Najnowsze wiadomości

Spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

23.02.2016

W dniu 22 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie Radnych Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Podczas spotkania ustalono i określono zadania, które zostaną ujęte w Planie Rozwoju Lokalnego Gminy Dąbrowa Białostocka na lata 2016 – 2020. Zadania dotyczą min. Budowy ścieżek rowerowych, rewitalizacji parku i lasku szpitalnego, termomodernizacji budynków użyteczności publicznej, przebudowy i remontu dróg.


Ogłoszenie

22.02.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż
dnia 8 marca 2016 r. w godzinach od 9:00 do 14:00
w sali nr 48 (parter) Urzędu Miejskiego
w Dąbrowie Białostockiej
pracownik Urzędu Skarbowego w Sokółce
będzie przyjmował zeznania podatkowe
w zakresie podatku dochodowego za rok 2015.
Urząd Skarbowy prosi o zabranie przychodu za 2014 rok, w celu złożenia zeznania podatkowego.


Konsultacje społeczne

17.02.2016
„Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”

16.02.2016

W dniu 16 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biebrzański Park Narodowy w ramach projektu „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”. Podczas spotkania odmówiono zagadnienia związane z regulacją stosunków wodnych.
Nowe ogłoszenie

15.02.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu.


Winter Orchestra Workshop 2016

15.02.2016

14 lutego 2016 r. w Sali Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego odbył się Koncert Galowy muzyków uczestniczących w Zimowych Warsztatach Zimowych WOW 2016. Koncert poprowadził włoski dyrygent i klarnecista Andreo Lossa. Orkiestra zaprezentowała utwory muzyki klasycznej i filmowej, publiczność usłyszała słynny utwór Hansa Zimmera z filmu „Piraci z Karaibów: Na Krańcu Świata”, czy Johna Wiliamsa z „Gwiezdnych Wojen”. Wśród zaproszonych gości uczestniczących w koncercie byli Starosta Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz władze z gmin sąsiednich.
Zdjęcia dzięki uprzejmości MGOK.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

11.02.2016

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN w ramach poddziałania - "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020 będzie można składać od 10 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Ze wsparcia skorzystać mogą rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, których działki położone są w części lub w całości na obszarach OSN wyznaczonych na lata 2012-2016, dla których został wprowadzony „Program działań” mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Na co może być przyznana pomoc ?
Pomoc w ramach „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” przyznaje się na realizacji inwestycji zapewniającej:
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub
– pasz soczystych (może realizować tylko młody rolnik),
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym realizacja takiej inwestycji jest możliwa, jeśli operacja obejmuje również co najmniej jedną z inwestycji dotyczących dostosowania gospodarstwa do wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych;

Koszty inwestycji kwalifikujące się do wsparcia to:
• budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania gnojowicy lub gnojówki, płyt do gromadzenia i przechowywania obornika, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
• rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,
• zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe redlicowe, doglebowe talerzowe, węże wleczone, zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego w pkt 3, zakupu rozrzutników obornika i kompostu z określonymi adapterami:
• koszty ogólne do 10% kosztów kwalifikowalnych,

Wysokość wsparcia
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł przy czym: 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodego rolnika, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Kryteria wyboru operacji
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Preferowane będą gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników, utrzymujących dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP) oraz te których inwestycje dotyczyły będą przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” na stronie ARiMR oraz u doradców PODR.


Zwrot podatku akcyzowego - można składać wnioski

11.02.2016

Producenci rolni od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wnioski należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury bądź ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł/l.

W przypadku złożenia wniosku w terminie pieniądze wypłacane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.


Wsparcie rynku mleka i wieprzowiny

11.02.2016

Po długich oczekiwaniach rolnicy będą mogli składać wnioski o udzielenie wsparcia z tytułu nadzwyczajnej pomocy w sektorach hodowlanych. Wsparcie będzie udzielone na wniosek rolnika złożony od 18 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta.

Wsparcie zostanie udzielone w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz sektorze wieprzowiny.

