Ważne wiadomościNajnowsze wiadomości

Konsultacje społeczne

17.02.2016
„Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”

16.02.2016

W dniu 16 lutego 2016 r. w sali konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Dąbrowie Białostockiej odbyło się spotkanie zorganizowane przez Biebrzański Park Narodowy w ramach projektu „Ochrona siedlisk mokradłowych doliny Górnej Biebrzy”. Podczas spotkania odmówiono zagadnienia związane z regulacją stosunków wodnych.
Nowe ogłoszenie

15.02.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Rozstrzygnięcie otwartego konkursu ofert na wykonanie zadań z zakresu rozwoju sportu.


Winter Orchestra Workshop 2016

15.02.2016

14 lutego 2016 r. w Sali Salezjańskiego Ośrodka Wychowawczego odbył się Koncert Galowy muzyków uczestniczących w Zimowych Warsztatach Zimowych WOW 2016. Koncert poprowadził włoski dyrygent i klarnecista Andreo Lossa. Orkiestra zaprezentowała utwory muzyki klasycznej i filmowej, publiczność usłyszała słynny utwór Hansa Zimmera z filmu „Piraci z Karaibów: Na Krańcu Świata”, czy Johna Wiliamsa z „Gwiezdnych Wojen”. Wśród zaproszonych gości uczestniczących w koncercie byli Starosta Piotr Rećko, Wicestarosta Jerzy Białomyzy, Burmistrz Dąbrowy Białostockiej oraz władze z gmin sąsiednich.
Zdjęcia dzięki uprzejmości MGOK.

Wsparcie inwestycji w gospodarstwach położonych na obszarach OSN

11.02.2016

Wnioski o przyznanie pomocy finansowej na inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN w ramach poddziałania - "Wsparcie inwestycji w gospodarstwach rolnych" objętego PROW 2014-2020 będzie można składać od 10 lutego 2016 r. do 10 marca 2016 r. w OR ARiMR właściwym ze względu na miejsce realizacji operacji.

Ze wsparcia skorzystać mogą rolnicy prowadzący produkcję zwierzęcą, których działki położone są w części lub w całości na obszarach OSN wyznaczonych na lata 2012-2016, dla których został wprowadzony „Program działań” mający na celu ograniczenie odpływu azotu ze źródeł rolniczych.

Na co może być przyznana pomoc ?
Pomoc w ramach „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” przyznaje się na realizacji inwestycji zapewniającej:
a) dostosowanie gospodarstwa do wymagań określonych w programie działań wprowadzonym dla danego OSN, dotyczących warunków przechowywania:
– nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie, lub
– pasz soczystych (może realizować tylko młody rolnik),
b) doposażenie gospodarstwa w urządzenia do aplikowania nawozów naturalnych, przy czym realizacja takiej inwestycji jest możliwa, jeśli operacja obejmuje również co najmniej jedną z inwestycji dotyczących dostosowania gospodarstwa do wymagań w zakresie przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych;

Koszty inwestycji kwalifikujące się do wsparcia to:
• budowa, przebudowa lub zakup zbiorników do przechowywania gnojowicy lub gnojówki, płyt do gromadzenia i przechowywania obornika, zbiorników lub płyt do przechowywania pasz soczystych wraz z zakupem instalacji technicznej lub wyposażenia,
• rozbiórki i utylizacji materiałów pochodzących z rozbiórki pod warunkiem, że rozbiórka jest niezbędna w celu realizacji operacji,
• zakupu aplikatorów nawozów naturalnych w postaci płynnej typu: doglebowe redlicowe, doglebowe talerzowe, węże wleczone, zakupu wozów asenizacyjnych z aplikatorami nawozów naturalnych w postaci płynnej typu określonego w pkt 3, zakupu rozrzutników obornika i kompostu z określonymi adapterami:
• koszty ogólne do 10% kosztów kwalifikowalnych,

Wysokość wsparcia
Maksymalna wysokość pomocy udzielonej jednemu beneficjentowi i na jedno gospodarstwo rolne nie może przekroczyć 50 tys. zł przy czym: 60% kosztów kwalifikowalnych operacji w przypadku młodego rolnika, 50% kosztów kwalifikowalnych w przypadku pozostałych operacji.

Kryteria wyboru operacji
O kolejności przysługiwania pomocy decyduje suma uzyskanych punktów przyznanych na podstawie kryteriów wyboru operacji. Preferowane będą gospodarstwa prowadzone przez młodych rolników, utrzymujących dużą liczbę zwierząt (mierzoną liczbą dużych jednostek przeliczeniowych DJP) oraz te których inwestycje dotyczyły będą przechowywania nawozów naturalnych wyprodukowanych w gospodarstwie lub pasz soczystych.

Szczegółowe informacje o naborze wniosków na „Inwestycje w gospodarstwach położonych na obszarach OSN” na stronie ARiMR oraz u doradców PODR.


Zwrot podatku akcyzowego - można składać wnioski

11.02.2016

Producenci rolni od 1 lutego 2016 r. do 29 lutego 2016 r. mogą składać wnioski o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej. Zwrot dotyczy zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2015 r. do 31 stycznia 2016 r.

Wnioski należy złożyć do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych. Do wniosku należy dołączyć faktury bądź ich kopie, stanowiące dowód zakupu oleju napędowego.

Stawka zwrotu podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej na 1 litr oleju w 2016 r. wynosi 1,00 zł/l.

W przypadku złożenia wniosku w terminie pieniądze wypłacane będą od 1 kwietnia 2016 r. do 29 kwietnia 2016 r.


