Najnowsze wiadomości

Przełożony mecz 18 kolejki II ligi gr.3 KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka - MKS Mazur Sierpc

12.04.2016

Przełożony mecz 18 kolejki II ligi gr.3 pomiędzy zespołami KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka - MKS Mazur Sierpc odbędzie się dnia 13 kwietnia 2016 r. (środa) o godz. 19.00 w hali sportowej przy Zespole Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. 1000-lecia Państwa Polskiego 24.


Delegacja z Grodna

12.04.2016

9 kwietnia 2016 r. w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie przedstawicieli naszego samorządu: burmistrza Romualda Gromackiego, zastępcy burmistrza Andrzeja Wnukowskiego, skarbnik Ewy Czarnieckiej, przewodniczącego RM Jarosława Budnika z przedstawicielami samorządu miasta Grodno - dyrektor Centrum Kultury Miasta Grodno Iriną Jagowdik oraz dyrektorem Grodzieńskiego Liceum Technicznego Andrzejem Ciernikiem w obecności Jerzego Pławsiuka z firmy Ekoprojekt. Tematem rozmów była współpraca pomiędzy samorządami, a szczególnie wspólne projekty inwestycyjne w infrastrukturę kultury, szkolnictwa i sportu.Trwa nabór wniosków na działania środowiskowe PROW

11.04.2016

Działanie rolno-środowiskowo-klimatyczne i działanie rolnictwo ekologiczne są dostępne w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 (PROW 2014-2020). Jest to instrument finansowy pozwalający realizować na gruntach rol¬nych w gospodarstwie przedsięwzięcia służące ochronie środowiska.

Działania mają charakter 5-letnie¬go zobowiązania, które rolnik/zarządca podejmuje dobrowolnie poprzez złożenie wniosku o płatności rolno-środowiskowe/ekologiczne (stanowiącego część wniosku o płatności bezpośrednie) i gospodarowanie zgodnie z Planem działalności rolnośrodowiskowej, a w przypadku pakietów przyrodniczych zgodnie z zaleceniami eksperta botanika lub ornitologa zawartymi w Dokumentacji przyrodniczej.

Termin składania wniosków wraz z wymaganymi załącznikami (dokumentami) w br. upływa 16 maja 2016 r. Dopuszcza się, złożenie wniosków w terminie 25 dni kalendarzowych po terminie składania wniosków, tj. do dnia 10 czerwca 2016 r. Za wnioski złożone po terminie naliczone będzie zmniejszenie należnej płatności za każdy dzień roboczy opóźnienia o 1% , licząc od dnia 17 maja 2016.

Rolnicy, którzy w tym roku już złożyli w BP ARiMR wnioski o płatności bezpośrednie, a zdecydują się na uczestnictwo w działaniu rolno-środowiskowo-klimatycznym i/lub działaniu rolnictwo ekologiczne mogą złożyć zmianę do wniosku do 10 czerwca 2016 z tym, że płatność PRŚK i/lub RE będzie pomniejszona o 1% za każdy dzień roboczy opóźnienia licząc od dnia 1 czerwca 2016.

Plany działalności rolnośrodowiskowej i Dokumentację przyrodniczą dla rozpoczynających działalność w 2016 roku należy sporządzić do 10 czerwca.

Plan sporządza doradca rolnośrodowiskowy, a dokumentację przyrodniczą ekspert przyrodniczy.

Lista doradców rolnośrodowiskowych
Lista ekspertów przyrodniczych

Pełnia lista ekspertów przyrodniczych na stronie http://www.cdr.gov.pl/

W tym samym terminie składane są również wnioski kontynuacyjne o płatności rolnośrodowiskowe (PROW 2007-2013) tj. beneficjentów z lat 2012,2013,2014; rolno-środowiskowo-klimatyczne i płatności ekologiczne (PROW 2014-2020) beneficjentów z roku 2015.

Rolnicy kontynuujący zobowiązanie powinni zapoznać się z wprowadzonymi w 2016 roku zmianami:
• działanie rolno-środowiskowo-klimatycznego (PROW 2014-2020) z 2015 roku http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/326/1
• działanie rolnictwo ekologicznego (PROW 2014-2020) z 2015 roku http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/343/1
• program rolnośrodowiskowy (PROW 207-2013) z lat 2012,2013,2014 http://www.dziennikustaw.gov.pl/du/2016/344/1

Informacji można też szukać na stronie http://www.odr.pl/ekologia-i-rodowisko/programy-rolnorodowiskowe i u doradców rolnośrodowiskowych, którzy sporządzili Plan działalności rolnośrodowiskowej.


