Najnowsze wiadomości

Dotacje dla mieszkańców Miasta Dąbrowa Białostocka na wymianę kotłów i palenisk węglowych

11.08.2017

Gmina Dąbrowa Białostocka informuje, że planuje przystąpić do programu dotyczącego wymiany kotłów i palenisk węglowych na terenie Miasta Dąbrowa Białostocka w ramach działania 5.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020. Zgodnie z zasadami programu dofinansowaniem mogą być objęte przedsięwzięcia dotyczące modernizacji indywidualnych źródeł ciepła między innymi polegającymi na wymianie kotłów lub palenisk węglowych na terenie Miasta. Poziom dofinansowania dla indywidualnych osób może wynieść do 65 %
Osoby zainteresowane uczestnictwem w w/w programie muszą złożyć wstępną deklarację przystąpienia do programu.
Wypełnione deklaracje należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. nr 19) lub listownie na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka w terminie do 21 sierpnia 2017 r.
Informacje zawarte w deklaracji posłużą do złożenia przez Gminę Dąbrowa Białostocka wniosku w ramach działania 5.4.1 Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020.
Deklaracje, które wpłynął po terminie, znajdą się na liście rezerwowej.

Pobierz deklarację

Nowe ogłoszenie

10.08.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Rozbudowa infrastruktury wodno ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka.

Komunikat Komisarza wyborczego w Suwałkach

04.08.2017

Zarządzenie Wojewody Podlaskiego w sprawie wyborów uzupełniających do Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej wraz z kalendarzem wyborczym

03.08.2017
Nowe ogłoszenie

01.08.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystniejszej oferty - Dostawa dwóch wozów strażackich.


„Rozbudowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”

31.07.2017„Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie”
Nazwa operacji „Rozbudowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”
Operacja mająca na celu poprawę warunków życia mieszkańców poprzez rozbudowę infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka współfinansowana jest ze środków Unii Europejskiej w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego
Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Przewidywane wyniki operacji:
1. Budowa sieci wodociągowej o łącznej długości.2,563 km
2. Rozbudowa i przebudowa stacji uzdatniania wody z budową dwóch studni głębinowych i zbiornika wyrównawczego.
3. Budowa 10 sztuk przydomowych oczyszczalni ścieków.


Nowe ogłoszenie

31.07.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa ulicy im. ks. Jerzego Popiełuszki w Dąbrowie Białostockiej.


Dzień Ochrony Środowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym - Świąteczna Integracja Sąsiedzka Dąbrowa Białostocka - Lipsk

31.07.2017

Biebrzański Park Narodowy oraz Miasta Lipsk i Dąbrowa Białostocka zapraszają 13.08.2017 r. (niedziela) do Lipska (16-315), ul. Rynek na „Dzień Ochrony Środowiska w Biebrzańskim Parku Narodowym – Świąteczna Integracja Sąsiedzka Dąbrowa Białostocka – Lipsk”.
Podpisanie umowy o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa”

28.07.2017W dniu 10.07.2017 r. w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego została podpisana umowa o przyznaniu pomocy dla operacji typu „Gospodarka wodno-ściekowa” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji związanych z tworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, w tym inwestycji w energię odnawialną i w oszczędzanie energii” w ramach działania „Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020
Tytuł operacji „Rozbudowa Infrastruktury wodno-ściekowej na terenie gminy Dąbrowa Białostocka”.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
mgr inż. Romuald Gromacki


Nowe ogłoszenie

28.07.2017

Ogłoszenie dla właścicieli zwierząt domowych

W związku z licznymi informacjami wpływającymi do Urzędu Miejskiego dotyczącymi wałęsających się psów na terenie Miasta i Gminy informujemy, że ZABRANIA SIĘ puszczania psów bez możliwości ich kontroli. NIE MOŻNA puszczać luzem psów, bez nadzoru - na polach, łąkach, otwartych podwórkach, otwartych zagrodach, na otwartym terenie!
Zgodnie z Regulaminem utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka uchwalonego Uchwałą nr XVIII/111/16 Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 28.czerwca.2016 r., oraz zmianą Uchwałą nr XXX/184/17 z dnia 28 czerwca 2017 r.

Rozdział 6.
„Obowiązki osób utrzymujących zwierzęta domowe, mające na celu ochronę przed zagrożeniem lub uciążliwością dla ludzi oraz przed zanieczyszczeniem terenów przeznaczonych do wspólnego użytku

§ 19. 1. Utrzymywanie zwierząt domowych nie może stanowić zagrożenia lub uciążliwości dla ludzi.
2. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe, w szczególności psy, zobowiązane są trzymać je na terenie swojej nieruchomości.
3. Wyprowadzanie psa w miejsca publiczne jest możliwe po spełnieniu następujących warunków:
1) właściciel lub opiekun psa zobowiązany jest do wyprowadzania psa na smyczy, a psy ras dużych bądź uznanych za agresywne lub zachowujące się w sposób agresywny – na smyczy i w kagańcu oraz wyłącznie przez osoby dorosłe,
2) zwolnienie psa ze smyczy dozwolone jest tylko wtedy, gdy pies jest w kagańcu, w miejscach mało uczęszczanych przez ludzi i tylko wtedy, gdy opiekun psa ma możliwość sprawowania bezpośredniej kontroli nad jego zachowaniem.
4. Ust. 3 stosuje się odpowiednio do innych zwierząt domowych mogących stanowić zagrożenie dla ludzi.
5. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do usuwania zanieczyszczeń spowodowanych przez te zwierzęta w miejscach publicznych oraz w innych miejscach przeznaczonych do wspólnego użytku.
6. Osoby utrzymujące zwierzęta domowe zobowiązane są do ich systematycznego szczepienia przeciw wściekliźnie.”

