Ważne wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.04.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie rolnym proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pierwsze piętro, prawe skrzydło budynku przy okienku podawczym) kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2021.


Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

09.04.2021

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy Dąbrowa Białostocka.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczychim. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5 ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiegopn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Mieszkanie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka zlokalizowane jest w Różanymstoku 4/1.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:
– są pełnoletnie
– mieszkają na terenie gminy
–posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia)
–osoby posiadające możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia,wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Różanymstoku mogą być przyjęte 3 osoby spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 08.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą w terminie od 15.04.2021r. – 30.04.2021r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).
3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 04.05.2021r. (powiadomienie telefoniczne oraz pocztą). Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.
4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:
– Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
– Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciw wskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Białostocka oraz w Biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5/1, w godz. 8.00 - 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.


Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Marcin Kruhlej, tel. 505 965 634 .Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy -
https://drive.google.com/file/d/1EcAbOt2eiFKduwiQpCoEO7bXb4KrMyx0/view
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego
https://drive.google.com/file/d/1c8wjzzCLALMDbD-oooFvl9PYvAbpYPte/view


Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

01.04.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego

31.03.2021Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza pisemny przetarg nieograniczony na sprzedaż samochodu służbowego:
- Ogłoszenie o przetargu na sprzedaż samochodu służbowego.


Transmisja XXV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

25.03.2021

Transmisja XXV Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej dostępna jest pod linkiem:
https://www.youtube.com/watch?v=fTQQ2AeTXCg


Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracy

19.03.2021

Do BIP-u zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze podinspektora w Komórce Księgowej w MOPS w Dąbrowie Białostockiej.


Zachęcamy do głosowania w konkursie „Kolorowe stołówki”

10.03.2021

obraz

„Jaka powinna być szkolna stołówka? Przytulna, przyjemna, a przede wszystkim kolorowa! Bo wtedy wszystko nie tylko wygląda, ale i smakuje lepiej” – przekonują organizatorzy konkursu „Kolorowe stołówki”. O metamorfozę szkolnej jadalni walczy m.in. Szkoła Podstawowa im. T. Kościuszki w Dąbrowie Białostockiej.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz zachęca mieszkańców naszej gminy do oddania głosu na Szkołę Podstawową w Dąbrowie Białostockiej (klikając w kolorowy baner). Codziennie jedna osoba może oddać jeden głos, więc jeśli będziecie to robić każdego dnia, podarujecie wybranej szkole kilkadziesiąt głosów. Każdy głos jest na wagę złota. Akcja trwa do 15 maja 2021 r. Liczymy na Państwa głosy.


Liczymy się dla Polski - Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

08.03.2021

obrazInformacja o transporcie w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19

19.01.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że zapewni transport osobom mającym trudności w samodzielnym dotarciu do punktu szczepień.

Zgodnie z Decyzją Wojewody Podlaskiego, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej organizuje telefoniczny punkt zgłoszeń potrzeb transportowych oraz transport (dowóz) do punktów szczepień przeciwko wirusowi SARS-CoV-2.

Jeżeli jesteś mieszkańcem z terenu gminy Dąbrowa Białostocka i jesteś osobą:
- posiadającą aktualne orzeczenie o niepełnosprawności w stopniu znacznym o kodzie R lub N lub odpowiednio I grupę z w/w schorzeniami;
- mającą trudności z dostępem do punktu szczepień (np. osoby starsze niemające możliwości samodzielnego dojazdu do punktu szczepień);
- masz umówiony termin szczepienia;

możesz skorzystać z bezpłatnego transportu.

W celu uzyskania informacji na temat możliwości transportu w celu wykonania szczepień przeciw COVID-19 mieszańcy gminy mogą skorzystać z informacji jakiej udzieli Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-15:00 pod numerem telefonu:

tel. stacjonarny: 85 7121 100

lub

tel. komórkowy: 667 988 543

Aby skorzystać z możliwości transportu gminnego należy zadzwonić pod wskazane wyżej numery przynajmniej z jednodniowym wyprzedzeniem przed terminem szczepienia.

