Najnowsze wiadomości

Otwarcie świetlicy w Jacznie

07.02.2013


6 lutego 2013 r. w Jacznie miało miejsce oddanie do użytku wyremontowanej świetlicy wiejskiej. Zadanie zostało wykonane w ramach projektu: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w miejscowości Jaczno, współfinansowanego przez Urząd Marszałkowski Województwa Podlaskiego w ramach PROW WP na lata 2007-2013, za pośrednictwem Fundacji Biebrzańskiej. Koszt inwestycji wyniósł 205.459,73 zł, z tego dofinansowanie w ramach PROW 122.767,51 zł. Wykonawcą zadania była firma: Zakład Murarski Sp. J. Wincenty Krahel, Elżbieta Krahel-Rowińska, ul. Słoneczna 9, 16-200 Dąbrowa Białostocka.
Ogłoszenie o naborze do komisji konkursowych powołanych do opiniowania zadań publicznych Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach otwartych konkursów ofert z dnia 4-go lutego 2013 roku.

04.02.2013

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działające na terenie gminy Dąbrowa Białostocka do zgłaszania kandydatów chcących uczestniczyć w pracach komisji konkursowych opiniujących oferty w ramach otwartych konkursów ofert pod warunkiem, że organizacja którą reprezentuje nie będzie brała udziału w danym konkursie z zakresu:
- rozwoju sportu na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka,
- integracji osób niepełnosprawnych.

Udział w pracach komisji konkursowej jest nieodpłatny i za udział w posiedzeniach komisji jej członkom nie przysługuje zwrot kosztów podróży.
W skład komisji konkursowych mogą wchodzić reprezentanci organizacji pozarządowych
i podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 w/w ustawy, którzy spełniają łącznie następujące kryteria:
a) nie reprezentują organizacji lub podmiotów biorących udział w danym otwartym konkursie ofert,
b) nie pozostają wobec wnioskodawców biorących udział w konkursie w takim stosunku prawnym lub faktycznym, który mógłby budzić uzasadnione wątpliwości co do ich bezstronności,
c) akceptują warunki uczestnictwa w pracach komisji konkursowych na zasadach nieodpłatności.
W przypadku gdy:
- żadna z organizacji nie wskaże kandydata, lub
- wskazane osoby nie wezmą udziału w pracach komisji, lub
- powołana osoba podlega wyłączeniu na podstawie przepisów ustawy.
komisja ma prawo działać bez przedstawicieli organizacji pozarządowych.

Termin zgłaszania kandydatów na członków komisji konkursowych upływa 15 lutego 2013 roku.
Zgłoszenie – (na załączonym formularzu) podpisane przez osoby upoważnione do reprezentacji organizacji zgłaszającej należy złożyć w sekretariacie Urzędu Miejskiego (pokój nr 19) w kopercie z dopiskiem: „Zgłoszenie do komisji konkursowej” lub przesłać pocztą na adres: Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Załączniki:
-Formularz zgłoszeniowy


Eliminacje rejonowe XX Ogólnopolskiego Festiwalu „PIOSENKA BIAŁORUSKA 2013” w Dąbrowie Białostockiej.

04.02.2013

3 lutego 2013 r. w Dąbrowie Białostockiej w kinie ,,Lotos'' odbyły się rejonowe eliminacje XX Ogólnopolskiego Festiwalu ,,Piosenka Białoruska'' 2013. Organizatorem festiwalu był Zarząd Główny Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku i Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Imprezę zrealizowano dzięki dotacji Ministra Administracji i Cyfryzacji i pomocy Kulturalnego Centrum Białorusi przy Ambasadzie Republiki Białoruś w Polsce. Widownia dopisała, sala kinowa była wypełniona do ostatniego miejsca. Zgromadzonych gości powitał Jan Syczewski – przewodniczący Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku i Maciej Sulik – Dyrektor Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury w Dąbrowie Białostockiej. Swoją obecnością Festiwal zaszczycili także: Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski wraz z małżonką, Proboszcz Parafii Prawosławnej w Dąbrowie Białostockiej ksiądz Mikołaj Dejneko wraz z małżonką, Wiceprzewodniczący Rady Powiatu Sokólskiego Jerzy Białomyzy, Sekretarz Białoruskiego Towarzystwa Społeczno-Kulturalnego w Białymstoku Walentyna Łaskiewicz i wiele innych osób, którym białoruska kultura jest bliska sercu. W ramach konkursu zaprezentowały się dwa zespoły: ,,Grand'' z Grzebieni pod kierownictwem Jana Pietuszyńskiego i ,,Kapela Mundka'' z Sokółki pod kierownictwem Zygmunta Kundzicza. W ich wykonaniu usłyszeliśmy znane i lubiane pieśni białoruskie. Atrakcją festiwalu był występ zespołu ,,Haradnica'' z Grodna. Niezwykle malowniczy i roztańczony zespół rozgrzał i rozbawił zgromadzonych, a wspaniałe solistki porwały naszą publiczność do tańca. Okazuje się, że podobne imprezy pokazujące białoruską kulturę i dziedzictwo, integrujące miejscową społeczność, powinny odbywać się częściej w naszej miejscowości.XXV Sesja Rady Miejskiej

