Ważne wiadomości

Informacja dotycząca dofinansowania na kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne

10.12.2019
Ankieta do pobrania:
Ankieta


Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

06.12.2019

Informacja skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w której wykorzystywane są torebki foliowe.

Wpis do rejestru BDO

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania. Wpis nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej.

Informacja dostępna jest pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/opata_recykilngowa/


Transmisja XII sesji Rady Miejskiej w Dąbrowie Białostockiej

28.11.2019

Transmisja z XII sesji Rady Miejskiej dostępna jest pod linkiem: https://youtu.be/QQgwRxBVoKU


Informacja na temat konta Gminy na portalu Facebook

18.02.2019

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że Gmina Dąbrowa Białostocka nie posiada konta na portalu społecznościowym Facebook. Konto istniejące na portalu pod nazwą "Gmina Dąbrowa Białostocka" nie jest oficjalnym kontem Gminy i nie zostało założone przez Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej. W związku na powyższe informacje pojawiające się na portalu nie są zamieszczane przez Urząd.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej
Artur Gajlewicz


Informacja o godzinach przyjęć obywateli

23.11.2018


BURMISTRZ DĄBROWY BIAŁOSTOCKIEJ
lub jego zastępca przyjmuje obywateli w sprawach
skarg i wniosków w każdy poniedziałek
w godzinach 11:30 - 16:30
w Urzędzie Miejskim w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1

PRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr Adam Wojteczko
przyjmuje obywateli w sprawach skarg i wniosków raz
w tygodniu, tj. wtorek w godz. 14:00-16:00
w budynku Urzędu Miejskiego pokój Nr 6.

WICEPRZEWODNICZĄCY RADY MIEJSKIEJ
mgr inż. Paweł Chodziutko


INFORMACJA

08.01.2015

Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej informuje, że wpłaty można uiszczać gotówką w kasie Urzędu w godzinach 8.00-14.30 lub przelewem na rachunek bankowy BS Sokółka O/Dąbrowa Białostocka:

1) opłata za gospodarowanie odpadami:
05 8093 0000 0039 2134 2000 0440

2) pozostałe podatki i opłaty:
72 8093 0000 0039 2134 2000 0010

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej informuje, że w budynku Urzędu Miejskiego udzielane są bezpłatne porady prawne tylko dla mieszkańców Gminy Dąbrowa Białostocka świadczone przez radcę prawnego w każdy czwartek w godzinach 10:30 – 12:00.

Godziny przyjęć interesantów mogą ulec przesunięciu ze względu na pilne sprawy urzędu wymagające opinii Radcy.

Dzień udzielania porady może ulec zmianie, w związku z czym o nowym terminie dyżurów radcy prawnego proszę dowiadywać się w sekretariacie Urzędu lub pod numerem telefonu 85 71 21 100.


INFORMACJA STAROSTWA POWIATOWEGO W SOKÓŁCE

Od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2018 r. uruchomione zostaną trzy punkty nieodpłatnej pomocy prawnej w Sokółce, Suchowoli i Dąbrowie Białostockiej.
W Dąbrowie Białostockiej radcy prawni będą udzielać porad w budynku Internatu Zespołu Szkół w Dąbrowie Białostockiej ul. Tysiąclecia PP 24
w dniach:
- poniedziałek, środa i piątek – godz. 9:00 – 13:00
- wtorek i czwartek – godz. 13:00 – 17:00.
Najnowsze wiadomości

Ogłoszenie dla producentów rolnych zainteresowanych uprawą maku i konopi włóknistych w 2020 roku.

11.12.2019

W związku z pracami nad uchwałą Sejmiku Województwa Podlaskiego w sprawie określenia ogólnej powierzchni przeznaczonej pod uprawę maku i konopi włóknistych oraz rejonizacji tych upraw na terenie województwa podlaskiego w 2020 roku, Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Białymstoku przyjmuje w terminie do 20 grudnia 2019 roku zgłoszenia dotyczące powierzchni i rejonizacji upraw maku i konopi włóknistych planowanych na rok 2020.

W związku z koniecznością przekazania do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Podlaskiego informacji na temat planów w zakresie upraw maku bądź konopi włóknistych na terenie Gminy Dąbrowa Białostocka, proszę o zgłaszanie zamiaru prowadzenia ww. upraw do Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej (pok. 15), w terminie do 19 grudnia 2019 r. (Zgłoszenie zamiaru nie jest jednoznaczne z uzyskaniem decyzji zezwalającej na uprawę.)

