Najnowsze wiadomości

XV Sesja Rady Miejskiej

11.03.2016

11 marca 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XV sesji. Radni podjeli uchwały związane z budżetem i finansami, przyjęciem Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2020 i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020 oraz zmiany regulaminu i deklaracji za gospodarowanie odpadami.
Na sesji poszczególne Komisje i Przewodniczący Rady przedstawili sprawozdania z realizacji planu pracy za 2015 rok.


Życzenia z okazji "Dnia Sołtysa"

10.03.2016

dzień sołtysa


Zmiany w zgłaszaniu przemieszczeń świń

10.03.2016

Każdy rolnik, który zamierza hodować nawet jedną świnię na własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada w biurze powiatowym ARiMR. Ponadto od 25 lutego 2016 r. obowiązują zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących przemieszczeń trzody chlewnej.

Zgodnie z decyzją Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski uchylono odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną sztukę trzody chlewnej. Zgodnie ze zmianami w przypadku przemieszczenia świń dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) w ciągu 30 dni musi zgłosić to zdarzenie do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

Zarówno rejestracji siedziby stada oraz zgłoszenia przemieszczenia świń należy dokonać na odpowiednim druku w biurze powiatowym ARiMR. Przemieszczenie można zgłosić listownie lub za pomocą Internetu. Dokonanie przemieszczenia przez Internet jest możliwe dopiero po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.


Program "500 plus"

09.03.2016

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
w zakresie świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus”


Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” na okres obowiązujący od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2016 r.

Osoby, które złożą wniosek w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymają wypłatę świadczenia „500 plus”
z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2016r.Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” można uzyskać pod nr tel. 85 7121 153 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej (ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pokój 24).


Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

09.03.2016

W dniu 8 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Komisja rozpatrywała i opiniowała projekty uchwał zgłoszone na XV sesję Rady Miejskiej.


Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej

07.03.2016

XV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 11 marca 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 12:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

04.03.2016

W dniu 4 marca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W wyniku przeprowadzonego testu wyłoniono laureatów w kategorii szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy będą reprezentować Gminę Dąbrowa Białostocka w eliminacjach powiatowych.
Laureaci w kategorii szkoły podstawowej:
I miejsce – Bartosz Karpienia – Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
II miejsce - Ewa Kirejczyk – Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
III miejsce – Błażej Mozolewski – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim
Laureaci w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Mateusz Czarkowski – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
II miejsce – Piotr Sienkiewicz – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
III miejsce – Weronika Kiejko – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie płatności bezpośrednich na lata 2015-2020

04.03.2016
Biała niedziela

01.03.2016
Nowe ogłoszenia

01.03.2016

Do BIPu zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Program Rodzina 500+
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy SpołecznejKonsultacje społeczne

24.02.2016

24 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyły się konsultacje społeczne zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce i jego funkcjonariuszy dot. „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Na początku Komendant omówił stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, a następnie przystąpiono do dyskusji podczas, której zebrane osoby przekazały funkcjonariuszom policji informację o niebezpiecznych miejscach i zjawiskach występujących na terenie gminy. Wszystkie informacje zebrane podczas konsultacji posłużą do budowy „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” powiatu Sokólskiego.
Zdjęcia dzięki uprzejmości MGOK.

Opłaty środowiskowe - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

24.02.2016
TAK dla pracy - kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok

24.02.2016

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.
Spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.02.2016

W dniu 22 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Podczas spotkania ustalono i określono zadania, które zostaną ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2016 – 2020. Zadania dotyczą min. Budowy ścieżek rowerowych, rewitalizacji parku i lasku szpitalnego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, przebudowy i remontu dróg.


Ogłoszenie

22.02.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 8 marca 2016 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce
będzie przyjmował zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2015.
Urząd Skarbowy prosi o zabranie przychodu za 2014 rok, w celu złożenia zeznania podatkowego.


Konsultacje społeczne

17.02.2016
„Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”

16.02.2016

W dniu 16 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biebrzański Park Narodowy w ramach projektu „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”. Podczas spotkania odmówiono zagadnienia związane z regulacją stosunków wodnych.
Nowe ogłoszenie

15.02.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu.


Winter Orchestra Workshop 2016

15.02.2016

14 lutego 2016 r. w Sali Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego odbył się Koncert Galowy muzyków uczestniczących w Zimowych Warsztatach Zimowych WOW 2016. Koncert poprowadził włoski dyrygent i klarnecista Andreo Lossa. Orkiestra zaprezentowała utwory muzyki klasycznej i filmowej, publiczność usłyszała słynny utwór Hansa Zimmera z filmu „Piraci z Karaibów: Na Krańcu Świata”, czy Johna Wiliamsa z „Gwiezdnych Wojen”. Wśród zaproszonych gości uczestniczących w koncercie byli Starosta Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz władze z gmin sąsiednich.
Zdjęcia dzięki uprzejmości MGOK.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