31.01.2013

30 stycznia 2013 r. Rada Miejska w Dąbrowie Białostockiej obradowała na XXV Sesji. Radni, sołtysi oraz obecni goście wysłuchali informacji delegatów do Powiatowej Izby Rolniczej z gminy Dąbrowa Białostocka (Stanisław Grajewski – Trzyrzeczki, Andrzej Sutuła – Wroczyńszczyzna) z działalności Izby Powiatowej i Wojewódzkiej na rzecz rolników. W kolejnym punkcie dąbrowscy radni powiatowi (Alicja Rysiejko, Jerzy Białomyzy, Romuald Gniedziejko) przedstawili informacje o swojej działalności na forum Rady Powiatu Sokólskiego oraz o powiatowych zadaniach inwestycyjnych wykonanych i planowanych na terenie dąbrowskiej gminy. Kolejne wystąpienie było oczekiwane przez pracowników SP ZOZ w Dąbrowie Białostockiej, a szczególnie dąbrowskiego szpitala. Dyrektor SP ZOZ Tadeusz Gniazdowski przedstawił niezwykle trudną sytuację finansową szpitala oraz sposoby jego restrukturyzacji. Wśród zebranych wystąpienie dyrektora wywołało żywą dyskusję. W informacji Skarbnik Gminy dotyczącej konieczności wypłacenia pracownikom pedagogicznym gminnych szkół dodatku wyrównawczego radni usłyszeli, że gmina wypłaci w tym roku wyjątkowo niską kwotę, bo tylko 1.661,52 zł w grupie nauczycieli stażystów. W podjętych uchwałach radni m.in. przegłosowali zmiany w budżecie, nie wyrazili zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego na rok 2014. Większością głosów uchwalili zamiar likwidacji Szkoły Podstawowej w Nierośnie oraz stawki za ścieki i wodę w Różanymstoku i Dąbrowie Białostockiej. Zatwierdzili stawki za wodę pochodzącą z hydroforni wiejskich. Przyjęli stanowisko w sprawie funkcjonowania linii kolejowej Sokółka-Swałki (tutaj). Na zakończenie Burmistrz wystąpił z wnioskiem do Przewodniczącego Rady o zorganizowanie w dniu 8 marca br. uroczystej sesji z okazji 300-nej rocznicy nadania Dąbrowie praw targowych, która to rocznica przypada właśnie w tym dniu.


Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka

31.01.2013


W styczniu 2013 r. Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej złożył w Urzędzie Marszałkowskim Województwa Podlaskiego wniosek o dofinansowanie Projektu systemowego współfinansowaego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej.
Zaplanowano, że działaniami aktywnej integracji w ramach Projektu zostaną objęte 34 osoby korzystające z pomocy społecznej, z terenu gminy Dąbrowa Białostocka, spełniających kryterium wiekowe 15 – 60 lat. Z dokonanej przez Ośrodek analizy wynika, że zasadne jest zaangażowanie do udziału w Projekcie w 2013 r. 27 kobiet oraz 7 mężczyzn – podopiecznych Ośrodka.
W miesiącu marcu br. zgodnie z harmonogramem realizacji Projektu zaplanowano przeprowadzenie spotkania informacyjnego dla zainteresowanych udziałem w projekcie a także rekrutację do udziału w projekcie. Zakwalifikowanym uczestnikom zostaną zaproponowane do wyboru 4 szkolenia zawodowe, zajęcia z doradcą zawodowym i psychologiem. Projekt przewiduje także objęcie wsparciem dzieci beneficjentów poprzez udział w koloniach terapeutyczno – rozwojowych.
Wszystkich zainteresowanych zapraszamy do udziału w projekcie. Szczegółowe informacje dostępne są w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej.