Przypominamy również, że zgodnie z zapisami art. 46 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu narkomanii (Dz. U. z 2019 r. poz. 1655 art. 18), uprawa maku może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany, w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu maku. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona na określonej powierzchni, w wyznaczonych rejonach, na podstawie zezwolenia na uprawę, przy zastosowaniu materiału siewnego kategorii elitarny albo kategorii kwalifikowany w rozumieniu przepisów o nasiennictwie oraz dodatkowo: umowy kontraktacji, zawartej z podmiotem posiadającym zezwolenie marszałka województwa na prowadzenie działalności w zakresie skupu konopi włóknistych lub zobowiązania do przetworzenia konopi włóknistych we własnym zakresie na cele określone w art. 45 ust. 3 ww. ustawy, składanego do marszałka województwa właściwego dla miejsca położenia uprawy, w terminie do 14 dni po dokonaniu ich wysiewu.

Dodatkowo w art. 45 przedmiotowej ustawy wskazano, iż uprawa maku, z wyjątkiem maku niskomorfinowego, może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu farmaceutycznego i nasiennictwa. Uprawa maku niskomorfinowego może być prowadzona wyłącznie na cele spożywcze i nasiennictwa. Uprawa konopi włóknistych może być prowadzona wyłącznie na potrzeby przemysłu włókienniczego, chemicznego, celulozowo-papierniczego, spożywczego, kosmetycznego, farmaceutycznego, materiałów budowlanych oraz nasiennictwa. Uprawa konopi innych niż wymienione w ust. 3 jest zabroniona.


Odbiór robót związanych z remontem drogi dojazdowej w m. Bagny

11.12.2019

Dnia 11 grudnia 2019 roku dokonano odbioru robót związanych z Remontem drogi dojazdowej, część działki nr 170 w miejscowości Bagny.
W ramach zadania wykonano remont drogi na odcinku 250 mb. szerokości 5,0 m. oraz przepust śr. 40 cm.
Wartość zadania wynosi 18 016,39 zł (słownie: osiemnaście tysięcy szesnaście, 39/100 zł)
Wykonawcą był Zakład Usług Rolniczych i Transportowych Żwirownia Lipsk II Krzysztof Zieziula, 16-300 Augustów, ul. Masztowa 9.
Przedsięwzięcie jest dofinansowane przez Nadleśnictwo Czarna Białostocka, ul. Marszałkowska 27, 16-020 Czarna Białostocka.
Informacja MOPS w Dąbrowie Białostockiej

11.12.2019

Mieszkaniec Gminy Dąbrowa Białostocka
potrzebuje naszej POMOCY!

33 - letni Sylwiusz Rećko,
mieszkaniec Gminy Dąbrowa Białostocka
w lipcu 2018 roku uległ wypadkowi. Ten dzień, ta jedna chwila zmieniła wszystko w życiu Sylwka. Zabrała Mu sprawność i samodzielność.
Diagnoza:

TRWAŁE USZKODZENIE RDZENIA KRĘGOWEGO!!!

Od ponad roku Sylwiusz wymaga pomocy w najprostszych czynnościach życia codziennego. Nie chodzi, nie siedzi, nie może samodzielnie zmienić pozycji ciała. Nogi są bezwładne, a niesprawne ręce nie pozwalają na utrzymanie kubka, telefonu czy książki……….. Świat dotychczas radosnego, pełnego życia Sylwka ograniczył się do pokoju i łóżka.

Jedyną szansą Sylwka na odzyskanie namiastki sprawności z przed tragicznego wypadku jest kosztowna i długa

SPECJALISTYCZNA REHABILITACJA!!!

Sylwek WALCZY!!!


Do dnia 31 stycznia 2020 roku za pośrednictwem Fundacji Siepomaga prowadzona jest zbiórka pieniędzy na intensywną rehabilitację Sylwka.
Czas ucieka, a do powodzenia zbiórki brakuje ponad 130 tysięcy złotych.
Pomóżmy Sylwkowi w toczonej walce o namiastki samodzielności!
Nie pozwólmy utracić nadziei i wiary w ludzi!

Nie czekaj!

Wejdź na stronę internetową:
https://www.siepomaga.pl/sylwiusz

Kliknij WESPRZYJ!

