Ważne wiadomości

Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych

27.03.2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że:

1) zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji można złożyć w terminie do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 8:00 – 11:00 na biurze podawczym Urzędu Miejskiego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 667988543;

2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 7:30 – 15:00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dabrowab@beep.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą;

3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

4) zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń pod nr telefonu 667988543


Zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

26.03.2020
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 11:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Wpłat podatków i innych opłat należy dokonywać elektronicznie lub w banku (kasa Urzędu jest zamknięta do odwołania).

Numery rachunków bankowych:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020


BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 11:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej informują,
że Wspólne posiedzenie Komisji Rady
zwołane na dzień 26 marca 2020 r. godz. 9:00
odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej informują, że Sesja Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Wszystkich mieszkańców Gminy zachęcamy do oglądania sesji online. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu oraz na portalu Sokolka.TV.


Inicjatywa skierowana do osób potrzebujących pomocy

17.03.2020
Apel do mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka

17.03.2020
Apel Burmistrza Dąbrowy Białostockiej do osób powracających z zagranicy

16.03.2020

W trosce o wspólne bezpieczeństwo zdrowotne Burmistrz Dąbrowy Białostockiej apeluje do wszystkich mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka powracających w ostatnim czasie z zagranicy o pozostanie w domach, przestrzeganie zaleceń Państwowej Inspekcji Sanitarnej i stosowanie się do poniższych wytycznych w zakresie obowiązkowej kwarantanny i higieny.

W przypadku pytań i wątpliwości należy niezwłocznie skontaktować się telefonicznie z Powiatową Stacją Sanitarno – Epidemiologiczną w Sokółce:
• 85 7 113 625
• 509 449 903
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

16.03.2020


Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
informuje, że Targowica Miejska
oraz Bazar Miejski przy ul. 11 listopada
zostają zamknięte do odwołania.


Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa

14.03.2020

Aktualne, oficjalne i wiarygodne informacje na temat nowego koronawirusa SARS-Cov-2 wywołującego chorobę COVID-19 oraz informacje jak zachować środki ostrożności i jak postępować w przypadku podejrzenia zakażenia u siebie lub swoich bliskich znajdziesz na stronie Ministerstwa Zdrowia pod linkiem:
https://www.gov.pl/web/koronawirus


Wykaz numerów telefonów Stacji Sanitarno – Epidemiologicznych woj. Podlaskiego

12.03.2020

Wykaz numerów telefonów dostępny jest tutaj


Zawieszenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych w przedszkolach, szkołach i placówkach oświatowych

11.03.2020Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, iż zgodnie z decyzją Ministra Edukacji Narodowej wynikającą z konieczności zapobiegania rozprzestrzenianiu się koronawirusa w dniach od 12 do 25 marca br. funkcjonowanie jednostek systemu oświaty zostaje czasowo ograniczone. Oznacza to, że w tym okresie przedszkola, szkoły i placówki oświatowe zarówno publiczne, jak i niepubliczne nie będą prowadziły zajęć dydaktyczno-wychowawczych.

12 i 13 marca br. to dni, w których w przedszkolach i szkołach podstawowych będzie zapewniona opieka, natomiast nie będą odbywały się zajęcia dydaktyczno-wychowawcze.

Więcej informacji:
https://www.gov.pl/web/edukacja/zawieszenie-zajec-w-szkolach


Ważne informacje na temat postępowania w przypadku podejrzenia zakażenia Koronawirusem

10.03.2020
Kampania edukacyjna dedykowana koronawirusowi

04.03.2020

Link do kampanii edukacyjnej dedykowanej koronawirusowi:
https://www.gov.pl/web/koronawirus

Poster in english
Постер на русском языке


Aplikacja Mobilna gmin LGD Fundusz Biebrzański

26.02.2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej poniżej udostępnia aplikację mobilną przedstawiającą panoramę Gminy Dabrowa Białostocka.