Premie dla młodych rolników

11.04.2016

Ruszyło kolejne poddziałanie - "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. Wnioski można składać do 29 kwietnia 2016 r. Młody rolnik może liczyć na 100 tys. zł wsparcia na inwestycje w gospodarstwie.

Warunki i tryb udzielania pomocy określa rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 11 marca 2016 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania, wypłaty oraz zwrotu pomocy finansowej na operacje typu "Premie dla młodych rolników" w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

Pomoc finansowa w ramach poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" może być przyznana osobie fizycznej, która:
• ma nie więcej niż 40 lat
• posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe
• rozpoczęła urządzanie gospodarstwa rolnego (tzn. stała się właścicielem lub objęła w posiadanie gospodarstwo rolne o powierzchni co najmniej 1 ha nie wcześniej niż w okresie 18 miesięcy przed dniem złożenia wniosku o przyznanie pomocy
• przed dniem rozpoczęcia urządzania gospodarstwa:
- nie wystąpiła m. in. o: przyznanie płatności na podstawie przepisów o płatnościach bezpośrednich, pomoc finansową na operację typu "Premie dla młodych rolników" w ramach PROW 2014-2020, pomoc finansową w ramach PROW 2007-2013 na działania "Ułatwienie startu młodym rolnikom" i "Korzystanie z usług przez rolników i posiadaczy lasów" oraz pomoc finansową w ramach PROW 2004-2006 na działanie "Ułatwienie startu młodym rolnikom" jak również nie wystąpiła o pomoc finansową w ramach Programu SAPARD
- nie była posiadaczem zwierząt gospodarskich objętych obowiązkiem zgłoszenia do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stada,
- nie prowadziła działu specjalnego produkcji rolnej.
Wnioski o przyznanie pomocy można składać osobiście lub przez upoważnioną osobę, listem poleconym do kierownika biura powiatowego ARiMR, właściwego ze względu na miejsce położenia gospodarstwa.

Informacje na temat poddziałania "Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników" można otrzymać w Powiatowych Zespołach Doradztwa Rolniczego.


Modernizacja gospodarstw rolnych

11.04.2016

Do 29 kwietnia 2016 r. można składać wnioski o przyznanie wsparcia na operacje „Modernizacja gospodarstw rolnych”. Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych, dla gospodarstw których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, udzielimy informacji nt. warunków otrzymania wsparcia.

Wnioski o przyznanie wsparcia na operacje typu „Modernizacja gospodarstw rolnych” w ramach poddziałania „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” finansowanego z budżetu Programu Rozwoju Obszarów wiejskich na lata 2014- 2020 można składać w Oddziale Regionalnym ARiMR w Białymstoku i w biurach powiatowych.

Wsparcie przyznaje się na operacje zapewniającą poprawę ogólnych wyników gospodarstwa w obszarze:
• rozwój produkcji prosiąt lub
• rozwój produkcji mleka krowiego lub
• rozwój produkcji bydła mięsnego lub
• związanym z racjonalizacją technologii produkcji, wprowadzaniem innowacji, zmianą profilu produkcji, zwiększeniem skali produkcji, poprawą jakości produkcji lub zwiększeniem wartości dodanej produktu.

O pomoc mogą ubiegać się gospodarstwa, których wielkość ekonomiczna mieści się w przedziale od 10 tys. euro do 200 tys. euro. Poziom dofinansowania wynosi 50% poniesionych kosztów kwalifikowanych. Może być wyższe i wynosić 60%, tylko w przypadku gdy o pomoc ubiega się młody rolnik lub gdy wniosek o wsparcie składa wspólnie kilku rolników.

Wnioski zostaną poddane ocenie punktowej. Suma uzyskanych punktów będzie decydować o kolejności przysługiwania pomocy.

Zapraszamy do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego PODR w Szepietowie, gdzie czekają na Was nasi doradcy, którzy udzielą szczegółowych informacji dotyczących warunków otrzymania wsparcia i opracują stosowną dokumentację.
Dane kontaktowe PZDR


Rocznica katastrofy lotniczej w Smoleńsku

11.04.2016

10 kwietnia 2016 r. w rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawiciele gminy Dąbrowa Białostocka uczcili pamięć 96 tragicznie zmarłych przedstawicieli Państwa Polskiego składając kwiaty na dąbrowskim rondzie upamiętniającym tą tragedię.
Szacowanie szkód

07.04.2016

W związku z sygnałami wystąpienia szkód w uprawach ozimych spowodowanych ujemnymi skutkami przezimowania Burmistrz Dąbrowy Białostockiej wystąpił do Wojewody Podlaskiego o powołanie Komisji do oszacowania szkód spowodowanych niekorzystnymi zjawiskami atmosferycznymi na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.
Rolnicy, którzy ponieśli straty w uprawach rolnych w wyniku ujemnych skutków przezimowania mogą składać wnioski o oszacowanie szkód w gospodarstwach rolnych w terminie do dnia 15 kwietnia 2016 r.
Zgodnie z regulaminem działania terenowych komisji, szacowania szkód dokonuje się do czasu zbioru plonu głównej uprawy lub jej likwidacji. Zaorana aktualnie ozimina, która wymarzła nie będzie szacowana.