Sylwiusz potrzebuje naszego wsparcia i pomocy - nie tylko finansowej. Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z pracownikami Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Dąbrowie Białostockiej ul. Solidarności 1 (budynek Urzędu Miejskiego, I piętro pok. 21 – 27), tel. 85 7121246, 85 712363.


Dofinansowanie prac remontowych części budynku świetlicy wiejskiej w Reszkowcach

10.12.2019

Dnia 3 grudnia 2019 r. zawarta została Umowa pomiędzy Powiatem Sokólskim z siedzibą w Sokółce, ul. Marsz. J. Piłsudskiego 8, 16-100 Sokółka a Gminą Dąbrowa Białostocka z siedzibą w Dąbrowie Białostockiej, ul. Solidarności 1, 16-200 Dąbrowa Białostocka w sprawie dofinansowania prac remontowych części budynku świetlicy wiejskiej w Reszkowcach z przeznaczeniem na garaż dla Jednostki Ochotniczej Straży Pożarnej w Reszkowcach.

W ramach umowy Powiat Sokólski zobowiązuje się przekazać Gminie Dąbrowa Białostocka dotację w wysokości 25 000,00 zł. ( słownie: dwadzieścia pięć tysięcy złotych ) z przeznaczeniem na dofinansowanie zadania.


Wyrazy głębokiego współczucia

10.12.2019
Informacja dotycząca dofinansowania na kolektory słoneczne oraz instalacje fotowoltaiczne

10.12.2019
Ankieta do pobrania:
Ankieta


Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej

09.12.2019

6 grudnia 2019 r. na hali Zespołu Szkół im. gen. Nikodema Sulika w Dąbrowie Białostockiej odbył się Mikołajkowy Turniej Piłki Nożnej zorganizowany przez MGOK przy wsparciu LKS „Dąb” i sponsorowany przez Burmistrza Dąbrowy Białostockiej. W wydarzeniu udział wzięło 9 drużyn ze szkół podstawowych z terenu całej gminy.
Po kilkugodzinnych zmaganiach wyłoniono najlepszych w kategoriach: najlepsza drużyna, najlepszy piłkarz, strzelec oraz bramkarz. W tym roku bezkonkurencyjne okazały się reprezentacje Szkoły Podstawowej w Dąbrowie Białostockiej, jednak dla uczestników każdej szkoły sam udział w zawodach był ogromną radością i satysfakcją.
Oprócz dobrej atmosfery i wspaniałej zabawy sportowej impreza miała na celu również propagowanie zdrowego trybu życia, z dala od szkodliwych używek.
Wszystkie szkoły otrzymały pamiątkowe puchary, medale i nagrody rzeczowe, które wręczył Burmistrz Dąbrowy Białostockiej Artur Gajlewicz.
Nagrody ufundował Urząd Miejski w Dąbrowie Białostockiej, zaś turniej sędziowali i prowadzili przedstawiciele LKS "Dąb" w Dąbrowie Białostockiej.

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej składa serdeczne podziękowania nauczycielom, dyrekcji szkół, sędziom, pracownikom MGOK w Dąbrowie Białostockiej oraz LKS „Dąb” za zaangażowanie i liczny udział.

[Zdjęcia: M-GOK w Dąbrowie Białostockiej]


Opłata recyklingowa za torby na zakupy z tworzywa sztucznego

06.12.2019

Informacja skierowana do przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą, w której wykorzystywane są torebki foliowe.

Wpis do rejestru BDO

Zgodnie ze zmianą ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701 ze zm.) wprowadzoną ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2019 r. poz. 1579) wszyscy przedsiębiorcy prowadzący jednostki handlu detalicznego lub hurtowego, w których są oferowane torby na zakupy z tworzywa sztucznego, objęte opłatą recyklingową są obowiązani do złożenia do marszałka województwa, właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę podmiotu, wniosku o wpis do rejestru podmiotów wprowadzających produkty, produkty w opakowaniach i gospodarujących odpadami (BDO) do dnia 31 grudnia 2019 r. i mogą prowadzić działalność bez posiadania takiego wpisu do dnia jego uzyskania. Wpis nie podlega opłacie rejestrowej ani rocznej.

Informacja dostępna jest pod linkiem: https://www.wrotapodlasia.pl/pl/ochrona_srodowiska/opata_recykilngowa/


Paczka dla Seniora 2019

03.12.2019
Szkolenie chemizacyjne

29.11.2019Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.