Ważne wiadomości


Transmisja XX Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej jako sesji nadzwyczajnej

13.11.2020

Transmisja XX Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej jako sesji nadzwyczajnej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=JpZHEeKm_p4


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

02.11.2020

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 3 listopada 2020 r. czynna w godzinach 8:00-12:00.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

02.11.2020

Od 3 listopada 2020 r. BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 12:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

02.11.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 3 listopada 2020 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 12:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47) od dnia 3 listopada 2020 r. czynna w godzinach 8:00-12:00.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


INFORMACJA MOPS

20.10.2020

UWAGA SENIORZY!

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej informuje, iż osoby starsze i samotne potrzebujące wsparcia i pomocy w formie zrobienia niezbędnych zakupów produktów spożywczych, higienicznych, wykupienia leków mogą się skontaktować telefonicznie z pracownikami socjalnymi Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej od poniedziałku do piątku w godzinach od 7.30 do 15.30 pod numerem telefonu 85 7 121 246


Przypomnienie o przestrzeganiu zalecanych środków bezpieczeństwa

29.09.2020
Prezentacja PSG dot. zaawansowania prac nad gazyfikacją Dąbrowy Biał. oraz zasad przyłączania odbiorców do sieci gazowej - aktualizacja z dnia 30.09.2020 r.

25.09.2020
Informacja Gminnego Komisarza Spisowego dot. Powszechnego Spisu Rolnego

03.09.2020

Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomościKonsultacje Programu Współpracy Gminy Dąbrowa Białostocka z Organizacjami Pozarządowymi na 2021 r.

27.11.2020

Zapraszamy wszystkie zainteresowane organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, do wzięcia udziału w konsultacjach projektu uchwały Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej w sprawie uchwalenia programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2021.
Treść projektu programu i formularz do zgłaszania uwag zamieszczone są poniżej w wersji elektronicznej oraz są dostępne bezpośrednio w siedzibie Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1 u Koordynatora ds. współpracy z organizacjami pozarządowymi, I piętro, pokój nr 17.
Uwagi do projektu programu współpracy można zgłaszać:
wypełniając formularz i dostarczając go w nieprzekraczalnym terminie do dnia 11 grudnia 2020 roku: na adres poczty elektronicznej dabrowab@beep.pl lub w siedzibie Urzędu, I piętro, pok. 17.

Zobacz:
-Projekt programu
-Formularz
Podpisanie Umowy

25.11.2020

24 listopada 2020 r. w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej została podpisana umowa pomiędzy Stowarzyszeniem Inicjatyw Społeczno – Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta z siedzibą w Augustowie a firmą DĄBNICA sp. z.o.o. z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej.

Podpisana umowa dotyczy wykonania robót budowlanych w ramach zadania „remont lokalu mieszkalnego znajdującego się w budynku w miejscowości Różanystok 4/1.

Umowa zawarta została w ramach realizowanego projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój na lata 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego. Jest to projekt partnerski, gdzie liderem jest Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku.Realizacja zadania: Remont chodnika w ulicy Kopernika

25.11.2020

W trakcie realizacji jest zadanie pod nazwą: Remont chodnika w ulicy Kopernika na działce o numerze geod. 991 położonej w Dąbrowie Białostockiej w zakresie : wymiany krawężnika, wymiany płytek chodnikowych, wymiany obrzeża otaczającego zieleńce, wymiana nawierzchni wjazdów na kostkę brukową.

Wykonawcą zadania jest Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z o. o., ul. Gen. Sulika 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka.

Wartość zadania wynosi 66 170, 00 zł /Słownie: Sześćdziesiąt sześć tysięcy sto siedemdziesiąt, 00/100 zł/Sadzenie sadzonek drzew – Dąb Czerwony na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka

24.11.2020

W dniu 24.11.2020 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz oraz Przewodniczący Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej Adam Wojteczko wzięli udział w posadzeniu 45 sztuk sadzonek drzew – Dąb Czerwony na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka. Zgodnie z dobrą praktyką ogrodniczą, Gmina Dąbrowa Białostocka w związku z zezwoleniami na wycinkę drzew zastąpiła usuwane drzewa innymi drzewami. Biorąc pod uwagę dostępność miejsc do nasadzeń, wartość przyrodniczą oraz walory krajobrazowe Gminy jest to adekwatna rekompensata i jedyna możliwa forma wyrównania uszczerbku w środowisku.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.