Program "500 plus"

05.04.2016

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
w zakresie świadczenia wychowawczego
tzw. „500 plus”Od 1 kwietnia 2016 r. rozpoczęło się wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” na okres obowiązujący od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.09.2017 r.

Wnioski wydawane są i przyjmowane w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pokój 24 (I pietro)

Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” można uzyskać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, tel. 85 7 121 153

Jednocześnie informujemy, iż osoby, które złożą wniosek w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymają wypłatę świadczenia „500 plus”
z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2016r.


Życzenia Wielkanocne

24.03.2016
Biebrzański Park Narodowy - Informacja

24.03.2016
Sprzedaż produktów żywnościowych bez działalności gospodarczej - Debata

22.03.2016

W styczniu br. weszły zmiany w przepisach. Rolnicy mają możliwość ryczałtowego opodatkowania przychodów ze sprzedaży produktów roślinnych i zwierzęcych, pochodzących z własnej uprawy, hodowli lub chowu bez konieczności rejestrowania działalności gospodarczej. Samorząd Województwa Podlaskiego w dniu 23 marca 2016 r. organizuje debatę, której celem będzie omówienie praktycznych aspektów stosowania nowych regulacji.

Debata odbędzie się o godz. 10.00 w sali konferencyjnej Urzędu Marszałkowskiego, ul. Kard. Stefana Wyszyńskiego 1.

Dostępna będzie również video debata. Wszyscy zainteresowani powinni zgłosić się 23 marca 2016 r. do Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego, które organizują wspólne oglądanie debaty z możliwością zadawania pytań.

Udział w debacie należy zgłosić telefonicznie do właściwych Powiatowych Zespołów Doradztwa Rolniczego lub dzwoniąc do PODR w Szepietowie:
• Bożena Pruszyńska - tel. 86 275 89 28
• Joanna Czarkowska – tel. 86 275 89 38
• Ryszard Żochowski – tel. 86 275 89 24
Osoby odpowiedzialne za rekrutację w Powiatowym Zespole Doradztwa Rolniczego w powiecie sokólskim:
• Katarzyna Hojnik- Horczak – tel. 667 737 748
• Karolina Dereszkiewicz – tel. 667 112 874


Program "Aktywny samorząd"

15.03.2016
"Tu mieszkam, tu zmieniam"

14.03.2016
SIŁUJEMY SIĘ O SIŁOWNIĘ POD CHMURKĄ - WYNIKI GŁOSOWANIA

14.03.2016

Serdecznie dziękujemy wszystkim, którzy oddali swój głos.
Na podstawie uzyskanych wyników głosowania internetowego dotyczącego lokalizacji, tzw. „siłowni pod chmurką”, miejsce aktywnej rekreacji powstanie na Stadionie Miejskim.
Opłaty środowiskowe - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

14.03.2016
Nowe ogłoszenie

14.03.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Przetarg ustny ograniczony na sprzedaż nieruchomości położonej w Dąbrowie Białostockiej.


XV Sesja Rady Miejskiej

11.03.2016

11 marca 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XV sesji. Radni podjeli uchwały związane z budżetem i finansami, przyjęciem Planu Rozwoju Lokalnego na lata 2016-2020 i Planu Gospodarki Niskoemisyjnej na lata 2016-2020 oraz zmiany regulaminu i deklaracji za gospodarowanie odpadami.
Na sesji poszczególne Komisje i Przewodniczący Rady przedstawili sprawozdania z realizacji planu pracy za 2015 rok.


Życzenia z okazji "Dnia Sołtysa"

10.03.2016

dzień sołtysa


Zmiany w zgłaszaniu przemieszczeń świń

10.03.2016

Każdy rolnik, który zamierza hodować nawet jedną świnię na własne potrzeby, ma obowiązek zarejestrować siedzibę stada w biurze powiatowym ARiMR. Ponadto od 25 lutego 2016 r. obowiązują zmiany wprowadzone w przepisach dotyczących przemieszczeń trzody chlewnej.