Mikropożyczki dla Polski Wschodniej

28.01.2013


Gmina Dąbrowa Białostocka w danych GUS za 2012 r.

24.01.2013

GUS opublikował dane dotyczące ludności i jednostek samorządu terytorialnego w Polsce za 2012 r. W Polsce było 2479 gmin, z czego gmin miejskich – 306, miejsko-wiejskich – 602, wiejskich – 1571. Miast w Polsce było 908, z czego w województwie podlaskim – 40, a w Powiecie Sokólskim 4. Dane dotyczące gminy Dąbrowa Białostocka przedstawia poniższa tabela.Kabaret pod Wyrwigroszem

23.01.2013


Informacja o zwołaniu XXV sesji Rady Miejskiej

21.01.2013

XXV Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej odbędzie się dnia 30 stycznia 2013 roku. Początek obrad jest zaplanowany na godzinę 10:00. Szczegółowy plan sesji jest dostępny tutaj.


Ferie zimowe dla uczniów w gminie Dąbrowa Białostocka

18.01.2013

Program tutajXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

14.01.2013

W niedzielę 13 stycznia 2013 r. miał miejsce XXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Również w Dąbrowie Białostockiej podjętych zostało szereg działań mających na celu wsparcie akcji na rzecz osób najmłodszych oraz najstarszych. 19 wolontariuszy od godz. 8.30 kwestowało w mieście. Zebrali oni 5.628,55 zł. Najbardziej wartościową puszkę przyniosła Oliwia Raducha, która zebrała 1.079,02 zł. Od godz. 13.00 w kinie Lotos miały miejsce występy artystyczne solistów i zespołów, które spotkały się z gromkimi brawami licznie zebranej widowni. Z puszki ustawionej przy wejściu do kina uzyskano kwotę 594,45 zł. Wiele emocji dała licytacja przedmiotów przeznaczonych na Finał. W jej wyniku zebrano 2.390,00 zł. Po zakończeniu imprezy pojawił się indywidualny darczyńca z kwotą 1.387,00 zł. Tak więc tegoroczny dąbrowski Finał pokazał po raz kolejny szczodrość naszych mieszkańców i przyniósł kwotę 10.000,00 zł.

Harmonogram zebrań OSP

14.01.2013

HarmonogramXXI Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy

11.01.2013Nowa książka o gminach i wsiach powiatu sokólskiego

04.01.2013

Były mieszkaniec Dąbrowy Białostockiej Alfred Rochalski wydał książkę pt.: Północno-wschodnia Sokólszczyzna dawniej i dziś (Sokółka, Suchowola, Dąbrowa Białostocka, Nowy Dwór i Kuźnica), Białystok 2012. Autor w publikacji oparł się głównie na zasobach Archiwum Państwowego w Białymstoku. Opisał poszczególne gminy oraz wsie. Przytoczył wykazy mieszkańców z XVIII i XIX w. Dzięki lekturze tej książki można prześledzić trwałość osadniczą na wspomnianym obszarze.


Środki unijne dla szkół gminy Dąbrowa Białostocka

03.01.2013

18 grudnia 2012 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Tadeusz Ciszkowski i Skarbnik Gminy Dąbrowa Białostocka Ewa Czarniecka podpisali umowę z Województwem Podlaskim reprezentowanym przez Członków Zarządu Województwa Podlaskiego Cezarego Cieślukowskiego i Jacka Pioruna na dofinansowanie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach, Działania 9.1 „Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty", Poddziałania 9.1.2 „Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszenie różnic w jakości usług edukacyjnych”, Projektu pt. „ Z indywidualizacją rozwój osiągamy”. Wartość dofinansowania Projektu wyniesie 129.263,00 PLN. Jego celem jest indywidualizacja nauczania dzieci z klas I-III, służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych oraz rozwijaniu talentów dzieci uzdolnionych. Projektem zostały objęte szkoły podstawowe w: Dąbrowie Białostockiej, Różanymstoku, Zwierzyńcu Wielkim; dla których Gmina Dąbrowa Białostocka jest organem prowadzącym. Projekt będzie realizowany w okresie: 1.02.2013-28.06.2013.


