Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości


Wiosenny przegląd młodych ogierów

13.04.2018

12 kwietnia 2018 r. na placu targowym w Dąbrowie Białostockiej odbyło się wiosenne uznawanie młodych ogierów, celem wpisania ich do głównej księgi stadnej. Organizatorem imprezy był Wojewódzki Związek Hodowców Koni w Białymstoku. Do oceny wystawiono 10 koni rasy zimnokrwiste w typie sokólskim, polski koń zimnokrwisty oraz jeden importowany rasy perszeron. Wśród koni poddanych ocenie znalazły się także ogiery z terenu gminy Dąbrowa Białostocka: Wazon Piotra Majewskiego z Brzozowa i Torn Janusza Jodczyka ze Stocka.
Turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w KRUS

12.04.2018

TURNUSY REHABILITACYJNE DLA DZIECI
ROLNIKÓW UBEZPIECZONYCH W KRUS


Kasa Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w okresie wakacji letnich organizuje turnusy rehabilitacyjne dla dzieci rolników ubezpieczonych w Kasie. Wypoczynek dzieci łączony jest
z programem rehabilitacji leczniczej w zakresie wad postawy i chorób układu ruchu oraz układu oddechowego. Dzieci kierowane na turnus rehabilitacyjny muszą być samodzielne i zdolne do samoobsługi. Turnus rehabilitacyjny trwa 21 dni.

Zasady kierowania dziecka na turnus rehabilitacyjny:
1. Przynajmniej jedno z rodziców (prawnych opiekunów) podlega ubezpieczeniu społecznemu rolników z mocy ustawy. Jeżeli rolnik ubezpieczony jest na wniosek w pełnym zakresie – ubezpieczenie powinno trwać nieprzerwanie co najmniej rok.
2. Dziecko jest urodzone w latach 2003 – 2011 (7 - 15 lat).
3. Podstawą skierowania na turnus rehabilitacyjny jest „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” stanowiący załącznik do rozporządzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 19 lipca 2013 r. w sprawie warunków i trybu kierowania przez Kasę Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego na rehabilitację leczniczą oraz udzielania zamówień na świadczenia i usługi rehabilitacyjne (Dz. U. z 2013 r. poz. 860). Wniosek powinien być wystawiony przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej lub lekarza specjalistę, w leczeniu którego pozostaje dziecko. Do wniosku należy dołączyć formularz z „informacją o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”.

Pierwszeństwo w skierowaniu na turnus rehabilitacyjny mają dzieci posiadające orzeczenie o niepełnosprawności.
Wyjazd dzieci na turnus rehabilitacyjny następuje z siedziby Oddziału lub Placówki Terenowej KRUS w Zambrowie lub Augustowie pod nadzorem wyznaczonych pracowników odpowiedzialnych za bezpieczny przejazd dzieci na trasie KRUS – ośrodek rehabilitacyjny. Przewóz dzieci odbywa się wynajętym autokarem.
Odpłatność za pobyt oraz koszt podróży dziecka w całości pokrywa KRUS.
Dzieci uczestniczące w turnusach rehabilitacyjnych ubezpieczone są od następstw nieszczęśliwych wypadków przez Pocztowe Towarzystwo Ubezpieczeń Wzajemnych.
W 2018 r. Oddział Regionalny KRUS w Białymstoku posiada miejsca na turnusy rehabilitacyjne:

- dla dzieci ze schorzeniami układu ruchu
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Horyńcu Zdroju
w terminie 24.06 - 14.07.2018 r.

- dla dzieci ze schorzeniami układu oddechowego
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Świnoujściu
w terminie 11.08 - 31.08.2018 r.
oraz
Centrum Rehabilitacji Rolników KRUS w Iwoniczu Zdroju
w terminie 28.06 - 18.07.2018 r.

W przypadku zainteresowania skierowaniem dziecka na turnus rehabilitacyjny należy zgłosić się do najbliższej jednostki organizacyjnej KRUS po druki: „wniosek o skierowanie na rehabilitację leczniczą” oraz „informację o stanie zdrowia dziecka wraz z oświadczeniem rodzica/opiekuna prawnego”. Druki są dostępne również na stronie internetowej Kasy www.krus.gov.pl.

Informacje można uzyskać pod numerem telefonu:
(85) 7497305 Białystok
(86) 2716110 Zambrów
(87) 6446714 Augustów
TERMIN SKŁADANIA WNIOSKÓW - 15.05.2018 r.DYREKTOR
OR KRUS w Białymstoku
mgr Krzysztof Jaworowski


Nowe ogłoszenie

10.04.2018

INFORMACJA

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi I piętro (prawe skrzydło) oraz II piętro (prawe skrzydło) Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej dnia 10.04.2018 r. od godziny 13:00 będzie NIECZYNNE


Rocznica katastrofy lotniczej w Smoleńsku

10.04.2018

10 kwietnia 2018 r. w rocznicę katastrofy lotniczej w Smoleńsku przedstawiciele gminy Dąbrowa Białostocka uczcili pamięć 96 tragicznie zmarłych przedstawicieli Państwa Polskiego składając kwiaty na dąbrowskim rondzie upamiętniającym tą tragedię.
Eliminacje Gminne Festiwalu Piosenki Przedszkolaków