Zgodnie z decyzją Komisji (UE)2016/260 z dnia 23.02.2016 r. zmieniającą decyzję 2006/80/WE w odniesieniu do Polski uchylono odstępstwo przewidziane w art. 3 ust. 2 dyrektywy 92/102/EWG w odniesieniu do gospodarstw hodujących jedną sztukę trzody chlewnej. Zgodnie ze zmianami w przypadku przemieszczenia świń dotychczasowy posiadacz (zbywający) oraz nowy posiadacz (nabywający) w ciągu 30 dni musi zgłosić to zdarzenie do biura powiatowego ARiMR podając m.in. numery obu siedzib stad.

Zarówno rejestracji siedziby stada oraz zgłoszenia przemieszczenia świń należy dokonać na odpowiednim druku w biurze powiatowym ARiMR. Przemieszczenie można zgłosić listownie lub za pomocą Internetu. Dokonanie przemieszczenia przez Internet jest możliwe dopiero po założeniu konta użytkownika i uzyskaniu hasła dostępu.


Program "500 plus"

09.03.2016

INFORMACJA
MIEJSKIEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ
W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ
w zakresie świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus”


Wydawanie i przyjmowanie wniosków o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” na okres obowiązujący od dnia 01.04.2016 r. do dnia 30.09.2017 r. rozpocznie się dnia 1 kwietnia 2016 r.

Osoby, które złożą wniosek w okresie od dnia 1 kwietnia do dnia 30 czerwca 2016r. otrzymają wypłatę świadczenia „500 plus”
z wyrównaniem od miesiąca kwietnia 2016r.Szczegółowe informacje dotyczące świadczenia wychowawczego tzw. „500 plus” można uzyskać pod nr tel. 85 7121 153 lub osobiście w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej (ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka, pokój 24).


Posiedzenie Komisji Rady Miejskiej

09.03.2016

W dniu 8 marca 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się wspólne posiedzenie komisji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Komisja rozpatrywała i opiniowała projekty uchwał zgłoszone na XV sesję Rady Miejskiej.


Informacja o zwołaniu XV sesji Rady Miejskiej

07.03.2016

XV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 11 marca 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 12:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”

04.03.2016

W dniu 4 marca 2016 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyły się eliminacje Gminne Ogólnopolskiego Turnieju Wiedzy Pożarniczej pt. „Młodzież Zapobiega Pożarom”. W wyniku przeprowadzonego testu wyłoniono laureatów w kategorii szkoły podstawowej i gimnazjum, którzy będą reprezentować Gminę Dąbrowa Białostocka w eliminacjach powiatowych.
Laureaci w kategorii szkoły podstawowej:
I miejsce – Bartosz Karpienia – Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
II miejsce - Ewa Kirejczyk – Szkoła Podstawowa w Kamiennej Nowej
III miejsce – Błażej Mozolewski – Szkoła Podstawowa w Zwierzyńcu Wielkim
Laureaci w kategorii gimnazjum:
I miejsce – Mateusz Czarkowski – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
II miejsce – Piotr Sienkiewicz – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej
III miejsce – Weronika Kiejko – Gimnazjum w Dąbrowie Białostockiej

Spotkanie informacyjno-szkoleniowe w sprawie płatności bezpośrednich na lata 2015-2020

04.03.2016
Biała niedziela

01.03.2016
Nowe ogłoszenia

01.03.2016

Do BIPu zostały dodane nowe ogłoszenia:
- Program Rodzina 500+
- Ogłoszenie o naborze na stanowisko pracy Referenta w Miejskim Ośrodku Pomocy SpołecznejKonsultacje społeczne

24.02.2016

24 lutego 2016 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyły się konsultacje społeczne zorganizowane przez Komendanta Powiatowego Policji w Sokółce i jego funkcjonariuszy dot. „Mapy zagrożeń bezpieczeństwa”. Na początku Komendant omówił stan bezpieczeństwa na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, a następnie przystąpiono do dyskusji podczas, której zebrane osoby przekazały funkcjonariuszom policji informację o niebezpiecznych miejscach i zjawiskach występujących na terenie gminy. Wszystkie informacje zebrane podczas konsultacji posłużą do budowy „Mapy bezpieczeństwa i porządku publicznego” powiatu Sokólskiego.
Zdjęcia dzięki uprzejmości MGOK.

Opłaty środowiskowe - Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego

24.02.2016
TAK dla pracy - kompleksowa aktywizacja zawodowa pozostających bez zatrudnienia mieszkańców i mieszkanek powiatów białostockiego, sokólskiego i m. Białystok

24.02.2016

Więcej informacji na temat projektu można uzyskać w Miejski Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91