Zaproszenie na XXIV sesję Rady Miejskiej

24.12.2012Dąbrowa Białostocka w okowach śnieżnej i mroźnej zimy

21.12.2012

KS Szczypiorniak mistrzem I rundy (jesiennej) Podlaskiej III Ligi Seniorów Podlaskiego ZPR

21.12.2012

19 grudnia 2012 r. został rozegrany ostatni mecz rundy jesiennej III Ligi Seniorów Podlaskiego ZPR, w którym KS Szczypiorniak pokonał u siebie MOKS Słoneczny Stok 37-25. KS Szczypiorniak Dąbrowa Białostocka z kompletem 4 zwycięstw i 8 punktami zajmuje I miejsce w tabeli rozgrywek.


Życzenia świąteczne

21.12.2012

Święta Bożego Narodzenia,
niech Was radością obdarzą.
Wszystkich marzeń spełnienia,
niechaj cuda się zdarzą!
Gwiazda Betlejemska już wschodzi,
do szczęścia rozświetlając drogę.
A Chrystus, który się narodzi,
z serc usunie Wam trwogę.
Niech echo kolęd się niesie,
w powietrzu od mrozu białym.
A nowy rok niech przyniesie,
spokój na świecie całym!
Wesołych Świąt!

Życzy:
Dąbrowskie Stowarzyszenie Produktu Lokalnego


Informacja o godzinach pracy

21.12.2012

Kasa Urzędu Miejskiego
Dnia 24.12.2012 r. i 31.12.2012 r.
czynna do godz. 11:30


Bądź aktywny – szkolenia dla osób odchodzących z rolnictwa

20.12.2012


Życzenia na Boże Narodzenie

20.12.2012

Najserdeczniejsze życzenia wesołych Świąt Bożego Narodzenia, rodzinnego ciepła, wielkiej miłości, w sercach miejsca dla wszystkich, pod choinką zaś dużo prezentów. Niech te święta przyniosą radość i odpoczynek oraz nadzieję, że Nowy Rok spełni marzenia i zapewni realizację wszelkich planów.
Mieszkańcom Gminy Dąbrowa Białostocka składają       Antoni Hrynkiewicz                                       Tadeusz Ciszkowski
Przewodniczący Rady Miejskiej                                   Burmistrz
     w Dąbrowie Białostockiej                              Dąbrowy Białostockiej


Dąbrowa świąteczna

20.12.2012XXIII Sesja Rady Miejskiej

19.12.2012

18 grudnia 2012 r. obradowała XXIII Sesja Rady Miejskiej. Na początku sesji Burmistrz zgłosił wniosek o wycofanie z programu uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej gminy oraz przyjęcia budżetu gminy na rok 2013 ze względu na brak opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej, a także wniósł o wycofanie uchwały w sprawie zmian wieloletniej prognozy finansowej gminy na rok 2012 ze względu na to, że uchwała ta będzie ponownie głosowana na kolejnej sesji tj. 28 grudnia br. Radni przegłosowali pozytywnie zaproponowane zmiany. Kolejne zmiany dotyczyły pakietu uchwał dotyczących polityki śmieciowej na wniosek Burmistrza i radnych one również zostały wycofane z obrad. Przyczyną wycofania była potrzeba dalszej dyskusji nad optymalnym rozwiązaniem polityki śmieciowej w gminie jak również trwającymi pracami legislacyjnymi Parlamentu i Rządu w tym zakresie. Okrojony program został sprawnie zrealizowany. Radni podjęli uchwały w sprawie: zmian w budżecie na 2012 r., podziału Gminy Dąbrowa Białostocka na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych(tutaj), programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2013, uchylenia uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej z dnia 29.10.2010 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej. W drugiej części obrad miała miejsce część uroczysta – opłatkowa. Z kolędami wystąpiły dwa chóry parafialne z Dąbrowy Białostockiej: cerkiewny i kościelny. Następnie przedstawiciele władz gminnych, powiatowych oraz duchowni złożyli radnym i przybyłym gościom żywienia bożonarodzeniowe i noworoczne. Na zakończenie wszyscy, po odśpiewaniu kolędy, podzielili się opłatkiem składając sobie nawzajem życzenia.

Starsze wiadomości: Strona 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54 55 56 57 58 59 60 61 62 63 64 65 66 67 68 69 70 71 72