11.02.2016

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN w ramach poddziałania - "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020 będzie można składać od 10 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Ze wsparcia skorzystać mogą rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, których działki położone są w części lub w całości na obszarach OSN wyznaczonych na lata 2012-2016, dla których został wprowadzony „Program działań” mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Na co może być przyznana pomoc ?
Pomoc w ramach „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” przyznaje się na realizacji inwestycji zapewniającej:
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub
– pasz soczystych (może realizować tylko młody rolnik),
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym realizacja takiej inwestycji jest możliwa, jeśli operacja obejmuje również co najmniej jedną z inwestycji dotyczących dostosowania gospodarstwa do wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych;

Koszty inwestycji kwalifikujące się do wsparcia to:
• budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania gnojowicy lub gnojówki, płyt do gromadzenia i przechowywania obornika, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
• rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,
• zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe redlicowe, doglebowe talerzowe, węże wleczone, zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego w pkt 3, zakupu rozrzutników obornika i kompostu z określonymi adapterami:
• koszty ogólne do 10% kosztów kwalifikowalnych,

Wysokość wsparcia
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł przy czym: 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodego rolnika, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Kryteria wyboru operacji
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Preferowane będą gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników, utrzymujących dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP) oraz te których inwestycje dotyczyły będą przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” na stronie ARiMR oraz u doradców PODR.


Zwrot podatku akcyzowego - można składać wnioski

11.02.2016

Producenci rolni od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wnioski należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury bądź ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł/l.

W przypadku złożenia wniosku w terminie pieniądze wypłacane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.


Wsparcie rynku mleka i wieprzowiny

11.02.2016

Po długich oczekiwaniach rolnicy będą mogli składać wnioski o udzielenie wsparcia z tytułu nadzwyczajnej pomocy w sektorach hodowlanych. Wsparcie będzie udzielone na wniosek rolnika złożony od 18 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta.

Wsparcie zostanie udzielone w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz sektorze wieprzowiny.

Producent mleka może ubiegać się o pomoc jeśli:
- w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15000 kg
- w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Przy ustalaniu ilości mleka uwzględnia się:
- ilość mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;
- ilości mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na ilość mleka z zastosowaniem współczynników równoważności.

Wsparcie zostanie udzielone do ilości kg mleka nie większej niż 300 000 kg.
Jednocześnie nadzwyczajne wsparcie jest kierowane także do producentów świń. Jest udzielane rolnikowi jeżeli:
- w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń;
- w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni;
- w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.

Wsparcie jest udzielane na wniosek producenta mleka lub producenta świń w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora OT ARR, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków.

Do wniosku producent mleka dołącza oświadczenie o liczbie krów typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt posiadanych w dniu składania wniosku.

Natomiast producent świń składa wraz z wnioskiem:
- oświadczenie o liczbie świń posiadanych w stadzie w dniu 30 września 2015 r.,
- oświadczenie o liczbie świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 sprzedanych w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem do uboju,
- faktury lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż świń w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. lub kopie tych faktur.

Ponadto w przypadku gdy producent mleka lub producent świń jest spadkobiercą, innym następcą prawnym lub stał się posiadaczem gospodarstwa poprzez umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną formę należy dołączyć stosowne dokumenty.

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia 30.06.2016 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25)


SIŁUJEMY SIĘ O SIŁOWNIĘ POD CHMURKĄ – W GŁOSOWANIU

10.02.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców Dąbrowy Białostockiej do uczestnictwa w głosowaniu internetowym dotyczącym lokalizacji, tzw. „siłowni pod chmurką”. W ramach tego projektu zamierzamy zrealizować miejsce aktywnej rekreacji dla mieszkańców Dąbrowy Białostockiej poprzez zainstalowanie urządzeń służących aktywnemu odpoczynkowi. Tego typu urządzenia cieszą się dużą popularnością zarówno wśród młodzieży, osób dorosłych jaki i osób starszych, które w sposób aktywny fizycznie spędzają wolny czas. Budowa siłowni pod chmurką jest jedną z inwestycji ujętych do tegorocznego budżetu. Proponujemy Państwu uczestnictwo w podjęciu decyzji o lokalizacji tego typu urządzeń. Wskazujemy do wyboru 5 możliwych lokalizacji na które mogą Państwo głosować do 11 marca 2016r. W tegorocznym budżecie na ten cel przeznaczamy kwotę 10.000. W zależności od kondycji finansowej i Państwa potrzeb kwota może ulec zwiększeniu, również po analizie zapotrzebowania na tego typu miejsca aktywnego wypoczynku mogą powstać nowe tego typu inwestycje. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 14 marca 2016r.


Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników

08.02.2016

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.Nowe ogłoszenie

29.01.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.


Nagroda Burmistrza Dąbrowy Białostockiej za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka

28.01.2016

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

28.01.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


XIV Sesja Rady Miejskiej

28.01.2016

26 stycznia 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XIV sesji. Radni podjęli uchwały związane z budżetem gminy na 2016 rok oraz WPF na lata 2016 – 2024 i wycofali projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie. Rozpatrywali również uchwały dotyczące stawek opłat za wodę i ścieki, jednak zdecydowana większość Radnych opowiedziała się przeciwko podwyżkom. Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. wytyczenia i remontu dróg, oświetlenia ulicznego, odśnieżania i dowożenia dzieci do szkół odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88