Aplikacja powstała w ramach projektu realizowanego przy współpracy z LGD Fundusz Biebrzański.

obraz


Transmisja XV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołanej jako sesja nadzwyczajna

19.02.2020

Transmisja z XV sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej zwołanej jako sesja nadzwyczajna dostępna jest pod linkiem:
https://youtu.be/ybviAz_sLXk


Informacja

03.01.2020


Informacja
w sprawie zmian w gminnym systemie gospodarowania odpadami komunalnymi


Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że Rada Miejska na swojej sesji w dniu 28 listopada 2019 roku podjęła uchwały dotyczące gospodarowania odpadami komunalnymi:

1. Uchwała Nr XII/82/19 w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości (pełny tekst Uchwały dostępny tutaj).

Podjęcie tej uchwały skutkuje dla właściciela nieruchomości zamieszkałej obowiązkiem złożenia nowej deklaracji według wzoru zgodnego z Uchwałą Rady Miejskiej. Nową deklarację o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi należy złożyć osobiście w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1, listownie lub za pośrednictwem komunikacji elektronicznej.

Druk deklaracji do pobrania:
Deklaracja - wersja edytowalna
Deklaracja - wersja PDF

lub w siedzibie Urzędu pokój nr 10.

Termin złożenia nowych deklaracji określa się na dzień 31 stycznia 2020 roku.

2. Uchwała XII/80/19 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty (pełny tekst Uchwały dostępny tutaj).

Zgodnie z zapisami cytowanej Uchwały od dnia 01 stycznia 2020 roku obowiązywały będą dwie stawki opłaty:

- 17,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie dla nieruchomości zamieszkałych do 5-ciu osób włącznie. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i chęć kompostowania w nim bioodpadów może obniżyć należną opłatę o 1,00 zł miesięcznie od jednego mieszkańca. Bioodpady w tym przypadku nie będą odbierane.

- 94,00 zł miesięcznie - stawka ryczałtowa dla nieruchomości zamieszkałych przez 6-ciu i więcej mieszkańców. W przypadku gdy właściciel nieruchomości zadeklaruje posiadanie kompostownika przydomowego i chęć kompostowania w nim bioodpadów może obniżyć należną opłatę o 6,00 zł miesięcznie od gospodarstwa domowego. Bioodpady w tym przypadku nie będą odbierane.

W tym miejscu wspomnieć należy, że segregacja odpadów jest naszym ustawowym obowiązkiem i ma na celu ograniczenie strumienia odpadów zmieszanych, które to odpady stanowią w głównej mierze o kosztach zagospodarowania odpadów w Regionalnej Instalacji Przetwarzania Odpadów Komunalnych. Pamiętajmy, że prawidłowa segregacja i rzetelne podejście mieszkańców do jej potrzeby będzie miało zdecydowany wpływ na ograniczenie ciągle rosnących kosztów zagospodarowania powstających w naszych gospodarstwach odpadów. Zmienione przepisy nie dają właścicielom nieruchomości możliwości złożenia a Urzędowi przyjęcia deklaracji na niesegregowane (zmieszane) odpady. W przypadku, gdy firma odbierająca odpady stwierdzi, że właściciel nieruchomości nie wypełnia obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny przyjmuje je jako odpady zmieszane i po sporządzeniu stosownej dokumentacji zawiadamia o tym fakcie Urząd Miejski. Urząd w drodze postępowania wydaję decyzję określającą wysokość zobowiązania z tytułu należnej opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi stosując stawki jak niżej:

- 42,00 zł od jednego mieszkańca miesięcznie dla nieruchomości zamieszkałych do 5-ciu osób włącznie.

- 236,00 zł miesięcznie - stawka ryczałtowa dla nieruchomości zamieszkałych przez 6-ciu i więcej mieszkańców.