Wsparcie rynku mleka i wieprzowiny

11.02.2016

Po długich oczekiwaniach rolnicy będą mogli składać wnioski o udzielenie wsparcia z tytułu nadzwyczajnej pomocy w sektorach hodowlanych. Wsparcie będzie udzielone na wniosek rolnika złożony od 18 lutego 2016 r. do 18 marca 2016 r. do Oddziału Terenowego Agencji Rynku Rolnego właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę producenta.

Wsparcie zostanie udzielone w sektorze mleka i przetworów mlecznych oraz sektorze wieprzowiny.

Producent mleka może ubiegać się o pomoc jeśli:
- w roku kwotowym 2014/2015 wprowadził do obrotu mleko w ilości nie mniejszej niż 15000 kg
- w dniu złożenia wniosku o udzielenie wsparcia posiada co najmniej 3 krowy typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt.

Przy ustalaniu ilości mleka uwzględnia się:
- ilość mleka wprowadzonego do obrotu przez producenta w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na mleko o referencyjnej zawartości tłuszczu;
- ilości mleka lub przetworów mlecznych wprowadzonych do obrotu w roku kwotowym 2014/2015 po przeliczeniu na ilość mleka z zastosowaniem współczynników równoważności.

Wsparcie zostanie udzielone do ilości kg mleka nie większej niż 300 000 kg.
Jednocześnie nadzwyczajne wsparcie jest kierowane także do producentów świń. Jest udzielane rolnikowi jeżeli:
- w dniu 30 września 2015 r. posiadał nie więcej niż 2000 świń;
- w okresie od 1 października 2015 r. do 7 stycznia 2016 r. co najmniej 5 świń sprzedanych przez tego producenta zostało poddanych ubojowi w rzeźni;
- w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. sprzedał z przeznaczeniem do uboju co najmniej 5 i nie więcej niż 2000 świń objętych kodem CN 0103 92 19 lub loch objętych kodem CN 0103 92 11.

Wsparcie jest udzielane na wniosek producenta mleka lub producenta świń w drodze decyzji administracyjnej, przez dyrektora OT ARR, w terminie 3 miesięcy od dnia, w którym upływa termin składania wniosków.

Do wniosku producent mleka dołącza oświadczenie o liczbie krów typu użytkowego mlecznego lub kombinowanego, w wieku przekraczającym 24 miesiące, zgłoszone do rejestru zwierząt gospodarskich oznakowanych i siedzib stad tych zwierząt posiadanych w dniu składania wniosku.

Natomiast producent świń składa wraz z wnioskiem:
- oświadczenie o liczbie świń posiadanych w stadzie w dniu 30 września 2015 r.,
- oświadczenie o liczbie świń objętych kodem CN 0103 92 19 oraz loch objętych kodem CN 0103 92 11 sprzedanych w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. z przeznaczeniem do uboju,
- faktury lub faktury VAT RR potwierdzające sprzedaż świń w okresie od 1 października 2015 r. do 31 grudnia 2015 r. lub kopie tych faktur.

Ponadto w przypadku gdy producent mleka lub producent świń jest spadkobiercą, innym następcą prawnym lub stał się posiadaczem gospodarstwa poprzez umowę sprzedaży, dzierżawy lub inną formę należy dołączyć stosowne dokumenty.

Środki finansowe z tytułu wsparcia Agencja wypłaci najpóźniej do dnia 30.06.2016 r., zgodnie z art. 1 ust. 1 rozporządzenia 2015/1853 z dnia 15 października 2015 r. (Dz. Urz. UE L 271 z 16.10.2015, str. 25)


SIŁUJEMY SIĘ O SIŁOWNIĘ POD CHMURKĄ – W GŁOSOWANIU

10.02.2016

Burmistrz Dąbrowy Białostockiej zaprasza mieszkańców Dąbrowy Białostockiej do uczestnictwa w głosowaniu internetowym dotyczącym lokalizacji, tzw. „siłowni pod chmurką”. W ramach tego projektu zamierzamy zrealizować miejsce aktywnej rekreacji dla mieszkańców Dąbrowy Białostockiej poprzez zainstalowanie urządzeń służących aktywnemu odpoczynkowi. Tego typu urządzenia cieszą się dużą popularnością zarówno wśród młodzieży, osób dorosłych jaki i osób starszych, które w sposób aktywny fizycznie spędzają wolny czas. Budowa siłowni pod chmurką jest jedną z inwestycji ujętych do tegorocznego budżetu. Proponujemy Państwu uczestnictwo w podjęciu decyzji o lokalizacji tego typu urządzeń. Wskazujemy do wyboru 5 możliwych lokalizacji na które mogą Państwo głosować do 11 marca 2016r. W tegorocznym budżecie na ten cel przeznaczamy kwotę 10.000. W zależności od kondycji finansowej i Państwa potrzeb kwota może ulec zwiększeniu, również po analizie zapotrzebowania na tego typu miejsca aktywnego wypoczynku mogą powstać nowe tego typu inwestycje. Wyniki głosowania zostaną ogłoszone 14 marca 2016r.


Kredyty z dopłatami ARiMR dla rolników

08.02.2016

Uprzejmie informujemy o uruchomieniu przez ARiMR nowej, preferencyjnej linii kredytowej – kredytu z dopłatami ze środków będących w dyspozycji Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, na finansowanie bieżącej działalności związanej z prowadzeniem gospodarstwa rolnego w okresie oczekiwania na płatności bezpośrednie. Więcej informacji na stronach MRiRW oraz ARiMR.Nowe ogłoszenie

29.01.2016

Do BIPu zostało dodane nowe ogłoszenie:
- Konkurs ofert na realizację zadań publicznych z budżetu Gminy Dąbrowa Białostocka.
Starsze wiadomości są dostępne w dziale Aktualności.