Ważne wiadomości

Życzenia z okazji Dnia Edukacji Narodowej

14.10.2019
Transmisja X sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

01.10.2019

Transmisja z X sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/r7K3KwkXCu0


Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

27.08.2019

Informacje dotyczące wyborów o Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. dostępne są tutaj.


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Zawiadomienie o zmianie wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

12.02.2019
Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Numer rachunku bieżącego urzędu, na który należy dokonywać wpłaty podatków i opłat lokalnych:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010
BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej

14.10.2019


Modernizacja indywidualnych źródeł ciepła
w Dąbrowie Białostockiej

Obecnie na terenie miasta Dąbrowa Białostocka trwają prace mające na celu modernizację indywidualnych źródeł ciepła w Dąbrowie Białostockiej. Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż 12 sztuk urządzeń wchodzących w skład kotłowni przystosowanych do spalania biomasy w postaci pelletów drzewnych dla prywatnych budynków mieszkalnych zlokalizowanych na terenie miasta Dąbrowa Białostocka.

Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 – 2020, Osi Priorytetowej V: Gospodarka niskoemisyjna, Działanie 5.4. Strategie niskoemisyjne, Poddziałanie 5.4.1 Strategie niskoemisyjne z wyłączeniem BOF.

Umowa pomiędzy Gminą Dąbrowa Białostocka a Województwem Podlaskim została podpisana 25.06.2018 r. na kwotę dofinansowania 970 454,69 zł, co stanowi 65 % kosztów kwalifikowanych. Umowa obejmuje również modernizację oświetlenia ulicznego tj. wymianę 711 opraw sodowych i rtęciowych na terenie miasta Dąbrowa Białostocka na oprawy typu LED.

Wykonawcą inwestycji dot. modernizacji źródeł ciepła jest firma: REDTERM Sp. z o.o., Hurtownie grzewcze Sp. k., ul. Składowa 12, 15 – 399 Białystok. Ogólna wartość zadania wynosi 214 056,00 zł. brutto.

Zakres przewidzianych do wykonania prac obejmuje:
• uzyskanie wymaganych przepisami uzgodnień, pozwoleń, zgłoszeń, itp.
• demontaż istniejących urządzeń tworzących kotłownie węglowe,
• dostawę elementów składowych i materiałów potrzebnych do realizacji zadania,
• montaż urządzeń tworzących kotłownie przystosowane do spalanie pelletów,
• wykonanie wymaganych prób, uruchomienie oraz regulacja parametrów pracy nowych kotłowni,
• przeszkolenie użytkowników co do zasad prawidłowej eksploatacji wykonanych kotłowni wraz z opracowaniem instrukcji obsługi i ich przekazaniem właścicielom budynków,
• wykonanie i dostarczenie dokumentacji powykonawczej.

Celem bezpośrednim projektu jest poprawa stanu środowiska, poprzez poprawę stanu jakości powietrza w skali lokalnej przez wprowadzenie elementów gospodarki niskoemisyjnej. Ponadto ograniczeniu ulegnie emisja zanieczyszczeń, w tym niska emisja generowana przez spalanie węgla w gospodarstwach indywidualnych.

Poprawie ulegną również warunki życia oraz zdrowia mieszkańców.

Planowany termin rzeczowego zakończenia realizacji projektu – październik 2019 r.
Wyniki głosowania w Wyborach do Sejmu RP i do Senatu RP w Gminie Dąbrowa Białostocka

14.10.2019

Frekwencja na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka – 51,74 %

Wyniki głosowania w Wyborach do Sejmu RP w Gminie Dąbrowa Białostocka
Wyniki głosowania w Wyborach do Senatu RP w Gminie Dąbrowa Białostocka
Pasowanie na ucznia klasy pierwszej

11.10.2019

Dnia 10 października 2019 r. w Szkole Podstawowej im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej odbyła się uroczystość Pasowania na ucznia klasy pierwszej. Aktu pasowania dokonała Pani dyrektor wraz z Panią wicedyrektor. Pierwszoklasiści złożyli ślubowanie, a obecni na uroczystości duchowni poświęcili ich tornistry i plecaki. Następnie dzieci z klasy drugiej zaprezentowały program artystyczny - wiersze i piosenki. Na zakończenie Pasowani uczniowie otrzymali pamiątkowe dyplomy i upominki.
[Zdjęcia źródło: SP w Dąbrowie Białostockiej]


Nowe ogłoszenie

10.10.2019

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Zaproszenie do złożenia oferty cenowej dot.: Budowa odwodnienia w parku miejskim w Dąbrowa Białostocka.


Informacje o projekcie Business Point Fundusz Biebrzański

09.10.2019


BUSINESS POINT FUNDUSZ BIEBRZAŃSKI

Projekt Business Point Fundusz Biebrzański realizowany jest w ramach działania 9.1 Rewitalizacja społeczna i kształtowanie kapitału społecznego Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej IX. Rozwój lokalny przez Fundację Science Point w partnerstwie z Agencją Rozwoju Regionalnego „ARES” S.A. w Suwałkach.