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Ulotka informacyjna dotycząca aplikacji "Kwarantanna Domowa"

27.03.2020
Informacja dla pełnomocników komitetów wyborczych

27.03.2020

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że:

1) zgłoszenie kandydatów na członków obwodowych komisji można złożyć w terminie do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 8:00 – 11:00 na biurze podawczym Urzędu Miejskiego po wcześniejszym kontakcie telefonicznym pod nr tel. 667988543;

2) zgłoszenie kandydatów na członków komisji może zostać przesłane najpóźniej do 10 kwietnia 2020 r. w godzinach 7:30 – 15:00 w formie skanu, za pośrednictwem poczty elektronicznej na adres dabrowab@beep.pl Nie jest przy tym wymagany podpis elektroniczny. W takim przypadku, oryginały zgłoszenia należy przesłać do urzędu tradycyjną pocztą;

3) w przypadku wysłania zgłoszenia pocztą lub skanem za pośrednictwem poczty elektronicznej dopuszczalne jest:
a) uwierzytelnienie kopii upoważnienia pełnomocnika wyborczego do zgłoszenia kandydatów przez osobę zgłaszającą kandydatów, a nie przez pełnomocnika wyborczego,
b) potwierdzenie doręczenia do urzędu gminy zgłoszenia przez osobę przyjmującą zgłoszenie za pośrednictwem poczty elektronicznej (nie jest wymagany podpis elektroniczny);

4) zainteresowani będą mogli uzyskać informacje o sposobie przyjmowania zgłoszeń pod nr telefonu 667988543


Zaproszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

26.03.2020
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

UWAGA!
Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

W związku z potencjalnym zagrożeniem rozprzestrzeniania się koronawirusa COVID-19, w celu ochrony zdrowia mieszkańców, od dnia 26 marca 2020 r. do 10 kwietnia 2020 r. wszystkie referaty w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej, Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej oraz inne instytucje funkcjonujące w budynku Urzędu nie będą przyjmowały interesantów.

Sprawy należy załatwiać:
• drogą elektroniczną (e-mail: dabrowab@beep.pl),
• EPUAP (/g0945wfdsk/),
• korespondencyjnie (Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dabrowa Białostocka),
• telefonicznie
• biuro podawcze czynne w godz. 8:00 – 11:00

W sprawach dotyczących Urzędu Stanu Cywilnego należy kontaktować się z kierownikiem USC pod numerami telefonów:
• Tel. 85 7 121 100 wew. 120
• Tel. kom. 667 988 545

Dane kontaktowe Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej:
• Kancelaria: tel. (85) 7 121 100 - 103, email: dabrowab@beep.pl

Wykaz pozostałych telefonów Urzędu Miejskiego:
- http://dabrowa-bial.pl/kontakt.html

Dane kontaktowe Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej:
• Zasiłki: tel. (85) 7 121 153,
• Pracownicy socjalni: tel. (85) 7 121 246,
• email: opsdabrowa@mopsdb.nazwa.pl

W Urzędzie Miejskim zostanie stworzony punk obsługi interesantów, który będzie pełnił funkcję biura podawczego, gdzie będzie można złożyć wniosek lub podanie oraz uzyskać niezbędne informacje.

Wpłat podatków i innych opłat należy dokonywać elektronicznie lub w banku (kasa Urzędu jest zamknięta do odwołania).

Numery rachunków bankowych:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Druki i formularze stosowane w Urzędzie dostępne są do pobrania w BIP Urzędu Miejskiego w zakładce „Druki i formularze” oraz „Załatwianie spraw”.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020


BIURO PODAWCZE w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej

CZYNNE W GODZ. 8:00 – 11:00


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego
Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
oraz Przewodniczący Rady Miejskiej informują,
że Wspólne posiedzenie Komisji Rady
zwołane na dzień 26 marca 2020 r. godz. 9:00
odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.


Ogłoszenie Burmistrza Dąbrowy Białostockiej

25.03.2020

W związku z ogłoszonym stanem zagrożenia epidemicznego Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz Przewodniczący Rady Miejskiej informują, że Sesja Rady Miejskiej w dniu 31 marca 2020 r. o godz. 9.00 odbędzie się tylko z udziałem radnych i pracowników Urzędu.

Wszystkich mieszkańców Gminy zachęcamy do oglądania sesji online. Obrady będą transmitowane na stronie internetowej Urzędu oraz na portalu Sokolka.TV.Informacja o zwołaniu XVI sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

24.03.2020

- Informacja o zwołaniu XVI Sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej.
- Projekty uchwał.
Posiedzenie wspólne Komisji Rady Miejskiej odbędzie się 26.03.2020 r. godz. 9:00.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.