Producent mleka może ubiegać się o pomoc jeśli:
- w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15000 kg
- w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Przy ustalaniu ilości mleka uwzględnia się:
- ilość mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;
- ilości mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na ilość mleka z zastosowaniem współczynników równoważności.

Wsparcie zostanie udzielone do ilości kg mleka nie większej niż 300 000 kg.
Jednocześnie nadzwyczajne wsparcie jest kierowane także do producentów świń. Jest udzielane rolnikowi jeżeli:
- w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń;
- w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni;
- w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.

Wsparcie jest udzielane na wniosek producenta mleka lub producenta świń w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora OT ARR, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków.

Do wniosku producent mleka dołącza oświadczenie o liczbie krów typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt posiadanych w dniu składania wniosku.

Natomiast producent świń składa wraz z wnioskiem:
- oświadczenie o liczbie świń posiadanych w stadzie w dniu 30 września 2015 r.,
- oświadczenie o liczbie świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 sprzedanych w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem do uboju,
- faktury lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż świń w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. lub kopie tych faktur.

Ponadto w przypadku gdy producent mleka lub producent świń jest spadkobiercą, innym następcą prawnym lub stał się posiadaczem gospodarstwa poprzez umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną formę należy dołączyć stosowne dokumenty.

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia 30.06.2016 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25)


SIŁUJEMY SIĘ O SIŁOWNIĘ POD CHMURKĄ – W GŁOSOWANIU

10.02.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców Dąbrowy Białostockiej do uczestnictwa w głosowaniu internetowym dotyczącym lokalizacji, tzw. „siłowni pod chmurką”. W ramach tego projektu zamierzamy zrealizować miejsce aktywnej rekreacji dla mieszkańców Dąbrowy Białostockiej poprzez zainstalowanie urządzeń służących aktywnemu odpoczynkowi. Tego typu urządzenia cieszą się dużą popularnością zarówno wśród młodzieży, osób dorosłych jaki i osób starszych, które w sposób aktywny fizycznie spędzają wolny czas. Budowa siłowni pod chmurką jest jedną z inwestycji ujętych do tegorocznego budżetu. Proponujemy Państwu uczestnictwo w podjęciu decyzji o lokalizacji tego typu urządzeń. Wskazujemy do wyboru 5 możliwych lokalizacji na które mogą Państwo głosować do 11 marca 2016r. W tegorocznym budżecie na ten cel przeznaczamy kwotę 10.000. W zależności od kondycji finansowej i Państwa potrzeb kwota może ulec zwiększeniu, również po analizie zapotrzebowania na tego typu miejsca aktywnego wypoczynku mogą powstać nowe tego typu inwestycje. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 14 marca 2016r.


Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników

08.02.2016

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.Nowe ogłoszenie

29.01.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.


Nagroda Burmistrza Dąbrowy Białostockiej za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka

28.01.2016

Burmistrza Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję nagród przyznawanych za wybitne osiągnięcia naukowe, artystyczne i sportowe promujące Gminę Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

28.01.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycją konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


XIV Sesja Rady Miejskiej

28.01.2016

26 stycznia 2016 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XIV sesji. Radni podjęli uchwały związane z budżetem gminy na 2016 rok oraz WPF na lata 2016 – 2024 i wycofali projekt uchwały w sprawie zamiaru likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie. Rozpatrywali również uchwały dotyczące stawek opłat za wodę i ścieki, jednak zdecydowana większość Radnych opowiedziała się przeciwko podwyżkom. Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. wytyczenia i remontu dróg, oświetlenia ulicznego, odśnieżania i dowożenia dzieci do szkół odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.

