Najnowsze wiadomości

Spotkanie z Dyrektorem SPZOZ

08.12.2016

Dnia 8.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej i Radnych Rady Miejskiej z Dyrektorem Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Dąbrowie Białostockiej. Zebrani dyskutowali nad perspektywą funkcjonowania szpitala w Dąbrowie Białostockiej w związku z planowanymi zmianami dotyczącymi przekształceń i nowych zasad finansowania szpitali.
Nowe ogłoszenie

08.12.2016

OGŁOSZENIE
BURMISTRZA DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ

Mieszkańcy zainteresowani udziałem w pracach obwodowych komisji wyborczych do przeprowadzenia referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego zarządzonego na dzień 15 stycznia 2017 roku, mogą zgłaszać swoje kandydatury na odpowiednich drukach, które są do pobrania w Urzędzie Miejskim.
Kandydatami do Komisji mogą być wyłącznie osoby pełnoletnie, ujęte w stałym rejestrze wyborców Gminy Dąbrowa Białostocka. Termin składania oświadczeń upływa 15 grudnia 2016 roku godz. 15:00, liczba miejsc ograniczona.
Należy je składać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pokoju Nr 19 (Sekretariat I piętro).


Obwieszczenie Przewodniczącego Sejmiku Województwa Podlaskiego o przeprowadzeniu referendum wojewódzkiego w sprawie budowy w województwie podlaskim regionalnego portu lotniczego.

07.12.2016
Spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Dąbrowa Białostocka

02.12.2016

Dnia 02.12.2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie z kierownikami jednostek organizacyjnych gminy Dąbrowa Białostocka w sprawie centralizacji podatku VAT gminy i jej jednostek budżetowych oraz organizacji wspólnej obsługi dla jednostek oświatowych prowadzonej przez Biuro Obsługi Szkół Samorządowych.
Bezpłatne badanie mammograficzne

02.12.2016
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

01.12.2016
58 Wszechnica Biebrzańska pn. Mijające krajobrazy

01.12.2016

Do pobrania:
-Program dnia
-mapa dojazdu do miejsca wycieczki terenowej
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

30.11.2016
Ogólnopolski Konkurs na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów "FLORIANY"

29.11.2016
Pomoc dla producentów rolnych

29.11.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że producenci rolni poszkodowani w wyniku ujemnych skutków przezimowania mogą składać do biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce wnioski o udzielenie pomocy finansowej.

Wniosek o przyznanie pomocy do pobrania na stronie internetowej Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce. Dodatkowe informacje na stronie internetowej Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi.


Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

28.11.2016
1 XII 2016 Światowy Dzień Walki z AIDS

25.11.2016

Poniżej informacja i plakat Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Sokółce o Światowym Dniu Walki z AIDS i założeniach kampanii edukacyjnej „Coś Was łączy ? Zrób test na HIV”.Informacja Dyrektora M-GOK w Dąbrowie Białostockiej

24.11.2016

Dwa numery Echa Gminy dostępne są pod poniższymi linkami:
Echo Gminy Nr 1/2016
Echo Gminy Nr 2/2016


Konsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2017 r.

24.11.2016

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2017.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 9 grudnia 2016 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz


Zaproszenie na szkolenie dla przyszłych przedsiębiorców

23.11.2016

Program szkolenia oraz formularz zgłoszeniowy dostępne do pobrania poniżej lub w wersji papierowej w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. 19)

Do pobrania:
Program szkolenia
Formularz zgłoszeniowy
Wizyta przedstawicieli miasta Brasław

22.11.2016

22 listopada 2016 r. Gminę Dąbrowa Białostocka odwiedziła delegacja miasta Brasław na Białorusi. Podczas spotkania w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej poruszono tematy inwestycji proekologicznych, źródeł finansowania inwestycji oraz funkcjonowania urządzeń ekologicznych.
Życzenia z okazji Dnia Pracownika Socjalnego

21.11.2016
Wystawa fotograficzna "Bagna Biebrzańskie- świat, który nie może zginąć"

18.11.2016

Wystawa Biebrzańskiego Parku Narodowego pn. "Bagna Biebrzańskie- świat, który nie może zginąć", która odbywa się w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, skierowana jest między innymi do młodzieży szkolnej. Uczniowie, którzy odwiedzili Urząd, mieli możliwość zapoznania się z bogactwem flory i fauny oraz krajobrazu i dawnej architektury doliny Biebrzy przedstawionych na fotografiach.
Wystawie towarzyszyły zajęcia edukacyjne prowadzone przez pracowników Biebrzańskiego Parku Narodowego.


Zaproszenie dla rolników

17.11.2016

Poniżej zaproszenie na Centralne Targi Rolnicze CRT 2016 w Nadarzynie pod Warszawą

Osoby zainteresowane wyjazdem proszone są o zgłaszanie się do poniedziałku (21 listopada) do godz. 12:00 do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej pok. 16.
W przypadku zebrania grupy osób chętnych na wyjazd, Burmistrz zorganizuje transport.
Wyjazd planowany jest na dzień 26 listopada 2016 r. z parkingu pod Urzędem Miejskim w Dąbrowie Białostockiej.

PROGRAM CENTRALNYCH TARGÓW ROLNICZYCH NA SOBOTĘ 26 LISTOPADA 2016 r.

