Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Gminne spotkanie opłatkowe

18.12.2013

17 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim odbyło się gminne spotkanie opłatkowe. Udział w nim wzięli duchowni katoliccy i prawosławni, przedstawiciele władz gminnych, kierownicy jednostek, mieszkańcy gminy. Uroczystość uświetnił Dąbrowski Chór Seniora, który wystąpił z koncertem kolęd.Budżetowa Sesja Rady Miejskiej

18.12.2013

17 grudnia 2013 r. obradowała XXXI Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej. Głównym punktem obrad był projekt uchwały budżetowej na rok 2014. Radni przegłosowali go przy jednym głosie wstrzymującym się.


Podsumowanie Projektu realizowanego w ramach EFS

16.12.2013Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej w ramach realizowanego w okresie od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. projektu systemowego współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego pod nazwą: „Aktywność wyznacznikiem lepszego jutra – aktywizacja społeczno – zawodowa rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym z terenu gminy Dąbrowa Białostocka” w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji, Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej jako cel główny przyjął zwiększenie aktywności społeczno – zawodowej osób bezrobotnych, nieaktywnych zawodowe oraz pracujących w nisko dochodowych gospodarstwach rolnych, korzystających z pomocy społecznej. Działania podjęte w ramach projektu miały na celu zwiększenie motywacji do aktywnego działania i zaufania we własne siły, zwiększenie zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole, zwiększenie kwalifikacji zawodowych i zdobycie umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
Na spotkaniu informacyjnym w dniu 22 marca 2013 r. mającym na celu zapoznanie zainteresowane osoby z założeniami projektu, rozpoczęto rekrutację uczestników. Do Projektu zakwalifikowano 34 osoby w wieku 15 – 60 lat, mieszkujących na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka.


W sierpniu br. rozpoczęło się pierwsze z przewidzianych na 2013 r. szkoleń, tj. „Kursu prawa jazdy kat. B” zorganizowane dla 14 osób biorących udział w tegorocznym projekcie. 60 godzinny kurs trwał do końca listopada 2013 r. Uczestnicy kursu przeszli cykl zajęć teoretycznych oraz praktycznych w tym jazdy na placu manewrowym i w ruchu miejskim.W ramach działań aktywnej integracji w okresie sierpień - wrzesień br. odbyło się 100 godzinne szkolenie „Asystent osoby niepełnosprawnej”, w którym wzięło udział 5 uczestników (w tym trzy kobiety) projektu. Szkolenie zostało zakończone egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników.W okresie 09.09.2013 r. – 17.10.2013 r. 5 beneficjentów zrealizowało kolejny etap realizacji zawartych kontraktów socjalnych, tj. 155 godzinne szkolenie „Spawacz metodą MAG-135”. Uczestnicy szkolenia przeszli cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Kurs został zakończony egzaminem sprawdzającym wiedzę teoretyczną oraz umiejętności praktyczne uczestników. Uczestnicy uzyskali uprawnienia do pracy w zawodzie spawacza.Kolejnym działaniem zrealizowanym w ramach aktywnej integracji było szkolenie „Księgowanie przy pomocy komputera”, trwające w okresie październik - listopad. Nabycie umiejętności do pracy w zakresie księgowości dziewięciu uczestnikom projektu zapewnił 98 godzinny cykl zajęć teoretycznych i praktycznych. Po pozytywnym zakończeniu egzaminu, uczestnicy otrzymali Zaświadczenia Zakładu Doskonalenia Zawodowego w Białymstoku Ośrodka Kształcenia Zawodowego w Sokółce oraz Certyfikaty potwierdzające nabycie umiejętności do wykonywania zawodu związanego z księgowaniem komputerowym.Aktywizacja społeczna oraz zawodowa uczestników Projektu obejmowała zajęcia warsztatowe z doradcą zawodowym pt. „Równouprawnienie a równość – stereotypy, dyskryminacja, uprzedzenia na rynku pracy.” Uczestnicy skorzystali z 20-godzinnych zajęć w obrębie dwóch grup po 17 osób. Warsztaty prowadzone były w kierunku:
- zwiększenia motywacji do aktywnego działania iż zaufania we własne siły,
- zwiększenia zdolności komunikacyjnych, asertywności i pracy w zespole,
- zwiększenia umiejętności umożliwiających wejście na rynek pracy.
W ramach aktywizacji społecznej zorganizowane zostały warsztaty kompetencji społecznych. Zajęcia prowadzone były w kierunku zwiększenia motywacji podopiecznych do aktywnego działania, gotowości do zmian, podniesienia zdolności komunikacyjnych, asertywności oraz pracy w zespole. W trakcie 20 godzinnych warsztatów uczestnicy dążyli do poznania swoich predyspozycji, a także zwiększenia efektywności radzenia sobie przy rozwiązywaniu problemów.
W ramach aktywizacji zdrowotnej uczestnicy zostali objęci ubezpieczeniem zdrowotnym oraz wsparciem dochodowym w postaci zasiłków celowych, celowych specjalnych oraz pracą socjalną.
W działaniach aktywnej integracji uczestniczyło 34 beneficjentów.
Realizując Projekt w 2013 roku Ośrodek osiągnął następujące rezultaty:
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów kompetencji Społecznych i konsultacji indywidualnych;
- 34 osób uzyskało certyfikaty od odbyciu warsztatów z doradcą zawodowym i konsultacji indywidualnych;
- 14 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu prawa jazdy kat. B.,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Asystent osoby niepełnosprawnej”,
- 5 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Spawacz metodą MAG-135”,
- 9 osób uzyskało certyfikaty o odbyciu kursu „Księgowanie przy pomocy komputera”
- 1 osoba uzyskała certyfikat o odbyciu konsultacji i zajęć indywidualnych z doradcą zawodowym
- 1 osoby uzyskała certyfikaty o odbyciu zajęć i konsultacji indywidualnych z psychologiem
- 34 osoby zrealizowało kontrakty socjalne i zakończyło udział w projektach aktywnej integracji.


