Najnowsze wiadomości

Spotkanie przedstawicieli samorządów: Kalvarii na Litwie, gminy Sztabin i gminy Dąbrowa Białostocka

21.03.2017

16 marca 2017 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie robocze przedstawicieli trzech samorządów: Kalvarii na Litwie, gminy Sztabin i gminy Dąbrowa Białostocka, które będą współpracowały w ramach Programu Współpracy Interreg V-A Litwa Polska, Oś Priorytetowa 4: Wzmacnianie zdolności instytucjonalnych instytucji publicznych i zainteresowanych stron oraz sprawności administracji publicznej, Cel szczegółowy 4.1 Zwiększenie współpracy transgranicznej instytucji w celu rozwinięcia bardziej zintegrowanego zarządzania publicznego wyższej jakości oraz usług publicznych na obszarze Programu na realizację projektu pod nazwą „Wzmacnianie zasobów ochrony przeciwpożarowej w regionie przygranicznym”.Konkurs Podlaska Marka – cząstkowe wyniki głosowania

20.03.2017

Cząstkowe wyniki głosowania w Plebiscycie Podlaska Marka Konsumentów znajdują się tutaj


INFORMACJA DOTYCZĄCA KOLEKTORÓW I PANELI FOTOWOLTAICZNYCH

15.03.2017

W związku z planowanym przez Gminę Dąbrowa Białostocka pozyskaniem środków zewnętrznych na realizację inwestycji związanej z instalacją na budynkach mieszkalnych kolektorów słonecznych służących do podgrzewania ciepłej wody użytkowej oraz paneli fotowoltaicznych do produkcji energii elektrycznej Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje.

Na etapie zbierania deklaracji potwierdzających chęć udziału w projekcie zostało złożonych łącznie 616 deklaracji, z czego 535 deklaracji dotyczy montażu kolektorów słonecznych do podgrzewania C.W.U., 254 deklaracje dotyczą montażu paneli fotowoltaicznych. Wśród powyższych deklaracji są również deklaracje dotyczące montażu instalacji łączonych, tj. ogniw fotowoltaicznych i kolektorów słonecznych – 173 deklaracje.

Szacowany koszt wkładu własnego związanego z montażem kolektorów słonecznych do podgrzewania CWU wynosi około 3.500zł (w zależności od liczby osób w gospodarstwie domowym i pojemności zasobnika CWU), wartość wkładu własnego przy montażu paneli fotowoltaicznych szacuje się na poziomie około 7.500zł. W sytuacji montażu dwóch instalacji na jednej nieruchomości łączny koszt wkładu własnego, który będzie musiał ponieść mieszkaniec będzie wynosił około 11.000zł. Ostateczna wartość wkładu własnego będzie znana po uzyskaniu dofinansowania i przeprowadzeniu postępowania przetargowego.

W związku z ograniczonymi środkami finansowymi możliwymi do pozyskania, dużą ilością zainteresowanych osób oraz kryteriami oceny wniosków wpływających na wysokość wkładu własnego Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zwraca się do osób, które złożyły deklarację uczestnictwa w projekcie, aby potwierdziły chęć uczestnictwa w projekcie w związku ze zwiększonym wkładem własnym.

Zwiększona wartość wkładu własnego wynika z kryteriów oceny wniosków i ma wpływ na liczbę punktów możliwych do uzyskania.

Potwierdzenie uczestnictwa w projekcie należy zadeklarować do dnia 17 marca 2017r. w pokoju nr 2.

Dodatkowo informuje się, że po okresie trwałości projektu, tj. po okresie 5 lat od dnia rozliczenia projektu zamontowane instalacje przejdą na własność mieszkańców, a co za tym idzie mieszkańcy będą zobowiązani do zapłaty podatku dochodowego liczonego od wartości instalacji po okresie 5 lat od rozliczenia projektu. Obecnie stawka podatku dochodowego wynosi 19%.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej

Romuald Gromacki


Szkolenie dla podmiotów prowadzących działalność gospodarczą

15.03.2017Serdecznie zapraszamy na szkolenie dotyczące możliwości uzyskania wsparcia i realizacji projektów z zakresu rozwijania działalności gospodarczej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Miejsca i terminy szkoleń:


O środki mogą ubiegać się podmioty które prowadzą działalność gospodarczą i jest ona zlokalizowana na terenie Lokalnej Grupy Działania – Fundusz Biebrzański oraz była prowadzona przez min. 365 dni w przeciągu ostatnich 3 lat.