Placówki wykonujące szczepienia w Dąbrowie Białostockiej:

Gabinet diagnostyczno-zabiegowy
Hugona Kołłątaja 1
16-200 Dąbrowa Białostocka

Gabinet zabiegowo-szczepienny
3-go Maja 1C
16-200 Dąbrowa Białostocka

Poradnia lekarza podstawowej opieki zdrowotnej
Marii Skłodowskiej - Curie 15
16-200 Dąbrowa Białostocka

obraz


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej (p.47)

od dnia 11 stycznia 2021 r. czynna w godzinach 8:00-14:00.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

08.01.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu będą przyjmowały interesantów w ograniczonej formie (dostęp skrzydeł budynku gdzie znajdują się referaty) od dnia 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka),
• telefonicznie

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

KASA w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej będzie czynna od 11 stycznia 2021 r. do odwołania w godzinach 8:00-14:00.

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Przypomnienie o przestrzeganiu zalecanych środków bezpieczeństwa

29.09.2020
Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

14.04.2021

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

Wszyscy rolnicy, którzy złożyli wnioski o szacowanie strat w gospodarstwie rolnym proszeni są o jak najszybsze dostarczenie do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pierwsze piętro, prawe skrzydło budynku przy okienku podawczym) kopii wniosku o dopłaty bezpośrednie na rok 2021.Komunikat dotyczący jakości wody do spożycia przez ludzi - wodociąg Zwierzyniec Wielki

14.04.2021
Gazyfikacja miasta Dąbrowa Białostocka.

13.04.2021

Dzięki kolejnym działaniom PSG i Gminy Dąbrowa Białostocka, takim jak podpisanie długoletniej dzierżawy gruntów, już w połowie roku rusza budowa docelowej dużej stacji regazyfikacji. Stacja ta zaopatrzy w pełni potrzeby mieszkańców, firm i instytucji. Zachęcam Was do składania wniosków o przyłącza gazowe, których wpłynęło do PSG już bardzo dużo co potwierdził Dyrektor Grzegorz Mackiewicz
Mieszkańcy Dąbrowy Białostockiej widzą potrzebę dbania o środowisko i chcą zmniejszenia emisji CO2.
W przyszłym tygodniu rozpoczyna się kolejny etap położenia gazociągu w mieście. Do wybudowania zostało blisko 10 km lini i czas do końca września.

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań”

09.04.2021

Nabór uczestników do projektu pn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” z terenu gminy Dąbrowa Białostocka.

Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczychim. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5 ogłasza nabór uczestników do realizacji projektu partnerskiegopn. „W poszukiwaniu modelowych rozwiązań” – projekt konkursowy Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego, w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, Oś Priorytetowa II Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym.

Celem projektu jest wypracowanie modelowych rozwiązań umożliwiających niezależne życie osobom z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa (ONI), zgodnie z zasadami deinstytucjonalizacji usług.

Celem naboru jest wyłonienie potencjalnych mieszkańców mieszkań wspomaganych, które będą prowadzone przez Stowarzyszenie Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie. Mieszkanie na terenie gminy Dąbrowa Białostocka zlokalizowane jest w Różanymstoku 4/1.

Oferta skierowana jest wyłącznie do osób z niepełnosprawnością intelektualną, w tym z zespołem Downa, które spełniają poniższe warunki:
– są pełnoletnie
– mieszkają na terenie gminy
–posiadają ważne orzeczenia o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa (pierwszeństwo przyjęcia)
–osoby posiadające możliwość i motywację do podjęcia prób usamodzielnienia,wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb, procesu rehabilitacji społecznej i/lub zawodowej.

Do mieszkania wspomaganego w Różanymstoku mogą być przyjęte 3 osoby spełniające warunki rekrutacji. Osobom przyjętym zapewnione zostanie kompleksowe zindywidualizowane wsparcie wysoko wykwalifikowanych specjalistów w zależności od potrzeb użytkownika mieszkania w celu osiągnięcia poziomu funkcjonowania niezbędnego do samodzielnego, niezależnego życia.

