Najnowsze wiadomości


Ogłoszenie o rozpatrzeniu petycji wielokrotnej

03.07.2017
Nowe ogłoszenie

30.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa dwóch wozów strażackich.


Konsultacje społeczne

30.06.2017
XXX sesja Rady Miejskiej

30.06.2017

28 czerwca 2017 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XXX sesji. W sesji wziął udział Starosta Sokólski Piotr Rećko oraz Wicestarosta Jerzy Białomyzy. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wręczył nagrody za najlepszą pracę o gminie Dąbrowa Białostocka. Następnie Starosta przedstawił inwestycje, które są zaplanowane dla Gminy Dąbrowa Białostocka i będą wspólnie z powiatem realizowane.
Na sesji Rada zatwierdziła sprawozdanie finansowe z wykonania budżetu gminy za 2016 rok, sprawozdanie finansowe MGOK w Dąbrowie Białostockiej oraz udzieliła Burmistrzowi absolutorium większością głosów. Radni podjęli także uchwały w sprawie: zmian w budżecie gminy na 2017 rok, zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych, zmiany regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, zmian w Statucie Gminy Dąbrowa Białostocka, stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego, załatwienia skargi na działalność Burmistrza Dąbrowy Białostockiej.Od 1 lipca zmieniają się zasady zbiórki odpadów selektywnych

30.06.2017
Nowe ogłoszenie

30.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Przeciwdziałanie przemocy w rodzinie - bazy teleadresowe.Informacja o zbieraniu kart projektów

26.06.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza do wypełnienia karty projektu do LOKALNEGO PROGRAMU REWITALIZACJI DLA GMINY DĄBROWA BIAŁOSTOCKA

Dzięki Karcie projektu możesz zgłosić swój autorski pomysł na działania mogące być w przyszłości realizowane na obszarze rewitalizacji wyznaczonym na terenie gminy.

Obszar rewitalizacji obejmuje:

Podobszar rewitalizacji 1: Sołectwa Grodziszczany, Grzebienie, Różanystok
Podobszar rewitalizacji 2: Dąbrowa Białostocka, ulice: Gen. Sulika, Armii Krajowej, Dworcowa, Krzyżanowskiego, Ks. Fordona, Ks. J. Popiełuszki, Południowa, Sikorskiego, Tuwima

Zgłaszane projekty mogą dotyczyć zarówno działań społecznych, gospodarczych, jak infrastrukturalnych. Wszystkie sfery rewitalizacji: społeczna, przestrzenno-funkcjonalna, gospodarcza, środowiskowa oraz techniczna powinny być zintegrowane, a działania w ramach projektu muszą ze sobą współgrać. Ważne jest aby działania społeczne miały priorytet, ponadto projekty infrastrukturalne powinny mieć uzasadnienie społeczne.
Zgłaszane projekty mogą być na różnym poziomie gotowości do realizacji, ale powinny być planowane do realizacji na obszarze rewitalizacji.
Projekt może zgłosić każda zainteresowana osoba lub podmiot/instytucja.

Karty można pobrać i składać:
• w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej – sekretariat, pokój nr 19
• w formie elektronicznej, formularz dostępny na stronie: http://www.dabrowa-bial.pl/, w zakładce REWITALIZACJA, a następnie wysłać na adres mailowy dabrowab@beep.pl

Karty można składać od 26 czerwca do 14 lipca 2017 r.
Jedna karta projektu może dotyczyć tylko JEDNEGO przedsięwzięcia. Osoba bądź podmiot zgłaszający projekt może złożyć więcej niż jedną kartę projektu.
Instrukcja wypełniania karty projektu znajduje się w opisie poszczególnych pól.

Osoba do kontaktów: Andrzej Wnukowski, email: awnukowski@dabrowa-bial.pl, tel. 85 7121 100


Remont przejazdu kolejowo-drogowego w Dąbrowie Białostockiej

23.06.2017

W związku z planowanym rozpoczęciem robót wymiany nawierzchni drogowej na przejeździe kolejowo-drogowym w km 33,758 kat. „C” linii kolejowej nr 40 Sokółka – Suwałki w ciągu ulicy Kunawina w Dąbrowie Białostockiej Zakład Linii Kolejowych w Białystoku informuje, że wystąpią utrudnienia w ruchu drogowym.