Podmiot nie uzyskał dofinansowania:
- na rozpoczęcie działalności gospodarczej o którym jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2014 lub minęło co najmniej 2 lata od dnia przyznania temu podmiotowi pomocy;
- na tworzenie inkubatorów przetwórstwa o których jest mowa w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju Wsi z dnia 24 września 2014 lub w ramach poddziałania, o którym mowa w art. 3 ust. 1 pkt 4 lit. b ustawy z dnia 20 lutego 2015 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 – w przypadku ubiegania się o przyznanie tej pomocy przez podmiot, który wykonuje działalność gospodarczą sklasyfikowaną w przepisach rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 24 grudnia 2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności Gospodarczej(PKD) jako produkcja artykułów spożywczych lub produkcja napojów.

Dofinansowanie nie przysługuje jeśli działalność gospodarcza jest sklasyfikowana w PKD jako:
- działalność usługowa wspomagająca rolnictwo i następująca po zbiorach
- górnictwo i wydobycie
- działalność usługowa wspomagająca górnictwo i wydobycie
- przetwarzanie i konserwowanie ryb, skorupiaków i mięczaków
- wytwarzanie i przetwarzanie koksu i produktów rafinacji ropy naftowej
- produkcja chemikaliów oraz produktów chemicznych
- produkcja podstawowych substancji farmaceutycznych oraz leków i pozostałych
wyrobów farmaceutycznych
- Produkcja metali
- Produkcja pojazdów samochodowych, przyczep i naczep oraz motocykli
- Transport lotniczy i kolejowy
- Gospodarka magazynowa

Dofinansowanie dotyczy utworzenia miejsca lub miejsc pracy na podstawie umowy o pracę lub spółdzielczej umowy o pracę i utrzymania przez okres min. 3 lat od otrzymania płatności końcowej.

Forma wsparcia to refundacja kosztów w wysokości do 70% stanowiącą:
Do 100 tys. zł za utworzenie 1 miejsca pracy
Do 200 tys. zł za utworzenie 2 miejsc pracy
Do 300 tys. zł za utworzenie 3 miejsc pracy

W przypadku chęci wzięcia udziału w szkoleniu prosimy o wypełnienie formularza zgłoszeniowego i przesłanie go mailowo na adres: sebastiankarp@biebrza-leader.pl (skan zgłoszenia), faksem (85)71-28-307 lub pocztą na adres: ul. Plac Kościuszki 21, 16-150 Suchowola.

Program szkolenia: pobierz plik
Formularz zgłoszeniow: pobierz plik

Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

14.03.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej przekazuje informację dotyczącą projektu "Aktywna i Niezależna" realizowanego przez firmę: 4progress, ul. Legionowa 30. lok. 205, Białystok
Koń zimnokrwisty w typie sokólskim – Wojewódzki Związek Hodowców Koni, Koło Terenowe w Dąbrowie Białostockiej

14.03.2017

Koń zimnokrwisty w typie sokólskim dostał nominację w konkursie Podlaska Marka w kategorii odkrycie. Do konkursu zgłoszony został przez Wojewódzki Związek Hodowców Koni Koło Terenowe w Dąbrowie Białostockiej.
Głosowanie internetowe rozpoczęło się 13 marca i potrwa przez najbliższe trzy tygodnie, do 2 kwietnia. W tym okresie dwukrotnie, po upływie 7 i 14 dni od startu plebiscytu, zostaną opublikowane wyniki cząstkowe. Ostateczne rozstrzygnięcie, podobnie, jak werdykt Kapituły ogłoszone zostaną 27 kwietnia.

Głosować można na stronie: podlaskamarka.pl.
Więcej informacji o nominacji z Dąbrowy Białostockiej można przeczytać na: Koń zimnokrwisty w typie sokólskim.


Opłaty środowiskowe - Informacja Urządu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego

14.03.2017

Informacja dotycząca wyborów samorządowych

10.03.2017

Krajowe Biuro Wyborcze Delegatura w Suwałkach przesyła link do filmów edukacyjno - informacyjnych dotyczących wyborów samorządowych dla wyborców gminy, ze szczególnym uwzględnieniem młodzieży szkół ponadgimnazjalnych.

Wybory samorządowe - zobacz filmy i dowiedz się więcej


Posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa

09.03.2017

W dniu 14 marca 2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Spraw Społecznych i Przestrzegania Prawa Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Miejsce posiedzenia pokój nr 20.
Tematyka posiedzenia:
1. Organizacja pracy w placówkach oświatowych na terenie Gminy w roku szkolnym 2017/2018.
2. Działalność i finansowanie stowarzyszeń i klubów sportowych.
3. Perspektywy dalszego wydawania gazety "Głos Dąbrowy".
4. Wnioski i sprawy różne.


Posiedzenie Komisji Rewizyjnej

07.03.2017

W dniu 13 marca 2017 r. o godz. 9:00 odbędzie się posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Miejsce posiedzenia pokój nr 6.
Tematyka posiedzenia:
1. Rozpatrzenie wniosku zgłoszonego przez Radnego na sesji o przeprowadzenie kontroli Referatu BRG pod kątem wydawania decyzji administracyjnych.
2. Rozpatrzenie skargi na Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.
3. Wnioski i sprawy różne.


