klientom i zachęcał bardzo atrakcyjnymi cenami.

4. Reasumując, każdorazowo przed podpisaniem umowy o imprezę turystyczną sprawdzamy:
• kto jest organizatorem danej imprezy turystycznej i gdzie znajduje się siedziba organizatora,
• czy przedsiębiorca oferujący daną imprezę turystyczną posiada wpis do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych prowadzonym przez Marszałka Województwa Podlaskiego,
• czy przedsiębiorca wpisany do rejestru organizatorów turystyki i pośredników turystycznych organizuje imprezy turystyczne zgodnie z zakresem terytorialnym wynikającym z wpisu do ww. rejestru,
• czy nie toczy się przeciwko organizatorowi turystyki postępowanie o wydanie zakazu prowadzenia działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych,
• czy nie został wydany organizatorowi turystyki zakaz prowadzenia działalności w zakresie organizowania imprez turystycznych.


5. Powyższe informacje w odniesieniu do organizatorów turystyki posiadających siedzibę w województwie podlaskim uzyskają Państwo w Departamencie Edukacji, Sportu i Turystyki Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego w Białymstoku, ul. Wyszyńskiego 1, pokój 311 (w godz. i dniach: 8.00-16.00 poniedziałek, 7.30-15.30 wtorek - piątek), tel. 0-85 66-54-488.
Zachęcamy Państwa do uzyskiwania jak najszerszej informacji o przedsiębiorcach organizujących imprezy turystyczne, ponieważ w ten prosty sposób możemy zapewnić bezpieczeństwo podróżowania sobie i swoim bliskim.


z up. MARSZAŁKA WOJEWÓDZTWA
Agnieszka Godlewska
Dyrektor
Departamentu Edukacji, Sportu i TurystykiKalendarz imprez Podlaskiego Ośrodka Doradztwa Rolniczego w Szepietowie

31.01.2018

Podlaski Ośrodek Doradztwa Rolniczego w Szepietowie pragnie zaprosić Państwa na imprezy targowo-wystawiennicze, które odbędą się w 2018 roku. Jak co roku sezon zaczynamy już w kwietniu. Nasze imprezy obejmują szeroki wachlarz tematów związanych z rolnictwem: ogrodnictwo, pszczelarstwo, sadownictwo, hodowle zwierząt, uprawy zbóż, budownictwo wiejskie, pasze. W tym roku jesteśmy też współorganizatorami X Ogólnopolskiej Wystawy Bydła Hodowlanego, która odbędzie się wraz z XXV Regionalną Wystawą Zwierząt Hodowlanych.
Serdecznie zapraszamy na nasze Targi i Wystawy jesteśmy pewni, że każdy z odwiedzających nas znajdzie dla siebie coś interesującego. Prosimy o zapoznanie się z naszym kalendarzem imprez.
XXXVII Sesja Rady Miejskiej

31.01.2018

W dniu 30 stycznia 2018 r. na XXXVII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Radni przyjęli budżet gminy na 2018 rok, podjęto uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej powiatowi sokólskiemu na zadania inwestycyjne i bieżące, pomocy finansowej dla Województwa Podlaskiego na kurs pociągów na trasie Białystok – Kowno oraz przyjęcia gminnego programu profilaktyki na 2018 rok. Rada nie podjęła uchwały w sprawie utworzenia rejestru należności publicznoprawnych. Przewodniczący Rady i Przewodniczący poszczególnych komisji przedstawili swoje plany pracy na rok 2018.
Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

31.01.2018

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Nagroda Burmistrza Dąbrowy Białostockiej za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka

31.01.2018

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Informacja

24.01.2018

Informacja

W związku z trwającymi pracami remontowymi informujemy, iż w dniu 26 stycznia 2018 roku (piątek) budynek Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej będzie otwarty do godz. 12:00.

Za powstałe utrudnienia przepraszamy.Nominacja do tytułu Osobowość Roku 2017 w kategorii „Samorząd i społeczność lokalna”

23.01.2018

Miło nam poinformować mieszkańców miasta i gminy Dąbrowa Białostocka, iż w dniu 19 stycznia 2018 roku Pani Agnieszka Poważa - Kierownik Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej została nominowana przez Kapitułę Redakcji „Kuriera Porannego” i „Gazety Współczesnej” do tytułu Osobowość Roku 2017 w kategorii „Samorząd i społeczność lokalna”. Kapituła doceniła zorganizowaną w 2017 roku po raz drugi akcję Paczka dla Seniora.
Wszystkie osoby, które zechciałyby wyrazić swój głos poparcia mogą to uczynić wysyłając sms na nr 72355 o treści ORS.93. Koszt sms-a: 2,46 zł z VAT.Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91