Ponadto zgodnie z art. 431. § 1. Kodeksu cywilnego „Kto zwierzę chowa albo się nim posługuje, zobowiązany jest do naprawienia wyrządzonej przez nie szkody niezależnie od tego, czy było pod jego nadzorem, czy też zabłąkało się lub uciekło, chyba że ani on, ani osoba, za którą ponosi odpowiedzialność, nie ponoszą winy.”
Z kolei Art. 77. Kodeksu wykroczeń mówi, że: „Kto nie zachowuje zwykłych lub nakazanych środków ostrożności przy trzymaniu zwierzęcia, podlega karze grzywny do 250 złotych albo karze nagany.”
W większości przypadków wałęsające się psy nie są bezdomnymi, tylko zostały wypuszczone lub uciekły od swoich właścicieli. w tym wypadku prosimy o kontakt z Urzędem Miejskim. Osoby, które naruszą w/w obowiązki będą podlegały karze grzywny. W związku z powyższym apelujemy o zwracanie większej uwagi na swoich czworonożnych przyjaciół, zapewnienie im odpowiednich warunków i niewypuszczanie luzem. Takie wałęsające się psy, stanowią duże zagrożenie dla mieszkańców naszej gminy.

Jednocześnie pragniemy przypomnieć o obowiązkowych szczepieniach psów. W przypadku konieczności odłowienia wałęsającego się psa, który uciekł od właściciela wszelkimi kosztami związanymi z dokonaniem niezbędnych czynności, zostanie obciążony właściciel w/w zwierzęcia.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
mgr inż. Romuald GromackiZłote Gody

25.07.2017

22 lipca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej miała miejsce uroczystość wręczenia Medali za 50 lat Pożycia Małżeńskiego. Jubileusz odbył się pod patronatem Rady Seniorów. Pamiątkowe medale przyznane przez Prezydenta RP wręczyli: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki, Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Jarosław Budnik oraz Przewodniczący Rady Seniorów Stanisław Danilewicz. Nagrodzone zostały 22 pary małżeńskie. Uroczystość uświetniły występy muzyczne zespołu młodzieżowego działającego przy Miejsko- Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej.
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

25.07.2017

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
w zakresie świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018


Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej od dnia 1 września 2017 r. rozpoczyna przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych na okres zasiłkowy 2017/2018 obowiązujący od dnia 01.11.2017 r. do dnia 31.10.2018 r.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczeń rodzinnych można uzyskać pod nr tel. 85 7121 153 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej (ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pokój 24).


Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 30 września, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 30 listopada.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenia rodzinne na nowy okres zasiłkowy złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 października do dnia 30 listopada, ustalenie prawa do świadczeń rodzinnych oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc listopad nastąpi do dnia 31 grudnia.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 28 listopada 2003 r. o świadczeniach rodzinnych (tekst jednolity Dz.U. z 2016 r. poz. 1518 z późn. zm.).


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

25.07.2017

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
w zakresie świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus”
oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego


Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego na okres obowiązujący od dnia 01.10.2017 r. do dnia 30.09.2018 r. rozpocznie się dnia 1 sierpnia 2017 r.

Jednocześnie informujemy, iż w przypadku, gdy osoba ubiegająca się o świadczenie wychowawcze lub świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami do dnia 31 sierpnia, ustalenie prawa do świadczeń oraz wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 31 października.
W przypadku, gdy osoba ubiegająca się o wyżej wymienione świadczenia na nowy okres złoży wniosek wraz z dokumentami w okresie od dnia 1 września do dnia 31 października, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego i wypłata świadczeń przysługujących za miesiąc październik nastąpi do dnia 30 listopada.

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” oraz świadczeń z funduszu alimentacyjnego można uzyskać pod nr tel. 85 7121 153 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej (ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pokój 24).

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz.U. 2016 poz. 195 z późn. zm.)
Ustawa z dnia 7 września 2007 r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz.U. 2016 poz. 169 ze zm.)


Biebrzańskie Sianokosy 2017 w Szuszalewie

24.07.2017
Notatka prasowa
Regulamin Sianokosów
Karta zgłoszenia


Konkurs „Ogrody przyjazne przyrodzie”

24.07.2017

Biebrzański Park Narodowy serdecznie zaprasza mieszkańców gmin biebrzańskich do udziału w konkursie: „Ogrody przyjazne przyrodzie”.
Jeśli Twój ogród:
– pachnie różnorodnymi kwiatami i ziołami
– ma rodzime gatunki roślin
– rozbrzmiewa śpiewem ptaków
– jest stołówką dla pszczół i innych pożytecznych owadów
– daje schronienie dla płazów, gadów i drobnych ssaków
– istnieje nie tylko dla Ciebie…
Pochwal się nim!
Konkurs jest skierowany do mieszkańców gmin: Wizna, Jedwabne, Radziłów, Grajewo, Trzcianne, Goniądz, Jaświły, Suchowola, Rajgród, Bargłów Kościelny, Sztabin, Dąbrowa Białostocka, Lipsk i Nowy Dwór.
Więcej informacji na stronie:
https://www.biebrza.org.pl/1050,ogrody-przyjazne-przyrodzie.html
Regulamin
Karta zgłoszeniowa

Nowe ogłoszenie

19.07.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


Nowe ogłoszenie

19.07.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na stanowisko referenta w Referacie Organizacyjnym.


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86