Ważne wiadomości

Wigilia Miejska

13.12.2018

Informacja o przerwach w dostawie wody

12.12.2018

Firma STRABAG Sp. z o.o. jako Generalny Wykonawca na kontrakcie "Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" informuje, że w związku z przebudową sieci wodociągowej będą przerwy w dostawie wody w dniu 14.12.2018 w godz. 9-15 w obrębie miejscowości Łozowo.


Transmisja drugiej sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

04.12.2018

Transmisja z drugiej sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/fyODtwsNWL8


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Numer rachunku bieżącego urzędu, na który należy dokonywać wpłaty podatków i opłat lokalnych:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010
BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Nowe ogłoszenie

14.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko urzędnicze w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Paczka Dla Seniora 2018

10.12.2018


Informacja o przerwach w dostawie wody

06.12.2018

W związku z przebudową wodociągów na zadaniu ,,Budowa i rozbudowa drogi wojewódzkiej Nr 673 wraz z drogowymi obiektami inżynierskimi i niezbędną infrastrukturą techniczną na odcinku Dąbrowa Białostocka – Sokółka wraz z obejściami miejscowości" Firma Strabag sp.z.o.o jako Generalny Wykonawca na w/w kontrakcie informuje, że nastąpią przerwy w dostawie wody dnia 07.12.2018 w obrębie m. Nierośno w godz 9-15.


II Sesja Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

05.12.2018

W dniu 4 grudnia 2018 r. na II sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej, Radni podjęli uchwały w sprawie zmian w budżecie gminy, ustalenia stawek podatku od nieruchomości i środków transportowych, ustalono składy komisji oraz przyjęto stawki na podatek rolny i leśny. Dokonano zmian w statucie gminy i podjęto uchwałę o inicjatywie uchwałodawczej. Rada ustaliła także wynagrodzenie Burmistrza. Nie została przyjęta jedna uchwała dotycząca podwyższania opłat za gospodarowanie opadami komunalnymi.Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej

04.12.2018


POPRAWA STANU INFRASTRUKTURY
PRZEDSZKOLNEJ W DĄBROWIE BIAŁOSTOCKIEJ

W dniu 03.12.2018 r. w Urzędzie Marszałkowskim podpisano umowę o dofinansowanie projektu „Poprawa stanu infrastruktury przedszkolnej w Dąbrowie Białostockiej”.
Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim opiewa na kwotę dofinansowania 232 736,96 zł., co stanowi 85 % kosztów kwalifikowanych.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej VIII: Infrastruktura dla usług użyteczności publicznej, Działanie 8.6. Inwestycje na rzecz rozwoju lokalnego.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• roboty wewnętrzne polegające na zamurowaniu otworów drzwiowych, wykonaniu ścianek działowych, remoncie podłóg oraz wymianie stolarki okiennej,
• roboty zewnętrzne polegające na utwardzeniu nawierzchni placu przed kotłownią oraz drogi dojazdowej wraz z wymianą krawężnika i regulacją studzienek kanalizacji sanitarnej przy budynku przedszkola – żłobka.

Projekt ma głownie na celu poprawę warunków kształcenia na poziomie przedszkolnym w Dąbrowie Białostockiej. Realizacja projektu wpłynie na poprawę warunków funkcjonowania przedszkola oraz likwidację barier architektonicznych uciążliwych szczególnie dla osób niepełnosprawnych. Utwardzenie terenu przyczyni się do zwiększenia bezpieczeństwa zarówno dla dzieci, rodziców, jaki i pracowników przedszkola. Ponadto nastąpi podniesienie atrakcyjności i funkcjonalności terenu przedszkola.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – 20.09.2019 r.


Nowe ogłoszenie

03.12.2018

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Wykaz nieruchomości (lokalu mieszkalnego) przeznaczonego do sprzedaży w drodze bezprzetargowej.Zaproszenie na spotkanie opłatkowe dla osób starszych

28.11.2018

Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka

27.11.2018


Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii
w gminie Dąbrowa Białostocka


Trwa realizacja projektu Wykorzystanie odnawialnych źródeł energii w gminie Dąbrowa Białostocka, na podstawie umowy o dofinansowanie podpisanej w Urzędzie Marszałkowskim w Białystoku w dniu 30.04.2018 r.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.1 Energetyka oparta na odnawialnych źródłach energii.

Całkowita wartość projektu wynosi 2 163 245,64 zł., w tym wydatki kwalifikowalne w kwocie 1 999 533,00 zł. a dofinansowanie stanowi 1 299 696,45 zł., co stanowi 65 % kosztów kwalifikowalnych.

Wykonawcą inwestycji jest firma SUNGRANT Sp. z o.o., z siedzibą w Białymstoku – kolektory słoneczne oraz firma FOTON TECHNIK Sp. z o.o. – panele fotowoltaiczne.

Przedsięwzięcie polega na budowie mikroinstalacji OZE na budynkach mieszkalnych w gminie Dąbrowa Białostocka. Planuje się montaż 166 instalacji, w tym 143 instalacji solarnych i 23 instalacji fotowoltaicznych.

Efektem projektu będzie poprawa stanu środowiska naturalnego – jakości powietrza, poprawa efektywności energetycznej, zmniejszenie obciążeń finansowych mieszkańców gminy oraz poprawa jakości ich życia, wzrost efektywności wykorzystania zasobów naturalnych.

Planowany termin zakończenia rzeczowego realizacji projektu – 30.11.2018 r.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.