Znany jest harmonogram PROW 2014-2020

25.01.2016

Ministerstwo Rolnictwa opracowało harmonogram wdrażania działań w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020. W bieżącej perspektywie finansowej jest do rozdysponowania 13,5 mld euro, czyli o 3,7 mld euro mniej niż w latach 2007-2013.
Harmonogram - informacja prasowa
Planowane terminy naborów wniosków mogą nieznacznie ulec zmianie w wyniku procedowania zmian PROW 2014-2020 w KE oraz przebiegu procesu legislacyjnego projektów aktów prawnych.
ROZWÓJ GOSPODARSTW
- „Pomoc w rozpoczęciu działalności gospodarczej na rzecz młodych rolników” (typ operacji „Premie dla młodych rolników") – marzec 2016 r.
- „Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych” (typ operacji "Modernizacja gospodarstw rolnych„) – marzec 2016 w następujących obszarach
• racjonalizacja technologii produkcji, wprowadzania innowacji, zmiany profilu produkcji, zwiększenia skali produkcji, poprawy jakości produkcji lub zwiększenia wartości dodanej produktu (obszar d) oraz
• produkcji prosiąt, produkcji mleka krowiego oraz hodowli bydła (obszar a, b i c)
- „Tworzenie grup producentów i organizacji producentów” – czerwiec 2016 r.
- „Przywracanie potencjału produkcji rolnej zniszczonego wwyniku klęsk żywiołowych i katastrof oraz wprowadzanie odpowiednich środków zapobiegawczych” (typ operacji „Inwestycje odtwarzające potencjał produkcji rolnej”) – sierpień 2016 r. - termin uzależniony od wystąpienia klęsk żywiołowych, niekorzystnych zjawisk klimatycznych i katastrof
- „Wsparcie inwestycji wgospodarstwach rolnych” ( typ operacji „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach Natura 2000”) – marzec 2017 r.
- „Pomoc na rozpoczęcie działalności gospodarczej na rzecz rozwoju małych gospodarstw (typ operacji „Restrukturyzacja małych gospodarstw”)–I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej
- „Płatności na rzecz rolników kwalifikujących się do systemu dla małych gospodarstw, którzy trwale przekazali swoje gospodarstwo innemu rolnikowi” (typ operacji „Płatności dla rolników przekazujących małe gospodarstwa")–I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

WZMACNIANIE PRZEDSIĘBIORCZOŚCI
- „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór dla rolników, będących osobami fizycznymi, domowników lub małżonków tych rolników – lipiec 2016 r.
- „Wsparcie inwestycji w tworzenie i rozwój działalności pozarolniczej” (typ operacji „Rozwój przedsiębiorczości – rozwój usług rolniczych”) – październik 2016 r.
- „Wsparcie inwestycji w przetwarzanie produktów rolnych, obrót nimi lub ich rozwój" (typ operacji „Przetwórstwo i marketing produktów rolnych") - nabór wniosków obejmujący również wsparcie budowy nowych zakładów przetwórczych w 4 sektorach przetwórstwa (mięsa, mleka, owoców i warzyw, zbóż) - po akceptacji zmian do PROW 2014-2020 przez KE – listopad 2016 r.
- „Pomoc narozpoczęcie pozarolniczej działalności gospodarczej naobszarach wiejskich” (typ operacji „Premie na rozpoczęcie działalności pozarolniczej”) – I kwartał 2017 r. - termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej
ROZWÓJ TERYTORIALNY
Wsparcie inwestycji związanych ztworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, wtym inwestycji wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii” ( typ operacji "Budowa lub modernizacja dróg lokalnych") –terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji samorządów województw o ogłoszeniu naboru (nabory ogłoszone przez częśd SW)
- „Wsparcie na inwestycje związane z rozwojem, modernizacją i dostosowywaniem rolnictwa i leśnictwa” (typ operacji „Scalanie gruntów” ) – marzec 2016 r.-terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
- „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” –czerwiec 2016 r.-terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji Lokalnych Grup Działania (LGD) o ogłoszeniu naboru
- „Wsparcie inwestycji wtworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dla ludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, ipowiązanej infrastruktury” ( typ operacji „Inwestycje w targowiska lub obiekty budowlane przeznaczone na cele promocji lokalnych produktów") – lipiec 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
- „Wsparcie inwestycji związanych ztworzeniem, ulepszaniem lub rozbudową wszystkich rodzajów małej infrastruktury, wtym inwestycji wenergię odnawialną i w oszczędzanie energii” (typ operacji „Gospodarka wodno-ściekowa") – sierpień 2016 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru
- „Wsparcie badao iinwestycji związanych zutrzymaniem, odbudową ipoprawą stanu dziedzictwa kulturowego iprzyrodniczego wsi, krajobrazu wiejskiego imiejsc o wysokiej wartości przyrodniczej, w tym dotyczące powiązanych aspektów społeczno-gospodarczych oraz środków w zakresie świadomości środowiskowej” (typ operacji „Ochrona zabytków i budownictwa tradycyjnego") oraz poddziałanie „Wsparcie inwestycji wtworzenie, ulepszanie i rozwijanie podstawowych usług lokalnych dlaludności wiejskiej, w tym rekreacji, kultury, i powiązanej infrastruktury” (typ operacji „Inwestycje w obiekty pełniące funkcje kulturalne lub kształtowanie przestrzeni publicznej") – kwiecień 2017 r. - terminy naboru wniosków uzależnione od decyzji SW o ogłoszeniu naboru

