Ważne wiadomości

Transmisja XV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołanej jako sesja nadzwyczajna

19.02.2020

Transmisja z XV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołanej jako sesja nadzwyczajna dostępna jest pod linkiem:
https://youtu.be/ybviAz_sLXk


Ogłoszenie - zmiana terminu

12.02.2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż Biuro Powiatowe ARiMR w Sokółce, wspólnie z ODR w Sokółce, planuje przeprowadzić szkolenie rolnikom na temat: „Systemy płatności bezpośrednich w ramach WPR (Wspólnej Polityki Rolnej) na lata 2015-2020. Wnioski o płatności w roku 2020, eWniosek - Kampania 2020”.

Termin i miejsce szkolenia:

- 09.03.2020 roku ( poniedziałek ), godz. 10.00 – Sokółka, Starostwo Powiatowe, ul. Piłsudskiego 8, Sala Konferencyjna,

- 10.03.2020 roku ( wtorek ), godz. 10.00 – UM Dąbrowa Białostocka, ul. Solidarności 1, Sala Konferencyjna,

- 12.03.2020 roku ( czwartek ), godz. 10.00 – Suchowola, sala „Płomyk”, Plac Kościuszki 5A.


Ogłoszenie

28.01.2020

W odpowiedzi na wiele zapytań dotyczących kursu chemizacyjnego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej otworzył listę, na której można zapisać chęć uczestnictwa w kursie ze stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Zapisu można dokonać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Solidarności 1 (pokój nr 15, I piętro). Kurs zostanie przeprowadzony w pierwszej połowie miesiąca marca br. za pośrednictwem przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Cena kursu:
- 80zł – w przypadku osób, które będą uczestniczyć w kursie po raz kolejny,
- 100zł – w przypadku osób, które będą uczestniczyć pierwszy raz.

Termin zapisów do 20.02.2020r.
Liczba miejsc ograniczona.


Informacja

03.01.2020


Informacja
w sprawie zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi


Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że Rada Miejska na swojej sesji w dniu 28 listopada 2019 roku podjęła uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Uchwała Nr XII/82/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (pełny tekst Uchwały dostępny tutaj).

Podjęcie tej uchwały skutkuje dla właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązkiem złożenia nowej deklaracji według wzoru zgodnego z Uchwałą Rady Miejskiej. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, listownie lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Druk deklaracji do pobrania:
Deklaracja - wersja edytowalna
Deklaracja - wersja PDF

lub w siedzibie Urzędu pokój nr 10.

Termin złożenia nowych deklaracji określa się na dzień 31 stycznia 2020 roku.

2. Uchwała XII/80/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (pełny tekst Uchwały dostępny tutaj).

Zgodnie z zapisami cytowanej Uchwały od dnia 01 stycznia 2020 roku obowiązywały będą dwie stawki opłaty:

- 17,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie dla nieruchomości zamieszkałych do 5-ciu osób włącznie. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i chęć kompostowania w nim bioodpadów może obniżyć należną opłatę o 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Bioodpady w tym przypadku nie będą odbierane.

- 94,00 zł miesięcznie - stawka ryczałtowa dla nieruchomości zamieszkałych przez 6-ciu i więcej mieszkańców. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i chęć kompostowania w nim bioodpadów może obniżyć należną opłatę o 6,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Bioodpady w tym przypadku nie będą odbierane.

W tym miejscu wspomnieć należy, że segregacja odpadów jest naszym ustawowym obowiązkiem i ma na celu ograniczenie strumienia odpadów zmieszanych, które to odpady stanowią w głównej mierze o kosztach zagospodarowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Pamiętajmy, że prawidłowa segregacja i rzetelne podejście mieszkańców do jej potrzeby będzie miało zdecydowany wpływ na ograniczenie ciągle rosnących kosztów zagospodarowania powstających w naszych gospodarstwach odpadów. Zmienione przepisy nie dają właścicielom nieruchomości możliwości złożenia a Urzędowi przyjęcia deklaracji na niesegregowane (zmieszane) odpady. W przypadku, gdy firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny przyjmuje je jako odpady zmieszane i po sporządzeniu stosownej dokumentacji zawiadamia o tym fakcie Urząd Miejski. Urząd w drodze postępowania wydaję decyzję określającą wysokość zobowiązania z tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując stawki jak niżej:

- 42,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie dla nieruchomości zamieszkałych do 5-ciu osób włącznie.

- 236,00 zł miesięcznie - stawka ryczałtowa dla nieruchomości zamieszkałych przez 6-ciu i więcej mieszkańców.


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

XV sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołana jako sesja nadzwyczajna

19.02.2020

19 lutego 2020 r. Radni Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zebrali się na XV sesji zwołanej jako sesja nadzwyczajna. Rada podjęła uchwały związane z udzieleniem odpowiedzi na skargi złożone na podjęte uchwały w sprawie uchwalenia regulaminu utrzymania czystości i porządku oraz wyboru metody ustalenia opłaty za odbiór śmieci. Sesja była krótka i nie zgłaszano żadnych wniosków.

Nowe ogłoszenie

05.02.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wyjaśnienia treści SIWZ - Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej.


Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców

30.01.2020

Ankieta dotycząca badania poziomu satysfakcji mieszkańców na temat warunków życia w gminie Dąbrowa Białostocka. Ankieta jest anonimowa a jej wyniki posłużą wyłącznie temu, aby dostosować Lokalną Strategię Rozwoju Lokalnej Grupy Działania - Fundusz Biebrzański do potrzeb mieszkańców i regionu.

Poniżej link do wypełnienia ankiety :
https://omikronbadania.pl/questo/b.php?a=cf254914&&b=6b305f774&&c=b0271d80

Lokalna Grupa Działania - Fundusz Biebrzański
Plac Kościuszki 21,
16-150 Suchowola
Tel/fax: 85 712 83 07
www.biebrza-leader.pl


Nowe ogłoszenie

29.01.2020

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o zamówieniu - Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowie Białostockiej.


Ogłoszenie

28.01.2020

W odpowiedzi na wiele zapytań dotyczących kursu chemizacyjnego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej otworzył listę, na której można zapisać chęć uczestnictwa w kursie ze stosowania środków ochrony roślin przy użyciu opryskiwaczy. Zapisu można dokonać w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej przy ul. Solidarności 1 (pokój nr 15, I piętro). Kurs zostanie przeprowadzony w pierwszej połowie miesiąca marca br. za pośrednictwem przedstawiciela Ośrodka Doradztwa Rolniczego.

Cena kursu:
- 80zł – w przypadku osób, które będą uczestniczyć w kursie po raz kolejny,
- 100zł – w przypadku osób, które będą uczestniczyć pierwszy raz.

Termin zapisów do 20.02.2020r.
Liczba miejsc ograniczona.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.