Przymrozki wiosenne

23.06.2017

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż w przypadku wystąpienia szkód w uprawach spowodowanych przymrozkami wiosennymi, istnieje możliwość złożenia do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej wniosku o ich szacowanie.
Wniosek należy złożyć w terminie do 30 czerwca 2017 r. na odpowiednim formularzu, dostępnym do pobrania na stronie internetowej Podlaskiego Urzędu Wojewódzkiego w Białymstoku: www.bialystok.uw.gov.pl oraz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pokój nr 15.Nowe Ogłoszenie

21.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Nabór do grupy terapeutycznej w ramach programu korekcyjno–edukacyjnego.


Posiedzenia Komisji Rady

21.06.2017

Posiedzenie Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się 22 czerwca 2017 r. o godz. 8:00, sala nr 48.
Posiedzenie Komisji Statutowej odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 8:30, pokój nr 6.
Wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 26 czerwca 2017 r. o godz. 9:00, sala konferencyjna Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej.


Nowe ogłoszenie

21.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienie treści SIWZ - Dostawa dwóch wozów strażackich.


Dyplomy Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

20.06.2017

W dniu 19 czerwca 2017 r. podczas apelu w Zespole Szkół Samorządowych w Dąbrowie Białostockiej Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wręczył dyplomy gratulacyjne najzdolniejszym uczniom ze szkoły podstawowej i gimnazjum.
Wśród wyróżnionych znaleźli się uczniowie, którzy w roku szkolnym osiągnęli najwyższą średnią ocen, zostali laureatami w konkursach oraz zwyciężyli w zawodach sportowych na szczeblu wojewódzkim.
Gratulacje i podziękowania od Burmistrza otrzymali również nauczyciele, którzy wspierali uczniów w osiągnięciu sukcesu.


Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej

20.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o zwołaniu XXX sesji Rady Miejskiej.Bezpłatne badania mammograficzne

19.06.2017Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia

16.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia dot. przebudowy drogi Brzozowo - Suchodolina - Sławno - Jałówka.


Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

14.06.2017

INFORMACJA

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej poszukuje osób zainteresowanych wykonywaniem zadań asystenta rodziny.


Osoby zainteresowane współpracą, spełniające n/w wymagania zapraszamy do kontaktu z Miejskim Ośrodkiem Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, I piętro budynku Urzędu Miejskiego, pok. 22 (tel. 85 7120363) .

Asystentem rodziny może być osoba, która posiada:
1) wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie lub praca socjalna lub
2) wykształcenie wyższe na dowolnym kierunku uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub studiami podyplomowymi obejmującymi zakres programowy szkolenia określony na podstawie ust. 3 i udokumentuje co najmniej roczny staż pracy z dziećmi lub rodziną lub
3) wykształcenie średnie i szkolenie z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną, a także udokumentuje co najmniej 3-letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;
4) nie jest i nie była pozbawiona władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest jej zawieszona ani ograniczona;
5) wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek w stosunku do niej wynika z tytułu egzekucyjnego;
6) nie była skazana prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Warunkiem niezbędnym przy wykonywaniu zadań jest posiadanie przez kandydata na asystenta rodziny uprawnień do prowadzenia pojazdów, tj. prawo jazdy kat.B


Nowe ogłoszenie

14.06.2017

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.


II Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty

13.06.2017

11 czerwca 2017 r. w Dąbrowie Białostockiej odbyła się II Wojewódzka Wystawa Koni Rasy Polski Koń Zimnokrwisty. Organizatorami wystawy byli Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku wraz z Burmistrzem Dąbrowy Białostockiej. Gminę Dąbrowa Białostocka reprezentowało 9 hodowców z spośród których wyróżnieni zostali: Pan Kazimierz Harasimowicz, Pan Grzegorz Kalisz, Pan Marek Lewkowicz i Pan Piotr Majewski.


Zaproszenie na spotkanie organizacji pozarządowych powiatu sokólskiego

12.06.2017
Kolejne nabory wniosków o dofinansowanie projektów w ramach wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański

12.06.2017


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91