Posiedzenie Komisji Gospodarczo - Finansowej

06.03.2017

Posiedzenie Komisji Gospodarczo - Finansowej
Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej
odbędzie się 8 marca 2017 r. godz. 11:00 w sali 48
Tematem będzie przyjęcie przez Radę stanowiska w sprawie budowy drogi krajowej S19 na odcinku Białystok - Augustów.Informacja dla posiadaczy drobiu o środkach ostrożności (wirus ptasiej grypy)

03.03.2017
Akcja Charytatywna Dla Ani Kułak

01.03.2017
Wiosenna Ocena Ogierów

01.03.2017

1 marca 2017 r. na placu targowym w Dąbrowie Białostockiej odbyła się Wiosenna Ocena Ogierów pod patronatem Wojewódzkiego Związku Hodowców Koni w Białymstoku. Do oceny ogierów przystąpili hodowcy z Polski, wśród których znaleźli się także hodowcy z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, a mianowicie: Pan Piotr Majewski (Brzozowo Kolonia) z Ogierem Bentley oraz Pan Janusz Jodczyk (Stock) z Ogierem Urliś. Oba zaprezentowane konie były rasy: polski koń zimnokrwisty w typie sokólskim.


Nagroda Burmistrza Dąbrowy Białostockiej za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka

01.03.2017

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

01.03.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

28.02.2017

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje o rozpoczęciu kampanii "Bezpieczny i Aktywny Senior", której celem jest pobudzenie świadomości społecznej na temat kwestii związanych z bezpieczeństwem oraz aktywnością osób starszych."
Ogłoszenie

28.02.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 14 marca 2017 r. w godzinach od 8:30 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownicy Urzędu Skarbowego w Sokółce
będą przyjmować zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2016.
Urząd Skarbowy prosi o zabranie przychodu za 2015 rok, w celu złożenia zeznania podatkowego.


Nowe ogłoszenie

27.02.2017

Do BIP-u została dodana Uchwała Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej:
- w sprawie projektu dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego.


Nowe ogłoszenie

27.02.2017

Do BIP-u zostało dodane zarządzenie:
- Zarządzenie w sprawie rozpatrzenia petycji.


Informacja dla posiadaczy drobiu o środkach ostrożności (wirus ptasiej grypy)

24.02.2017
Informacja KRUS

24.02.2017

Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego Oddział Regionalny w Białymstoku informuje o możliwości skorzystania z rehabilitacji leczniczej.
Rehabilitacja organizowana jest w formie 21- dniowych turnusów, prowadzonych we własnych Centrach Rehabilitacji Rolników KRUS. Głównym celem rehabilitacji jest zapobieganie inwalidztwu lub ograniczenie go do poziomu umożliwiającego ubezpieczonemu dalsze wykonywanie pracy w gospodarstwie rolnym, a w przypadku osób, które zdolność do pracy w gospodarstwie już utraciły, jej przywrócenie. Poddanie się rehabilitacji jest całkowicie dobrowolne i w niczym nie ogranicza prawa rolnika do świadczeń pieniężnych z ubezpieczenia społecznego rolników, z wyjątkiem prawa do zasiłku chorobowego za okres przebywania w zakładzie rehabilitacji leczniczej. Pobyt na turnusie jest dla rolnika bezpłatny, a zakład rehabilitacji leczniczej zwraca osobie skierowanej koszty przejazdu do placówki rehabilitacyjnej.
XXVII Sesja Rady Miejskiej

23.02.2017

21 lutego 2017 r. odbyła się XXVII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, na której dyskutowano o zmianach w budżecie, projekcie sieci szkół na terenie gminy, naborze chętnych na montaż paneli słonecznych, zadaniach inwestycyjnych ujętych i nie ujętych w budżecie. Podjęto także uchwały w sprawie ekwiwalentu dla strażaków, opłaty za przedszkole, zaliczenia dróg do dróg gminnych oraz program opieki nad zwierzętami bezdomnymi. W sesji wzięli także udział przedstawiciele fabryki British American Tobacco z Augustowa, z ofertą pracy dla mieszkańców z terenu naszej gminy.
Nowe ogłoszenie

23.02.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej i ARiMR w Sokółce zaprasza na spotkanie informacyjne skierowane do rolników, które odbędzie się 7.03.2017 r. (wtorek) o godz. 9:00 w Kinie Lotos w Dąbrowie Białostockiej w sprawie zasad wypełniania wniosków o dopłaty bezpośrednie. Poruszane będą też sprawy bieżące istotne dla rolników.

Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84