TRANSFER WIEDZY I INNOWACJI
- „Transferwiedzyidziałalnośdinformacyjna”– listopad 2016r.
-„Wsparcie korzystania z usług doradczych” (typy operacji „Świadczenie kompleksowej porady dla rolnika”oraz „Świadczenie kompleksowej porady dla właściciela lasu”) – listopad 2016r.
- „Wsparcie dla szkolenia doradców”– listopad 2016r.
- „Współpraca”– listopad 2016r. − termin uzależniony od przebiegu procesu akredytacji Agencji Płatniczej

WSPARCIE JAKOŚCI PRODUKCJI
- „Wsparcie działań informacyjnych i promocyjnych realizowanych przez grupy producentów na rynku wewnętrznym” – czerwiec 2016 r.
- „Wsparcie na przystępowanie do systemów jakości” – grudzień 2016 r.
Źródło: https://www.minrol.gov.pl


Termin ucieka! Deklaracja organizacji pozarządowych

25.01.2016

Organizacje pozarządowe chcące korzystać z uproszczonej księgowości powinny do 31 stycznia 2016 roku złożyć deklarację. Organizacje mają obowiązek przesłania do urzędu skarbowego właściwego dla siedziby stowarzyszenia, informację o wyborze prowadzenia ewidencji.
23 grudnia 2015 r. w Dzienniku Ustaw Rzeczpospolitej Polskiej opublikowano rozporządzenie MINISTRA FINANSÓW z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów przez niektóre organizacje pozarządowe oraz stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego. Powyższy Dokument daje możliwość dla organizacji korzystania z uproszczonej księgowości.
Rozporządzenie określa sposób prowadzenia uproszczonej ewidencji przychodów i kosztów dla potrzeb podatku dochodowego od organizacji pozarządowych, zwanej „uproszczoną ewidencją”, oraz warunki jakim powinna odpowiadać ewidencja.
Do 31 stycznia organizacje pozarządowe chcące skorzystać z powyższego przywileju mają obowiązek przesłania do urzędów skarbowych właściwych dla siedziby stowarzyszenia, informację o wyborze prowadzenia uproszczonej ewidencji. W zamian będą mogły prowadzić rachunkowość uproszczoną – książkę przychodów i rozchodów. Dla potrzeb zgłoszenia konieczne jest podjęcie uchwały bądź Walnego Zebrania, bądź Uchwały Zarządu, oraz przesłanie jej wraz z decyzją do Urzędu Skarbowego.
(Na podstawie DU z dnia 23.01.2016 roku poz. 2178)


Szkolenie z pierwszej pomocy dla seniorów

20.01.2016
Informacja o zwołaniu XIV sesji Rady Miejskiej

20.01.2016

XIV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 26 stycznia 2016 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Nowe ogłoszenie