10.00-15.00 Europejskie Forum Młodych Rolników organizator Centrum Narodowe Młodych Rolników przy współpracy z Europejską Radą Młodych Rolników (CEJA)
10.00-12.00 Konferencja „Potencjał eksportowy polskiego sadownictwa” organizator Związek Sadowników RP
10.00-16.00 III Forum sektora wołowiny – dzień drugi, organizator Polskie Zrzeszenie Producentów Bydła Mięsnego
10.00-11.00 Zjazd członków Mazowieckiej Izby Rolniczej (posiedzenie zamknięte)
11.00-14.30 Konferencja „Innowacje dla Rolnictwa” organizator Krajowa Rada Izb Rolniczych przy współpracy z Instytutami Naukowo-Badawczymi
11.30-15.00 Forum branży drobiarskiej, organizator Polski Związek Zrzeszeń Hodowców i Producentów Drobiu
12.00-15.00 Konferencja „Aktualna wartość dietetyczne wieprzowiny” organizator Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej „POLSUS”
15.00-17.00 Festiwal Disco Polo

W trakcie godzin otwarcia ekspozycji: degustacje, prezentacje stołów bożonarodzeniowych oraz koncerty zorganizowane przez Koła Gospodyń Wiejskich.
Współpraca Dąbrowy Białostockiej z Grodnem

16.11.2016

We czwartek 10 listopada 2016 r. delegacja władz samorządowych Dąbrowy Białostockiej gościła w Grodnie na Białorusi. Celem spotkania było podpisanie porozumienia w sprawie współpracy związanej z realizacją projektów transgranicznych. Umowę podpisali mer Grodna Mieczysław Goj i Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Romuald Gromacki.
Samorządy Dąbrowy Białostockiej i Grodna w pierwszej kolejności podejmą współpracę w zakresie realizacji projektu, którego celem będzie budowa Centrum Edukacji, Kultury i Turystyki w Dąbrowie Białostockiej."PACZKA DLA SENIORA"

16.11.2016
Wystawa fotograficzna "Bagna Biebrzańskie- świat, który nie może zginąć"

16.11.2016
Informacja

15.11.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że prowadzone są wstępne rozmowy z Polską Spółką Gazownictwa, odnośnie ustalenia zapotrzebowania na gaz ziemny LNG na obszarze miasta Dąbrowa Białostocka i ewentualnej możliwości budowy gazociągu na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.
Szacunkowe koszty wykonania przyłącza gazowego podane są w ankiecie.
W związku z powyższym Polska Spółka Gazownictwa zaprasza osoby prywatne, instytucje i podmioty gospodarcze zainteresowane przyłączeniem do wspomnianej sieci do wypełnienia ankiety mającej na celu zbadanie zapotrzebowania na gaz ziemny LNG i ewentualną możliwość gazyfikacji miasta Dąbrowa Białostocka.

Dodatkowe informacje związane z realizacją powyższego zadania można uzyskać w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, pok. 2 w godzinach pracy, tj. od 7.30 do 15.30 lub telefonicznie 85 712 11 00 (wew.137).

Wypełnioną ankietę należy złożyć w formie papierowej w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej w pok. nr 2 do 30 listopada 2016 r.

Ankieta w wersji papierowej do pobrania w pok. nr 2 Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej lub tutaj.


Informacja Fundacji Gama

15.11.2016
Nowe ogłoszenie

14.11.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogólnopolskie Pogotowie dla Ofiar Przemocy w Rodzinie "NIEBIESKA LINIA"


XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

09.11.2016

8 listopada 2016 r. odbyła się XXIII sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. W porządku obrad znalazło się min. sprawozdanie z realizacji uchwał, informacja oświatowa, określenie stawek podatku od nieruchomości, rolnego i leśnego, podjęcie współpracy z samorządem Iwia i Grodna w Republice Białoruś. Przyjęto zmiany do budżetu gminy polegające na zabezpieczeniu środków na wykonanie dokumentacji na projekty składane do Funduszu Biebrzańskiego. Na sesji Burmistrz wręczył stypendia edukacyjne uzdolnionym uczniom oraz nagrody nauczycielom z okazji Dnia Edukacji Narodowej.


Święto Niepodległości

09.11.2016
Informacja o wyborach do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zarządza wybory do Młodzieżowej Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Poszczególne czynności wyborcze określa kalendarz wyborczy stanowiący załącznik do zarządzenia.

Zarządzenie wraz załącznikami dostępne tutaj.


Ogłoszenie Przewodniczącego Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej o pracach zmierzających do wyłonienia członków Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej

07.11.2016

OGŁOSZENIE
PRZEWODNICZĄCEGO RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
z dnia 4 listopada 2016 roku


Działając na podstawie art. 10 ust. 2 Statutu Rady Seniorów podjętej uchwałą Nr XXI/128/16 z dnia 13 września 2016 r. podaję do publicznej wiadomości, iż zainteresowane osoby spełniające jedno z kryteriów:
- bycie emerytem,
- posiadanie wieku powyżej 60 lat,
- reprezentowanie podmiotu działającego na rzecz osób starszych,
mogą składać pisemne deklaracje wyrażenia zgody na wzięcie udziału w pracach zmierzających do wyłonienia Rady Seniorów w Dąbrowie Białostockiej w terminie do dnia 25 listopada 2016 r.
Deklaracje są do pobrania i złożenia w Miejsko – Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej (pokój Nr 1 Pani Aleksandra Szczerba) oraz w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (pokój nr 19 – Sekretariat).
Dodatkowe informacje można uzyskać pod nr 85 7121 109.
Informacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej

07.11.2016
Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88