10.04.2018

9 kwietnia w kinie "Lotos" odbyły się Eliminacje Gminne Festiwalu Piosenki Przedszkolaków 26 WOJEWÓDZKIEGO FESTIWALU PIOSENKI PRZEDSZKOLAKÓW "MAMA, TATA I JA", którego organizatorem jest Wojewódzki Ośrodek Animacji Kultury w Białymstoku. Na Eliminacje Powiatowe, które odbędą się jutro w Korycinie jury zakwalifikowało następujących uczestników: Wiktoria Godlewska - I miejsce Rozalia Milewska - II miejsce Antoni Krzysztopik - III miejsce. Było tak wiele pęknie śpiewających Dzieci, że komisja postanowiła przyznać jeszcze trzy wyróżnienia: Aleksandrze Cybulko, Yanie Yeliseyewej i Stanisławowi Sulikowi. Przedszkolaki za udział w eliminacjach dostały pamiątkowe dyplomy i zabawki. Serdecznie gratulujemy wszystkim małym artystom!


Nowe ogłoszenie

09.04.2018

INFORMACJA

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż w związku z trwającymi pracami remontowymi I piętro (prawe skrzydło) Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej dnia 09.04.2018 r. od godziny 14:00 będzie NIECZYNNE


Rewitalizacja parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki

06.04.2018


Rewitalizacja parków miejskich
w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki

W listopadzie 2017 r. rozpoczęły się roboty budowlane dotyczące rewitalizacji parków miejskich przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII. Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6 Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana 24.08.2017 r. na kwotę dofinansowania 699 837,68 zł, co stanowi 63,20 % kosztów kwalifikowanych.
Wykonawcą inwestycji jest firma Green Serwis Group Sp. z o.o., ul. Spacerowa 8/21, 15 – 044 Białystok. Ogólna wartość zadania wynosi 1 414 400,00 zł brutto (wraz z kosztem nadzoru inwestorskiego).

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje przebudowę parków miejskich w Dąbrowie Białostockiej przy Placu Kościuszki, a w szczególności:
• demontaż istniejących ścieżek oraz elementów małej architektury, przeniesienie pomników,
• wycinkę drzew, usunięcie krzewów, przesadzenia,
• budowę utwardzonych ścieżek pieszych, utworzenie miejsc pamięci oraz miejsca spotkać, tzw. sceny,
• przebudowę oświetlenia parków,
• budowę fontanny,
• montaż elementów małej architektury, wiaty przystankowej, tablicy ogłoszeniowej, koszy, ławek parkowych,
• urządzenie wraz z nasadzeniami niskiej zieleni,
• budowę przyłącza wodociągowego oraz kanalizacji sanitarnej.
Celem bezpośrednim projektu jest poprawa jakości życia mieszkańców poprzez lepszą organizację przestrzeni publicznej na cele społeczne, kulturalne i rekreacyjne. Ponadto poprawie ulegnie jakość infrastruktury technicznej i wyposażenia, infrastruktura zostanie dostosowana do osób niepełnosprawnych, stworzona przestrzeń publiczna będzie przyjazna dzieciom oraz nastąpi poprawa bezpieczeństwa, estetyki i atrakcyjności parków. Zrewitalizowana przestrzeń społeczna ma szanse spowodować wzrost integracji i utożsamiania się lokalnego społeczeństwa z miastem, poprawę znajomości lokalnego dziedzictwa kulturalnego i historycznego, dzięki planowanej organizacji wydarzeń tematycznych.

Efektem projektu będzie odnowa parków przy Placu Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej, które mają stać się miejscem spotkań, odpoczynku, aktywizacji społecznej oraz rozrywki, czy też poznania lokalnej kultury i dziedzictwa.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 15.06.2018 r.Odznaczenia Honorowe „Zasłużony dla rolnictwa”

06.04.2018

5 kwietnia 2018 r. w Miejsko - Gminnym Ośrodku Kultury zostały wręczone honorowe odznaczenia dla zasłużonych Rolników z gminy Dąbrowa Białostocka nadawane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi.
Na uroczystość przybyli zaproszeni goście: Romulad Gromacki – Burmistrz Dąbrowy Białostockiej, Artur Gajlewicz – Zastępca Burmistrza Dąbrowy Białostockiej, Paweł Wnukowski – Dyrektor Biura Posła do Parlamentu Europejskiego prof. Karola Karskiego, Maria Alicja Żurawska – Kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Dąbrowie Białostockiej, Mirosław Mikołajczyk- Kierownik Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w Sokółce.
Odznakami Honorowymi zostali odznaczeni: Pani Halina Raducha, Pan Wiesław Karaś i Pan Krzysztof Lulewicz.
Wszystkim serdecznie gratulujemy i życzymy kolejnych sukcesów.
Życzenia Wielkanocne

06.04.2018


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.