20.01.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


24. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11.01.2016

W tym roku społeczność dąbrowska również przyłączyła się do akcji WOŚP. Na ulicach miasta, a także w Różanymstoku, Zwierzyńcu i Nowym Dworze od rana kwestowało 15 wolontariuszy. Z puszek zebrano 7.118,26 zł, zaś całkowita suma, doliczając do poprzedniej kwotę uzyskaną z licytacji wyniosła prawie 11.150 zł.
Hitem licytacji stała się koszulka zawodnika Jagiellonii Białystok, Konstantina Wasiljewa, która została sprzedana za 650 zł. Dużą popularnością cieszyły się także dary Dąbrowskiego Stowarzyszenia Produktu Lokalnego.
Zdjęcia zamieszczone dzięki uprzejmości Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej.100. rocznica urodzin

07.01.2016

W dniu 6 stycznia 2016 r. setną rocznicę urodzin obchodziła Pani Weronika Jurgilewicz z Brzozowa. Z tej okazji Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Przewodniczący Rady Miejskiej oraz Pani Kierownik KRUS z Dąbrowy Białostockiej złożyli jubilatce najserdeczniejsze życzenia urodzinowe, a także wręczono pamiątkowy grawerton, kwiaty oraz przekazano listy gratulacyjne od Pani Premier i Wojewody Podlaskiego.

Informacja

05.01.2016

Starostwo Powiatowe w Sokółce informuję, że z dniem 1 stycznia 2016 r. w budynku internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej, ul. 1000-lecia P. P. 24 uruchomiony został punkt nieodpłatnej pomocy prawnej, w którym porad prawnych udzielać będą radcy prawni. Pomoc prawna świadczona będzie w ww. punkcie, w okresie od dnia 1 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r. , w wymiarze 5 dni w tygodniu przez 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni wolnych od pracy, tj.:
1. w poniedziałki, środy i piątki w godzinach od 9:00 – 13:00
2. we wtorki i czwartki w godzinach od 13:00 – 17:00


Spotkanie informacyjne

31.12.2015

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców gminy na spotkanie informacyjne dotyczące inwestycji polegającej na montażu instalacji fotowoltaicznych.

Spotkanie odbędzie się 08 stycznia (piątek) 2016 r. o godz. 12:00 w kinie "Lotos".


Nowe ogłoszenie

30.12.2015

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Lista kandydatów zakwalifikowanych do rozmowy kwalifikacyjnej na stanowisko pracy Referenta w Referacie RGG.


Sesja opłatkowa

29.12.2015

29 grudnia 2015 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetnił występ chóru nauczycieli Ad Rem z repertuarem pieśni świątecznych. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli Radnym i przybyłym gościom życzenia. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.XIII Sesja Rady Miejskiej

29.12.2015

29 grudnia 2015 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XIII sesji. Radni podjęli uchwały związane ze zmianami w budżecie, wydatkami niewygasającymi, program profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych na 2016 rok oraz wybrano przedstawiciela do Związku Komunalnego Biebrza. W programie sesji ujęty był projekt budżetu na 2016 rok oraz projekt WPF. Ze względu na uwagi Radnych oba projekty uchwał zostały zdjęte z porządku obrad.
Na interpelacje i pytania radnych, które dotyczyły min. remontu i naprawy nawierzchni drogowych, ustawienia tablic informacyjnych na koloniach miejscowości odpowiadał Burmistrz Romuald Gromacki.Spotkanie opłatkowe

22.12.2015

W dniu 21 grudnia 2015 r. w restauracji na Skarpie odbyło się spotkanie opłatkowe dla osób starszych i samotnych. W spotkaniu uczestniczyli Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Przewodniczący Rady Miejskiej, Radni, Księża oraz zaproszeni goście. Przy wigilijnym stole zebrani podzielili się opłatkiem i złożyli sobie życzenia świąteczne. Uroczystość uświetnił występ chóru "Dąbrowiacy" oraz dąbrowska schola.Spotkanie opłatkowe

22.12.2015


Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72 73 74 75 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91