Obszar realizacji tożsamy z obszarem LGD Fundusz Biebrzański tj. gminy:
• Dąbrowa Białostocka
• Janów
• Korycin
• Nowy Dwór
• Suchowola
• Lipsk
• Sztabin
• Goniądz
• Jaświły
• Mońki
• Trzcianne

Kto może wziąć udział w projekcie?
Osoby fizyczne od 30 roku życia, zamieszkujące na terenie objętym wsparciem (w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego), będące:
– bezrobotnymi, lub
– nieaktywnymi zawodowo
oraz jednocześnie znajdujące się w szczególnie trudnej sytuacji na rynku pracy, tj. spełniające co najmniej jeden z poniższych warunków:
– osoby starsze po 50 roku życia,
– kobiety,
– osoby z niepełnosprawnością,
– osoby długotrwale bezrobotne,
– osoby o niskich kwalifikacjach.
zamierzających rozpocząć prowadzenie działalności gospodarczej (z wyłączeniem osób, które posiadały aktywny wpis do CEIDG, były zarejestrowane jako przedsiębiorcy w KRS lub prowadziły działalność gospodarczą na podstawie odrębnych przepisów w okresie 12 miesięcy poprzedzających dzień przystąpienia do projektu).

Co oferuje projekt?
• Etap I: Szkolenia
• Etap II: Dofinansowanie inwestycyjne max 22.000 zł
• Etap III: Wsparcie pomostowe w okresie 12 m-cy prowadzenia firmy (finansowe i specjalistyczne)


Ogłoszenie MOPS w Dąbrowie Białostockiej

08.10.2019

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej prosi o pilny kontakt osoby:

- posiadające dyplom potwierdzający uzyskanie kwalifikacji w zawodzie asystenta osoby niepełnosprawnej, lub

- z wykształceniem minimum średnim posiadające, co najmniej roczne, udokumentowane doświadczenie w udzielaniu bezpośredniej pomocy osobom niepełnosprawnym,
zainteresowane nawiązaniem współpracy z Ośrodkiem w zakresie pełnienia zadań asystenta osoby niepełnosprawnej.

O kontakt prosimy najpóźniej do dnia 21 października 2019 roku w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, I piętro, pok. 22 lub pod nr telefonu 857120 363.


Przekazanie wozu strażackiego OSP Jaczno

08.10.2019

6 października 2019 r. w miejscowości Jaczno w Gminie Dąbrowa Białostocka odbyła się uroczystość przekazania i poświęcenia wyremontowanego wozu strażackiego OSP Jaczno.
Był to pierwszy remont samochodu, podczas którego usunięto rdzę, wymieniono oleje, płyny oraz akumulatory. Wóz został również pomalowany.
Remont wozu kosztował dziesięć tysięcy złotych, z czego połowę sfinansował Powiat Sokólski. Druga połowa została sfinansowana przez Gminę Dąbrowa Białostocka.[Źródło:http://sokolka-powiat.pl]


Stacja Regazyfikacji LNG na terenie miasta Dąbrowa Białostocka

04.10.2019

Stacja Regazyfikacji LNG wraz z siecią gazową na terenie miasta Dąbrowa Białostocka coraz bliżej realizacji. 4 października 2019 r. Burmistrz Dąbrowy Białostockiej podpisał decyzję na lokalizację sieci gazowej w pasach drogowych dróg gminnych w miejscowości Dąbrowa Białostocka.

Inwestycja obejmie lokalizacją pasy drogowe następujących dróg gminnych (działek):
ul. H. Sienkiewicza – dz. 69/9, 605/3,
ul. Lipowa – dz. 2164,
ul. Klonowa – dz. 2166,
ul. Kasztanowa – dz. 2161,
ul. Łąkowa – dz. 583/6, 645/2, 583/4,
ul. Armii Krajowej – dz. 359/5, 359/7,
ul. Szkolna – dz. 637/3, 646, 340/2,
ul. Sulika – dz. 85/21, 85/30,
ul. Jana Pawła II – dz. 658, 583/6, 659,
ul. Solidarności – 657/1,
ul. Pl. T. Kościuszki – dz. 268/1,
ul. Ks. J. Fordona – dz. 1073,
ul. Gen. Wł. Sikorskiego – dz. 1074, 1069/5,
ul. A. Krzyżanowskiego – dz. 1072,
ul. Wesoła – dz. 648, 990, 767/1,
ul. Ogrodowa – dz. 873,
ul. Słoneczna – dz. 830/4,
ul. A. Mickiewicza – dz. 768, 766, 765,
ul. J. Słowackiego – dz. 989,
ul. Osiedlowa – dz. 762,
ul. Polna – dz. 987,
ul. M. Kopernika – dz. 991,
ul. Wąska – dz. 988.

Legenda:
Kolor zielony to projektowana sieć gazowa w drogach gminnych.
Podpisanie umowy dot. realizacji przedsięwzięcia pn.:„Remont drogi dojazdowej, działka nr 170 w miejscowości Bagny”

04.10.2019

30 września 2019 r. pomiędzy Skarbem Państwa – Państwowym Gospodarstwem Leśnym Lasy Państwowe Nadleśnictwo Czarna Białostocka a Gminą Dąbrowa Białostocka została podpisana umowa w sprawie realizacji wspólnego przedsięwzięcia pod nazwą „Remont drogi dojazdowej, działka nr 170 w miejscowości Bagny”. W ramach współpracy Gmina otrzymała 20 000,00 zł na remont ww. drogi.

Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.