Informacja w sprawie odbioru azbestu

16.12.2013

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że w roku 2014 planuje pozyskanie środków finansowych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Białymstoku na zdjęcie i utylizację azbestu z dachów domostw i budynków gospodarczych. Osoby, które chcą bezpłatnie zdjąć ze swoich dachów pokrycie azbestowe mogą zgłosić się do Urzędu do 2 stycznia 2014 r. pok. nr 1 (parter) celem zapisania się na listę przystępujących do programu zdejmowania azbestu z dachów. Możliwy jest również odbiór azbestu, który został zdjęty w z dachów latach minionych.


Wsparcie dla lokalnych producentów żywności

12.12.2013

11 grudnia 2013 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie informacyjne na temat realizacji unijnego projektu TRADEIT. Projekt będzie realizowany w 8 krajach Unii Europejskiej, w tym w Polsce, m.in. w województwie podlaskim, w latach 2014-2017. Celem projektu jest wszechstronna pomoc małym wytwórcom tradycyjnej żywności mleczarskiej, mięsnej i piekarniczej.Wyróżnienia dla dąbrowskiego stowarzyszenia

10.12.2013

9 grudnia 2013 r. w Białymstoku odbyło się podsumowanie „Wojewódzkiej Olimpiady Aktywności Wiejskiej” organizowanej przez Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Podlaskiego. Sukcesem zakończył się udział w olimpiadzie Stowarzyszenia „Placówka” z Bagien, które w swojej kategorii zajęło I miejsce i uzyskało nagrodę w wysokości 6000 zł. Nagrodę wręczał były premier Waldemar Pawlak, a odbierali ją przedstawiciele Stowarzyszenia Andrzej Masłowski i Mieczysław Sawośko.

Program wsperający powrót osób bezdomnych do społeczności - składanie opinii dotyczących celów regionalnych

06.12.2013


ZZO Koszarówka oddany do użytku

05.12.2013

4 grudnia 2013 r. miało miejsce oddanie do użytku Zakładu Zagospodarowania Odpadów w Koszarówce (gm. Grajewo). Zakład zbiera odpady z terenu 19 gmin (w tym z Dąbrowy Białostockiej) należących do Związku Komunalnego Biebrza (więcej tutaj).


Nowe ogłoszenie

04.12.2013

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zawiadomienie o wyborze najkorzystnejszej oferty - Dostawa oleju opałowego.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.