ZASADY REKRUTACJI UCZESTNIKÓW

1. Nabór zgłoszeń kandydatów trwa od 08.04.2021 r. do 30.04.2021 r.
2. Rozmowy kwalifikacyjne w formie spotkań konsultacyjnych odbywać się będą w terminie od 15.04.2021r. – 30.04.2021r. Kandydatowi podczas rozmowy kwalifikacyjnej powinna towarzyszyć osoba wspierająca, posiadająca istotne informacje o jego funkcjonowaniu (np. członek rodziny lub inna bliska osoba, opiekun prawny lub faktyczny).
3. Decyzja o zakwalifikowaniu uczestników do projektu zostanie ogłoszona do dnia 04.05.2021r. (powiadomienie telefoniczne oraz pocztą). Osoby kwalifikujące się, ale nieprzyjęte z powodu braku miejsc, zostaną wpisane na listę oczekujących.
4. Podpisanie umowy (przed zamieszkaniem) pomiędzy przedstawicielami Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie i kandydatem zakwalifikowanym do projektu.
Osoby zainteresowane udziałem w projekcie proszone są o wypełnienie i dostarczenie następujących dokumentów:
– Załącznik nr 1 – formularz zgłoszeniowy
– Załącznik nr 2 – zaświadczenie od lekarza rodzinnego o braku chorób zakaźnych oraz o występujących schorzeniach współistniejących, które stanowiłyby przeciw wskazanie do mieszkania grupowego, a także o występujących problemach lokomocyjnych
– orzeczenie o stopniu niepełnosprawności intelektualnej lub/i z zespołem Downa

Dokumenty do pobrania znajdują się pod ogłoszeniem lub można je pobrać w sekretariacie Urzędu Gminy Dąbrowa Białostocka oraz w Biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie przy ul. Wojska Polskiego 5/1.

Dokumenty należy złożyć osobiście w biurze Stowarzyszenia Inicjatyw Społeczno-Gospodarczych im. króla Zygmunta Augusta w Augustowie, 16-300 Augustów, ul. Wojska Polskiego 5/1, w godz. 8.00 - 16.00, przesłać drogą pocztową na powyższy adres lub drogą mailową na adres sisg@sisg.org.pl w terminie do 30 kwietnia 2021 roku.


Wszelkich szczegółów dotyczących naboru uczestników do projektu udziela Marcin Kruhlej, tel. 505 965 634 .Przy wyborze kandydatów do udziału w projekcie zostanie zachowana zasada równości płci (kobiet i mężczyzn) oraz równości szans i niedyskryminacji.

Załącznik nr 1 – Formularz zgłoszeniowy -
https://drive.google.com/file/d/1EcAbOt2eiFKduwiQpCoEO7bXb4KrMyx0/view
Załącznik nr 2 – Zaświadczenie od lekarza rodzinnego
https://drive.google.com/file/d/1c8wjzzCLALMDbD-oooFvl9PYvAbpYPte/view
Dystrybucja płynów dezynfekcyjnych do parafii z terenu Gminy Dąbrowa Białostocka

06.04.2021

W dniu 2 kwietnia 2021 roku przeprowadzono dystrybucję 50 litrów płynu dezynfekcyjnego do wszystkich parafii na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka w ramach pomocy rządowej pochodzącej z Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych.
Życzenia Wielkanocne

02.04.2021
Konkurs na najlepsze prace o Gminie Dąbrowa Białostocka

01.04.2021

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej ogłasza kolejną edycję konkursu na najlepsze prace (licencjackie, magisterskie, dyplomowe) oraz artykuły naukowe o Gminie Dąbrowa Białostocka. Regulamin i formularz zgłoszeniowy dostępny jest tutaj.


Wyrazy głębokiego współczucia

01.04.2021


Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.